PDA

View Full Version : 50 trường hợp OLL còn lại cho one handedquaden3099
15-01-2010, 10:08 PM
Đỡ mất công các bạn đi kiếm như mình :D. Sắp xếp và phân chia theo kiểu vuaquyen92 ;)). ( lười up hình lại nên sẽ có y y' y2 trước công thức :D)
CHỮ T
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll47.png
y' R y R U R' U' x U'
1WHrkM2Lbis
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll48.png
R U R' U' z u' R z' R U'
rMnYf55W4IU
HÌNH VUÔNG
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll20.png
y r U2 R' U' R U' r'
xVG_ugOUruM
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll21.png
x' U' R2 z' R U R' U r
PGlPckNKwa8
CHỮ C
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll45.png
R' U' y' x' U' R U R' y’ R U
tg9oVeXgS0A
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll46.png
R U R' y' U' r' U' R U R' r
OTfL3IYAuK8
CHỮ W
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll33.png
y R U R' U R U' R' U' z u' R z' R U'
Tmjj6QagJiA
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll34.png
y2 z U' R' U R' U' R U R z' r U' z U' R
jsamIJndZA0
CHƯ P
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll37.png
R y U R U' R' x U'
ihprDvIfaFo
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll38.png
y2 R' U' y z U' R U z' y' R
kfN3Yat-8dc
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll35.png
y R U y R U' x U' r x' U R' U' r'
wxKT6TU1YOc
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll36.png
y2 L' R y U R U' R' y z U' z' U' R
QwRsrt1mgqA
CHƯA CÓ CẠNH NÀO ĐƯỢC LẬT
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll01.png
R U2 R2 y' x' R U R' x U2 x' U' R U R'
ofnSf7tujLQ
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll02.png
y' R y R U R' U' y z U' R2 U R y' x' R U' R' F'
im8WM-Er_wI
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll03.png
y' r' R2 U R' U r U2 r' U R' r
624DvmrWOIk
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll04.png
y2 x' D U' z' U' r U2 y x' U' z' U' R U' r R2
_hq3PK42n5U
TH5:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll05.png
y2 r' R U R U R' U' r R2 y' x' R U R'
_Yoc-_O9HoE
TH6:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll06.png
y' R y R U R' d R' U2 y' x' U' R U R'
oMnveQ6X0sc
TH7:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll07.png
R' U' x y U' R U y' x' R2 U R' U' z u' R z' R U'
wI2VI8L2rWg
TH8:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll30.png
r' R U R U R' U' r2 R2 U R U' r'
8rLL6q4VbIw
CÓ CẠNH VÀ GÓC ĐƯỢC LẬT
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll53.png
R U R' U' r R' U R U' r'
xr05hzcx7yk
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll54.png
r U R' U' r' R U R U' R'
IRWIniRkcLg

quaden3099
15-01-2010, 10:13 PM
CHỮ I
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll08.png
z U' R2 U R U' R U z' R y R U' R' U' R U R' x U'
_6EV8Nhikb8
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll09.png
R' U' R U' z' U' r U' z U R y R
Q8KTUkKPKOo
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll10.png
z U R x’ z’ R U’ R’ U R U’ R’ x U’
jbVuGQoqjM8
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll11.png
y R y R U R' U' x R U' r x' U R' U' r'
NGITWFyi8PU
CON CÁ
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll32.png
R y R U' R' U' R U R' x U'
tVE8Ad6_-Ko
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll31.png
R' U2 R2 x' U' R' U R' x U2 R
PCM1O0ANTRk
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll18.png
R' U' R y' x' R U' R' x U x' R U R'
N8R-HB4HfAE
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll19.png
R U R' x' U' R U x U' x' U' z' U' r
F1tMeHLewoc
CHỮ L NGẮN VÀ DÀI LUÔN :D
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll12.png
y' R y R U R' U' R U R' U' x U'
1DriFrah4Zc
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll13.png
y2 x' U' R' x U' R U R' U' R U y R
dFPyCDEu-hE
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll14.png
y2 x’ R U’ R2 z’ R U2 z U R2 z2 U’ r
otrPpKrpXzc
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll15.png
y x' U' R U2 z U' z' U2 R' U2 z U R'
KSfCIfpaprk
TH5:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll16.png
y x' U' z' U' R U' R' U R U' R' U2 r
HoNSlWn1QsY
TH6:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll17.png
y2 R x' z R U' R U R' U' R U R' z' U' z' U'
VaX-Bl2_QFg
TH7:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll26.png
z u' R z' R x' U R' x U' R z R x' U' R'
f8knVWkYpPk
TH8:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll27.png
y R U y R U2 R' U' R U R' x U'
VZ90L0ImTbQ
TH9:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll28.png
y2 x' R U R' r z R U' z' U' R x' U' R'
qX0HxPLG_zI
TH10:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll29.png
y x' U' z' U' r R' U' R U y x' U' R U
GHw9Z8ssTXg
TIA CHỚP
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll43.png
z u' R z' R x' U R' U' x y U' R y' x' R
PpWuSbe2s0c
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll44.png
y2 r U' y x' U' R' U R y' x' R U' y z U'
Ts6NCA3hlBo
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll22.png
y r U R' U R U2 r'
BBdTBzbExzo
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll23.png
x' U' z' U' R U' R' U2 r
AvhUR19f2oI
TH5:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll24.png
y x' D U2 R' U R' U' R2 U z' U' R' r
9pj_pXR-4gM
TH6:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll25.png
y2 r' R2 U R' U R U2 R' U R' r
ObhlbUPmr78[hr]
CÁ ĐIỆN
TH1:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll39.png
y r U R' U' R x' z U2 R z' R U' R' r
QgkkcBPbyfM
TH2:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll40.png
y x' R U' R U2 y z U' R' U' R U R' x U2
Oz94RhLS2Kg
TH3:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll41.png
y R U R’ U R U’ R’ U R U’ R’ U’ z u’ R z’ R U’
tCgBfUktY9A
TH4:
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll42.png
r' R2 y R U R’ U’ y’ R’ U R’ r
_rGPDeFgvD4

Thế là xong #:-S
P/S: Mod ghép bài hộ với :D.

kieuphong
15-01-2010, 10:26 PM
Hay quá, có cái tổng hợp này đỡ phải mò, đúng cái mình đang cần.
Ko biết bao giờ mới học đc hết.

Yu-Gi-Oh
15-01-2010, 10:30 PM
ngồi load đứng máy luôn...=.="

nuocmat428
15-01-2010, 10:59 PM
thank bạn vì công đóng góp ,mình chưa học CT OLL nào giờ học luôn tiện đôi đường
p/s TH cá điện cuối cùng chưa có CT

haily
15-01-2010, 11:03 PM
thanks bạn, nhưng bạn nên sửa tiêu đề thành 50 TH OLL còn lại cho OH

SLOWSOLVE
16-01-2010, 11:01 AM
CÔNG THỨC OH NÀY CÓ VẺ NGẮN HƠN NHIỀU HA

ola_bibi
16-01-2010, 05:05 PM
hay nhưng mình nghĩ học 7CT OLL cơ bản thôi là đc rồi tiếp theo học PLL chứ ngồi mà học 50CT này thì loạn CT mất thuj ! hjx ! >"< !

T M B
09-02-2010, 07:57 PM
hay nhưng mình nghĩ học 7CT OLL cơ bản thôi là đc rồi tiếp theo học PLL chứ ngồi mà học 50CT này thì loạn CT mất thuj ! hjx ! >"< !


Học xong 50 cái này học nhanh hơn chứ, chỉ học 7 ct đó thì mất hay:(

bebithuy11
11-02-2010, 12:10 AM
OLL 2 tay học còn chưa hết, thêm 1 đống của 1 tay này nữa chắc đầu óc đảo ****, đem tiền đi mua thuốc quá =))

empty1234
12-02-2010, 01:24 PM
Buồn quá, toàn tay trái, ngồi sửa lại sang phải cũng mệt đây

nguyenyenson
14-03-2010, 10:47 AM
Ghê. Mỗi trường hợp 1 đoạn video. Không biết làm trong bao lâu ????????????

youreally
15-10-2010, 07:43 PM
Bực quá cái TH cá điện cuối cùng đáng lẽ phải y2 xong rồi mới làm CT, làm ngồi xoay mãi ko dc