PDA

View Full Version : Hình ảnh và video clip CSP Open 2014kieuphong
02-04-2014, 12:01 AM
Đây là một số hình ảnh về cuộc thi CSP Open 2014 vừa diễn ra:

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4097_zps484f5256.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4097_zps484f5256.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4099_zps9a3b47bb.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4099_zps9a3b47bb.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4100_zpsb347fbca.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4100_zpsb347fbca.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4101_zps7d40fd3a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4101_zps7d40fd3a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4104_zps9d59c828.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4104_zps9d59c828.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4105_zpsc2ca2264.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4105_zpsc2ca2264.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4106_zps06c0ce6d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4106_zps06c0ce6d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4108_zps2ab50b79.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4108_zps2ab50b79.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4109_zpsf1ea28c3.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4109_zpsf1ea28c3.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4110_zps731a446d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4110_zps731a446d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4111_zps0a2e57ea.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4111_zps0a2e57ea.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4118_zps99239381.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4118_zps99239381.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4119_zps43f25949.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4119_zps43f25949.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4120_zps109f2aa4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4120_zps109f2aa4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4121_zpsd5033389.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4121_zpsd5033389.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4122_zpse459cccf.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4122_zpse459cccf.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4123_zpsdc932c6f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4123_zpsdc932c6f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4124_zpsae418c17.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4124_zpsae418c17.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4128_zps3cc1f46e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4128_zps3cc1f46e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4130_zps94448356.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4130_zps94448356.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4131_zpsd99a3590.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4131_zpsd99a3590.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4132_zpsb25b4b0c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4132_zpsb25b4b0c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4133_zpsa858d62a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4133_zpsa858d62a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4134_zps184a41fa.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4134_zps184a41fa.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4136_zps4076a7ff.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4136_zps4076a7ff.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4137_zps74cc2a1e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4137_zps74cc2a1e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4138_zps1f14f78e.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4138_zps1f14f78e.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4139_zps98cb7ad8.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4139_zps98cb7ad8.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4140_zpse63fca92.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4140_zpse63fca92.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4141_zps523ca2b4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4141_zps523ca2b4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4142_zps8ef2bcaf.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4142_zps8ef2bcaf.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4143_zps84a7d4d3.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4143_zps84a7d4d3.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4144_zps8bfeaf0d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4144_zps8bfeaf0d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4145_zpse2527571.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4145_zpse2527571.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4146_zpsfe137a0d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4146_zpsfe137a0d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4147_zps0e776f16.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4147_zps0e776f16.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4148_zpsb136ff9c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4148_zpsb136ff9c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4149_zps9d9f7437.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4149_zps9d9f7437.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4150_zps0a5c88e3.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4150_zps0a5c88e3.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4151_zps9270e66c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4151_zps9270e66c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4168_zpsda371ada.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4168_zpsda371ada.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4172_zpsb368bc7b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4172_zpsb368bc7b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4176_zpse6122baf.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4176_zpse6122baf.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4177_zps40b91b4d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4177_zps40b91b4d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4178_zpsb535343d.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4178_zpsb535343d.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4182_zpsadb9120c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4182_zpsadb9120c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4220_zpsbcc71a4a.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4220_zpsbcc71a4a.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4226_zpsfacabfb0.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4226_zpsfacabfb0.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4228_zpsb71f303c.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4228_zpsb71f303c.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4229_zps2673ebc7.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4229_zps2673ebc7.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4231_zpsee3657a4.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4231_zpsee3657a4.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4232_zps4b92dd38.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4232_zps4b92dd38.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4233_zpsc4a228b8.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4233_zpsc4a228b8.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4234_zpsd6596899.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4234_zpsd6596899.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4236_zps6103a30f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4236_zps6103a30f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4237_zpsd98ecd0b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4237_zpsd98ecd0b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4239_zps5a98a92f.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4239_zps5a98a92f.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4240_zpsef2c94ae.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4240_zpsef2c94ae.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4244_zpsdeea2d66.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4244_zpsdeea2d66.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4245_zps2ca5d55b.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4245_zps2ca5d55b.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4247_zps3c8d6ff7.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4247_zps3c8d6ff7.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4248_zps9c005b29.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4248_zps9c005b29.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4249_zps2fe57afb.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4249_zps2fe57afb.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4251_zps0d716915.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4251_zps0d716915.jpg.html)

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4252_zps24106c15.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4252_zps24106c15.jpg.html)


Còn đây là video:

http://www.youtube.com/watch?v=ZGJIIl94AB0
http://www.youtube.com/watch?v=A5e62s_RmzE
http://www.youtube.com/watch?v=PPESDx4LBJA
http://www.youtube.com/watch?v=cn0f7069jPk
http://www.youtube.com/watch?v=RTC6xoBYT6I
http://www.youtube.com/watch?v=3Y2Z370OUjM
http://www.youtube.com/watch?v=eqO-_8qV0cg
http://www.youtube.com/watch?v=zh1JDbChJ30

titikid91yb
02-04-2014, 01:43 PM
quả quần của Harry đc đấy :troll:

tuantu94
02-04-2014, 02:10 PM
huhu Clip của em đâu sếp???????????

gkhmpg
02-04-2014, 07:32 PM
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/CSP%20Open%202014/IMG_4234_zpsd6596899.jpg (http://s169.photobucket.com/user/zeratul268/media/CSP%20Open%202014/IMG_4234_zpsd6596899.jpg.html)


=))) =))) =)))

xoay 1000000 lan
02-04-2014, 07:54 PM
mấy em gái sub dc bao nhiêu s vậy hem thấy clip,tò mò thích coi girl sub hơn

ncs2397
02-04-2014, 11:52 PM
Em tiếc quá k đi được. Có vẻ không đông bằng giải HN Open a nhỉ. Hic hic. BTC khủng quá có cả huy chương... Lâu lắm r e k chơi rubik dạo này e mới chơi lại. Chắc hè lại đi thi với các a đc hê hê hê

funnyworm
03-04-2014, 03:18 PM
oái mặt em