PDA

View Full Version : thông tin về gh v2 ?trafagarlaw
01-05-2014, 10:36 AM
cho e hỏi các thông tin về con gh v2 của dayan ạ ?

Dr X
01-05-2014, 07:27 PM
Bạn lên You Tobe xem review.
https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=vj1iU5TWKIGTuASioIHABg&url=http://rubikocean.net/home/%3Foption%3Dproduct%26cat_id%3D138%26id%3D515%26ti tle%3Drubik-3x3x3-guhong-v2&cd=5&ved=0CEAQFjAE&usg=AFQjCNGAHdli5wkBK8bIsG6_Va9XmfQeag

trafagarlaw
01-05-2014, 08:57 PM
thank:cuoicm:
:ts: