PDA

View Full Version : 50 trường hợp OLL còn lại cho one handedquaden3099
15-01-2010, 10:08 PM
Đỡ mất công các bạn đi kiếm như mình :D. Sắp xếp và phân chia theo kiểu vuaquyen92 ;)). ( lười up hình lại nên sẽ có y y' y2 trước công thức :D)
CHỮ T
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll47.png
y' R y R U R' U' x U'
1WHrkM2Lbis
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll48.png
R U R' U' z u' R z' R U'
rMnYf55W4IU
HÌNH VUÔNG
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll20.png
y r U2 R' U' R U' r'
xVG_ugOUruM
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll21.png
x' U' R2 z' R U R' U r
PGlPckNKwa8
CHỮ C
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll45.png
R' U' y' x' U' R U R' y’ R U
tg9oVeXgS0A
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll46.png
R U R' y' U' r' U' R U R' r
OTfL3IYAuK8
CHỮ W
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll33.png
y R U R' U R U' R' U' z u' R z' R U'
Tmjj6QagJiA
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll34.png
y2 z U' R' U R' U' R U R z' r U' z U' R
jsamIJndZA0
CHƯ P
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll37.png
R y U R U' R' x U'
ihprDvIfaFo
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll38.png
y2 R' U' y z U' R U z' y' R
kfN3Yat-8dc
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll35.png
y R U y R U' x U' r x' U R' U' r'
wxKT6TU1YOc
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll36.png
y2 L' R y U R U' R' y z U' z' U' R
QwRsrt1mgqA
CHƯA CÓ CẠNH NÀO ĐƯỢC LẬT
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll01.png
R U2 R2 y' x' R U R' x U2 x' U' R U R'
ofnSf7tujLQ
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll02.png
y' R y R U R' U' y z U' R2 U R y' x' R U' R' F'
im8WM-Er_wI
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll03.png
y' r' R2 U R' U r U2 r' U R' r
624DvmrWOIk
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll04.png
y2 x' D U' z' U' r U2 y x' U' z' U' R U' r R2
_hq3PK42n5U
TH5:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll05.png
y2 r' R U R U R' U' r R2 y' x' R U R'
_Yoc-_O9HoE
TH6:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll06.png
y' R y R U R' d R' U2 y' x' U' R U R'