PDA

View Full Version : Vài scram và cách giải của các speedcubertitikid91yb
20-01-2010, 03:40 PM
4rum chũng ta nên có thêm các bài kiểu này để mọi ng có thể học hỏi được lẫn nhau .Nhất là phần cross nhiều ng còn khó khăn trong việc giải cross dưới đáy. Các bạn tham gia giải scramble nào thì ghi rõ ave hiện tại vs phương pháp mình sử dụng nhé, chỉ cần viết bước giải đến hết phần F2L thôi, mong các bạn hưởng ứng nhiệt tình! Chú ý là moves trung bình cho phần F2L là 39 moves đấy nhé! vd nè:
scrambles:

1.) U R2 B' D' B' L2 U2 R' D2 R2 U2 F' B2 U F R2 L2 B2 R F2 R B2 L2 U L'

2.) L D' B F2 L B' R' U F' D F B U' F D R' B' R2 L2 B2 F2 R F U' D2

3.)R' L2 B' D2 B' L2 U' R D' F R' F2 L U D' B' U R U R' U' D' B D2 R2

4.) L R' B' U F D2 U' R' D2 F2 B D' R2 B' U2 F R' B2 R B' R' B' D R' B'

5.)D2 R F2 D' F2 U' L2 R2 F2 B2 U2 F' D' R' L' D2 F U2 F' B R U2 L2 B2 D'

Mình xin trích nguyên vài cách giải của các speedcuber bên speedsolving.com(cả phần comment English của họ ^^!)

Sa967st
average: ~13
method: Fridrich

Scramble: U R2 B' D' B' L2 U2 R' D2 R2 U2 F' B2 U F R2 L2 B2 R F2R B2 L2 U L'

D y M' x' D' L (4)
U' y R U' R' y' R' U2 R (7)
y' R U' R2 U R (5)
y2 R' U R U' R' U R (7)
y' R' U' R (3)
total: 26 moves

Scramble: L D' B F2 L B' R' U F' D F B U' F D R' B' R2 L2 B2 F2 R F U' D2

R' U' y M' U x' D' R' D (8)
y' R U R' U R U R' (7)
y' U2 R U R' U R U' R' (8)
y' U' R U R' U R U' R' (8)
y' U R U' R' U2 R U' R' (8)
total: 39 moves

Scramble: R' L2 B' D2 B' L2 U' R D' F R' F2 L U D' B' U R U R' U' D' B D2 R2

y' F2 R' U' F D U x2 M2 (8)
U R' U2 R U R' U' R (8)
U' R U2 R' U R U' R' (8)
y2 D R' U2 R D' (5)
R U' R' (3)
total: 32 moves

Scramble: L R' B' U F D2 U' R' D2 F2 B D' R2 B' U2 F R' B2 R B' R' B' D R' B'

L2 F' Uw' R2 (4)
y2 R' U' R2 U2 R' (5)
y' U' R U' R' U R U R' (8)
y2 R U' R' U R U R' (7)
y R U R' U R' F R F' (8)
total: 32 moves

Scramble: D2 R F2 D' F2 U' L2 R2 F2 B2 U2 F' D' R' L' D2 F U2 F' B R U2 L2 B2 D'

y R' F R2 Uw L2 D2 F2 (7)
y' U' R U R' U R U' R' (8)
y2 R' U' R U' R' U R (7)
U2 L' R U R' U' R U R' (9)
y' F U' R U2 R' U2 R U' R' (9)
total: 40 moves


justinj
Method: Fridrich

Average ~17

Scramble: U R2 B' D' B' L2 U2 R' D2 R2 U2 F' B2 U F R2 L2 B2 R F2 R B2 L2 U L'

D F B' u' R
U R' U' R U2 L U L'
U2 L' U' L y R U' R'
y2 U R' U R U' R U R'
R' U R U R' U R U' R' U R


Scramble: L D' B F2 L B' R' U F' D F B U' F D R' B' R2 L2 B2 F2 R F U' D2

x2 U' R' U' R' F D' R' D'
L' U L y' L' U' L
U R U R' U y R U R'
L' U L U2 L' U L
U' R B' R' B


Escher
method: fridrich
full solve average: 12-13s
f2l average: 7-8s
#1:
cross: y R' L D' R U L
BL pair: U L' U2 L U' L' u' L u L
BR pair: U R' U' R U2 R' U' R
last two: y' R U R2 U R2 U R2 U R = 34 moves
pretty bad, but I wanted to show one or two of the tricks I use on this scramble rather than try to be efficient - will go for efficiency on the next one.

#2:
X-cross = y F R' L F' (preserve pair - L' U' L U) D' R' D
BL pair: L' u' L u L
FL pair: L' U' L U' L' U L
BR pair: U R' U' R = 27 moves
decent, multislotting on the last two.

#3:
X-cross = y' D2 L F L' U L D' R
FL pair: ('orient' edges: y) U R U R' U' R L' U L R'
3rd + 4th: R' U2 R U2 R' U' R2 U2 R' U2 R U' R' = 31
easy X cross, and 3 gen 2nd pair and 2 gen last two pairs is nice (if not very efficient).

#4:
cross: x2 R D F R2 B2
set up EO: R' U R y
BL pair: L U' L U' L2 U L2
FL pair: U L' U' L
BR: R U R' U R U R2 U2 R
FR: U2 R U' R' = 32 moves
not great, but the EO stage is always fun :P

#5:
cross: y R' F R2 u L2 U2 B2
BR pair(set up easy BL): R U u R' u' R'
BL pair: u2 R U' R' u2
rotate (new BR pair): y' U2 R' U2 R U R' U2 R
FR pair: U2 R U R' U' R U R' = 34
bad move count, but only one rotation. I like my 'u' moves.


Fanwuq
Petrus: average low 20s
1. Petrus 28 moves, 1 rotation
U2F2DRU')U'L'UyD2Lw2)R'FR)y'R'URU'R'U2RURU'RUR'URU 'R'
2. Petrus 26 moves, 2 rotations
yU2DR2F'RF)x2y'F2R'U'FR2F'R')R'F2R2U'R'y')R'U'RUR' UR2UR
3. Petrus 28 moves, 2 rotations
Uw2RU'DR'D2)y2FR2F'R2U'R2UF2R)RU'R'y')R2U'RURU2R'U RU'R'
4. EJF2L 30 moves, 3 rotations
R'F'UFx'U2Fx')D'R2DRUB'R'FR2F'UR)yR2F'UF)URUR'URU2 R
5. Petrus 26 moves, 0 or 2 rotations depending on execution of FU'FBUB'
L'F2DLB')R'UR'F'R'FR2FU'F)BUB')U2R'UR2U2RU2R

Fridrich: average ~18s
1. 33 moves, 1 rotation
DFB'D'F)U'RL'ULR')UR'U'RU2R'UR)LU2L'yR'U'R)U'L'U2L U2L'UL
2. 33 moves, 2 rotations
FR'UD2FB'R')yUL'RU'R')U2LR'UR)Dw'R'URU'R'U'R)y'U'L 'U'LF'LFL'
3. 26 moves, 1 rotation
D2L2U'L'U'D'FR')RU2R2U'R)U'RU'R'y'R'U2R)U'RUR'U'RU R'
4. 32 moves, 1 rotation
L2F'D'F2)L2U2L'U'LU'L2)L'U'LyL'U2L)U'RU2R'U'RUR')D wL'U'LF'LFL'
5. 19 moves, 1 rotation
L'F2U'LDBD'F'B'L'U'L)yRUR2UR2U2R2


Robert yau

Method: Fridrich + Advanced F2L Tricks + Colour Neutrality
Average: 11.5 -12

1.) U R2 B' D' B' L2 U2 R' D2 R2 U2 F' B2 U F R2 L2 B2 R F2 R B2 L2 U L'

X-Cross: L2' U r' x' U' R U2 R2 (7)
2nd Pair: U R U2 R' U' R U R' (8)
3rd Pair: U L' U L U' L' U L (8)
4th Pair: L U' L' U' L U2 L' (7)

Total: 30 moves

2.) L D' B F2 L B' R' U F' D F B U' F D R' B' R2 L2 B2 F2 R F U' D2

Cross: L' R' U' D' x' D (5)
1st Pair: U' R' U' R U' R' U R (8)
2nd Pair: U' L' U' L U L' U' L (8)
3rd Pair: R U' R' U' R U' R' U' y R' U' R (11)
4th Pair: U' L' U' L U L' U' L U L' U' L (11)

Total moves: 45 (Wow that's a lot...)

3.)R' L2 B' D2 B' L2 U' R D' F R' F2 L U D' B' U R U R' U' D' B D2 R2

X-Cross: x z' F2' L U x' L' U' L D' R (8)
2nd Pair: y U2 L' U2' L U L' U' L (8)
3rd Pair: U' R' U' R U R' U' R (8)
4th Pair: U' R U' R' U2 R U' R' (8)

Total moves: 32

4.) L R' B' U F D2 U' R' D2 F2 B D' R2 B' U2 F R' B2 R B' R' B' D R' B'

Cross: x L2' U' F' U2 x' (4)
1st Pair: R' U R2 U' R' L U L' (7)
2nd Pair: D' y L' U2' L D (5)
3rd Pair: U2 R U' R' U R U R' (8)
4th Pair: y U' R' U' R U' R' U R (8)

Total moves: 32

5.)D2 R F2 D' F2 U' L2 R2 F2 B2 U2 F' D' R' L' D2 F U2 F' B R U2 L2 B2 D'

Cross: y z' R U R2 U R' U x2' (6)
1st Pair: U R U' R' U2' y L' U' L (8)
2nd Pair: U R U2' R' U y L' U' L (8)
3rd Pair: R U R' U2 R U' R' (7)
4th Pair: y U2' R U' R' U y L' U L (8)

Total moves: 37

còn đây là các scrambles để mọi ng thảo luận(lấy từ weekly competition bên speedsolving, khi scram thì cho mặt làm cross làm mặt U nhá)
1. R2 D2 L' R B2 D2 B2 F2 R' U2 B' L2 F' U2 F' D' L F' R2 D2 U2
2. U2 L2 B2 D2 L2 F R2 B L2 R2 F2 R' U F U2 B' D' F' D R
3. L' U2 B2 R' F2 L' D2 B2 L D2 R B F U' L' D B2 U' R F'
4. R2 D2 F2 R2 F R2 U2 R2 F2 L2 B2 U F U R' B L' B2 U' R2 F
5. F2 D B2 L2 F2 D2 U' R2 U' B' D2 F R F L' R2 D2 U' B2

thhuy
20-01-2010, 04:42 PM
Phải nói rằng đây là 1 phương pháp học hỏi , luyện rubik rất hay. Những ai xoay giỏi có thể tạo scamble của mình, post lên giới thiệu và thảo luận.

titikid91yb
20-01-2010, 05:19 PM
mình đã thêm vào đó các scramble khác để mọi ng cùng đưa ra cách giải, mình mở hàng nè:
ave:22s, phương pháp: fridrich
1) cross:y z2 LD'R'F2D2R2(6)
#1:yU'RU'R'U2RU'R'(8)
#2:yURU2R2UR(6)
#3:y2x'RU2RU2R2(5)
#4: xy'UR'U2RU'R'UR(8)
total moves:33, khá tốt, nhưng quay cube hơi nhiều

2)cross: x'U'DF'LUx'D2L2(7)
#1:L'U'Ld'LUL'(7)
#2:U2RU2R'yRUR'(7)
#3:y'U'L'U'LU'L'UL(8)
#4:y'R'U'RUR'U'R(7)
total moves: 36, kém cái đoạn cross quá ><
to be continue...

itachi_uchiha
20-01-2010, 05:57 PM
Ap dung the nao doc chay cha hieu gi het! :(

titikid91yb
20-01-2010, 07:23 PM
Ap dung the nao doc chay cha hieu gi het! :(


bạn nhớ viết bài có dấu nhé, không là warn đấy, muốn hiểu thì hãy sang box hướng dẫn để đọc qui ước kí hiệu cơ bản

cubefreak99
20-01-2010, 08:08 PM
Method: fridrich
1)Scramble: U R2 B' D' B' L2 U2 R' D2 R2 U2 F' B2 U F R2 L2 B2 R F2 R B2 L2 U L'
cross: DFB'D'UF(5)
r:yURU2R'U'RU'R'(9)
2nd pair: UL'U'LU'f'Lf(8)
3rd pair:UxRU'R'Bx'R'UR'(8)
4th pair:y'U2RUR'UF'UF'(8)
Total moves:38 moves
Đúng là phải 3 rotation mà phải rotation 3rd pair để finger trick đẹp hơn:D:D:D
2) Srcambel: L D' B F2 L B' R' U F' D F B U' F D R' B' R2 L2 B2 F2 R F U' D2
Cross:F'U2R'LFUB'R(9)
1st pair:U'R'U2RUR'LU'RL'(10)
2nd pair:y'U'R'U2RUR'U'(7)
3rd pair:U2(RU'R)X2U2FUF'(11)
4th pair:F'L'ULFRUR'(8)
Total moves:45 moves
Rotation thì ít nhưng moves lại nhiều

haily
21-01-2010, 09:46 PM
hok hỉu.................., giải thích cụ thể hôn đi

titikid91yb
21-01-2010, 10:05 PM
hok hỉu.................., giải thích cụ thể hôn đi


bạn k hiểu cái gì? làm thế này để học hỏi cách làm cross+F2L lẫn nhau thui, ai có công thức F2L nào hay thì chia sẻ. Nhưng hình như ít ng hứng thú quá =.=, bên speedsolving nó tham gia nhiệt tình lắm

rubikfan1996
24-01-2010, 09:36 AM
Thks nhiều, em học thuộc 2 cái của Robert Yau rồi, đc 14s, :)) :)) :)) Sướng ghê, sướng ghê :)) :))

haily
19-09-2010, 08:19 PM
anh kidrock ơi, tiếp topic này nào

vuaquyen92
19-09-2010, 08:45 PM
1. R2 D2 L' R B2 D2 B2 F2 R' U2 B' L2 F' U2 F' D' L F' R2 D2 U2
2. U2 L2 B2 D2 L2 F R2 B L2 R2 F2 R' U F U2 B' D' F' D R
3. L' U2 B2 R' F2 L' D2 B2 L D2 R B F U' L' D B2 U' R F'
4. R2 D2 F2 R2 F R2 U2 R2 F2 L2 B2 U F U R' B L' B2 U' R2 F
5. F2 D B2 L2 F2 D2 U' R2 U' B' D2 F R F L' R2 D2 U' B2


Góp vui tí
1.
Cross: x2yR'F2D'R'D'R' (6)
#1: y'R'U'RU2R'UR (7)
#2: RU2R' (3)
#3: y'U2RUR'URUR' (8)
#4: U2L'U'LU2L'UL (8)

total: 32 moves

4 cái sau tí làm :D

Holmes
22-09-2010, 01:20 PM
không quy định khi scamble hay solve là cầm cube như nào à ?

kidrock2007
22-09-2010, 02:38 PM
cái này chỉ cần làm xong F2L thôi àh có phải là dễ ft hay cái gì không,nếu không thì đây
R2 D2 L' R B2 D2 B2 F2 R' U2 B' L2 F' U2 F' D' L F' R2 D2 U2
Solution:
D2 F' D L' D' L B U2 B' U' F2 L B (cross+ 2 slot F2L)
x2 U L2 R U' R' U L2 U2 L U L' (ghép 2 slot còn lại )
Tông cộng: 24 move[hr]
thấy có chỗ ghép 2 slot còn lại thì còn có thể speed tốt vì đây là F2L kép mà
cái này muốn ít move chỉ có 1 cách là làm x-cross hay double cross thì mới ít move thôi như của bà Fridrich ấy

kidrock2007
22-09-2010, 09:11 PM
Scramble 2. U2 L2 B2 D2 L2 F R2 B L2 R2 F2 R' U F U2 B' D' F' D R
Cách giải của mình là làm x-cross + keyhole nhưng vẫn dễ ft và speed :D
Solution
F' U' R (2x2x1)
U2 (2x2x2)
x U2 F2 (x-cross)
Tới đây mình có hai cách giải sau khi làm xong x-cross.cách 1 thì dàng cho ai muốn biết keyhole ăn được không ,là cái gì ,etc.cách 2 thì mình sửa lại đôi chút nhưng vẫn sử dụng keyhole ,tất nhien là ít move hơn
Cách 1:
R' U' R D' U' L' U' L
D' U2 L' U' L D2 (xong 2 slot )
y' U' R U2 R' U' R U R'(last slot)
Tổng cộng số move x-cross + cách 1 là 29 move
Cách 2:
R' U2 R D' L' U' L D'
y' R U R'
y2 U R U R2 F R F' D2
Tổng cộng số move x-cross + cách 2 là 25 move
Lời bình : Thích nhất phát x-cross 6 move với phát keyhole thứ 2 19 move :X
Các pro cho nhận xét nhé

kidrock2007
23-09-2010, 02:39 PM
sao không ai vô hết vậy :( ................

Bluebloa
23-09-2010, 03:45 PM
cám ơn bác em nhiều
mấy cái này hay
chả skip đc cái gì cả :))

kidrock2007
23-09-2010, 04:02 PM
cám ơn bác em nhiều
mấy cái này hay
chả skip đc cái gì cả :))


là sao không hiểu

august_star
25-09-2010, 11:06 PM
Cho em hỏi về cái x,y,z,w,x',x2.. Em vẫn hok hỉu lắm, có hình giải thích thì càng tốt, vì chẳng mấy ai đề cập đến cái này.
Muốn học hỏi để tăng level thui...

kidrock2007
25-09-2010, 11:24 PM
http://www.rubikvietnam.com/forum/Thread-Thuat-ngu-va-Ki-hieu-lien-quan-den-rubik nè

august_star
25-09-2010, 11:34 PM
Mình có biết x,y,z là mặt nào, nhưng cái x',y',z',x2,y2,z2 là thế nào. Có thể nói rõ hơn ko?

kidrock2007
25-09-2010, 11:36 PM
cho mình biết nick đi
.....................................

august_star
25-09-2010, 11:53 PM
nick mình là tuyen_fithou_oh :D:D:D:D

kprsr
26-09-2010, 09:49 AM
Cách giải của các pro thật quá đỉnh,ko biết đây là tổng họp của bao nhiêu công thức nhỉ?

kidrock2007
26-09-2010, 10:00 AM
Cách giải của các pro thật quá đỉnh,ko biết đây là tổng họp của bao nhiêu công thức nhỉ?


công thức fridrich với một số kỹ thuật thôi mà