PDA

View Full Version : [SPEED 3x3] avg of 12 : 18.04nanotek2711
14-04-2010, 04:09 PM
Góc way tệ wá mấy anh thông cảm... video avg đầu tiên hơi run nên ko đạt được thành tích cao nhất ...
cFO3kBTnwzs
----- Rubik's JTimer Best Average for Sat Apr 10 22:00:56 ICT 2010 -----

Average: 18.04 sec.

Fastest Time: 13.70
Slowest Time: 19.61
Standard Deviation: 00.89

Individual Times:
1) 18.31 L B2 D' F2 U' B' U F' R' U L2 F2 L' R2 D2 R' U F' D2 F U F L2 R B
2) 18.58 D2 B F R' U' B2 L' F2 D' L2 B2 L2 B' F' U D F U2 R F R' D' R' D R'
3) 17.75 F L' B' D2 R' B' F L' F L2 B2 R2 D2 L2 F L2 U' F2 B' R B2 F U' R L2
4) 18.06 L B F D' L' D L D' B' D' B D2 F2 L' D B L B2 U L' B R2 D2 B2 U'
5) 16.78 L2 R2 F2 B2 U' R2 D' F' L' D2 F' R' F D' F U L' R' B U' B' F' D' R' F
6) 18.59 U' F R2 U' R' D' F' R2 L2 U' B2 U' L B' L U D2 B2 F2 R' F2 U' L' U2 D'
7) (13.70) D' B' D2 B' R U D2 B' D2 B2 U R' F' D F B2 U' R' F L2 F' R U2 L2 D2
8) 17.64 D2 F2 B2 U2 F' U2 L U D2 F' L' B U' F' R2 B2 U2 D' L2 R' U2 B' F2 R2 B
9) 18.68 U B D B' D' U L' D' R' F' B2 L B' L' D L2 U D' L R2 F B' U F2 R2
10) 19.46 F D2 B R2 F' B R' D R U L2 D' R F B' R B2 R2 B D' B' D2 U2 B2 R
11) (19.61) L B2 R' U2 L' F' L' D' L' B' D2 R' U' L R' B' R' L D2 B R U D' F2 R
12) 16.54 F2 R' B' L R2 D2 R' U' F' B R2 L2 F' D L F2 L D2 U2 L2 D L2 B R2 D

tuhp234
14-04-2010, 06:01 PM
finger trick rất tốt ,look ahead cũng nhanh .
bạn dùng con gì mà trông quen quá ?

nanotek2711
14-04-2010, 06:56 PM
finger trick rất tốt ,look ahead cũng nhanh .
bạn dùng con gì mà trông quen quá ?


cái con mà mọi ng` hay uống áh (C2 =]])