PDA

View Full Version : Thành tích cá nhân [Personal Record]Trang : 1 2 3 [4] 5

 1. [Bluegon][3x3 Speed] Average of 5 : 18.60
 2. [Bluegon][3x3 Speed] Average of 5 : 18.60
 3. [hachanuy1]ave 5: 17.31s
 4. [tranmynhquan1991] 2x2 to 5x5 : 3:26.18
 5. [Mrlonely].Megaminx-1.45 - 1.52
 6. [poohbeo1997] WF: 1:46.35
 7. [chjphe0] gắp cube WF =))
 8. Cube bé xíu X_X
 9. [bathanh_bg] Rubik's cube: Avg of 12: 22.63
 10. [hoanghiep64] 3x3 AO 12: 15.26, 4x4 AO 5: 1.08.58
 11. [NMN] 44 avg of 5: 56s08
 12. [28/10] 15.12 single
 13. [vam_nnt] speed 3x3 avg 12: 10,66s;speed 4x4 avg 5: 53.87s
 14. [hgly]AO5 11.92s single 8.88s AO7 11.82s
 15. [Kira]Cubing quên ngày tháng
 16. [chjphe0] Wf of 5: 1.2x.xx 3x3x3 ave of 5: 16xx
 17. Ôn lại công thức cũ ^^
 18. [3x3x3 SPEED][khongcogingoairubik] avg of 5 :16.24
 19. [3x3x3 SPEED]war_star12266 Average of 5 (21.63)
 20. [3x3x3 SPEED]wa_star1266, Average of 5-21.21s
 21. [3x3x3 SPEED]wa_star1226 Average of 5 19.87
 22. [Bluegon][3x3 Speed] Average of 5 : 17.14s
 23. [3x3OH]wa_star12266 Average of 5 41.67
 24. [3x3 speed]( hachanuy1) AO12:15.57s
 25. [hcuber] WF ave 5 1:10.43
 26. Mọi người cho ý kiến để mình cải thiện thêm thành tích
 27. [NgQuangTrung] 12.97s average of 12 [FAIL]
 28. [3x3 speed] (dark1998)
 29. [hgly] 3x3AO12: 11.74s
 30. [speed]A05 20.37
 31. Speed 4x4x4 (2:18)
 32. [SPEED 3x3] thaison.ace.94- avg5 - 19.11, avg 12 - 20.37
 33. [lecuong] avg of 12 pyraminx: 5.38
 34. [nmq231293] Speed 3x3x3 single 11.68s
 35. [dung271994] vcube 6 ......3:31.62
 36. [Just for fun] (RU')x 63
 37. [Bluegon][3x3 Speed] Beginner Method sub 25
 38. [Candyhuy125] BLD 2x2 3x3 4x4
 39. [wazowski] 4x4: 56.36.
 40. [3x3x3 SPEED]wa_star12266 A012:19.50,a0 5 17.54.single 14,67
 41. [hachanuy1] speed 3x3: ave12 14.61s
 42. [vam_nnt] speed 6x6....... 3:49.11s
 43. tập tành magic
 44. speed 3x3 sub 40
 45. [Lều Thọ Tùng]- Rubik Magic- AO5 : 2.75
 46. [vam_nnt] speed 4x4 avg 5: 45.23s single 38.09s
 47. 3x3 average of 5 25.65 ( free scram) lần đầu làm clip. Mong mấy a chỉ giáo
 48. [tranmynhquan1991] speed 5x5 ave of 5 : 1:43.97
 49. speed 3x3 của mình ^^!
 50. HAPPY NEW YEAR ave 12 3x3 : 14.78s
 51. JakeNguyen average of 5 22.60(free scram) rảnh wa làm thêm cái clip nữa
 52. Avg of 5: 13.58 (Single 10.14)
 53. [Bluegon][3x3 Speed] Average of 5 : 17.44s (Happy New Year!)(Max Speed)
 54. (ao5)3x3Speed wa_star12266 18.62s
 55. [kaka_bs] avg 4x4 72.57
 56. 3x3 speed dark ave of 5
 57. [speed]AO5 20.17
 58. (wa_star)Ao5:17,10 test itimer+ cube
 59. [trham_xita] 3x3 avg 12: 12s44
 60. [shobuhakuo] [3x3 Speed] Average of 12 : 13.19s
 61. (wa_star12266)A05:16.48(clip cúi cùng trong năm and Hpny)
 62. [littleboy1998] 5x5 sub 2, 6x6 sub 4
 63. [cntd] oh avg of 5 24.14s
 64. [hachanuy1] ave 5: 14.06s
 65. [Speed 3x3] lxhxxnxxx Avg. of 12 13.91s
 66. [Dark1998] ave of 5 29.75
 67. [Mr.Lonely]BLD 3x3 with M2R2 method
 68. [Mrlonely]BLD 4x4 with U2U2 method
 69. [Leewie1995] AO12: 19.04
 70. [Empty1234] 6x6 AO5 2:53.62
 71. [tunglam15041993] Avg of 5
 72. [Freewill] AO 5 17.18
 73. [Speed 3x3] thaison.ace.94 avg 5: 17.37
 74. [Speed 3x3] lxhxxnxxx Avg. of 12 12.84s
 75. [Empty1234] 5x5 AO5 1:22.94s - single 1:16.66
 76. [war_star12266]A012:16,3,best A0 5 15,37
 77. [vam_nnt] 2x2-5x5 relay---- 2:49.81s
 78. [Ngân ltt] 3x3 single: 20.61s
 79. [minh] 3x3 ao5 : 17.78s
 80. [minh] 3x3 ao5 : 17.78s
 81. [cubervt94] ave of 5 (16.94)
 82. OFF CLB Rubik BK 15.3.2012
 83. [tunglam15041993] Avg of 12 : 18.38
 84. [Totoro] mini off 17/3 !
 85. [hachanuy1]Average of 12: 14.04
 86. [Empty1234] 3x3 AO12 11.63s
 87. [ JakeNguyen ] 3x3 average 17.68s ( freescram )
 88. lần đầu làm clip ^^....ave 5...22.51s
 89. [3x3x3 Speed]Ave of 5: subs18s88 and single 15s
 90. [titikid91yb]3x3 AO12 11.56+2 times 8.84 full step
 91. [vam_nnt] series OH, mega,3x3
 92. [Empty1234] 6x6 single 2:29.53s
 93. [titikid91yb]3x3 AO5 10.85
 94. Hcuber WF ao5 1:04.99 single59.78
 95. Cần chỉ bảo thêm, clip lần đầu ave of 5 19.47 :)
 96. [Bluegon][3x3 Speed] Average of 5 : 14.61 & 14.93
 97. [wa_star12266]3x3speed Ave of 5 : 15.59
 98. [littleboy1998] 1.44.32 with" shengshou 5x5 world record mod"
 99. hcuber Single WF 52.65
 100. [vam_nnt] 33 avg 12: 9,90s, avg 5: 9,11s, 55 single 1:14,96s...............
 101. [Empty1234] 5x5 single: 1:13.48s - AO5: 1:19.51s - AO12: 1:23.56s - OH AO5: 19.45s
 102. [plantfat] 3x3 best avg5: 14.76
 103. [GOLD] avg ò 5: 14.67
 104. hcuber ave 5 14.00s =))
 105. [wa_star12266]Sub15 3X3
 106. [NgQuangTrung] Thử máy quay
 107. [Thần Địa] 3x3 A05 13.21
 108. [littleboy1998] 3x3 A05 12.74
 109. [tranhungnghiem] pyraminx test cam.
 110. (nghiêm) pyraminx avg of 5 :10.39
 111. ba0pr09x single 3x3 8.59 (full step)
 112. [Empty1234] 6x6 MO3 2:41.30s
 113. fei193 BLD 2:07.12
 114. vamnnt 4x4 ave12 sub 47 =)))
 115. [lambaodat] 4x4 single 1:14.79
 116. [Empty1234] 4x4 AO12: 47.17s - All sub 50s
 117. [kaka_bs]3x3 avg 12: 14.01
 118. [legend260] 3x3 avg 12: 13.29 + single sub 10
 119. [littleboy1998] Series speed Avg of 5
 120. [JakeNguyen] [speed 3x3] ave 5 :16.47 + test cam
 121. [lambaodat] 2x2 AO5 5.77
 122. [wa_star12266]speed3x3 and oh
 123. [Freewill] Rubik's Cube Sub 20
 124. [tranhungnghiem] Pyraminx avg of 5 : 7.66
 125. [vam_nnt] speed 3x3 avg 12: 9,53s.mp4 avg 5 : 8,77s
 126. [hachanuy1] test góc quay
 127. [sixside] 3x3x3: sub 14 ave of 12
 128. [n_s2_t] avg of 5 14s33 singger 12s83
 129. Maskow: Blindfold avg5: 37.67
 130. Mad - Clock avg12: 11.97
 131. [cuber25111999] ave of 8 : 20.91
 132. [My brother] Nguyễn Hoàng Phúc - Single 2x2
 133. [gkcuber] Average of 12: 17.64 (fix video)
 134. [kien141315] avg of 6: 12.66
 135. [Just 4 Fun] Gear Cube - Average of 5: 8.48s
 136. [3*3 Blindfolded] 1p43s90 Nguyễn Thành Tuyên
 137. Single 2x2
 138. [hachanuy1] combo solve trước WCA
 139. [HN Open 2012]3x3 NR average: 10.23
 140. [kaka_bs]3x3 avg 12: 12.983
 141. [hachanuy1] ave 12:13.13
 142. [kaka_bs]PLL attack 40.387
 143. [cuibaponline] - 3x3x3 OH AO5: 19.28
 144. [manhlinh] My best single BLD 1min 15s 70
 145. [manhlinh] My best single BLD 1min 15s 70
 146. [Bluegon] Rubik's Cube Speed Average of 12 : 13.13s
 147. [Dcuber]Rubik's Cube Speed Average of 5:14.73
 148. [lambaodat] rubik cube average of 7: 14.855
 149. [Speed 3x3]Triều Vĩ - AO12: 17.13s
 150. [kaka_bs]4x4 avg 5: 1:01.039
 151. [NgQuangTrung] 7.04 PLL skip
 152. [Leu Tho Tung] Single Rubiks Clock: 17.47s
 153. [vam_nnt] 4x4 avg12: 44,55s + single 37,93s
 154. [wa_star12266]3x3 speed Avg of 12 13.28.of 5 12.10 single 10.31
 155. [NgQuangTrung] 11.74 avg12
 156. [Lol] speed 3x3 ao5: 12.37s
 157. [lambaodat] 4x4 single 49.286
 158. [gkcuber] Average of 12: 15.51 ~~~ (Average of 5: 14.00)
 159. [gkcuber] Average of 12: 14.70 ~~~
 160. [gkcuber] Average of 12: 15.59 ~~~ Single 11.15
 161. [gkcuber] 4x4 Average of 5: 1:11.56 ~~~ 3x3 Average of 12: 15.41
 162. [vam_nnt] 4x4 avg 5: 39,11s
 163. [haily] 3x3 average of 5 : 11.76
 164. [NgQuangTrung] 3x3 10.52 avg5
 165. [JakeNguyen] [speed 3x3] average of 5 : 14.87
 166. [tranhungnghiem] Pyraminx avg12:5.93
 167. [vam_nnt] pyraminx avg 12: 5.97s.... single 2.31s
 168. [kaka_bs] 3x3 avg 12: 12.51
 169. [kaka_bs] 2x2 avg 12: 5.82
 170. [gkcuber] Average of 12: 14.37
 171. [gkcuber] Average of 12: 13.32
 172. [haily] [3x3] Avg of 12 : 12.36
 173. [NgQuangTrung] 10.14 avg5 (10.79 avg12)
 174. [gkcuber] Average of 12: 13.66
 175. [cupid] 3x3 avg of 5: 16.40
 176. [3x3] Avg of 12: 11.81
 177. [gkcuber] Average of 12: 13.85 (Single 9.50)
 178. [JakeNguyen] [speed 3x3] average of 5 13.48
 179. [Speed 3x3x3]_Totoro_Average of 5: 18.34
 180. [Bluegon] 3x3 Speed Ave of 12: 12.38 & Ave of 5: 11.76
 181. [lambaodat] Rubik's cube 14.91 average of 9
 182. [gkcuber] 4x4 Average of 5: 54.90
 183. [Speed 3x3] tuananhd4 Average 31.57
 184. sub 30 3x3
 185. Thi đấu 4x4 ngày 20/5 với cuber1997 [gkcuber] Average of 12: 58.10
 186. [speed 5x5] single 1:47.71
 187. [lambaodat]Rubik 4x4 57.39 average of 5
 188. Vamnnt Speed 3x3 avg 5: 8.96s
 189. [gkcuber] Average of 12: 12.79
 190. [lambaodat] Rubik's cube 14.66 average of 12
 191. Fei193 BLD 1:27.89 single , mean of 3 fail
 192. [gkcuber] Average of 12: 13.72
 193. [gkcuber] 4x4 Average of 5: 56.04
 194. AO12 17.56
 195. [vam_nnt] 22 - 77 relay 9:51:35s
 196. [JakeNguyen] [speed 3x3] average of 5 14.88
 197. [gkcuber] 2x2 Average of 12: 5.31
 198. [gkcuber] Average of 12: 12.95
 199. [gkcuber] Average of 12: 12.05
 200. [gkcuber] Average of 12: 12.64 (With F2)
 201. [dung271994]V-Cube 7: 5:00.56
 202. [vam_nnt] single 5x5 1:04.96s
 203. [taminhco2301]Avg 12 14,16(fail)
 204. [gkcuber] Average of 12: 12.56
 205. [titikid91yb] PLL attack 32.67s
 206. Avg12 13,62
 207. [jockey] Avg5 12,28
 208. Single OH 14.xx
 209. single 3x3 14.xx
 210. [Trần Văn Thanh Tùng] average of 5: 11.81
 211. [vam_nnt] 3x3 single 6.90 ( PLL skip)
 212. [lambaodat] Rubik cube 13.69 average of 5
 213. solve sỏubik 3x3x3 16.64s
 214. [littleboy1998] average of 12 12.20
 215. [littleboy1998] megaminx ao5 1:55.39
 216. [dungtran96] Avg of 12: 18.95s
 217. [tranhungnghiem] pyraminx ao5:4.89 with wca scramble
 218. [babydragon-Nguyễn Thành Tuyên ]BLD : 1p42s
 219. [gkcuber] Average of 12: 13.48
 220. [Littleboy1998] 4x4 average of 5 : 51.29
 221. [littleboy1998] 5x5 average of 5: 1:44.79
 222. Average of 5: 12.447
 223. [JakeNguyen] [speed 3x3] average of 5 17.94
 224. (hoangtrung1999)AO5:17.45(fail)
 225. [gkcuber] Average of 12: 12.67
 226. [NgQuangTrung] 9.74 avg5
 227. (hoangtrung1999)AO5
 228. (hoangtrung1999)AO5 14.1
 229. [Kira]Avg of 5: 12.07
 230. [chjphe0] 3x3x3 single 7.05 :)) chia sẻ góc quay độc :P
 231. 30.95 solve with the beginners method
 232. (namhoang1951997) speed 3x3 : 21s
 233. speed rubik 3x3 : 23s94
 234. (hoangtrung1999)AO5:13.38
 235. [beelzamt16]3x3 avg of 5 19.01s
 236. [9_GaDiBo_6] AO5: 18,38 giây
 237. [hungks12] avg of 5: 16.83
 238. [Melody] 3x3 Average of 5 - 18.78s
 239. [gkcuber] Rubik's cube AO12: 12.46
 240. [gkcuber] Rubik's cube single: 8.87
 241. Cần vài lời góp ý để sub 15
 242. sub 23s ma ko the xuong dc nua,ai bit cach nao giup em voi
 243. [gkcuber] Average of 12: 11.81
 244. sub 20s mà không xuống đc nữa
 245. slowturning 19s
 246. [Beelzamt16] 3x3 average of 5 16.40s
 247. my example solves
 248. my average of 5
 249. my average of 5
 250. [Beelzamt16] Rubik's cube single 8.96s