PDA

View Full Version : Hình ảnh Hà Nội cube day 2014kieuphong
26-01-2014, 11:57 PM
Một số hình ảnh từ cuộc thi:

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3799_zps7832a094.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3799_zps7832a094.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3801_zps006d7882.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3801_zps006d7882.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3804_zpsa75a0097.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3804_zpsa75a0097.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3808_zps3170dbde.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3808_zps3170dbde.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3809_zps72ff6a05.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3809_zps72ff6a05.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3813_zps8a30f1bb.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3813_zps8a30f1bb.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3818_zps1ce4c8f4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3818_zps1ce4c8f4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3820_zpsdbc50d34.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3820_zpsdbc50d34.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3821_zpsc389ad02.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3821_zpsc389ad02.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3823_zpsdb72469f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3823_zpsdb72469f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3826_zps4fa5614f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3826_zps4fa5614f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3827_zps79440c15.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3827_zps79440c15.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3830_zps520947fa.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3830_zps520947fa.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3831_zps0e45fd2b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3831_zps0e45fd2b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3833_zps22e1649d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3833_zps22e1649d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3834_zps4cf33fd2.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3834_zps4cf33fd2.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3838_zps32241347.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3838_zps32241347.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3844_zps9ce7d1ce.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3844_zps9ce7d1ce.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3851_zps33e45a90.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3851_zps33e45a90.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3860_zps81079f90.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3860_zps81079f90.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3861_zpsc8cc48ce.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3861_zpsc8cc48ce.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3862_zps1eafc9fa.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3862_zps1eafc9fa.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3863_zps120b66dd.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3863_zps120b66dd.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3865_zpsff6c116b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3865_zpsff6c116b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3867_zps09f62653.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3867_zps09f62653.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3868_zps50a0796d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3868_zps50a0796d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3870_zps256fc37b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3870_zps256fc37b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3871_zpse0c2598a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3871_zpse0c2598a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3873_zpsa3636e9e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3873_zpsa3636e9e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3874_zpsf8075f2e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3874_zpsf8075f2e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3875_zps9d517908.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3875_zps9d517908.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3880_zps2d096374.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3880_zps2d096374.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3883_zpsd499783c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3883_zpsd499783c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3884_zps65a112ec.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3884_zps65a112ec.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3893_zpsd63cd019.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3893_zpsd63cd019.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3895_zps1bf89b2b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3895_zps1bf89b2b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3896_zpsb5e6d081.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3896_zpsb5e6d081.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3899_zpsa16ba7a1.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3899_zpsa16ba7a1.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3900_zps20ad1fb4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3900_zps20ad1fb4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3904_zpsde588aa5.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3904_zpsde588aa5.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3906_zps99360a7c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3906_zps99360a7c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3907_zpsa9e386de.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3907_zpsa9e386de.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3908_zps13b80951.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3908_zps13b80951.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3912_zps73c15e36.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3912_zps73c15e36.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3926_zpsf6d42543.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3926_zpsf6d42543.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3930_zps627be347.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3930_zps627be347.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3931_zpsa5545e11.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3931_zpsa5545e11.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3933_zps87d06f24.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3933_zps87d06f24.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3934_zpsf6d5346a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3934_zpsf6d5346a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3936_zps6a6786c4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3936_zps6a6786c4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3937_zps3e7bc491.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3937_zps3e7bc491.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3940_zps9c010cc4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3940_zps9c010cc4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3941_zps05bc0ee0.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/Ha%20Noi%20Cube%20Day%202014/IMG_3941_zps05bc0ee0.jpg.html)Pha 8.93s của Thịnh:
http://www.youtube.com/watch?v=GzgGuRSytZA

Bonus thêm quả NR 6.84s:
Scramble: R' L' B R' D2 B' U' R2 F2 B' L2 B2 D2 R' B2 R F2 L2 U2 L2

Solve: x-cross: (z2) F' L D R L' R U R' D
F2L2: (y') U R U' R'
F2L3: U R' U R U' R' U' R
F2L4: (y') U2' R U' R'
OLL: U' r U R' U' r' R U R U' R'
PLL: R2 U R U R' U' R' U' R' U R'

Duhocsinhmy
27-01-2014, 12:30 AM
Chúc mừng giải đấu thành công tốt đẹp

melody
27-01-2014, 02:33 PM
thế có clip của anh vam_nnt 6.84s k ạ?

beelzamt16
27-01-2014, 02:38 PM
thế có clip của anh vam_nnt 6.84s k ạ?
ko bạn ơi tiếc quả đấy chả ai quay!

melody
27-01-2014, 02:44 PM
ko bạn ơi tiếc quả đấy chả ai quay!
ừm, chắc quả đấy first round nên chả ai quay

rantaro
28-01-2014, 09:25 PM
lam f2l kjeu gj z mn

tập rubik
29-01-2014, 03:49 PM
hn chắc chơi rubik nhiu nhất vn vui thật chỗ mình ít ai chơi chơi có 1 minh bùn