PDA

View Full Version : Thành tích xoay một tay của mọi ngườiTrang : [1] 2 3

vuaquyen92
15-01-2009, 11:30 PM
Nhằm khuấy động số người chơi one hand lên nên mình xin lập topic này :D. Dưới đây là thành tích mới nhất của mình
----- Rubik's JTimer Best Average for Thu Jan 15 23:28:00 ICT 2009 -----

Average: 43.11 sec.

Fastest Time: 38.44
Slowest Time: 47.86
Standard Deviation: 02.46

Individual Times:
1) 39.14 F2 U B2 L' R2 F L' B2 R' L2 U D F2 R' B2 D R' D' R' L B2 R' U L2 R2
2) 43.25 B' U R' B' D2 B' U D' R F' R2 F U L2 B2 R' F2 U' F L B' D2 F2 U B'
3) 43.47 U R2 D' B' U2 L U' D2 R' D2 R' D B R' U' R2 D L2 F R2 B R2 B2 F2 D2
4) 41.55 D' F2 D F' U' F' U B2 U D' L' R2 B' L D L D2 U F2 D' U' B R2 B U'
5) 44.11 F' D F B' L' B L U L2 B2 D' L B R D F' D2 L2 U2 L2 D' B2 F L' F2
6) 45.19 B' D2 R' B2 L B2 D U F2 R' L U2 L R2 F D U2 F2 D' L' B U L' B U
7) 47.59 U B2 R2 U' B' R' B2 U R' U' R2 F2 L' U2 L U' F D R2 F2 D2 B2 U B' L'
8) (47.86) D2 R' U' B L R U2 F' B U2 R2 B2 R' B' F2 R2 D2 L U2 R' F2 L' D2 F' R'
9) (38.44) F' B U2 F' L' U2 B' D F2 U R2 B2 F2 U' D' R D' L' U2 R2 F2 U' F2 D2 U'
10) 42.05 D' R F' U D2 R' U' B2 F2 R L' F' L D' U B' R' B' D' L2 B D2 R' B2 L
11) 44.44 D2 F' R2 L' B' R' U D2 L F' B2 R2 L D2 F2 D' L B' D U F U D R U
12) 40.34 B2 F D F2 B L2 F U R2 L B2 L D2 R' B L2 B2 U' L2 D F B U' R' L2

PS: sắp tới lao đầu vào học nên post 1 bài làm mốc vậy :)

kieuphong
15-01-2009, 11:33 PM
Đây là thành tích của mình, cũng khá lâu rồi, dạo này ko chơi one hand nữa.
----- Rubik's JTimer Best Average for Sat Dec 27 00:12:57 ICT 2008 -----

Average: 55.41 sec.

Fastest Time: 47.92
Slowest Time: 1:10.45
Standard Deviation: 05.29

Individual Times:
1) (47.92) L F2 L U D' B2 R2 B F2 L F' L D' F L2 D' R D2 B' F2 L F' R L' D
2) (1:10.45) L2 U' D F' R2 B D R2 F U B R' L B U2 F2 B2 R D2 R2 F U' F2 U F2
3) 51.31 B2 U F U2 F B R' F D2 U L B' D' U2 F2 R B2 D2 B2 R' D2 F2 R2 L U'
4) 56.06 R B' F2 U' F2 B L R2 B2 L' R D' F L F L D B' D B2 F L2 F2 B' L2
5) 1:03.48 D' F B D' L R' D F B' R' F' U' D' B' L2 F U R2 D' U L2 R' B' F R2
6) 52.03 F2 D2 U B' L R F L U2 B' D L B L U F' B D R' D2 L' U' R2 F' U2
7) 1:01.36 R2 F' L2 D R L2 U B2 L U2 L' R' D2 F' B2 U' B L2 F' D' B2 R2 D' U F'
8) 51.52 D' R U2 B' D' L B2 F' U B L' B R2 F' B2 L D' L2 R D2 B' U R2 U B2
9) 59.58 U2 B L' R D U' F2 D' R D' U B' F2 R2 D' R F2 R' B' D' F' B' L' R' F
10) 48.20 L' B F2 L' B' U B U' R U' L R2 B' U L2 D L' R' B F2 U2 L2 U2 B' D'
11) 50.89 D' R B U' R' U L R2 D L R U' R2 F' R2 B F L U R2 B U2 L2 F' D
12) 59.67 B2 L R' D U L B' F L2 D R U B' F' U' L D' R' B L2 D F2 B2 U' D2

titikid91yb
16-01-2009, 07:39 PM
hjx, mình xoay cách bình thường, rubik tàu cũng chỉ 1 phút 45 là hết cỡ

nanotek2711
04-02-2009, 06:58 PM
cho em chung vui nào

Average: 54.34 sec.

Fastest Time: 43.11
Slowest Time: 58.08
Standard Deviation: 02.80

Individual Times:
1) 53.28 F2 R U R' B' L R2 D2 B2 L2 U' F' R2 L B2 U' B U' L' U' F D2 F D2 R'
2) 54.63 F2 R2 U2 D L2 D F R' B' L R B U R' L D2 B R2 F B L R F L' R
3) 51.31 U R' U2 L F R' F2 B R' D R2 F' U F2 L B F' U' F' D2 L2 U2 D R' B'
4) 49.06 U' B U2 B R F' L2 B D' F U' L2 D2 L U F' L2 B' F2 L' B' U F L' U2
5) 56.92 L2 B D F R' D L2 F' R' U2 B L' U2 B' R2 D2 B' L' F D R' F2 B U2 L'
6) 53.20 L' U B' U' R' L' U' L' R2 U2 F2 B2 U2 B D' B U2 R' L' B2 R' L' F U2 D'
7) 56.63 L2 R2 F2 B U2 R' B F D2 R L F2 B2 L U' F' U' L F' D2 F U' B R D2
8) (58.08) L2 U B' F2 U2 D L2 F' U' L2 R2 B L F2 D L' F B L' R2 F B2 L2 D B
9) 57.64 U' F' B' R' L D' L2 U D F U2 D' F R' F2 B L' B2 L2 B2 F' R2 L B R2
10) 53.67 U' F2 U B' D2 L F2 L' D2 R B U' L2 U' B2 L' B' R2 B D' F2 D2 L2 F D2
11) 57.08 U L2 R F2 U F' R' B L2 R' D' F' L' D' L U F' R B R' L F' B' D' B'
12) (43.11) R' B L F R' B L F2 U2 B2 D2 B' R' B2 L2 F R2 U2 R D U' B U R' L

titikid91yb
05-02-2009, 05:58 PM
uhm, kỉ lục của mình lên được 1 phút 15 rùi, trung bình tầm 1phut 40

vuaquyen92
21-02-2009, 11:07 PM
Lâu lâu up thành tích 1 tay lên cái:cool:
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Sat Feb 21 23:04:41 ICT 2009 -----

Total Solves: 12
Total DNFs: 0
Average: 41.83 sec.

Fastest Time: 35.44
Slowest Time: 47.67
Standard Deviation: 03.59

Individual Times:
1) 40.27 U R B' D2 F' L2 F' U2 F' R' U' D' B2 F2 D F2 B2 U B D L R' U' D2 R
2) 44.36 B2 U2 B R B F L' D' R' B2 F2 D' F2 B2 U2 R2 L B2 L' B' F U' F D2 B
3) 38.80 D2 F D' U R D2 R' L' D' L2 R D F B' U2 D' B' L U2 R D F' U' L' R2
4) 38.49 D2 R2 F L B R2 L2 U B D' B' U L' B2 F U F U' D B' U2 F2 D' L R
5) 42.88 L2 U2 F' D F U' F B R' U2 D F' U2 L' D2 U2 F D2 U' R L F D' B' R
6) 43.17 B' U D2 F R' D2 U B D F U2 D2 R U' F' U2 L2 U D R D U2 R2 U B2
7) 46.80 L' B F2 R2 L2 D2 L2 D F' B L' R2 D B' U2 B U' F' R U2 L D F2 L' R
8) 42.17 R' F2 U2 B' D2 B' U B2 D2 L F' L' F' D U2 L2 B R' B F2 D2 U R2 L2 F2
9) 47.67 D' F' D' L B U2 D B2 F L' B L2 B2 U2 F' B D2 F2 B' U L2 F2 L F R
10) 38.88 D' R F' R2 D' F2 U2 B' D2 L' B F2 R U2 B D U R F2 D2 F R2 F2 U D2
11) 43.08 B2 U2 F2 B2 U' F U R B2 D F' L U2 D2 B2 F2 R2 B R F B L B2 D U
12) 35.44 L2 F2 U' D2 B' L D2 R U2 R' U2 D R' F' B2 L' B L' R2 B2 F' R' F2 L U'

vuaquyen92
06-03-2009, 11:15 PM
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Fri Mar 06 23:11:04 ICT 2009 -----

Total Solves: 12
Total DNFs: 0
Average: 38.91 sec.

Fastest Time: 28.98
Slowest Time: 47.00
Standard Deviation: 04.98

Individual Times:
1) 40.98 L D' L2 F B2 D R F2 U2 R' L U2 F' R2 F' R' B D' R' B' L F D2 F' R'
2) 33.14 D' R' B D' F' B R' D B' F U' D B' R2 D R2 B' U R U' R' U D' B2 U'
3) 39.50 R' L' U R' D2 L D' U' F U L' F U B U B2 F' U' L' D' U B' F2 U2 D'
4) 38.16+ U' L2 F B' U' L' F2 R B2 F' R2 L F' L F' B' D R' B2 D B' U F' L R2
5) 28.98 D2 F' U B F2 U L2 F2 U2 B F2 D2 F' R2 L U2 R U' B2 U2 D B' U' D R
6) 40.92 R2 U B D' L2 B U2 L R2 D' U R' F' L' F2 D B2 R2 F' B' D B L' U' L
7) 39.14 L2 U D' B F D L' D2 U2 L B F U R F' R' U F R2 L2 B2 U' B' F' D'
8) 47.00 B2 L' B2 F2 U' D2 L2 R' F2 U2 B2 L' F2 U2 R U' L U F' U D L D' L' U
9) 36.80 D' R2 D F L F2 U B D2 B' U' R2 U' B2 U2 D' L' R' B U R B2 R2 L' U'
10) 35.86 F2 R D' B R U R2 B2 R' D2 F U2 L2 F2 U D2 F D F D B D R' F B
11) 45.94 L2 U' B2 F U B L D B' D' U F2 U2 L D2 U R2 F2 L U' F2 B D' U' B
12) 40.55 B2 F' L' R2 U' D' R' F2 R D B D2 F L B2 L' D' R B R' L' F L2 U L2
Thành tích 1 tay mới subs 40s up lên cái:D

tinhnghich1993
18-03-2009, 06:46 PM
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Wed Mar 18 11:42:40 GMT 2009 -----

Total Solves: 13
Total DNFs: 0
Average: 1:25.35

Fastest Time: 1:10.59
Slowest Time: 1:40.95
Standard Deviation: 08.92

Individual Times:
1) 1:28.11 D' U B F' L F' D' B' F2 L2 B' L2 F D2 R2 L B2 U F' B U D B2 L2 F'
2) 1:17.77 U' L' U2 D F2 L2 R D' F2 D2 F2 U2 F2 D' L2 B' L' R F2 L' B F' D' F' L'
3) 1:26.19 U' D' R U2 B' U2 B' D' R' L U R' U' L D L' U' R B' F R2 U2 B F2 L2
4) 1:32.45 R2 D2 F R2 L' U' L F2 B2 D B U2 L R2 B F2 D2 L' B2 F' U2 B' R' F2 D
5) 1:10.59 U L2 D U2 R F' R2 U F' U' F' L2 R B' U2 D' F' R' B R' D R' D' U2 L'
6) 1:34.86 U L D F2 R2 U2 L' D U R2 L2 F' D F2 B2 R' L U L2 R F L F2 R2 D'
7) 1:40.95 F B' D2 F2 D2 U2 L B' D' B D B' R F' U D F2 R' U' L2 D' F2 L2 F2 R
8) 1:32.75 F2 R U' B D' L' F' L2 B R U B2 F U F B' R B2 R U' F2 U' L F' R2
9) 1:12.47 F' U F2 B R D U2 F D' F' L' U' R' L2 B2 D B U2 L' F2 R' D2 F' B' R
10) 1:24.42 D2 R L' F L' B' L D L2 U B' U2 F B2 D L' U F' L2 R D F2 B2 U2 L'
11) 1:24.16 B' F' D' R B2 D2 F' R' F2 U2 B2 R2 U' B2 D R' F R2 L2 B' F' U' R2 D B
12) 1:17.58 R2 D2 F2 L2 D2 U' R' U' F2 L' R2 B2 D2 L U2 B2 U B D2 R' D2 B U' B U
13) 1:27.23 F U' F' L F' U B2 L2 R2 D U B2 R2 L B R' D2 U2 F B' R' U' R' F' U

nanotek2711
18-03-2009, 10:45 PM
Anh Quyền với em thi xem ai sub 40 trước ko
----- Rubik's JTimer Best Average for Thu Mar 19 22:45:09 PDT 2009 -----

Average: 44.80 sec.

Fastest Time: 37.03
Slowest Time: 51.22
Standard Deviation: 04.19

Individual Times:
1) 43.00 F2 U2 F' B' U R2 L' U2 L' F D' R2 L' U L2 U2 R' F2 R2 B R2 L F2 B' D
2) (51.22) L U' B2 F R2 U' L2 D2 U' R D F L' R' D2 B' R F D2 F' B R' U2 D2 F2
3) 46.03 F U B F2 R B2 L2 U' B' U F L2 F2 U F B2 U' L2 R B F L' D U2 F
4) 45.66 D F2 L D' L R F' B' U2 F L D' B U2 B2 R L B' D' U B' L2 D2 F' D
5) (37.03) L' D' B' L F2 D F2 L2 B L' U2 L U2 R U L2 R' F2 L' F' B2 R' F R U'
6) 38.25 F B R L D' B R2 L F' U' R2 D2 B F' U' F B R F U D' F' B2 D R2
7) 50.55 D L' R2 U L D B L2 D2 U L R' U R D2 L2 R2 F' L B F U2 F2 U B2
8) 48.16 L' F2 D' L' B2 F' R2 B' D2 F R L' B2 R2 D' F2 R' U D2 F' D' R' B' U' D
9) 39.03 D' F D2 R' B' L' B' D2 U' B' U F' R' B U2 B2 D' U F D2 R' D F' L F'
10) 45.74 U L2 D' U2 L' U' F U' B2 F' D2 L' R' B L' D2 L2 F2 U2 F2 R' B U2 R2 D'
11) 41.94 L2 D U B R L2 U' F L R2 D2 F L2 B' R2 F2 B R B U D2 R2 F U' F2
12) 49.61 R' U R' F U D' L2 D U2 F R' B' R F' R' B2 L U2 F2 R' F' U D2 B L2

vuaquyen92
18-03-2009, 11:20 PM
Anh sub 40 lâu rồi đang cố gắng sub 30 đây :)
Statistics for 03-14-2009 23:01:47

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 38.01
Standard Deviation: 3.03
Best Time: 33.86
Worst Time: 42.53
Individual Times:
1. 38.56 R' B F U' L R2 F' L' R' D2 L2 R' D2 U' F' D L F2 L2 D
2. 42.53 B2 D2 U' L' U B' L B F' D' F D2 U2 B' F2 L R' B' D2 B'
3. 35.39 R' U F2 D' U' R2 U' B' F2 L' D' L' D B' F2 D2 U' B D' R
4. 34.59 L R' D2 F R' U' L2 R D' R2 D' U' B F' D B2 R2 B D2 R
5. 33.86 L2 B' F' U2 B L2 R D2 B' U' L2 R D2 U2 B' D' R2 D L U2
6. 34.24 D' U B R D' U2 L' D' L' F2 R2 B2 R D2 B' F2 R' F L' R
7. 39.30 R B' F2 R B' F2 R' B' F2 L2 R' B' F' D2 L2 B F' U L' R
8. 42.11 D F U' L' F' D' U' F2 R' D U' F' U' B2 D B2 F2 R' F U
9. 37.48 L B D2 B' F U' L2 U' B' F' D R B L' U' F D' B' F L2
10. 40.56 U' R U2 R' U' L B F D' U L2 R' D2 U' B2 U F2 U R B2
11. 36.20 B2 R' F' U2 R B2 D2 U' L' D U2 R U2 B2 F2 D U' L2 D2 B'
12. 41.34 U2 L2 F D2 L R D' U B2 L' U2 L D' F D' U F2 L2 D2 L

vuaquyen92
19-03-2009, 08:52 PM
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Thu Mar 19 20:52:42 ICT 2009 -----

Total Solves: 12
Total DNFs: 0
Average: 37.24 sec.

Fastest Time: 31.86
Slowest Time: 41.11
Standard Deviation: 03.08

Individual Times:
1) 32.39 R U2 R D L2 R' D' R2 U B D2 R2 B' D2 B L2 U' B' U2 F' L2 B F' D2 B'
2) 37.44 L' R B2 R L' B2 L' B' D F2 B U2 L2 B F2 U R' L' U F2 B L B' R' D'
3) 35.28 L2 B' U B2 U' F' B2 R U R2 L2 B' L B2 U L D' U F U B2 L' D L' B2
4) 35.55 F B' D R' B U2 R2 D' B' R L' F U' B' L' F2 B' D F2 R' F' B' L' U' D'
5) 38.97 R D2 R' B L' F2 R U2 D B' F' D F' D' U R B L' R2 U L' U2 B' L D'
6) 40.94 D2 F' L' B F2 L2 U2 D R U B' U2 R U D B F2 U2 B' L B' L' R D' L
7) 39.19 D2 U L2 R B2 L2 R2 U D2 L' B F2 R' L2 B F' L U' R2 L U2 L2 B' L U'
8) 31.86 R D' R2 D2 B' L2 F' D2 B U2 B2 F2 R2 F' U2 B2 R F2 U R' U L2 U2 R2 U'
9) 40.06 D2 F B L2 U F2 U R' U' B' L' B2 R D2 F D' L2 F2 D2 F L2 U' B' L2 F'
10) 37.89 B' D L2 R' B2 D2 L' B2 R' F D U' R2 B D' L2 F D R' U R2 F2 L U R'
11) 41.11 L F2 U2 B' F2 D U' B D2 U2 B2 L2 D B R' L U F2 U' L2 U' R' U F' B
12) 36.17 R' F B' L2 D' L' B' D L' B' U2 L U2 B U' D F U L' R' U' F U L D2

nanotek2711
21-03-2009, 10:07 AM
hừm anh làm em ngứa tay rồi đấy

Average: 39.24 sec.

Fastest Time: 35.92
Slowest Time: 45.81
Standard Deviation: 02.55

Individual Times:
1) 39.59 F D2 R' D U2 F2 U R' F B' L2 U' R' U B F U' L2 F R2 F' R2 L2 D' R2
2) (45.81) U B' L' U' L2 D2 B D L2 F' R' U2 D' F B' D' R2 U2 B D U' R' D2 R' L
3) 38.69 U D L2 B2 F' U' L R' F' B' L' D2 F L D' R2 F2 B' R' B' U2 D B2 R' U'
4) 36.50 U2 D' B2 R' L' F' L D' L2 R' B D2 R2 D U' F2 L F2 R' U2 R' B D L' R2
5) 37.23 F2 R L' B F2 U2 F L2 B R2 L' D U2 B2 L' B F U2 B D2 F U L' D' L2
6) 45.58 B' F' R D' B' U' L' F' L2 B R' D2 R2 L F2 B U' B' F' L' D2 F' R' F2 D
7) 39.67 R' U2 B D2 B2 U L' D' B2 F' L B2 D' F L2 R' F D B2 F L B2 F' D2 L
8) 38.83 B2 F2 U2 F B R' L U' L U' L2 D2 U' B2 R D' F B' U' B L2 D' L' B2 D
9) (35.92) B2 U' B U B' R2 F' B2 R' B' U2 R2 F2 D2 R2 L2 U R' F' L' U R U' L D
10) 36.91 U D' R2 F' D R2 D' B' D U2 L2 B2 L U' L D' B2 U2 D2 R2 U2 R U2 D' B2
11) 39.39 U R2 D' U2 B' U' F' L R D2 B2 R U B2 L F2 L D2 U L2 D' U L2 U2 B'
12) 40.06 F' R2 L2 U' L D' R' B' R D' U2 F' D B2 L' F L2 R' B' R B2 U' F2 D' L'

nanotek2711
28-03-2009, 09:05 PM
người thật việc thật post 1 clip hù anh Quyền chơi :D
-1xOYWlqVdU

vuaquyen92
29-03-2009, 01:10 PM
Định hù anh ah :D
R16Fn2DBf94&

PS:Đây là clip average of 5 khoảng 32s
lần 1: 32s
lần 2: 40s
lần 3: 28s (skip-PLL)
lần 4: 24s(X-cross)
lần 5: 34.73
do anh quên save cái session nên chỉ rõ đoạn cuối qua clip:P

nghiavn
29-03-2009, 02:06 PM
Anh Quyền doạ ma kinh quá, em chả nhìn ra cái j cả, (máy quay rứa nhìn mần răng đc, hề hề)

vuaquyen92
12-04-2009, 02:31 PM
Statistics for 04-12-2009 14:35:43

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 34.68
Standard Deviation: 2.74
Best Time: 30.61
Worst Time: 37.53
Individual Times:
1. 31.23 B U' B' F' L2 B' U2 L R2 B2 U L U2 B' U B F' D U L' D B' D B D2
2. 30.61 D' L R2 U' R' B F U' F2 L' R2 U2 F D' U2 R' D' R B F' L R' B' D U2
3. 37.28 L2 U' F' L R' D B2 D2 B2 F L2 R2 U B' F' D L' D2 U' B2 U2 B2 D L2 R'
4. 37.50 D2 B L2 R2 D' U2 B' F L2 U2 B2 L D2 F2 L2 D2 B2 F2 L2 R2 D U' L' U2 L2
5. 36.59 U' L R D' U' R' D' U' L' B' L B2 D2 U2 B L R' D' R' F R F L' U L
6. 31.34 R' U L R' U' F L' D' B' F' L R2 U B' D U B' F U2 B2 F D2 U' R2 B
7. 34.80 B' F2 D' U2 B' R' D' L2 R B' F D2 U R B2 L' D' L' D U F' L2 R D2 L
8. 31.45 L2 R F R' B2 F2 R2 F' R2 D' F L' R D R2 F D U2 B2 U2 L2 R B' L F'
9. 36.69 D L2 B' F2 U2 R' D R U B' R D' B' F' D' U' B D' R D B L D B2 R'
10. 37.53 F' L' D U2 B' L' D F2 L' D' R2 B U2 L2 R D U B' D' U L' U F2 L U'
11. 37.52 B2 F L2 R B' F' D B D B U2 F2 U' B2 U2 B2 L2 R2 B D' U B2 L D2 R
12. 33.61 B F U' B2 U2 B2 F D U R2 U B F' L B' L2 D' B F' L2 R' F' D R2 B

nghiavn
12-04-2009, 05:44 PM
What the, em xoay 2 tay cũng chỉ hơn 1 tay của anh có 3s

titikid91yb
15-04-2009, 07:46 PM
lần đầu tiên up thành tích 1 tay:

----- JNetCube Session Statistics for Wed Apr 15 20:03:22 PDT 2009 -----

Cubes Solved: 12
Total Pops: 0
Average: 1:12.36

Fastest Time: 35.84
Slowest Time: 1:22.36
Standard Deviation: 12.44

Individual Times:
1) 1:12.38 B' D2 U2 R' B' D L' U' F' L' R2 F2 R U B2 D2 R' F2 B U L2 D U2 F' L2
2) 1:22.36 F2 D L2 U2 L2 R2 B2 D2 U' R' F R2 U R U' D2 R' F' L U D2 L D2 R2 B
3) 1:06.48 U2 R' L D2 F' B U' L2 U B' L' F2 L' R U2 L' R F2 L B' F2 L2 B F' D2
4) 1:12.80 F2 R B' F' R D2 L F' U2 F D U2 F U' L' F L' B U' L R' B2 F' L D2
5) 1:05.06 B L B' D2 F2 B L' U' B D B' U2 R' B' R2 B F' D' L2 B2 R2 B' L B2 D'
6) 1:09.41 F' D2 U2 B2 D F' U2 B' R' L D2 L' R' U2 F' B2 R' D B F2 D L' R2 D2 U'
7) 1:19.36 U2 F' R2 L B R2 B' D2 L F2 D2 L2 R' B2 D2 L' D' B2 F' U2 L' B' F2 D' B2
8) 1:22.26 B' U' B L U D' B' L2 R' F2 L D L D2 L2 B' R F R' U' D' B L U B'
9) 1:12.78 R' L B2 F' L' U D B2 F2 L2 B2 R2 F B' U R' U B2 R' L U2 B2 R B' L2
10) 1:12.70 F' B R2 D' R' U' L B D' F' B' D2 L2 U2 L2 R' U2 D2 R2 D2 U2 B F D F2
11) 1:00.89 B2 L' B R' D2 B' R2 L' F D2 U B U' B' D' U R' F2 R F2 L2 D' F2 R' B'
12) 1:12.45 R2 F2 R' F2 R2 L D' F' B U2 B2 D R' B2 L' R' B' F D U' B F' D R2 U2


lâu rồi mình không oh, hy vọng lần sau sẽ khá hơn

vuaquyen92
15-04-2009, 11:06 PM
OH đòi hỏi cái finger trick của mình là chính vì nó hơn 2H phần lọok ahead dễ hơn nên bạn cố gắng luyện finger trick OH thật nhuyễn thì thành tích cao rõ rệt:)

nanotek2711
15-04-2009, 11:54 PM
nè cái session của titikid91yb moi đâu ra cái 35.84 vậy sao ở trên ghi fastest là 35.84

titikid91yb
17-04-2009, 05:47 PM
ah, mình...lỡ xoay 2 tay 1 lần, hjx, xong rùi cũng...lỡ tay enter luôn, nên lúc ra kết quả->ngại xoay lại quá nên đành phải...chữa lại=cách OH thêm 1 lần nữa để bù vào,hjhj

empty1234
03-08-2009, 04:04 PM
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Mon Aug 03 16:07:05 AFT 2009 -----

Total Solves: 14
Total DNFs: 0
Average: 58.91 sec.

Fastest Time: 40.69
Slowest Time: 1:08.58

Individual Times:
1) 1:08.58 F' L F R2 F2 L' B2 L R D2 U' F2 L F2 U' D' F' U B2 F2 L F L' R2 B'
2) 1:05.67 L D' U' F R D L2 U B2 U D' F2 D U2 L2 R' F B' L2 U F' U R' D2 U2
3) 46.55 B L' D' F B' L2 B' R2 B' F2 R2 F' D F L2 U2 L' B2 D' L' F2 U2 L2 F2 L'
4) 52.45 R' D B2 D' L2 R2 F' L F2 R' L2 U2 F' D B F2 R2 D2 L' D2 B' L2 B' U D2
5) 40.69 B L2 D2 B2 D2 R U2 L2 D2 U F' B2 R U' D2 F U2 F B' D2 B2 F U' D2 R2
6) 58.25 F2 R2 F' R F R B U' D2 L D R U2 D' R' U' D' R2 F B2 U2 R2 L2 B2 R
7) 58.33 U F2 U' L' B R2 L' B2 D2 F2 D' F' R2 U2 R L U2 D F R' D R2 L2 U2 B'
8) 53.97 D' B U' B' F' R F2 B D2 B2 D2 L U D L B2 D' U L2 U2 B2 D2 F' U2 D'
9) 1:06.24 F R' L2 F B2 R' L B2 R' L U' B' L' B D F R B U2 L F D' R' L2 D2
10) 1:03.63 B R F B D2 B2 U L' B' F' L' F2 L2 F2 B' D2 U R L2 U2 R F L' B' U
11) 1:07.16 U B' F2 R D F L F' R F L2 F' R2 U L F2 U' D2 R' U2 D B U F' R
12) 1:05.38 L R2 D F2 U D2 B2 D2 U' B2 D2 F R' B' L2 B2 L' D' L' B D L' U D2 F
Thành tích sau 3 ngày chập chững luyện OH :D

locpro18111994
09-08-2009, 07:48 PM
Thành tích của mình trên rubetimer: http://rubetimer.com/index.php?mod=recordlist&solvetype=12
number 16, ave 40.82s (loc8111994)
sorry, trong này ko có time thành phần :)

nanotek2711
10-08-2009, 12:32 PM
lâu òi luyện lại OH mỏi tay mún chết, cả tuần nay múa 1 tay nó lên thế này
----- Rubik's JTimer Best Average for Mon Aug 10 12:38:48 ICT 2009 -----

Average: 36.00 sec.

Fastest Time: 29.25
Slowest Time: 40.06
Standard Deviation: 01.89

Individual Times:
1) (29.25) B D L' U' L2 B' R2 D2 R2 U R L' D' B' F2 U B R2 L D U L U R' B
2) (40.06) R F L R2 U R2 U R2 D R2 B' L' D' B D R B' F U B R U R2 L U
3) 35.61 D' R L' U2 R' D2 F' R2 D2 U L2 R D' F2 L' D R2 D L F2 L D F' U2 D2
4) 39.98 F2 L2 B L' B F R2 D L' B' F R2 U2 R D B R L F' L2 D L' R' F2 D2
5) 33.82 L U' L2 D F2 L2 F R' B2 D' R' F U L F2 R2 F2 U2 L2 B2 F2 R2 U R U
6) 37.60 B F' D2 L U' B2 L2 U' F' L' U R F B' R B2 U2 L F' B2 D B F R2 D2
7) 34.45 B R2 F2 R D2 U F L F2 R2 U R L2 F R L F2 L' U' D2 L R D2 B2 U2
8) 35.18 L2 U2 B' D2 R' U R2 D2 L2 B L R2 B2 D2 U L R U B2 F D L2 R' D' L'
9) 37.41 R U2 B' U2 R2 L B U B2 U' L2 B R' D2 L' D B F2 R' U2 D R2 D F' R
10) 34.64 D2 L2 B' U D' R D F2 D L F2 R B' D F' U' D' B' F R2 L2 F' R' F2 R2
11) 34.74 U' D B U D' R B D2 F D U2 R' B2 D U' B' F' L2 R' B R F' R U D'
12) 36.57 R F2 U2 B2 R' U' F2 B2 R2 U B D' L R2 F' R F B2 L D2 F2 B U2 D' B2

i love rubik
19-08-2009, 10:16 AM
6: 00:55.60 x
5: 00:55.20 x
4: 00:54.69 x
3: 00:41.67 x
2: 00:56.37 x
1: 00:49.05 x
Sau 1 tuần tập OH đã có 1 quả 41s :)). Tb sub 1'. Lười học PLL OH nên xài PLL của 2 hand.

vuaquyen92
27-09-2009, 11:29 AM
Sau 1 thời gian không chơi OH nhưng do mới chỉnh lại cube + look tăng lên chút nên thành tích có tí cải thiện:-B
Statistics for 09-27-2009 11:38:01

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 31.03
Standard Deviation: 2.63
Best Time: 26.66
Worst Time: 35.52
Individual Times:
1. 33.70 B2 F2 U B' F2 D U B2 R D' U R B' U2 R B2 F' R D2 U' L F2 R D U2 L' D'
2. 29.34 L' B' R D2 U L' B R' U' F2 L' R2 B2 L2 R2 D U2 F2 R' U R' D' U' B' D2 U L'
3. 35.52 D2 U2 B L' R2 D B F' L R U' L R2 B' D' U2 L2 D U2 B' R U' L2 R' U L F'
4. 28.80 D' U' R B' L' D L2 R B2 L D' L B' D' U2 L' B L D' L D2 U' L R' B2 D2 U
5. 34.00 D' U L' R2 U' F2 U L2 D' U B2 F U2 R B F' D U' B F' R' F' L' B' U2 L D'
6. 28.05 L R2 U' B' F2 D' L D' U' F' L U' F U' L2 R' B' F' L' U R' D' U2 L' R2 B2 D'
7. 26.66 R2 B2 F2 D L R' D F L U' F2 D' L' R' B R B2 F R2 B' U' L F' R2 U L2 R'
8. 32.25 D' B' U2 B2 F2 U' L2 B2 D2 B F' D' B' D2 U2 B D' B' F' U L R U2 B' F2 L' F2
9. 28.52 D2 B2 U2 B F L' D F R2 F U' L2 B F U2 L2 R F' D' U' L R2 B' F U L2 D'
10. 31.02 R' B F2 D2 L' D' R D U' L D R F' L' R2 D2 B' F' U2 R F2 R' B F2 D U' R'
11. 32.77 L R' D2 L' D' U' B L D2 R B' F2 R2 F' L2 U' B F2 D2 U B' F D L R' B' F2
12. 31.69 D U R2 B R2 U2 R2 F2 L' R2 D2 U2 B F2 U R U2 L' R B2 F2 U R' B F L' D

empty1234
08-10-2009, 09:32 PM
----- Rubik's JTimer Best Average for Sat Jan 05 06:29:08 GMT+07:00 2002 -----

Average: 38.50 sec.

Fastest Time: 33.04
Slowest Time: 42.14
Standard Deviation: 02.78

Individual Times:
1) 37.05 B' F' U2 D B2 U B' D' L' R' U R F L2 U' L' U B' F2 U' L R' F D' U2
2) 41.53 U' F' R U2 L B' U2 F R L2 B' L2 F B' U L2 F2 L2 B U2 B' L' D' B U'
3) 33.36 D2 F R' F2 U R' L2 B L' D R' D U B2 D' F' R' D U L2 R B2 L F2 D
4) 35.19 L' D2 R' L2 D' U B' D2 B' D' B' R2 D' B2 D2 U2 F2 L' D' L' F U2 R B U
5) 39.46 F2 R' L' B U' R2 L' D F L' U D' L2 D' B2 R L F L U F L F U2 B'
6) (33.04) R' L2 F2 U R' U' B R2 L D R' D2 L' F2 L2 D F2 L' B2 L' D R2 F' L' F'
7) (42.14) R2 L2 U' F R2 L D' L' B R2 L B U2 R D B2 L' B2 L2 D' B' U2 F U2 D2
8) 38.48 D' U L F D2 B L B L' B2 U2 D2 L2 U2 R' L2 D2 L' B2 L' D R F D2 R
9) 40.33 R2 L' B' L2 U L U2 F D B U' D L2 R' B' L B' L' B2 F2 D' B2 D2 L2 F'
10) 41.81 U R' U D' L2 B F' U2 F2 D' L' F' D2 B D' U' R D L' F L2 F' D L2 U'
11) 37.25 D2 L2 F2 D R2 L D L2 U' L2 D2 R D' R2 D2 U' F D2 R F R2 F' D2 F' D
12) 40.50 R F' R2 F U' F2 R' D' R2 L' B' F R L F R2 D2 R2 D2 U' L' U' B R F'

Nghịch ngợm tí nào
cái này solve cách đây gần 1 tuần nhưng giờ có có điều kiện post lên

empty1234
10-10-2009, 04:25 PM
12: 00:39.81 x
11: 00:34.95 x
10: 00:34.97 x
9: 00:35.85 x
8: 00:37.19 x
7: 00:38.48 x
6: 00:38.99 x
5: 00:32.83 x
4: 00:40.08 x
3: 00:41.02 x
2: 00:32.54 x
1: 00:35.74 x
Fastest: 32.54
Average: 36.87
Average mới, mặc dù con AII kẹt nhiều quá

titikid91yb
14-10-2009, 11:05 AM
Statistics for 10-13-2009 10:13:14

Cubes Solved: 6/6
Number of Pops: 0
Average: 40.40
Standard Deviation: 3.72
Best Time: 34.58
Worst Time: 45.45
Individual Times:
1. 34.58 B2 F2 D2 U' B' F' L' R B2 L B' L' R2 B' F' L2 B D' B'
2. 45.45 L2 R D' F2 D' U' L' F U2 B F2 U L2 R' D' U' R' B2 F2
3. 43.48 D' U B D2 U B2 U' L2 R F2 L D U F' D' R2 B L U L D2
4. 39.47 D2 R D U' L2 R2 B2 L' R' D2 R D U L R' F2 L2 R' U' L' U2
5. 42.22 L F2 L' R' B U2 F D2 L B2 F' U' L' D2 U' F' U L2 R' D R2
6. 37.22 B' F' D' U' R F2 D' U2 B L2 B2 D2 U L U2 L' U2 L' D F' R'

k tệ lắm

Phounix
16-10-2009, 10:56 PM
hix toàn pro ko
thành tích một tay của tui là khoảng 44s

titikid91yb
29-10-2009, 09:10 PM
Statistics for 10-29-2009 12:37:17

Cubes Solved: 13/13
Number of Pops: 0
Average: 35.88
Standard Deviation: 4.62
Best Time: 25.77
Worst Time: 43.05
Individual Times:
1. 35.61 U2 R B' F' D2 L2 D' F2 L' U' F D2 F' U' R' B F' R' F D U2
2. 36.61 R2 B' U' B' F2 U F2 U2 L U2 B2 F D L R B' R2 U2 B' F D
3. 35.66 B2 D' R' D2 R' B' L' B D2 U R' D2 F' U' F U' R' B' F D U
4. 39.50 F' U' B F' L2 R B F' D2 U B2 L R2 B2 F2 L2 F2 D2 U' F R'
5. 43.05 U2 L R' U2 F2 D2 U B' R B2 F L2 D' U L2 R' D2 U2 R' B2 F2
6. 36.41 L' D2 U2 L R' D' F2 D L' B' F2 D B' L2 U2 L2 B2 D' U F2 L
7. 25.77 D2 R' U2 L F' D' L' F' D U2 B2 F2 D U L2 D2 U' B' R' D' L2
8. 34.81 D U' F2 U F D U' L2 D U2 L' R D L2 D U L R2 D2 U2 B'
9. 38.78 D2 U B2 L2 R' F' D2 U B R U2 R B2 R F' U' B F L2 R2 F'
10. 33.47 B' D U' R2 F' U L2 D2 B2 D2 U' F' D2 L F' U' R' D U L F
11. 40.12 L B' F' U' B' U B D2 B' F' R D2 U' R2 D L R D' U2 B' L2
12. 27.70 D2 F' U' R2 D' B L B' L D' B L2 R' U' L2 F L' R B' R' B
13. 38.94 L' R' B2 D2 F' D' F' U' F R' F2 L' B2 U B' D' B' F U2 L' R


buổi trưa mà phong độ cao, mình đã khắc phục được việc xoay con A1 bị mỏi tay, hì hì, ghi nhận 1 kỉ lục mới là 25s77(skip-PLL), cao hứng quá xoay đến lần thứ 13 mà không bít, hjx

empty1234
30-01-2010, 03:04 PM
Tay phải này (cái này là tay thuận).
----- Rubik's JTimer Best Average for Sat Jan 30 14:35:40 ICT 2010 -----

Average: 30.69 sec.

Fastest Time: 27.16
Slowest Time: 36.95
Standard Deviation: 02.56

Individual Times:
1) (27.16) L2 U' R2 U2 B D2 L R' U' B' U F U2 R2 B' U B2 U' B R' D2 U R2 U' L2
2) 36.06 B D' L2 F D2 L2 F R' D2 B2 U L2 R' D B' D R L2 B' R' U' D2 L B2 R'
3) 29.64 B' L2 R' D F D' R' B' R' D2 U' L B F2 U' R U B2 F' D2 F2 D' R' B' D'
4) 28.64 F R2 D' R' B2 D' F2 R' B2 R' B L2 R D' F L' B2 U2 D2 R B2 L F B' L'
5) 32.28 L' B D2 R2 B L2 D2 B' L2 F' U2 F2 L' F B2 D' B2 L2 R2 U2 B2 U2 B2 F2 R'
6) 29.00 D2 B' L' B' L2 D U2 F2 U D2 R' L D2 U' F2 D2 L' F B2 R2 D2 L U' D2 R'
7) 27.80 U' B2 U' B D R2 D U B2 U R2 B' L D' U2 R2 U D L' F2 L2 U2 B2 R2 U
8) 30.02 L B' D R' D' F2 U B D2 B' U' F L F D F' D2 B2 L2 R2 B2 F' D2 L B
9) 30.95 U2 R2 B L' D' B' L' U2 D' L' B D L2 U D2 R' L D' L D' U' R' U' B F
10) (36.95) R2 F' L2 U2 B' R L2 B2 F2 U' L2 B' F U L2 F2 D' F' B' L' F2 D' L D' F
11) 33.48 R L D' F' R2 U' B2 D B D R2 B' R D2 R' U2 D B2 F U R' F' L' D' F2
12) 29.02 D U F2 R' B U2 L2 R2 U2 F2 L2 B' D' R' L B' F D' B' L2 R' U' L D2 L'

Cố lên, sắp sub-30s rồi :P
Đã đú thì đú cho chót. Tay trái này (tay không thuận :(()
----- Rubik's JTimer Best Average for Sat Jan 30 15:01:46 ICT 2010 -----

Average: 47.22 sec.

Fastest Time: 40.99
Slowest Time: 56.20
Standard Deviation: 04.83

Individual Times:
1) 46.19 B F' D2 U' R F2 R L2 B2 F D U B D' U2 R D' L2 D2 R B' R U' L U'
2) 43.95 U' F R B' L2 B D U' L2 F' D F2 U2 F2 D' B' U R2 U D R2 L' U R2 D
3) 47.83 U2 F U R' U2 R F U' F' U2 L F2 U' L' R B F R2 U2 R' B' L2 F D2 L2
4) 49.25 B' F2 D2 U' R' F R F B2 D' L2 F' U' D' R' D' L U D' F D' L U' R2 U2
5) 41.45 L D2 L2 D L' B U D2 F2 D' U' L U F' L F R' D2 R L' D2 B2 U2 L' B'
6) (56.20) D B R' B F2 U' B' L2 R U' D F2 D B2 D2 B2 D' B R2 F B' U' R2 B' D'
7) (40.99) D R' U' L R' U B F L' D B D' U' R U D2 L2 B2 U' D' R2 L B2 U2 R
8) 41.19 R2 B2 D' U' B' D L2 F2 U F' B U' L' D F U2 B R2 L U' F2 U2 L' B' R
9) 54.80 B R' B U' R2 F' R' D2 R' L' F' L D2 R2 D R' L' D' F2 R F2 D B U L2
10) 54.84 B' L' B2 U B2 R' U2 F2 L R' D2 F U' R' D2 B2 R2 L' F' D F2 U2 F U2 R2
11) 44.49 B' D' R' D' L2 U D2 R2 L' B L2 B2 L2 B U R' L F' R' L' D2 B' R2 L2 U2
12) 48.20 L' B2 U B2 L U2 R F' R2 F' R U2 F2 R2 D R' B' F2 R B U D' B2 R2 U'

Làm xong 12 cái cạch luôn :| mỏi nhừ hết cả tay :((

tranmynhquan1991
08-06-2010, 01:58 PM
Statistics for 06-08-2010 13:54:45

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 48.37
Standard Deviation: 7.26
Best Time: 35.17
Worst Time: 59.28
Individual Times:
1. 50.66 L R D' L B U2 B F2 L R' F L2 F U L' R2 F U L2 U2 B2 F2 D' F2 D'
2. 59.28 L2 B2 F' L' D' U' B2 F' U2 L2 R2 F2 L R2 F2 L' R' U L' R' D' B' R' B2 R2
3. 52.36 B2 D2 U F2 L2 R D' U L' R' B F D' F' L2 R F' L R2 U B F L' D' U2
4. 41.61 D U2 L' R2 U L R2 D2 F U' F' L' R B2 F2 R' U' B R' D L' U2 F' D2 U2
5. 37.53 B' F' D' U' B' F D U F2 L2 D2 U2 B F2 R F2 D2 L R2 D2 U L' R' F' D2
6. 35.17 D2 B2 U F' D' U R2 D2 U' L2 R' B2 F D' R2 F U' B2 R2 D2 L2 R' D2 U2 L2
7. 56.17 L F2 D B' F' D' U2 L2 D' U' F R2 D' L2 F' R' B2 F2 R2 U2 B' D2 L U2 B
8. 51.78 D U2 F2 L' B2 L' R B2 F U' L2 R2 B F' L' U2 R' D B2 U2 B' U2 L F' U
9. 55.33 D2 R' B' F L' R B F' D2 U2 L' B' R B L' F2 D F2 D U2 F R F' U' R
10. 46.56 B2 D2 F2 R B R' F2 R B' F' L2 R B' F2 R2 F2 D' U2 F' L2 R2 B2 F2 D' F2
11. 43.38 F' U' F2 R2 F' R2 D2 U F R D2 L2 D' B2 D' U2 L R D' L R U2 B2 D' B
12. 50.66 D B L' D L2 F2 L2 B2 L R U2 B U B L B' D2 B D2 U2 B' L2 F L R


cố tập cái OH 1 tí cho ft tay trái tốt lên :|

dizzmylife2658
08-06-2010, 06:08 PM
Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 26.67
Standard Deviation: 1.86
Best Time: 23.00
Worst Time: 29.73
Individual Times:
1. 24.03 L R D U2 F2 L' F2 L2 U2 L2 D2 U2 R' B2 F2 R' D2 U2 L U' L2 R F2 D R'
2. 29.73 U' F' L2 R' U' F' D' R D2 U' F' L' R' U2 L2 R' U2 L R' D B2 R' D R' F2
3. 23.00 D' U2 B' L B' F' R2 B' L' B F2 L' B' R2 B' F' U' F2 L2 D2 U2 L R D2 U
4. 26.41 B D' F2 R F' U B U L2 R' D2 U2 F' D F' R2 U L2 B' F L' B2 U' F' R'
5. 26.30 U' B F2 D2 U F L' R2 D F' D2 U' F2 L' B L2 R' B2 F' R' D2 L' U2 F L'
6. 27.27 L R' U B D2 B R F2 D2 U R D U2 R U2 L R' U' R2 B' F' L2 D U L
7. 27.52 U L U' L' R F R2 B' F2 R B' F D' U' L2 F' R U L2 R2 D U L' R U'
8. 27.34 B2 D L2 R F' L2 D2 U2 F U L D' R F2 R B R D F D2 B F2 D L2 D'
9. 29.59 U L' R B' F' D' U R2 B D2 F' D U B F' U2 L2 F2 D R U F L' D L'
10. 26.74 D R' D L2 F' D B2 L' F' L R2 D2 U2 R U F R D2 U B2 F R2 D F2 L
11. 25.45 F2 L F R2 U2 F L D2 B D' F' R D' U2 B' F D' U' R2 F2 L2 F' D2 B' L2
12. 26.64 R2 B2 L2 B' F2 L2 R2 F U L' B2 D U2 L' R U2 L2 D2 F R' U' B' U' R2 D

PS: sub 30 thành công :))))))
PS 2: Quân đã nghe lời e rồi hả :))

quaden3099
08-06-2010, 06:13 PM
---- Rubik's JTimer Session Statistics for Tue Jun 08 18:09:06 ICT 2010 -----

Total Solves: 12
Total DNFs: 0
Average: 39.60 sec.

Fastest Time: 30.97
Slowest Time: 46.63
Standard Deviation: 04.53

Individual Times:
1) 46.63 B D L2 D' L U2 D2 R D2 U' F2 L' D' F' D2 B L2 D' F D2 L2 U' F' D' B'
2) 44.33 B L2 D' R' F' B' L2 R U' F2 B D2 L2 F B U2 D2 L' D' F B' R2 L U B2
3) 30.97 U' R' B' D' B F' L' D U R D R U2 B U' B F D L2 B D2 L2 F2 R L
4) 41.83 F U L' D U2 B' U' L' U2 L2 D2 U F' R2 B2 R B D2 R' L U2 F2 U D2 B
5) 41.73 U' R U' R2 L B F' D' U B' F U2 F D' R D2 U' L2 U2 D2 R' B2 F' R2 U'
6) 40.19 U2 R' U' R2 B U2 L R F2 R U R' L2 B2 R2 D2 F' U R2 U F2 R2 L' U F
7) 44.28 F' U' F' D2 F' L2 B2 U2 L2 F L2 U F D2 B L' U' R U L2 R2 F' R' B R'
8) 38.08 D2 R' U L D' R2 L2 F B2 L' R F' B2 D2 U L D' R' D' B D' U' R' U2 B2
9) 35.66 R L B2 L2 U2 R B2 F L2 F2 R L D' L' F R U2 F R L B' D R2 L' F'
10) 38.50 L R F U2 B2 D2 U' F' R2 L' D2 B' F L' B2 F' L2 U' L' R2 F2 U2 D R D2
11) 34.33 B R' F' B L F' B2 R F D2 B' L2 B R D F2 L2 R B2 L' R F L' U2 B2
12) 38.69 L' D' L B2 U2 L' D L2 F D' U2 R2 L2 D' F2 D B U D B2 R F D2 R F'
P/S: Sao giờ mới thấy topic này nhỉ 8-|

quaden3099
15-06-2010, 08:43 PM
--- Rubik's JTimer Best Average for Tue Jun 15 20:46:42 ICT 2010 -----

Average: 37.47 sec.

Fastest Time: 30.84
Slowest Time: 42.11
Standard Deviation: 03.06

Individual Times:
1) 34.44 D R' B2 R2 F D L F L B R2 D2 U2 F' B D' R2 U' F' R' L' B2 L2 D' L'
2) 40.41 R2 U' D' R U2 B' L' F U2 L' B' R D2 U' L D U R2 U2 F2 B2 L U R L2
3) (30.84) L U' F D2 U L R2 F U' L B U B2 F' U2 L2 R2 F' B2 R' B' D U B2 L2
4) 33.75 D' F U R' D2 L' U' R2 L' U2 D F2 U2 L' D' B' F' R2 F' L' U L2 F2 D2 B2
5) 40.03 B' D2 L2 R2 F' B U' R' U' D2 L' D' L' D2 F2 D' R2 U R2 F' L2 D2 B' U D2
6) 38.89 F2 D' L' D2 R2 U' F2 L' B2 L F2 U2 D2 F' B L2 U' R B2 R' U' F' L' B' U
7) (42.11) L2 R2 F2 B' D B' U2 B2 L' F2 U D' L2 B2 D' F' D B2 L' U2 B2 L U2 F' L
8) 33.88 D' U' B D B' L2 R2 F' D' R F' B' U B L R B2 L R B2 R2 D2 L U' F
9) 39.17 F2 U' R D R2 F2 L' F2 D L' R D' F B2 D2 L U' L2 U' F' D2 L R2 B L2
10) 41.33 R2 D U R2 D' B' U' B F' U' B2 F' U' D2 F' D' L2 U' L R2 F2 B2 L D' F'
11) 34.02 R2 B2 L2 R' D B2 R' F2 R2 F' D L F2 U L' B2 R U2 F2 U2 B F2 L D' B
12) 38.77 U' L' F R' U' R2 B2 R2 F L2 R' B2 F' D' B' F2 U L2 U F2 R L D2 B2 L'
Hôm nay quay đã ghê \:D/

empty1234
20-07-2010, 08:12 PM
----- Rubik's JTimer Best Average for Tue Jul 20 20:13:21 ICT 2010 -----

Average: 28.78 sec.

Fastest Time: 26.44
Slowest Time: 32.41
Standard Deviation: 01.23

Individual Times:
1) 26.52 U D' R U B2 L2 B L' B' F2 L F' B U2 D L' F' B2 R' B L2 B L' D F'
2) 29.89 D F' D2 U F U2 D' L2 U B L' B' U2 R U R' L2 D U' B L' U D2 B' D2
3) 30.00 B F U' R2 D U F' D' U' L' D' F D2 R F D' U2 F L2 R' F' U' R B F'
4) 28.00 B2 R2 B' R2 F R L' U2 L2 B R2 F B2 D' R L B L U2 F U2 L U2 F' R2
5) (26.44) R' D B' U R' F2 B U' R B U2 F2 L F U' R2 F U2 R' U2 L R2 D R U
6) 29.38 L' R U' B2 L2 F D R U2 B R B2 L' U2 F U L2 U F L2 D' R2 B' R' L2
7) (32.41) R2 L B R' D2 R B2 F2 U B D' U B2 D' R U R' F' B D2 L' R' F U' F
8) 30.50 F' B R' F D' U2 R L F D2 L2 R2 B' U' L R2 U F' R2 L F' R2 L2 D2 F
9) 27.97 D' B R' L F R B L' F L' R2 D' B R U2 R' L2 D' L U' B F D' R2 D2
10) 28.89 D R F2 D2 B2 L B' R' U D R2 U' D' B F D2 U2 R L U2 F2 D' R' U2 D
11) 27.69 F2 B' U' D2 R' L B R2 F2 D B' U2 F' L2 R2 F D F2 B' L D' U' F' B' L
12) 29.00 B' R L F' D2 R D B' D R2 B U2 R L U F2 D' B2 L2 R U D' B L2 F

Sự trở lại của empty1234 :">

titikid91yb
20-07-2010, 09:37 PM
được nghỉ ngơi thì time giảm được 1 chút :D

Statistics for 07-20-2010 21:38:38

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 25.24
Standard Deviation: 1.39
Best Time: 23.50
Worst Time: 28.23
Individual Times:
1. 26.34 D U R D U B D' L2 B' F2 D' U B' F D B' F L2 D2 U'
2. 24.56 B2 L' R' D U' R2 B' R' D' B F' L R D B' U B F2 D U'
3. 24.86 B F2 U2 F R2 D' L' B' L2 R U' R2 F2 D' U' B2 F R' F2 U2
4. 24.11 L2 R2 U' R D2 B' F' L2 U' B2 F' U' L U R2 B' F2 D2 U' R
5. 25.25 R2 U' B' F' D L2 F' L2 R B2 D B U' F' D' U B2 U B U'
6. 26.62 B F L U F L R U' B' F' L' R' D F2 D B2 U2 R B' R
7. 28.23 L2 F U B D' L D' B2 L' U' B' F' R' B' L R' D' L2 B' U
8. 23.50 L D' L D L' F' R' D B L' R2 U B2 D B F2 R' D2 R2 U2
9. 26.77 U R' B R B D2 F L D2 L' D2 U F' R U B F' U L B
10. 23.78 B' F2 L' B' R2 D2 U F' D' R2 B F' L F U' F L' R' B F
11. 24.03 U2 L' R2 B2 F2 L U2 R' D' F2 U2 F L' F2 L' F' D' U' F' L2
12. 24.89 L2 R B' R2 F2 U L2 R B D2 U2 L' F' U' B L R2 B2 L' U'

vuaquyen92
20-07-2010, 11:32 PM
Giờ mới biết bí quyết sub-30 hóa ra là cứ sil liên tục
Statistics for 07-20-2010 23:43:55

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 29.29
Standard Deviation: 3.19
Best Time: 21.80
Worst Time: 33.70
Individual Times:
1. 27.58 F' U F2 L' D2 L' F L2 D B' F' U' L D' L' R2 D' U' L' D2 U L' B2 L R2
2. 30.56 L R2 D' L2 F2 R' U' B F2 R2 U2 B L' R D' R2 D' U B' D' U' R U2 L B
3. 21.80 R2 D' U2 L' R B' L2 R' B' F L' F2 R2 D' U2 R2 D' L2 D U' B2 F2 U' L R
4. 32.67 D' L B F D2 B' F' D' U B F2 R' D' U2 B D' L' R' B L2 D' U' R' D F2
5. 29.76 D' L2 F2 R D F2 L' R2 D U' L D2 L' D' U' F2 D2 B' F' L2 R' D2 F' L2 R
6. 27.23 B2 D' U' B D' U2 L2 U2 F R U2 R2 D2 B' F' D U B F' D' U R' B2 F' D
7. 27.06 F2 L' B' D L' B2 F2 L2 D2 U L R B' R2 B2 F2 U L2 F2 L' R B D2 U2 L'
8. 31.06 D' U2 B F2 R2 B' F L F2 U F2 D2 R2 B2 D2 U' L R' B2 L2 B' F U2 L R
9. 30.38 U' R D B D2 R2 U F' L R D2 L2 D B' D2 U L2 R' F U2 R B' F U F'
10. 26.97 B' F' R' B' D2 L R B D' U' F' L R' D2 U F U' L' D' U' F' L2 B' F2 U2
11. 33.70 U L' R' D U2 R2 B2 D' U2 B2 L' U B2 U F U L2 R F' L2 R' B D' U2 F'
12. 32.72 L2 D2 U L' B' F D U2 L2 B F U2 L2 R' F2 U' B' F R' U L' B2 L R B

tranmynhquan1991
26-07-2010, 07:11 PM
Statistics for 07-26-2010 19:13:06

Cubes Solved: 20/20
Number of Pops: 0
Average: 46.55
Standard Deviation: 6.60
Best Time: 35.64
Worst Time: 1:03.28
Individual Times:
1. 35.64 D F' U R' D' F2 L D' U L' B2 F2 R U' L2 R F2 U2 B' L' U F D' B F'
2. 46.78 D B' F2 L' U' L D2 L2 F2 D' B' F L' R2 B R' B F2 D U L R' U2 R D
3. 46.47 F' D2 U B F D R F L R2 D2 R2 D' F R2 B F2 R2 F2 D2 R F2 L' U' R'
4. 35.67 B2 U' L' R2 D R D' U2 B F' L' R2 D2 R2 B L' R U B D2 L' B2 F' U' R2
5. 39.75 B2 D U' L' R B2 F' L' R' D' F' L R' F' L2 R' B' D' U2 L2 B U' L2 R2 D
6. 40.67 F' L R B F2 D2 U B F L R2 U2 L' U' L2 U2 L' D L R U2 L' D2 U' F2
7. 45.36 L R B2 D' L' R' B2 R2 U2 B' F2 D U F2 L2 B D U' L R F2 D2 B' R F2
8. 1:03.28 D U L' R' D U' B F2 R' B2 U L R2 B L2 B' F U' F' R' F R2 D' U B2
9. 53.47 D' F2 R2 D2 F L' R U' B2 R2 U' B' F' L' B2 D L F2 U L' R2 B2 F2 R F'
10. 47.73 D B F D U2 B F' U2 L' D' U B' F' D R2 D L' B D2 B2 F R B F2 R
11. 50.58 D' U' B2 F2 L2 B' D' B2 F2 R2 B L' R2 D U' L D2 U2 L D' F2 D' R F2 L'
12. 43.55 L' D2 B' R B D' B2 L R' B2 F2 L' D L2 B' F D' L' R D2 U2 B L B2 F
13. 38.33 R2 F2 L2 F' D R U' B' F L2 R' F' D' U B D R' D' U R' D R2 D L2 R
14. 47.25 U2 F' R2 B' F' L R2 B F2 D' U L U B' F D R D U2 B' F D' U R' D
15. 51.91 L R' U' L2 R D' U' R B F' L2 R2 D2 L' B F2 U' L B L' U2 B2 D2 F U2
16. 51.76 B' F D2 U B U2 R' B2 F L' D' U' B' D F' D2 F L2 R U B' F L2 R D'
17. 44.38 F L U' L' B F L2 F2 D R D2 U2 L' R2 F U' L' R' B' F' R' U2 R' D' U'
18. 44.14 R' D2 F R2 B' F' L R2 D2 B' D' U L2 F R U R2 B2 D' U2 R2 B' U' B2 U
19. 51.55 F2 R B' D' B2 F' R D' U' R' U' L' R2 D' U L' D B' D U L' D2 U2 B2 D
20. 52.64 U' B D U' B' D2 F2 R2 D2 U F' L2 R2 D' U' F' D' U L2 R U2 L2 U2 B U2


chẹp gà quá

ronstopable83
26-07-2010, 07:54 PM
Statistics for 07-26-2010 19:56:23

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 1:06.46
Standard Deviation: 10.43
Best Time: 52.28
Worst Time: 1:26.91
Individual Times:
1. 1:11.19 B' U2 L' F' L R2 D' L' B2 D' B' F' D' B' D L' R' D2 U R B F2 D' U L'
2. 57.76 L' R B' D2 L' R2 B F' D' U L2 D' U B2 U2 F D2 U L' R2 U R D2 U' R
3. 1:03.23 D U2 R' B F U' F2 D U2 B L R' B' L R2 D' U L2 B2 F2 R' D' U' R2 B2
4. 1:08.09 D U L' R2 D' L' B' D L2 U' B2 L2 D B' L' D2 R' F U F2 D2 B' U2 L' R
5. 52.58 B D2 U2 L R' D2 U2 F' D2 U' R2 F D2 U' L2 D' F2 R2 D F U' B F' R' D2
6. 1:07.92 L2 D2 U' R2 F' R' B' F2 L R B' L2 D2 U L' U2 R' B' D U2 L R2 F' U' F
7. 1:11.45 R' D' F L R' B2 D F' L R2 D L' F' L R' U' F U2 L' R2 U' B' F2 D B'
8. 1:26.91 U2 B D' F D' U B F2 D U2 L R' D U L' R' B' U F2 L' D' U L2 B' U2
9. 52.28 B2 F' L R2 D' B' L R' F2 L' F' D' U B2 D2 U B2 F D2 U2 L2 B L' D R
10. 54.56 B2 D2 U2 B' F D' B L F2 R D2 F U2 F' L R' D B L2 F2 L2 R2 D2 U' R
11. 1:11.30 B2 F2 D' U2 B2 F' L2 B2 D B' F2 L' F2 R' B U2 L2 D U2 L B D2 U' L R
12. 1:20.28 F' D U' B' L B2 D2 U' R D' U B2 R2 D2 R2 B' L U2 B2 F' U' L B2 L U2

vuaquyen92
26-07-2010, 08:42 PM
YES sub-28 cố đuổi anh tikid :D (con maru 4x4 pop đau quá ko luyện được để up :(( )

Statistics for 07-26-2010 20:53:59

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 27.94
Standard Deviation: 3.52
Best Time: 18.95
Worst Time: 33.22
Individual Times:
1. 18.95 D2 U' F' D' U' L' B' D' L2 R2 B2 F U2 R' D2 L' U2 B2 D2 U' L R B2 D U2
2. 28.88 F L' F' L2 F' L' R' D' U' L2 R' D' U2 B2 R2 F' R2 B' R B2 F L' R' F' R
3. 30.19 R B2 F' D U' B R D B' U' R2 B F' R2 D U' R U2 R2 B' F' L F2 L' D
4. 28.50 B F U B F2 D' U L' D U2 L' R B2 U' L' R D' U B2 D' R' D U' F D2
5. 25.89 F L B2 F2 D2 R U L' D2 U2 L2 D2 U2 B F2 D' F R2 U' R2 D L' B2 F U
6. 25.58 D B F2 U2 B' R' U B' R D' U R2 B2 F2 L D2 U' L R' D U L2 F2 U' R'
7. 31.75 U' R2 U B2 R D B' L' U' B' F2 D2 U B2 R' B F' L2 D B R U' R D' L'
8. 26.08 R' B F U' B D' F2 U2 B' D B' F L R2 F D' L2 D2 U B' R' B' F' U' R
9. 33.22 B' U2 F' U R B2 F U B' D2 U' L' R2 D2 U2 B F2 L2 R2 D' U' L' D' U R2
10. 30.02 L2 R2 B R U2 L2 F L2 B2 F R U L B2 U B' F' R B2 F' L F D' U2 F
11. 27.24 B L D' L B' U2 B F D B' L' D' B2 F' D' F2 L2 U2 F' L2 D F L2 R2 U'
12. 28.92 D F L2 D U' R2 F' L' R D L2 B' F L R B L' R2 D' U2 R F' L B' F

titikid91yb
27-07-2010, 10:14 AM
Statistics for 07-27-2010 10:15:16

Cubes Solved: 47/50
Number of Pops: 0
Average: 25.86
Standard Deviation: 2.98
Best Time: 19.44
Worst Time: 33.05
Individual Times:
1. 29.75 U' R2 F U B2 D' U2 R B2 D' U L2 R B2 D U' B F' D' U2
2. 22.31 L F' R2 B2 F' L R D R2 U B F2 L B' F' R B F2 L U'
3. 22.88 D' L R' U2 L R' F L R D L R2 D R2 D' U' B' F L R
4. 27.69 D' U L' R B F' D2 U L R F2 L2 B U' L2 F2 L' U F2 D2
5. 27.22 R2 B' F' D' U2 R2 B2 L2 R B2 D U' B' F2 U' B' F' D2 U F'
6. 27.22 D' L' R' F' U2 B2 F2 D' U' B2 L2 R' U2 F D F' L2 B2 F U'
7. 25.78 R' F2 U R F2 U B' F D2 U2 F' L2 D2 F2 D' L U2 B F R2
8. 25.00 U2 L F2 U' F2 R2 F' R' U' B2 F' D B R B F' L U B U'
9. 31.38 D2 R2 B2 F2 R2 B F R B D' U R2 B' F R2 D B2 F' L2 R2
10. 22.98 U L' F' R' D2 U2 B' F' L' B2 R' B' F' D L2 B U' R D R'
11. 25.19 L' D2 U' L2 F L R D2 R2 D R D U2 R2 D F2 L2 D2 L2 R'
12. 20.67 L B F' L R2 D U2 L R' D R' U R2 U R D U R B L'
13. 27.41 D' F L2 F L F L' B2 D' U R D' F2 D' U' R' B F2 L2 F2
14. 23.03 B' D L R B' L2 D2 L R' F' D U B' F2 D' U B' F L R2
15. 30.55 D2 B F' L R' D U2 L' F2 L' F' U' R' F2 L2 R2 U L' R D'
16. 24.95 L2 D' U R2 U' B L' B F R' B' F' L' U F' L U R B2 L
17. 22.38 U2 L' B2 L2 B2 F2 D' L' R2 F2 L' D2 U' B2 D' U2 B2 D2 L' R
18. 26.58 D B F D U' B F' U2 F L2 B2 L D2 B' U2 R F2 L2 B2 F2
19. DNF B2 L2 U2 B2 U2 R2 U L2 B' D2 L2 R U' B' D' U B' F R' B'
20. 23.09 B' F' L B2 F' L2 R2 F2 L R' U' R' D' R' D' U R F L2 B2
21. 21.47 L D' U2 L2 R U2 L B F U L R' D' U' L U2 B D' B2 F'
22. 25.70 B2 L D' B F L D2 U2 F2 L R2 B L' B' F' U' L' D' L2 B'
23. 27.77 F' R2 F' L R B2 D2 U L' R D U L2 D2 U2 L B U2 F' D
24. 28.23 R B' F2 D U2 B2 L R2 F L' R U' B2 L2 B F2 R D' L' R2
25. 28.75 U2 L' R2 U' L' B' F L2 R2 B' F2 L2 D U L' U' R B' D2 F
26. 24.02 L B U R2 D2 U2 L' U2 F' R2 D' F2 D U2 R2 B F' U2 R B
27. 25.20 L' B2 U2 L2 F2 R' B2 F' L F' L2 R D' U B2 F' D U2 R2 U'
28. 25.64 L' R2 B F' D' U B F D' U L' F' D2 L2 R' B F2 L2 D' L
29. 26.17 L R' D2 U' R' F D' R D' L' D2 U2 B2 F' L2 U L R2 B' R'
30. 27.41 L' R' B' F2 R' U2 L D U B F' U B2 F' L2 R B' U R' D
31. DNF D2 U2 B2 F' U L2 D' L F U2 L R' D2 U2 F2 D2 U' L2 B2 F2
32. DNF L2 R F' L F' L U L' F D2 U2 B F' L R2 D' L2 R F' D
33. 25.69 L2 R' B' F' D' U' B D2 L' R2 B F' D L' R2 D L2 D R2 B
34. 23.17 L2 D U2 L' D' U' B' F2 D U2 L' B' F' L2 F2 R D' U2 B' U'
35. 28.28 L2 D2 U' B2 F2 L R B' D' U2 F L2 R B2 L B' F2 L U2 B2
36. 19.44 B' F2 R' D L' R2 D U R' B' R B F D2 B2 F' D2 U2 L' R2
37. 28.56 B2 R' B2 D U R' B' D B2 F R' B R2 D U2 F R2 U' B D
38. 27.02 B' F2 L R2 D U2 R D' R' B2 F2 L' U' F2 L' B' F L2 U2 R'
39. 27.66 D U2 B' F' L2 R' D2 U B D U2 L2 U B2 L' R2 F D2 R' D'
40. 26.08 U B' U' R' D L2 B D L' U' L' D2 U2 L' R B F' U' L2 R'
41. 25.98 L D' U B U R U' F' R' B F D' U' B' R2 D2 R2 U2 L' U2
42. 33.05 D2 U B2 D' L R' F L' R' D' R U' B U' F D2 U2 L2 R2 U'
43. 24.53 U F2 D2 L2 B' F' D' U' B2 L' R2 B' D2 L B' F2 L2 R2 B2 F2
44. 27.28 D' B2 F' L' R B F' R D' U R2 B' F2 L F' R2 D2 B L' R2
45. 26.69 B2 D' U B2 F' L2 B' F R U2 F2 L R2 B2 U' L' F' D U2 R
46. 25.28 B F L' D' U R' B U' B' F2 D R D2 U2 L R2 U R B2 F2
47. 32.33 B L R' B2 L2 R B L2 U' B D U F L' D B F D' F2 R'
48. 25.28 B' L2 D R' B F D R2 F' L' D' L R2 B F2 D L2 R B2 F2
49. 23.16 U' L' R2 D U L R' D F2 R2 U B D2 U B' F D F' R2 D2
50. 19.75 F' R2 B D2 L' R' F' D' B2 F2 U2 F' L2 R' D2 U F U2 L F2

Khi solve đến phát 49 thì hơi run vì avg lúc đó là 26.00, may là scram cuối khá dễ :P
@Quyền: avg giảm nhanh thế :-ss

vuaquyen92
27-07-2010, 12:45 PM
Anh tikid chờ em với đuổi nhanh mới được :D
Công nhận thành tích lần này cũng 1 phần là do mấy cái scram toàn U với A :))
Statistics for 07-27-2010 12:57:13

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 26.72
Standard Deviation: 2.07
Best Time: 23.22
Worst Time: 29.69
Individual Times:
1. 25.94 F' L' D U2 L' R2 D B' F' U' L B' R2 B2 L B U L2 R2 U B' F2 R D L'
2. 28.76 B F U2 L2 F L R' D' U' B2 U' F' D U2 L B2 F D U' L2 R' F' U2 L2 R
3. 28.83 B' D2 U B L2 R2 U L F2 L R2 D L2 R2 D2 U B F D2 F2 U F2 D2 B' F'
4. 24.94 B' F2 D2 B D B2 U2 B' L2 R' B F' D U' R D' U2 F L2 R B' F' D U2 R
5. 26.36 R' U L B' D U' L R2 F L2 U' R' F R' B F' L R2 B2 F L2 D2 U B L
6. 23.22 L B F' L' D2 L' F2 D' U B F D B2 F2 L R2 B2 D' L R2 D L R2 D2 R'
7. 24.95 L B F L D U L' D U' R' U' B2 R D R' U B F2 D2 U B2 R2 B' D U2
8. 25.05 D B F2 D' R' B F D U2 L B' U2 B' F D' L D' U2 B2 D B' D2 U L R
9. 28.02 D' U' F' L2 R' B' L B L2 R2 D' U R' B F2 L R' B2 D U L' B' R' U' R2
10. 29.69 B L2 R B2 F2 L2 R2 U' B' D' U2 R B F' L2 B' F' U L2 U' R2 F2 L F2 U'
11. 25.30 B2 F' D' R2 D' U2 F' L F2 L2 R2 B2 F' D' F2 L' D2 B D B2 F2 U' B2 L' F2
12. 29.61 L2 D' U F2 D2 L2 R B' D2 R2 U L2 D' L R D' L2 R B' L' B2 L2 R2 D' U

zhaoyun168
27-07-2010, 12:46 PM
Cho em hòi 1 câu ngoài lề : 2 anh Quyền và Titi dùng cube gì để OH vậy :-/ :)
Edit:Bọn anh đều xài A5 :D

tranmynhquan1991
27-07-2010, 06:04 PM
Statistics for 07-27-2010 18:06:31

Average: 40.65
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 31.71
Worst Time: 48.83
Individual Times:
1. 33.41 D' R D' U B' L F' U R' F' D2 U L B' F U' B2 F' U' L D' U' B' L B'
2. (48.83) B F U F' L2 R B F R B' R D2 B D U F2 R U2 B' F2 L' R F' D2 U2
3. 46.78 L U R' D' R2 D' U' L' B' U B2 F2 L' R' F' L' R' F2 R2 B D U R2 B F'
4. (31.71) L F2 L2 R' B' D2 B' L2 B' F' D' U B' L B D' L' F2 D U2 B' L R F2 L'
5. 34.84 F' L2 D U' B' U' L' R2 U R U' R2 U' B' L R D L' R2 B' F D U R' B
6. 41.28 B' R2 F' D2 U' L B2 L' F L' D U F2 R D U2 L2 D' F' U F2 L R B2 F2
7. 45.36 B2 L R' B2 F R' F2 D F D R2 D' U2 R2 D L' R' U B' F R' B F' L2 U'
8. 39.33 F L F' R D2 U L R' F2 U' L' D2 U L2 R B' F2 U' B D U2 L2 R B L'
9. 46.46 B' U2 F D U2 B' D2 F2 D' L R2 B2 L' R' D' L' R U' B F2 L2 R B D U
10. 33.68 B' F2 R' F2 R' B U F' D' F D2 L' B2 D B' D' B' L R B2 F' L F2 R U
11. 40.61 D2 U L2 F U2 B' F2 D U2 L2 B' R2 D L2 R B2 F2 L B' F2 U' B F' L2 U'
12. 44.77 F' L U' L2 R2 B D U L R U' F2 D U2 L2 B2 U2 B2 F L' F2 R' D2 U B


hờ hờ quả này cũng tạm , cố gắng sub 40 :))

titikid91yb
29-07-2010, 09:45 AM
Statistics for 07-29-2010 09:47:33

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 24.41
Standard Deviation: 1.66
Best Time: 22.02
Worst Time: 27.63
Individual Times:
1. 22.02 D2 F' U' B2 L R' D2 U2 L2 R D' F' D2 U R' U R B D2 B
2. 24.45 B' F' D' U' L2 U L R2 D2 U' B2 F2 R' U' B2 L2 R' F2 U' B'
3. 27.63 D2 U R2 U' F D' L2 F' D' U' L D U B' R2 D U R F2 U'
4. 23.28 D' U2 B' L2 D2 R2 U' B F2 R' D2 U2 L B' D2 U' L2 R' D2 U
5. 26.73 D2 U' L R' B F' U' B2 R' U2 R2 F' R D' B2 D' U2 B' D2 U
6. DNF D F' D' U' R D L' R' B' F L R D L2 R2 B R' D2 U B2
7. 23.52 B2 D U L' U B' F2 U B2 R' F' L R2 B' F' L2 R2 B2 F' L
8. 23.22 L' F2 U L2 R B' F U2 F' L R2 B L2 U' L B F L2 B F2
9. 26.35 D L' D2 U R2 B' U2 L' R B2 F' L' B R2 D F2 L2 R' B' F2
10. 23.31 D B' F2 D' B' F2 R' F2 R2 D B' D2 U' L' R F2 U R2 D U
11. 24.32 D F' D L2 R2 F R2 D2 L R2 D' U2 L2 U' B F2 U' B F' D
12. 23.72 B U2 B2 F' U L' B2 F L B2 D' U' B L' R B' F2 L' B U

mục tiêu tiếp theo là sub 24 avg of 12

titikid91yb
29-07-2010, 04:07 PM
mình làm như khi thi đấu 10 lần thì đc: 28.31 27.49 24.35 24.52 25.56 24.19 25.05 27.44 26.20 27.03, avg: 26.01

và có best single của 10 lần là: 24.33 22.40 22.58 22.99 22.82 20.03 18.75 24.53 16.35 24.00, avg: 21.88

vậy thì trước khi thi đấu làm khoảng 2-3 quả avg chắc là ổn :D

vuaquyen92
30-07-2010, 09:45 AM
Đã sub-26 avg cố lên nào :D
Statistics for 07-30-2010 09:57:24

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 25.78
Standard Deviation: 3.32
Best Time: 18.09
Worst Time: 30.92
Individual Times:
1. 24.36 D U' F L B U B2 F2 U2 B2 R' D' U2 R2 D' U B D R D2 L' R B' D2 U'
2. 27.20 R F2 D' U' L2 B2 F' D L' R2 U2 B2 F2 L2 R' B2 L' B' F' R2 D' B R' U' L'
3. 24.50 L U2 L U L' R2 U L2 B2 F2 R' B L' U2 B' R' U L2 R F' L B F2 D2 L
4. 18.09 L2 R F R' B' F U2 B2 L' R B' F2 R F L U B2 F R2 B D' U B F2 D2
5. 27.77 F R2 U' B2 F' D2 L2 D U' R B F2 L' F R2 U R' D' U2 R' D' U2 R F R'
6. 28.12 B' D U2 B D' B U2 F' R' U2 L F2 L2 U F L2 R2 U B' F D2 U2 F L' R
7. 27.84 B F U' F' L B2 F' D2 U2 B F' L2 F D F2 D U' B' F D2 R B' D2 F D
8. 24.47 D2 U2 R' U2 L R2 F' R' D' F2 L2 F U2 B L2 R B D2 F2 D' L R2 D' L D2
9. 26.61 D' L R' B2 L2 R2 D' U' B F' L2 B2 L R2 U F2 L2 R2 F' D' F R' U2 L U
10. 30.92 L2 F L2 D2 U2 L' D' L B' F' R' B2 R D U2 B U B2 L' R' U L B2 F L2
11. 21.38 F' L D2 U2 B' F2 D2 U L2 B' F' L' R2 F' R2 B2 L' B F2 L R' F2 R D F2
12. 28.11 D2 L2 D2 B' D' R' B2 U2 L' R' F L2 B' F U' L' F' L2 R D2 U2 F R F' D

duongkimngoc
30-07-2010, 02:24 PM
Mãi mới đc phát avg sub-30. \m/

Statistics for 07-30-2010 14:25:51

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 29.80
Standard Deviation: 4.58
Best Time: 19.46
Worst Time: 37.26
Individual Times:
1. 25.32 F2 D' R F' D R U' F L' F' B2 L2 U B2 L2 D2 R2 D' R2 U'
2. 33.29 D2 L2 U2 B2 L' U2 F U R2 B R' F D2 L2 D' F2 U' R2 L2 F2 B2
3. 24.60 D F U' D B2 R' U D' L2 F L2 B2 U R2 U R2 F2 R2 D2 R2
4. 37.26 R U2 D F U D F' R D' R2 B D2 F2 D F2 D L2 D' F2 U
5. 31.08 U D' F' U R' B R2 D B' L D' F' L2 F2 U L2 B2 D' L2 U2 B2
6. 30.17 B' U' F U2 L D F' B2 L' U2 B' U' D' R2 U' R2 B2 L2 D B2
7. 29.27 D L F D F U' B L' D2 F2 R D' B2 D' B2 D' F2 R2 L2 F2 U
8. 30.01 U2 B' L' B U L' F B L U B' R2 U' D' R2 U F2 D F2 R2 L2
9. 30.15 F D F' B2 L' D2 R L' B' R F' L' U' L2 D' F2 U R2 D F2 D'
10. 19.46 F B' U L' F R' F2 U' R' L2 U F' B2 U' F2 D L2 D F2 D' R2
11. 33.14 L' B2 R2 B L D' R2 U2 B' L' F2 U R2 B2 R2 U' D2 R2 U' R2
12. 33.80 R2 F2 D' R F2 R2 U2 R' B' D L' U' B2 D F2 U2 R2 L2 D R2 F2

vuaquyen92
30-07-2010, 06:10 PM
Tập OH tay phải mỏi rồi nên lấy tay trái ko thuận ra luyện cho cân>:D<
Statistics for 07-30-2010 18:23:39

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 37.74
Standard Deviation: 5.91
Best Time: 25.86
Worst Time: 49.00
Individual Times:
1. 34.58 L R D U B2 F' L2 R D L R' U' R B2 L2 R D2 R F L2 B D' U F R'
2. 43.00 L' F' D U' B' U B' F D' U2 L' D2 F' R' B2 L2 D2 U' B' F' L R U F2 L2
3. 25.86 D2 B' R D2 U2 B' R U F L' B D' U2 B' R2 B' F' L2 B2 U2 L2 R F2 U B2
4. 44.95 D R' D' B' F L2 R2 D2 B2 D2 L' R2 U L2 R' D L2 B2 F' R D2 L' R' F' R'
5. 39.56 R B2 F2 R2 B' F L U2 F2 R B' D U L2 R2 B2 D' L2 B' D U2 B U2 L' R2
6. 36.72 L2 D F' L' R' B2 F L2 D' U' L2 R2 B' F L R B' D' U2 F' D' U R F' D'
7. 37.45 D2 U2 F2 R F2 D' U2 B2 L R2 D2 B F R D U2 F D B F' U F U L' R2
8. 33.08 L2 R2 U' R D' U2 L' R2 B L B' F' L2 F2 R D' U2 F R2 D B F' D2 U B'
9. 49.00 L' R' U F2 R' F2 D' B U' R' B' F R' D' R2 F' D2 R D B' D2 R U2 R2 B
10. 37.06 L R2 U B U L2 R B' F' D2 U' R F2 L2 D' U' B' R2 D2 B2 D B2 F2 D2 U
11. 32.11 B D2 U L R F2 U2 R' F' L2 R D' R' F R D U' B L' R2 F R2 F L F2
12. 39.55 L F2 L B L' U2 R2 D R2 D2 U L2 F D U2 R D' U' L2 R B2 F D U B2

tranmynhquan1991
30-07-2010, 07:44 PM
Statistics for 07-30-2010 19:47:12

Average: 40.68
Standard Deviation: 3.77
Best Time: 28.78
Worst Time: 52.08
Individual Times:
1. 35.09 B' F' D' B2 D L2 D2 U' F R D' U2 F' L U2 L' R' D2 U' L F2 D2 U' L2 U2
2. 40.17 B F2 L' B L' B' F' L2 D2 U2 B2 U L' R D U' B' F' D F' R' U2 B U' F
3. 42.33 F L' R' F' D2 U R' U R B' F' D2 U L2 D L' R' B' F L U2 L D U2 F'
4. (28.78) L' R' U B D2 B' F' U' R2 U2 R' B' U' R2 D2 L2 D2 U2 B2 D L2 B2 F2 L R2
5. 49.38 U' B2 F' L2 B' F' L R2 U' R' B2 F2 L' B' F L U' R' U' L' R' D F R B'
6. 40.34 R2 D' U' L2 R D U L2 R' B2 U R D2 U2 F' D' U L' F D2 U R' B2 F L
7. 45.70 D U2 R D U L' D' U' B F R2 F' R F' D' U B' D L2 B U L' B F L2
8. (52.08) R D L' R' D' U R B F U B2 R2 B' F' U B2 F2 D U B' L R' B2 F2 R'
9. 37.55 U2 B' F D' B F' D2 U2 R U' L' D' U F D2 R2 F' R' U' L' R B2 L B2 R'
10. 35.72 D' U L' R2 B' F L2 R2 D2 U' R D' B' D2 U B F2 D2 U L2 R B L2 R F2
11. 40.55 D B' F L R B2 F' D' U R2 D2 U2 R B F' R U B2 R D' R2 D2 U2 F2 R
12. 39.98 L F2 D U' B D B F R' B D2 U2 B F L R' F U2 B D2 U' R U L R2

khó sub 40 quá :|

a8ltk
30-07-2010, 07:48 PM
Lần đầu tiên chơi OH với miniA nên có cái thành tích, mong mọi người đừng chê cười"
Scramble: L R D' R F R' B' L2 D' L2 D L' U L B2 F L F' L D' L D B2 L' F (3p25s)

tranmynhquan1991
03-08-2010, 05:24 PM
Statistics for 08-03-2010 17:27:20

Average: 40.87
Standard Deviation: 3.79
Best Time: 27.78
Worst Time: 49.20
Individual Times:
1. 41.77 L R F U R B2 F' R' B2 F' D F L' R' B2 F D' U2 B' F' L D' L' R' U
2. (27.78) D2 R' D2 U L2 R' F U2 B2 D U2 L' U' L2 B F R2 F U2 L' R2 U2 L2 B2 R'
3. 48.09 B' D2 R B' F D2 U B' F2 D B F2 L D' U L2 B' F L' F2 L2 R D' R U2
4. 36.53 R2 D2 R' B D' U2 L B' F' D2 L R' B' D2 B2 F U' L U' R D2 U' L2 D' U2
5. 38.27 L2 U' R D U R' D U L2 B F R B' R2 D' L B F' D F2 R2 F L U' R
6. 44.55 R' B2 F2 D U B L2 U' F L R' D2 U' F' D U F' L' R2 B F L' R U L2
7. (49.20) U2 R2 B' F U2 B' L' R' D2 B2 F L2 R2 U' B D' U F R2 D U2 F' D R' U'
8. 45.70 D F' L2 R' D2 B' F' L R2 D2 U' B2 F U2 B R' B2 R2 D L F2 D2 L' R2 U2
9. 37.62 B2 L D' U2 B2 R' U F' D2 B2 F' D' U2 B' U B F D U2 R' D2 U2 B U R2
10. 34.81 L U2 R' U2 R2 B D L' D' L U' B' R' D L B' F' D2 U2 L2 D' L D U' F
11. 42.92 L R2 B' F R2 D' U2 B2 L' R2 D U' L2 U' R D' U' R2 D R B D2 U' L R
12. 38.44 R2 D' U2 B' D' U2 L B U' B' D' R2 D' B2 R2 B L' D2 U2 L2 R' B' D' U L2


cả đời chưa xuống đc dưới 40s

trung196
03-08-2010, 06:08 PM
Statistics for 08-03-2010 18:11:54

Cubes Solved: 7/7
Number of Pops: 0
Average: 40.52
Standard Deviation: 2.63
Best Time: 36.33
Worst Time: 44.94
Individual Times:
1. 42.40 L2 R D' B2 L' R F' L2 U' B2 L' R D U L2 D2 U' B2 F L' B2 F2 L' R U2
2. 39.52 U B2 F D' U2 L R2 F2 R2 U R2 B R2 U' L' U' B2 R D' U L2 B2 F' U' F'
3. 38.15 D2 F2 D2 U2 L2 R' B' R B2 L R' U2 R2 D2 B' F L D' R U' L R B2 L2 U'
4. 44.94 U L2 U2 F2 U2 R D U2 B2 U2 R2 D U2 B' F' R U' B' D2 U2 R' F' L D U'
5. 41.61 U' F' D' B F2 R2 B F L D' U' R2 B2 F2 D U R' D2 R' U' R' F D2 B2 F2
6. 40.69 L' D2 U' B F' L B' L' D R' F2 R D B' L2 R2 F2 D2 U2 F2 U L2 R F' L
7. 36.33 L' R B2 R' B D' U2 B F U2 B' F' D' L R' U' B' F' U F R D' B2 F' L2

mỏi tay quá ......,

titikid91yb
04-08-2010, 05:47 PM
Statistics for 08-04-2010 17:50:45

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.85
Standard Deviation: 2.11
Best Time: 21.14
Worst Time: 29.49
Individual Times:
1. 22.90 B D2 B' F2 U L' R B2 F' U' B' F D' U' F2 L2 D2 B F' D
2. 29.49 F' U2 B' D F L2 D U R2 F' D' B2 F L B2 D U R2 D R2
3. 25.96 F' L' R' D' U' L' R' U2 B2 R2 D2 L2 R U L2 D2 L R' D' U2
4. 24.54 R2 U2 B F2 D2 U B2 U' L' D' U F' U R2 U2 L R' D B F'
5. 22.50 L F' L2 R' D R' D' U L R' D U' F D U2 B' F2 D' R2 D2
6. 23.61 L D' U L2 R B F2 L R2 D' F' U' R B' F' U' B' F' D R
7. 24.67 U B2 F D U2 B L' D U' B L2 B' L F' R D U2 L2 F U'
8. 21.90 R B F' L' R' U' F2 D2 U2 F L2 R F D U2 L2 R D2 B L2
9. 22.53 L' D' U L D B D2 B' D2 U2 B2 F' L R2 D2 B' F' L R U'
10. 23.71 F2 L2 R' D B R' D' U2 B2 F' D' U' R' B' D2 U L' U' B F
11. 21.14 D' F' U L D' U B' D2 U2 F2 U2 B2 F' D2 B F' R D U F
12. 23.23 L' D' U L R D B2 D U F' D2 U' L' R' U' R B2 F L R2

mục tiêu tiếp theo là sub 23

titikid91yb
05-08-2010, 07:41 PM
Statistics for 08-05-2010 19:44:34

Cubes Solved: 29/30
Number of Pops: 0
Average: 23.92
Standard Deviation: 3.29
Best Time: 17.89
Worst Time: 30.02
Individual Times:
1. 23.45 B2 L' R D2 U' B F' R2 D U' L' R' U2 B2 F2 U2 L R F D U' L2 R2 F' L
2. 24.81 D F L' R2 F D' U2 R U2 B' F2 D' L2 R2 F2 D U' L2 R' F2 L2 U' L R' D
3. 18.62 B F U2 B' F2 L2 R B' F' L B2 F D' L' R' F2 D2 U' F D' B' L2 R D R2
4. 29.17 D U2 L2 R D L2 B' D2 R2 D2 U F2 L' B F' L R B' F L' R F D' U L
5. 23.00 R2 D U B F L2 D B L R' B2 F' D' B D U' L' U2 L2 R' B' F D' B' D'
6. 23.52 B2 F2 L R2 B2 F L D2 U' B2 F L F' D' R' D2 U2 F D U' L U' B' U2 L
7. 22.91 U R B F2 U F' D B' F2 D' U2 R' U F' R F' D2 U' L2 R F D R B2 U'
8. 27.12 L2 R2 B' F' U R2 F L2 D F2 U2 F' L B' F U2 R2 B2 F2 D L' U L2 R2 U'
9. 19.91 B2 R' F' D2 F' L R U B' D' L2 D L2 R U L2 R2 F D B L' R' B' F' R2
10. 29.08 F2 U2 B' F' D' R B2 R' B' F D U2 B D2 U' R2 F U2 F2 R2 F' L B' R' D
11. 20.31 D2 R' B F L2 R2 D' R' U2 L B2 L' R2 D2 U2 B' U2 F D U2 R B2 D' U' F2
12. 19.22 R2 U' B U' L' F' L' B' F' D L2 R B' D U' F D2 U' F2 L' R D2 U2 F D2
13. 23.55 D U' R2 U2 B2 R U' R F U R2 F' D2 U L B' L' R2 D2 U' L2 F D2 U F2
14. 20.83 L R' D F L2 R D U' B2 D' R2 D' U' B2 L2 D' L' B F2 D2 B2 R2 B F' R'
15. 28.27 F U' L2 F2 D' B' F' D' B2 F' D' B' U' L2 R2 D U' L' R2 D U R' U' B2 L'
16. 17.89 D2 R' D' L' D2 L' B2 D2 U2 B2 F2 D' L2 R2 F D' U2 B F2 U R D' U2 L' D2
17. 22.33 D B F L' U' F L D' U2 F' D2 R' D' F D2 B' F2 D2 F' R F2 D' U B F
18. 23.86 B2 F' L R2 B F D2 U2 B2 R D' L' R B2 F2 D L2 B2 F L2 D' U L R' U2
19. 26.67 D L B' F' U' L2 R B F2 D B F U' L2 R' F' R D2 B' F' D2 L' R' D U2
20. 21.31 R2 D' F' L' R' B2 F L' B' D2 L2 R B' U B R2 B' F2 R F2 L R' B' F' D'
21. 28.89 D U L2 R' D2 U R' F' U2 B2 F D U B2 F D2 R2 B2 F2 D2 L U' L2 D U'
22. 30.02 R' B' F' D' U' R2 D2 U2 R' B' F' D2 B' F D L' R F2 D U2 L R' D' R B2
23. 22.86 L' D L' R' F' D2 U2 B' F' D R' B R' D R2 D' R B2 L2 R2 D' U2 R' D2 L2
24. DNF U R2 D F D' U2 L2 U' L R' B' L B' F' L2 D2 R F2 U' B D' F' D U' F
25. 26.42 L2 B' L2 R D' U' L' D2 U' B2 F D U F2 R2 D' U2 F' U2 B' F U F2 L' R2
26. 21.62 R2 U' R2 D' U' F2 D2 U' B L R D2 F' R D B2 F' D' L' B2 F' D U' F D'
27. 26.50 U F R' U' L2 D U L2 R' D2 U' F2 L B F D' U' L' B R' U B2 F2 D2 F2
28. 24.97 B' D' F D' U F' L' F2 L' D2 B2 D B2 F L2 U2 F D F2 R2 D' F2 U R' D
29. 24.48 L' R' U L R' B' F L B D2 U2 B' L2 R B2 F L D' U2 R2 F' L2 R2 D' L'
30. 22.12 B' L' R' F2 L R B U' B2 F' D2 U B2 F L2 R2 D' U2 L2 R' D2 L R' F U'

quá đã! 4 lần sub 20! mỗi tội đoạn cuối đuối

dizzmylife2658
06-08-2010, 07:30 PM
Best single ngay đầu tiên và đến cuối là best ave =))
Statistics for 08-06-2010 19:33:45

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.26
Standard Deviation: 2.40
Best Time: 15.83
Worst Time: 24.98
Individual Times:
1. 15.83 D2 F D' U' B F' D2 R B2 F' D L2 B2 F' D' U2 B L2 F' U' B2 U' F' U B
2. 22.91 B' F' D2 U2 B2 F' L B F2 D' L' D U2 L' D2 U2 L' D2 U2 L U' B F2 L B'
3. 24.98 L' B2 L F D R2 U B2 F R D L2 R2 U' F D' F' D2 R' F2 L2 D' U2 B' R2
4. 22.86 D U B' L' R F2 U2 B2 F U L R D U' B' F2 L R2 B2 D' L2 F' R' U L'
5. 23.30 B F D F U' B' F2 L D R B2 R2 U L' F R B F D U F R B F' L2
6. 20.89 D' U L R' B2 F2 L2 R2 B U2 L' F L2 R2 B F2 L' U' R' D U' L' D L2 B
7. 19.75 U2 B F2 D U' B2 R' U2 L R D B' L2 R B F L2 R2 B U B2 F' L B2 R2
8. 22.11 R F2 D' U2 R D' U' F' R U2 B L' R' D U2 L R2 D F D L' R' F2 L U2
9. 23.80 D2 U R' U' F L2 R' B F' L' D2 U' R2 U F' U' B' L' D' U L2 R2 B' R' F2
10. 22.33 D' L2 B2 F L' B' D' U2 R2 F' U2 L2 R B F2 L' D B F D U F2 L2 B2 F'
11. 24.74 B' L R D R D' U2 L R2 B2 D2 U L' U' B' L' B' F' L' B F' L D2 B2 F2
12. 23.56 U B L2 U' B2 F D' L B2 F2 D2 L' R' F2 L D' B' F2 D' U' L' D2 U B' D

titikid91yb
06-08-2010, 07:39 PM
Best single ngay đầu tiên và đến cuối là best ave =))
Statistics for 08-06-2010 19:33:45

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.26
Standard Deviation: 2.40
Best Time: 15.83
Worst Time: 24.98
Individual Times:
1. 15.83 D2 F D' U' B F' D2 R B2 F' D L2 B2 F' D' U2 B L2 F' U' B2 U' F' U B
2. 22.91 B' F' D2 U2 B2 F' L B F2 D' L' D U2 L' D2 U2 L' D2 U2 L U' B F2 L B'
3. 24.98 L' B2 L F D R2 U B2 F R D L2 R2 U' F D' F' D2 R' F2 L2 D' U2 B' R2
4. 22.86 D U B' L' R F2 U2 B2 F U L R D U' B' F2 L R2 B2 D' L2 F' R' U L'
5. 23.30 B F D F U' B' F2 L D R B2 R2 U L' F R B F D U F R B F' L2
6. 20.89 D' U L R' B2 F2 L2 R2 B U2 L' F L2 R2 B F2 L' U' R' D U' L' D L2 B
7. 19.75 U2 B F2 D U' B2 R' U2 L R D B' L2 R B F L2 R2 B U B2 F' L B2 R2
8. 22.11 R F2 D' U2 R D' U' F' R U2 B L' R' D U2 L R2 D F D L' R' F2 L U2
9. 23.80 D2 U R' U' F L2 R' B F' L' D2 U' R2 U F' U' B' L' D' U L2 R2 B' R' F2
10. 22.33 D' L2 B2 F L' B' D' U2 R2 F' U2 L2 R B F2 L' D B F D U F2 L2 B2 F'
11. 24.74 B' L R D R D' U2 L R2 B2 D2 U L' U' B' L' B' F' L' B F' L D2 B2 F2
12. 23.56 U B L2 U' B2 F D' L B2 F2 D2 L' R' F2 L D' B' F2 D' U' L' D2 U B' D


awesome! làm a phải luyện thêm rùi :-|

dizzmylife2658
06-08-2010, 07:46 PM
thành tích thì cũng ấy ấy thôi anh ạ :-s quan trọng là cái WCA em đang lo quá :-ss

tranmynhquan1991
08-08-2010, 10:32 AM
Statistics for 08-08-2010 10:36:07

Average: 37.91
Standard Deviation: 4.89
Best Time: 23.95
Worst Time: 47.17
Individual Times:
1. 36.86 L2 R' F2 L2 D2 F' R' D' F2 L' B' F L R2 B' F L2 R2 F' D L' D' U B R
2. 24.80 B' F R2 B' L R2 D L2 U2 R2 D2 L2 D B' L R' F' L2 R' B' R2 B2 F L' R'
3. 37.72 B F2 R2 D2 U' R D2 U' F U' L2 R B2 L' R2 D' R U R' D L' R D2 L' B'
4. 39.66 L2 U2 L' D' B F2 D' L2 R2 F U' L' F' R B' F2 D' U2 R' D' U2 R' B2 F2 L'
5. 40.66 B F' D' U' R' B L2 F' U2 F' D' U B L2 D L2 R' D2 L' R B2 R' B2 F2 L2
6. (47.17) R2 D B F L B F L2 D2 U2 F2 L' D' U L R2 D L R2 F L2 R' B' R2 F'
7. (23.95) B2 D2 B2 L2 R' B' L2 B2 F2 L' B' F2 D U2 L2 B F R' D' L' U2 R' U R U
8. 45.53 R' F L F U L F2 U2 R2 D2 R' B' U2 B' F L2 R2 U B F U2 F' U B2 F2
9. 40.17 D' U2 R' F L B L2 R D R B L2 B F2 L2 R B2 F' U' B' D2 U2 L' D U
10. 33.98 B' D' R U2 F L' B' D2 U2 R' D U B2 F2 D2 U' L' R F2 L' D2 U B U' R
11. 36.88 B' L2 D2 L2 R2 U2 F L2 R D' L R' B' U' L' B U' F2 L2 R' B L2 F L' B
12. 42.83 D' F2 L R' D' U' L B2 F' U L' R' B F' L2 D' B2 D' R' U' L F L2 R D2

cuối cùng thì cũng sub 40 , nhờ 2 quả 23xx với 24xx :D

titikid91yb
08-08-2010, 10:35 AM
Statistics for 08-08-2010 10:36:07

Average: 37.91
Standard Deviation: 4.89
Best Time: 23.95
Worst Time: 47.17
Individual Times:
1. 36.86 L2 R' F2 L2 D2 F' R' D' F2 L' B' F L R2 B' F L2 R2 F' D L' D' U B R
2. 24.80 B' F R2 B' L R2 D L2 U2 R2 D2 L2 D B' L R' F' L2 R' B' R2 B2 F L' R'
3. 37.72 B F2 R2 D2 U' R D2 U' F U' L2 R B2 L' R2 D' R U R' D L' R D2 L' B'
4. 39.66 L2 U2 L' D' B F2 D' L2 R2 F U' L' F' R B' F2 D' U2 R' D' U2 R' B2 F2 L'
5. 40.66 B F' D' U' R' B L2 F' U2 F' D' U B L2 D L2 R' D2 L' R B2 R' B2 F2 L2
6. (47.17) R2 D B F L B F L2 D2 U2 F2 L' D' U L R2 D L R2 F L2 R' B' R2 F'
7. (23.95) B2 D2 B2 L2 R' B' L2 B2 F2 L' B' F2 D U2 L2 B F R' D' L' U2 R' U R U
8. 45.53 R' F L F U L F2 U2 R2 D2 R' B' U2 B' F L2 R2 U B F U2 F' U B2 F2
9. 40.17 D' U2 R' F L B L2 R D R B L2 B F2 L2 R B2 F' U' B' D2 U2 L' D U
10. 33.98 B' D' R U2 F L' B' D2 U2 R' D U B2 F2 D2 U' L' R F2 L' D2 U B U' R
11. 36.88 B' L2 D2 L2 R2 U2 F L2 R D' L R' B' U' L' B U' F2 L2 R' B L2 F L' B
12. 42.83 D' F2 L R' D' U' L B2 F' U L' R' B F' L2 D' B2 D' R' U' L F L2 R D2

cuối cùng thì cũng sub 40 , nhờ 2 quả 23xx với 24xx :D


ảo nhể? lúc t avg 35 best đc có 25

vuaquyen92
08-08-2010, 11:44 AM
Cố lên sắp đuổi kịp anh tikid rồi :D
Statistics for 08-08-2010 11:57:20

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 24.84
Standard Deviation: 2.03
Best Time: 20.22
Worst Time: 27.52
Individual Times:
1. 23.91 R U' B' L' D L R' D2 U L' R B D L' U2 F' L B L' D B2 U L' R' U2
2. 27.52 R2 B2 F U2 B2 L' R F U R' B' F' R D U2 B' D2 R2 D' F' L' B2 D2 F2 L'
3. 25.88 B D2 B' F L B' L2 D R' F2 R' B F L U' B' F L' B F' U' L' R' U2 R
4. 25.83 L R2 B2 F' U2 F R' D' R' B' L2 R' D' L' R2 B2 D F' L2 B' D2 B2 F' U' B'
5. 24.36 L' R B' L2 F2 D' B F' R2 B2 F2 L2 R D F D2 U' L U B2 L2 F' D L R2
6. 22.62 L B' F' L' B F' R' B F' L' D2 L' F R2 B' L' R' U' L' R' B F' D2 L F2
7. 20.22 U' F L B2 L2 D2 U2 B' F D2 L2 D' B2 F L' R' B' F' D L R F2 D U2 L
8. 25.69 D L' R2 B2 F L2 R2 B' F2 U B' R U2 B2 D' U L R' B' L2 R' D U' B' F
9. 25.31 D' F' U' B D' U B2 F D2 U2 B' R' U B2 F2 U F D U B F2 D' B2 F' L'
10. 26.97 L2 D' L R' U B2 F R2 F' D B2 U B L D' U B R2 F' U L2 B L R' F2
11. 22.95 L' R' F L' R F2 L' D U' L' U' L2 R D' B D2 U R B' L' D' U2 R' U2 R2
12. 26.80 B' F2 U F' U2 L R2 B F' D' R' D' F2 L2 B' D L R2 D U2 L2 R2 F' D B

vam_nnt
10-08-2010, 03:09 PM
Statistics for 08-10-2010 15:12:01

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 44.54
Standard Deviation: 6.08
Best Time: 34.25
Worst Time: 55.92
Individual Times:
1. 43.84 D2 U2 B' F2 L R F D2 U L R2 D2 U2 F D2 U' B' R' B2 U' L' D' B D U'
2. 44.20 L R D' R U' F D2 B2 R' U2 R' D U2 L F' L2 B' D U' R D U2 L2 R U'
3. 37.00 F' D R' D' L2 D' U' L' R2 B2 F2 R U F2 D2 B' F2 L B2 F' R F' L B R2
4. 39.76 D' R2 B2 D F R2 U2 B' F2 D U L D' U2 L D' U L2 R' D2 U F2 R2 U' F
5. 45.52 U' B F' L2 D' L2 R' F D L R2 D' U' B F2 D2 F2 D' L2 R2 B2 F2 R' U F
6. 53.50 B' F' U F2 L2 R2 D F R U' B' D' R2 U2 R' U2 R' U' L D L' U B2 L' R'
7. 48.91 B' U2 B' F' L U' B F' L2 R U B L2 R' B F2 D' F' L U L' R B' U R
8. 34.25 D U L' D L' R' B F' U B2 D2 U2 L' R B2 D U B2 F R2 B' U2 B L' U
9. 45.22 L B2 D2 R B' U2 L' B' F2 D U L' R D' U L' R' D F2 L' F' L2 R2 B2 F
10. 46.59 B2 D2 R2 U B L F2 D U2 B' F2 L2 R F2 R2 F2 L2 R' B F2 D2 R2 F2 L D2
11. 39.72 L' F L D L R' D' L' B F D L' D2 L R U2 L U B F U2 B2 R' B' R
12. 55.92 F2 R' B2 F2 D' B F L R U B F' L D' B' L' F L' D' U R B2 D U' F

thành tích sau khoảng hơn 1 tuần ( thực ra hôm nay là ngày thứ 3 vì mấy hôm trước toàn luyện mega :))

tranmynhquan1991
10-08-2010, 06:29 PM
Statistics for 08-10-2010 18:32:09

Average: 39.30
Standard Deviation: 2.32
Best Time: 30.84
Worst Time: 50.33
Individual Times:
1. (30.84) D U' B2 U2 L' R' D2 B' D2 L' R' B2 U' L' R2 B D2 F' L2 B' D U2 L R U
2. 38.00 L D2 U B2 L2 R' D' F2 L D' F2 R' U' F' D2 L2 D R' D' U2 B' F' L2 R2 U2
3. 35.80 F L' R D U2 R' D2 L' D L R F2 U2 F R2 U R D' U L' F L2 R' U R2
4. 43.41 U B' F' D' U L F U' B F' R B F' L2 R' F' D2 U' F' D F' D U2 B' D
5. 44.20 F' U2 L2 R D2 B F L' R2 D U L R' D' U2 B2 L' B D B2 F' R' U' B R2
6. 38.47 F' D' R U2 B2 D' U L F2 U2 F2 L' R2 F2 D' F U2 L' R U B' F' D' U' B'
7. 40.17 D U' R B' L R' B2 F D' F' L' R2 U' B F L' D' U2 B2 F R' U2 F2 L2 B
8. (50.33) U' L2 B' U L' D' L2 R2 F' D2 U' F L2 U2 F L R' F2 U2 B D U2 B F2 L
9. 36.45 B F D' U2 R F' U F' D2 U' B F2 L2 R' B F' L' R' U B2 R' B2 L U' L'
10. 38.76 D' U2 B2 F D' L' R' D' R' D U' L' B D2 L' R D2 U2 R F' U L' R' B D'
11. 38.67 F D' U' L' R2 U' F D U' B2 L R D' F2 L' R' D U2 B' D' U2 L2 R D2 U'
12. 39.11 B' F' D' U B' F2 L D U B' L' F' D' U L' D2 L2 U' B' F2 R2 F' L' D2 U'


tiếp tục sub 40 rồi , cố gắng ổn định hơn nữa

tranmynhquan1991
12-08-2010, 05:32 PM
Statistics for 08-12-2010 17:37:05

Average: 38.16
Standard Deviation: 4.03
Best Time: 26.75
Worst Time: 48.69
Individual Times:
1. 39.36 L R' D2 U' L' R2 B L2 F L R2 U' B U2 L2 F' L R B D2 R F' D U' F
2. 48.17 B F' D2 U B' F' D2 F' D' U L2 R' B' D R2 B2 D2 U R2 F U R B2 R' U
3. 34.05 R B2 F' U2 L' F' L R B D' B D B2 D2 U L' B2 F' D2 L R F' D' F' R'
4. 34.66 R B R F' R F' R F R D U R' B2 D2 B' D U' L' B F D B2 D' U' L'
5. 33.78 F' D2 U L D U F U' L' F R' D' F R B' R U B2 R' F' L2 D2 U2 L F'
6. (48.69) B' F' L' R D' R' B2 F' D U F' D' U2 B' F2 D' U' R2 D U' R' F2 L R' F
7. 38.45 D F' U' F' L' D2 B' L' D2 U L2 F' D' L2 R2 B2 L U' F D' U B2 F2 R' U
8. 34.00 F R B' D U L' D' B2 F2 D2 B F2 L2 R F' R2 B2 F U2 B' L2 D' F L F'
9. 37.52 B L2 D R' F L R2 D' L' B' L2 R' B2 L R F2 L R F2 U' L2 D2 U F2 L2
10. (26.75) R' U L2 R B2 F U2 F' U B' F2 L2 D2 U2 B' L2 R' B' L R' D F' L' U' L'
11. 38.20 D2 U' F' D' F L B F2 D' U B2 U2 B R D' U L' R D2 R B' U2 R B F'
12. 43.41 D' U F' L2 R' D2 U' F' U L' R B2 F L2 D U' B L2 D L' R2 F2 D' U' R'

chịu khó lắc lư tay 1 tí nên cũng có tí tiến bộ

tranmynhquan1991
13-08-2010, 01:57 PM
Statistics for 08-13-2010 14:01:52

Average: 39.53
Standard Deviation: 3.22
Best Time: 31.91
Worst Time: 47.91
Individual Times:
1. 41.59 R2 D' B2 F' R' D2 R2 U' L2 R' U2 F L D2 U' R' B' F2 D' R' D' B2 F2 L2 B2
2. (31.91) R2 F2 D2 R2 D' U' L' R' U B' F' U R2 F2 L' B2 D B' L U R B' F' U2 B'
3. 35.45 D' R D U' B2 F D2 L2 R U' B2 F2 L B' F U2 R2 U B2 R2 B2 F L' R D'
4. 40.92 L R' B' L2 R B F2 D' U B' D U' L R D U' F' L2 D' B2 F R' D F' R'
5. 42.39 D2 U F' D2 B D2 R B' F D2 R F2 D' U' F' L' R' D' B F L' R2 D2 U B2
6. 40.47 F D L R2 D2 U2 L' R D2 U' F R U' R' U F L' R B2 F D' U2 R2 D' U'
7. 38.86 B F L R' B U' R2 B' F D2 L' R F2 D U' L D2 U L R2 D2 U B' F' L2
8. 32.22 L' U' L D' U' B U' B F' L' D2 U2 F' L' B' D F L R' D L' R' F2 R F'
9. 37.06 D F' L R D U' F' R2 F2 R2 F2 L' R' B' L' R' B' L' U' B2 L R2 D' F' D
10. 41.38 D' F2 L2 B' D' R' U L' R D' R U2 L' R' B2 L B F2 U' L' R B' F D U2
11. 44.94 U2 F D U' R2 F2 L D B F D B D' U2 L R2 B2 F R' D' U B2 D' B F
12. (47.91) B2 D2 U F' U' L D2 U' B' F' L' D U2 R' D U' L' R B' L F' U2 R' U' R2

pahnanh97
16-08-2010, 10:57 AM
Em đảm bảo lúc em thi OH ở WCA có thằng rủa em :|
Session average: 30.24
1. 26.36 R' L D2 U' B' L' B D' B L2 F' U' B F D' B L F' L2 B L2 U2 R2 F2 R'
2. 31.74 B2 R U' R' U' R2 U D R D B' R D B U2 L R2 F' R F2 B' R2 U2 L' F2
3. 28.99 L F' D' U2 L2 D' L F2 U2 D R U2 L F' L' B R' D R B L' D' B L2 D2
4. 30.03 R' B2 F2 R2 U' F' L' D2 B' L2 B' L B' R' L F2 D F B2 D2 F R2 L D L'
5. 31.62 D' R2 B2 D' U2 R U2 F2 L2 B' U2 B2 F L2 F' U2 B' L' R2 B2 U F2 L D R'
6. 29.25 F' U B' D2 U' R2 F U2 L R2 D' U2 L B L2 F2 L R' B2 L' U F' L F2 R
7. 32.95 R' B U2 R F U R2 B2 R D L' F R2 L2 F2 B D F' D B L R' F' B D'
8. (38.75) F2 B R' L B' L R2 B2 F2 L' R' B F2 L B2 D2 F D2 L2 U2 B U' B2 R U
9. (22.97) B' L' B2 R' U' L' D2 L' D U B2 L' F' R2 B' F U L' D' L' F2 L' U' B2 R2
10. 31.48 D' R U' R' L2 B2 R F L F' R B' D2 B L2 D' F U D' B D' L' D2 B2 U
11. 30.21 F2 R L2 D U2 F' R' U2 B L2 F L2 U' B2 F2 D2 F' L2 F2 U' B' U2 R' F D
12. 29.82 F2 U2 D2 F R L D' U' B2 F2 R2 F2 D2 F2 R' B D2 L2 D U' F D2 R B D2

empty1234
17-08-2010, 12:52 AM
Statistics for 08-17-2010 00:57:03

Average: 33.68
Standard Deviation: 2.98
Best Time: 28.50
Worst Time: DNF
Individual Times:
1. (28.50) D' L' R D F2 R2 F R' D2 U2 R2 F L D L R' D' L' R' F L B' F' R U'
2. 28.52 D' R F D2 U2 L' R2 B' U R' F2 D' U2 B2 F' D F U2 B' F D' R B F L
3. 29.35 B' R' B2 L R D2 U' L' D B F D' L2 R' D' B2 F R D' U' F L R2 U2 L2
4. 37.56 B L2 D2 U2 F' L2 R' D R2 F' U2 L2 R D2 U2 L' R' B' L B2 D2 L D2 B' U
5. 34.02 B' F2 D2 U2 L2 B' R' D' L R F' D2 L B' F2 L' R B' F' D U' L' D' B' F
6. 35.09 D U' B' R F R2 D L2 F D2 U2 B L R B L2 D2 F' U L R2 B F' U R
7. 36.75 B2 D' L R' D2 U' F' D U' B R2 F' R' B F2 L' R' D' U' R' U R2 B' F' L2
8. 34.26 U2 L' B' F2 D F2 R' B' U L R2 D' B2 F' L' F U' R B2 U2 R2 F' D' F' L2
9. (DNF) D' L2 B F L2 U2 L2 R' B F D B' F2 L' R2 B2 R' D2 L2 F2 L2 D' U L2 R
10. 36.53 F D2 R D U' R' B' F D2 F U' R U2 L' D U' R F D2 U' B2 F2 L' D U
11. 35.75 B2 U' B' F' L2 U' F2 L2 U L2 R' B F2 R F2 U' R' B2 F R D' F2 R' U L
12. 28.98 D L2 D F R' B' L2 U' L F L' B F' D' U B F2 R2 D' B2 D2 U R F D'

empty1234
17-08-2010, 03:33 PM
Statistics for 08-17-2010 15:38:11

Average: 30.59
Standard Deviation: 2.23
Best Time: 23.97
Worst Time: 34.73
Individual Times:
1. 29.68 D U' F2 L2 R2 F D R U B' L2 D U2 R' F' D2 B D U R' U' B' L2 U R
2. (34.73) B2 U' R F L U2 L' F2 R D' U' L R' D B' F' U' L' R U2 L' R' B' U2 R
3. 34.13 B U' L' D2 R2 B F' D' L2 D L2 U2 L' R2 U2 R D2 U' L' R2 B R2 B2 F L
4. 33.03 F2 L2 F D2 U' L R' D2 R U B F' D2 L B2 F L2 U R2 F D' U' B' F2 L
5. 32.19 U' B F R' B' D R2 D' R2 B L2 R D' R D U R' B' D2 L' R' U2 R' D F'
6. 30.78 R2 F' U L2 R B L B' R2 B2 U2 F D2 U R F' R2 D2 U2 L R' U' R2 B2 F'
7. 31.42 B' F2 D R2 B2 R2 B F U' F L2 R' F D' R2 D' B D2 B F L R' F' L2 R'
8. 30.78 R U B U' B F U2 F L' B R U' B' D' U' F D L2 R F2 U' L' R' D2 U
9. 27.39 R F2 D F' U2 L' B' L' F2 D' U2 B' L' R D2 U F' D' U2 B' F2 L R' D U2
10. 25.42 L D2 U2 B' F' U L2 B' D B2 R' B D2 L2 R F2 R' D' U2 B' L' D' F' L2 R'
11. (23.97) L R2 D2 U B2 F U2 L2 R' U' B D' U R2 D' U2 L' F' R2 B' F' U' B F2 R
12. 31.06 B' F' L2 B' L' U B D B2 R2 D' U' R2 U2 B' U2 B' F L2 F2 D F R2 B D'

tranmynhquan1991
18-08-2010, 06:53 PM
Statistics for 08-18-2010 18:57:36

Average: 38.35
Standard Deviation: 2.67
Best Time: 28.36
Worst Time: 47.56
Individual Times:
1. 34.91 L' B' U' F L' R2 U B L F U2 L' B2 L F L2 U2 L D U2 L R D' F' L
2. (28.36) U' B' F2 L B' D' B' D' U2 B' F2 R2 B2 D B2 F2 U' L' U B2 R2 U2 L' B2 U2
3. 40.91 D2 U R' B2 F2 L2 F2 U2 B2 F' D' R' B2 U' L2 R D' L' R' B2 D U2 L R D2
4. 38.17 B' F' D U2 L D' U' B2 F D U2 R' F' D' U2 B' F D' U L' R2 B2 F L' R'
5. 43.64 L' B L R2 D' L' R' B2 L D L' R' B' F L' B' R' D2 U' B F' D2 L' B D
6. 32.47 U2 B F2 R U' B' U2 F' R' B2 F2 R' B' L' R D' F2 U B' F' U2 F' D F D'
7. 39.34 D B' F L2 D2 U B' L2 R' D2 U L2 F L R2 B F L' F D' U2 L' R' B F2
8. 36.42 U B2 D2 B L D2 U2 B D2 B R U' B' L2 R2 F L2 R2 D' U2 L R' U2 R2 F'
9. 38.75 D2 U' B D U2 L' R' D' U2 F' U' L F' R B F2 U' L R2 D2 L D' L' U B'
10. (47.56) L R2 B F2 L2 U F L' D' U' R B2 F' D' B U' B' R' B2 F2 L' R2 U' B' F2
11. 38.20 D2 U' R' D' U F D' B F' L R2 D' B' U L' R2 F' L2 F L' R2 D U B2 F2
12. 40.72 L R2 B D B' F' L U B2 F' L' B F' L2 D' U' R B' U' F' D2 L R' D' B'

gà quá , chắc phải học thêm PLL OH mất

tranmynhquan1991
18-08-2010, 09:19 PM
Statistics for 08-18-2010 21:24:37

Cubes Solved: 20/20
Number of Pops: 0
Average: 38.71
Standard Deviation: 5.69
Best Time: 31.34
Worst Time: 49.81
Individual Times:
1. 35.38 D2 U2 L2 R2 B2 F' D' U F2 D B F L' F2 D B2 F2 L D2 R' D2 B F L2 R2
2. 41.55 D' R B L D R' B' F U F2 L R F' U B2 R2 B' U' R2 D R' D B2 L R
3. 31.34 R' B U2 B D U' L' R F2 R F D' R' F2 U R' D2 R' D' F2 R B' L B' F2
4. 31.62 R B' F2 R B F2 D2 U' B' F2 U2 R D U' F' L2 R F' U B' F' R2 B2 F' R2
5. 48.64 L2 R2 D U2 B' F2 R D' U' L2 D2 L R' D' R F D' B U' L R2 B F' D' R'
6. 34.30 U' B' F2 D B' F2 U2 B2 F D R B2 L R D2 U2 L2 D2 U' B F D2 U2 F R2
7. 49.81 B L' R F D' L R B' D U L B' F U L' R' D' B' L R2 D2 L R D2 B
8. 34.23 L' D' B L2 R2 F2 U2 R2 B' F2 D U' L2 R' D' B' L' F2 D' B D U L2 D' R2
9. 36.34 D L2 R' U B2 F' U' R' D' U B2 R U L2 D2 L2 R B D U' L' D U2 R D
10. 38.33 R B D2 U B2 F2 L R2 B' D2 B2 F2 L' R D2 U2 L R F2 U2 F L R' F' U2
11. 46.50 U' B' R2 B D' U B F2 R' D2 U' L' R2 B L' R2 D' U R' D U2 R' D2 U2 F'
12. 33.36 R D L R2 D' U L' R D L' B' D' L' U' B2 R2 F' D U B F U' F L2 F2
13. 41.33 U2 F2 R' B' F R' D U2 R2 F2 U B' D B2 D L U2 F' R2 F' D U L' D2 F2
14. 33.67 D U2 B F2 L' B' F' L' R B F' L' R2 U2 L' U' B' F2 U L' R D' U2 R' B2
15. 41.45 R2 D2 U R2 U' B' F2 L' B F2 D2 U2 L2 B2 R' B' D' U R2 U2 L2 R2 B' U' L2
16. 43.39 F' L' R2 F' R B F2 L F' L2 B2 F L2 U' F D2 L' B' U2 F' U F2 R' D' U'
17. 33.74 L2 R2 D U2 L' R F' D L2 B2 F' L' R' B F2 L2 B F2 U F' R D L R D
18. 36.42 B F U L' R2 U2 B' F L' R U2 R2 D' B' F2 U2 L' D2 U F' R' B L2 B F'
19. 35.81 D' U L B' F' L2 R' B F2 L2 R2 F' L' R2 B' F' U2 L R' D2 U2 L R F' L'
20. 46.94 L R2 F L' U2 B' F2 D2 R D' B' L R2 F2 D2 L2 U2 L R' F R D B2 D' U'

chẹp phá đc thành tích best 1 tí :D

duongkimngoc
19-08-2010, 05:21 PM
Statistics for 08-19-2010 17:25:01

Average: 32.03
Standard Deviation: 1.86
Best Time: 25.22
Worst Time: 36.75
Individual Times:
1. 32.92 R2 F2 D2 B' L' F' U' B U2 D2 L' D F2 D R2 D' F2 R2 U2 B2 R2
2. 30.71 R' D' R2 F B' D L F R2 F2 L U' D F2 U2 B2 R2 B2 U2 B2 U
3. 29.66 U' F R' U' F L2 B2 U2 D' F2 B L2 U' F2 L2 D' R2 D' L2 F2 D2
4. (36.75) R L2 D F U L B' L F2 U' L D B2 U' F2 U' R2 D2 B2 U
5. 34.18 U' L2 U' R2 D' F R B' U2 R2 F2 R U' F2 R2 B2 R2 U D' R2 D2
6. 33.99 B' R U R' L U' R D' B R' D' L2 D' R2 F2 U D F2 B2 R2
7. 35.03 U' D' F L' D' B' L2 D F2 R' U B' D B2 D F2 U L2 F2 L2 D
8. (25.22) D' L' U L2 F B2 D R U' L' U2 B R2 U' D R2 L2 B2 D L2 B2
9. 33.27 R B2 R F R2 U B' L' U' F' R U2 L2 F2 U B2 U' R2 L2 D' R2
10. 31.73 R2 U' D L' F R2 B' U' B2 D L U R2 U2 L2 D' R2 U2 F2 D2 F2
11. 29.80 F2 U D2 F U2 D2 L D F2 B' R U2 R2 L2 F2 R2 U2 L2 U' L2 D2
12. 28.99 B2 L' U' F2 U2 R B D2 L' D R' L2 B2 U L2 D' R2 D' B2 D2 L2

Avg 12 đầu với F2 mới. :-s

titikid91yb
20-08-2010, 07:27 PM
Statistics for 08-20-2010 19:31:46

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.96
Standard Deviation: 2.24
Best Time: 18.84
Worst Time: 26.56
Individual Times:
1. 22.72 D L2 D2 U2 F' R' B' F L R U B' F' D' B L2 R2 B2 F2 U2
2. 22.19 L2 D' U L2 R D B D2 U2 L B F' U2 B2 F R2 U B L2 F'
3. 25.06 B F R' D2 U2 L' R2 F U2 F D' U F2 R B F' U2 B R' U2
4. 26.56 D' U B2 F2 L R U B2 F' R' U' B L' R' D' L U B' F L2
5. 23.31 L D' U' B2 R' F' D' L' R' B2 F2 U F2 L' R U' B L2 R' U'
6. 20.52 L' R' U2 R' B F2 L U L B' F D' U F R' D L' D2 R' U'
7. 26.56 D' U2 F2 U' R' D' R D U' R U B L' D U' L R F D R'
8. 22.03 D' B2 L2 B F D2 F L R' B F2 L2 D R F D2 U' R2 D U'
9. 18.84 D2 L' R' D U B' F' L2 R' B2 F2 D U L U F D B2 L U
10. 24.31 U L' R2 D R B2 F L2 R2 F2 L' R2 U' R2 D L2 R D2 L' F
11. 22.19 F2 L' R' U L U2 B2 F2 U2 B L' R2 D2 U2 L' R U2 B' R' D'
12. 21.22 L2 U2 B' F' L R2 D' F2 L2 D U F2 U B D' B R' D U B

thời khắc lịch sử: sub 23!

dizzmylife2658
21-08-2010, 01:25 PM
stats: (hide)
number of times: 5/5
best time: 16.98
worst time: 22.83

current avg5: 21.15 (σ = 1.24)
best avg5: 21.15 (σ = 1.24)

session avg: 21.15 (σ = 1.24)
session mean: 20.65

16.98, 19.50, 22.83, 22.49, 21.45

dùg QQ ko có scramble T__T sub 22 :( không dám làm ave 12 nữa =))

empty1234
22-08-2010, 10:23 AM
Statistics for 08-22-2010 10:28:06

Average: 27.18
Standard Deviation: 1.11
Best Time: 23.10
Worst Time: 30.80
Individual Times:
1. 26.27 R D' U B' L' R F2 R2 F' L' R' D' U2 L' U B2 R' D2 R' F' D2 R D L R2
2. 28.15 U' F' U B2 L' D2 L' D U2 L2 R2 D2 L2 R2 B2 L2 B2 L' B F D B2 R D' L'
3. 25.75 B F L2 R2 D R B' D2 R2 F2 D' L' R2 B D2 U B2 F R D U R B' D' U'
4. (30.80) F R' F' U2 F2 D B' L R B F2 R F2 D R2 U' B' F2 D' U2 F' R' F' R' F2
5. 28.44 B' F2 L U2 B2 F2 D2 U L B L2 F2 L2 R' D2 U L R' B' F D' U2 R' F' L2
6. 27.76 D' L2 U L' R2 D U' R2 F' L2 R' D R' D2 R2 U' B F2 R F' D' U2 B' F' U
7. 26.75 B L B F2 L B D' L' R' D2 B' F2 R F D U2 L2 R' F' L R2 F L B' F2
8. 24.72 F D U2 R' D U2 L2 R' D' U2 F' R' D' L' R2 F' D' U2 B F2 R' D2 B2 F2 D'
9. (23.10) L2 D U2 B' F2 R2 D' U2 F2 D' U F2 D B' F U' B F' R D R' B2 F' R' F'
10. 28.41 F' L D2 B' D' U R B2 L' R' B F L U B2 L2 D' R2 F2 L2 B' F' U L' U2
11. 28.29 D' U2 R B2 D2 U L2 D2 U2 B' U' R2 D2 B R' U' L R' U' L R U2 B F' L
12. 27.27 R2 D U' B' L U2 B D U L2 D L F' R' D U2 R2 B2 L R D' U' F R' U

So với anh titikid và dizzmylife, thấy mình thật bé nhỏ :">

tranmynhquan1991
22-08-2010, 09:58 PM
Statistics for 08-22-2010 22:03:38

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 36.64
Standard Deviation: 5.42
Best Time: 29.11
Worst Time: 45.80
Individual Times:
1. 36.98 R' D' R' U F' D2 B2 L' R' D B2 F2 D U2 B U' B F' R F2 D B F D2 L
2. 36.26 L' D' U F2 R U R2 B' U2 L2 D2 B L2 B2 L2 D2 U L2 U2 B D' U' F2 U' L
3. 30.33 D' B F2 L' R B' L2 F L' R2 U2 B' U2 F R B2 F2 D2 U B2 D R2 B2 U L
4. 38.41 L' R2 B2 F' L B F' L' D' B2 F' R2 U' B2 F' L R' B' D2 U2 R' B2 D2 B2 F
5. 40.53 D' U' B F L' R' B2 F2 D B U2 B' U B' U2 B' F2 L' R' F2 D' U2 L' R' D
6. 44.94 R2 U2 B2 L2 D2 U F2 R' F2 R2 D L2 R' D' R' F2 U R2 B' F D U2 B' F2 L
7. 33.14 B' F' R2 F D U' B2 D L2 R' B2 F L' R2 U B2 F L F D2 U L R' D2 U
8. 45.80 L D2 U B' F' R' D' R U' L B2 F L2 R2 D' B2 D2 U' B' D2 R2 B' D2 U2 L2
9. 41.11 U2 L R2 U' B D U L' B' D' L2 R F2 L D' U' F D2 L2 R F' R' D2 B U
10. 29.11 B' D' L2 D2 F D2 U F' U' L' U B F R D' U' F' D2 U' B' L D2 L2 B' U2
11. 31.91 F' L2 D' U2 L2 D U L B F2 D R2 D' U B2 R B2 L2 B' F R2 U2 F2 L U'
12. 31.16 B2 F U' F' L2 R' F U2 R U' R' B D U B' F R2 D2 U B D2 U2 L R D'

đã đều tay hơn rồi

tranmynhquan1991
23-08-2010, 01:57 AM
Statistics for 08-23-2010 02:03:02

Average: 37.20
Standard Deviation: 1.02
Best Time: 30.33
Worst Time: 44.53
Individual Times:
1. 36.16 U F2 D2 U F2 R B' F L D2 U2 L D2 U R F2 D L' B F' U L R2 F' L
2. 35.33 F U2 R' F' D' U B L2 D L' R' B2 R2 B2 D' U' L' D L D' R' F2 D2 B2 F'
3. 34.44 L' F' L2 F U B' F D' F D2 L R' B2 F' R B2 F R2 B2 R2 B' D2 B2 F' L2
4. 36.70 R2 B F' L R' U' B F' D' U2 L2 R' B' F R' D2 B2 D' U2 R' D' B' R F' U
5. 44.02 D' R' D2 U' R2 U' B L R' D2 U2 R2 D' B F L R2 D U' F2 L2 R2 U L2 R
6. 39.17 D' U2 L D' B2 R' D U' R' D' U' B F' L2 B2 D' U2 B' U2 B' F L' R2 D' F
7. 42.70 R B' F' L D U2 L2 B2 R2 U B2 F' R2 D2 U R B F L' B2 R2 U2 B' F R2
8. (30.33) B D' B F D' U' L B' F2 L2 R D U' F U' L2 D' L2 R' D' B D B2 F2 U
9. 31.28 D2 U B' L2 D2 U' F L2 R D' U' L' B' F2 L' R2 F' R' F2 L2 D' U' L' R' U
10. 41.09 B2 L B' F' U R2 F2 R U R2 B' L' D2 B D B2 L2 B2 F' L2 D U B' F R'
11. 31.09 L' R' D2 U2 B' D U B2 F U2 B2 F' L R' D2 R D B' L D2 F2 U L R B2
12. (44.53) B U2 B' F2 R F' U' F L R2 D' U2 B R' D' U2 L2 D B' F' D' U B' L' D2

đc cái ave 5 nhích lên tí nữa :))

tranmynhquan1991
23-08-2010, 10:01 AM
Statistics for 08-23-2010 10:07:28

Average: 36.96
Standard Deviation: 3.05
Best Time: 30.61
Worst Time: 48.12
Individual Times:
1. 31.72 B L' D' U F' R2 U' F R' B2 L D2 B' F L' D R2 F' L2 F2 R2 D' L R2 B2
2. (48.12) F2 U2 R2 D' U' B2 D' L B' F L B F' U' L2 B' F D' B2 L' R B R' D U2
3. 33.14 D2 R D B2 D2 L2 U' B F' U' B2 F L' D' U2 L2 U R2 D2 U2 L2 R2 D U2 L
4. 41.06 R U' F D U2 L2 R' B2 D B2 F' D F2 D2 R' U B2 F' L D B2 F' U' L' R2
5. (30.61) D U2 B' D' U B2 F' L2 R D' U L R F2 U L2 R D U2 B' D' U' F' R D'
6. 37.81 U2 F' U R D2 L' F2 R' U' F D2 U B2 L2 R2 U R2 D' F2 L' B2 L R' U2 R'
7. 41.12 B F' R U2 L' U L D U2 F L2 R' B2 F' U' L R2 B' D U' L' R D R' B'
8. 40.44 D2 U' B2 F2 D' B2 L R B2 F' L R B2 U L2 R2 U2 R D' R B2 L' B' F2 D2
9. 34.64 B F' U L U2 F2 L2 D U B' F2 L' F' U' L2 R2 B' R D' F2 U2 R' B' F2 D'
10. 41.16 F2 U2 B' L' B' L2 R B F' D' R B' F D B' F2 R2 B2 F D U' B F D U2
11. 32.86 L2 B F L F2 L D2 F2 D' R B' F2 L B2 F2 L R' B' R2 F' D' U' R' D R
12. 35.69 U2 L2 R' B2 F2 L2 R' D' R' D' U B2 R U2 R' D2 L R' B' F2 U' L U2 F D2


cố gắng sub 35 nào[hr]
Statistics for 08-23-2010 11:04:06

Average: 36.01
Standard Deviation: 2.79
Best Time: 27.42
Worst Time: 47.41
Individual Times:
1. 36.69 B2 U2 F R2 B' F D U' R2 B2 F D L B U2 L R2 U' F D2 L R B' D U
2. 38.42 D2 U F2 U2 B2 L R' B U R2 B R' F U2 L R' D' B F D' U R D2 R' D2
3. 37.14 D2 B F' L' D' U' B2 F L2 R' D2 U' B2 D2 L' D' B U L R2 F2 D2 U2 F2 U2
4. 40.86 B' F' R' B' F' L' R2 F2 L R2 B L' D U2 B' L2 B' U B2 U' F2 D' B F L2
5. 35.30 R' F' D' U R' U' R2 B F U L D' U' L' F2 R F2 U F L2 F2 R' U B2 F
6. 36.48 B2 F2 U2 R' B F2 R' U L2 F D2 U' L2 D2 L2 R F D2 U2 F' R D' U2 B' D
7. 30.50 U' L R D F2 D' U B F2 R2 U L' F U' L2 U' L B F2 L' U' L' R U R
8. 40.08 U' R2 D L R B L2 R2 B' F R' B F' R D2 U' B' F' R B D U F2 D' U'
9. (47.41) D2 R B2 R' B2 D U F' L F' D B2 L' R2 U' L' D' B' D R' U2 B U' L U'
10. (27.42) F' D' U2 F L2 B F D2 U' L2 B2 F R2 B D2 U2 R B2 F' U2 F D2 F2 L2 R2
11. 32.14 R' U F' D' B2 F2 L D' U' L R2 U' R F' U' F R F2 R' D U2 B' F2 L U
12. 32.48 D2 U L B' F L2 R2 D' U2 L2 D' U2 R2 B2 U B D B2 F2 U' B2 F R2 F2 D

ko bị quả 47 cùi thì đã đc quả 35xx ave rùi :|

tranmynhquan1991
24-08-2010, 11:28 AM
Statistics for 08-24-2010 11:34:56

Average: 35.17
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 28.83
Worst Time: 44.19
Individual Times:
1. 33.41 R' U' L U B2 F2 U' L R2 D' U' L2 D R2 B' F' D2 B2 F D2 F2 U2 B' F' L2
2. 37.36 L' D U B2 L B L' B' U B2 F' D U2 L' R2 D' B R2 B U' L D' U B2 R2
3. 38.39 B F2 D U B2 U' F2 L' R U B F2 D2 U' F R2 F2 L2 R' B' F2 R' B' L B
4. 40.44 D2 U2 F U2 B' L2 R2 D U B2 U F' R U B2 D' L R2 B F' D2 U B2 U2 B'
5. (28.83) F' U2 B' F L' F2 L D' U2 F' L' D' U' F L U' L R2 B2 D2 F U' B F U
6. 30.97 U2 L' R U L' B2 U2 F L2 R2 D F' D2 U R B2 U2 L' R' U B2 D R' B F
7. 36.02 R B R D F' D2 B F D2 U L2 B' F' L2 D2 U' R B2 F L R D' U' B2 R
8. 36.86 B U' B' F L' R' F2 U' F' L2 D U2 L R2 D U2 F U' B2 D' U L' R' B F2
9. 35.31 B' D L' U' L2 D U' B2 L2 U2 B2 U B' L D U R' D' F' L R F' D2 B F'
10. 33.39 B' U2 L2 B2 F D U' L' B' F L' U2 B' F2 L R B' U F2 R' D2 U F2 L R'
11. (44.19) F' R2 B2 L2 B D' B' F D' L' B2 F' L2 R2 U2 B D R2 F' R2 B D U2 F L'
12. 29.50 B2 D2 B2 F U2 L2 B F2 U R' F' L D' U2 R2 U' B' F' R' D' L D L2 U2 B

nhát ave 35xx :D

dizzmylife2658
24-08-2010, 08:41 PM
#12 bs:16.46 a5:20.84 a12:21.64 av:21.47 ws:24.80+ st:10.6%
21.84, 21.68, 18.50, 23.30, 22.35, 16.46, 22.56, 24.80+, 22.89, 20.87, 19.05, 23.35
ave of 5 20.84ssss ave of 12 21.64 aaaaaaaaaaa :XXXX
P/s: ctimer ko có scramble, đã hỏng CCT T___T

tranmynhquan1991
25-08-2010, 12:03 AM
Statistics for 08-25-2010 00:09:24

Average: 34.82
Standard Deviation: 1.47
Best Time: 27.45
Worst Time: 46.70
Individual Times:
1. 31.53 L' U L2 R' U' L D L' R2 D2 U' B2 F L R B U L' U L R2 B F2 D U'
2. 32.34 L2 R' U' L2 R' F' L' R B' L' B L2 R2 D B R2 U2 L F2 L2 R U2 F2 R' D
3. (46.70) L' D2 U L' R' B2 F D' B L2 F' U B' U L2 B U' L' U B2 F U' B2 F2 U2
4. 35.11 L B' D' R' D U' R F' L B' F L F2 D' U F' D2 U' F D U B2 F D R
5. 33.09 L2 R D' B2 F' D2 U2 F' L F R2 B2 D U' L B F' D' U' L' R B2 L2 D U
6. (27.45) L' R D' F U' B' L R2 B2 D2 U R B' L R' B2 R D' U' L U' L2 B2 F' R'
7. 37.25 D' L B2 F R' U2 B' D2 U F2 D' U2 L R B2 U2 B2 F2 D2 U2 F2 U L2 R2 D
8. 35.09 U B R' U B R2 D2 F D2 L R D' U' B F' L' R B' F' L2 B2 F' D' F D2
9. 31.72 D L R D U B' F' U' L' D' U B' F' D' U L2 R D' U' L2 R' B' D2 F R'
10. 38.70 U' F2 L' D2 U' L U F U' F' U2 B' U' B' F R' F2 R B' F D2 U R2 D U'
11. 38.11 R' D2 U L2 R2 D2 L' B' R' B F U2 L2 R' B2 F' R2 D2 F D' R2 D B2 F2 D
12. 35.25 B2 L2 R' B2 L' F L2 R2 F' D' B' L2 D U L2 R B2 F2 L2 R2 D' U2 L2 B F2


ave 12 sub 35 rùi :)) , thành tích mình lên tốt quá

pahnanh97
25-08-2010, 08:28 AM
Éc, sắp bị đuổi rồi :| :| :|, bình tĩnh nha anh

vuaquyen92
25-08-2010, 12:41 PM
Tập tành tí tay trái đua với anh Quân :D
Statistics for 08-25-2010 12:56:12

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 34.73
Standard Deviation: 3.75
Best Time: 25.98
Worst Time: 40.67
Individual Times:
1. 35.22 U' B' D' B' F D' L R2 D U B' R2 U R B2 F2 L2 U' L R' D U2 L' D' U2
2. 33.64 F U L2 R2 U' F' L R B' F U2 B' L B' U L' F2 D U' F' L U R F' U
3. 37.95 L R B2 D2 R2 U2 R2 B2 F' L R B' U F D B2 D U2 B' L2 D2 B F D B2
4. 36.39 U2 B2 L B F R' B' L R' U' B2 U2 B' L2 R' D' B F U2 R' B2 R B F2 D2
5. 36.58 B' F' L R2 D U' R2 D B F L' B2 F D' U' B2 F D' U' L' B' F2 R' B' F2
6. 36.52 B' R2 F2 D B D' R' B2 L R' B F L R' F U' B D2 L R2 D' L B2 F L2
7. 33.66 F' D U2 L2 D' B' L2 R F D' U2 B' F' U' R' B' F2 U' R D2 U2 B2 F' L R'
8. 28.98 L2 D2 F2 L2 R B D U' F' L2 R' D F2 D U' B2 F' L2 R' B2 R' U L' D U2
9. 40.67 F R' B2 F2 D R2 D2 U L2 R2 D2 U2 F' L' B F2 L2 B2 F' R B' D2 U' L R2
10. 35.41 U F' L' R' D F' D' L R B U B2 L' R2 F U' F D2 U' F L' B' F R2 U2
11. 25.98 D2 U2 B L2 R D' U' F' U2 F U' L U2 L F2 R2 D F D L2 R' F' U B U'
12. 35.74 L2 R2 B2 F' R' D' U2 F2 U' L U2 B2 R B' F L2 R F2 L' R2 D2 U L' D' F'

tranmynhquan1991
25-08-2010, 07:00 PM
Statistics for 08-25-2010 19:06:22

Average: 32.89
Standard Deviation: 1.44
Best Time: 27.83
Worst Time: 38.53
Individual Times:
1. 34.47 U' R2 F2 L D L U' L2 F2 D' U L2 R D B' F D' U2 B F2 L' R2 D' U2 L
2. 33.41 B' U B F R D U L2 U F2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 R D U L R B2 F L
3. (27.83) R B2 D2 L2 R' D B L R' B' R2 F' R' D U' F' L' F2 D2 B' F2 U2 B F' D2
4. 29.48 B2 F D' B2 F D2 U2 B' F D' U' F2 L2 R D U' F2 L D2 U B D U2 L' R
5. 29.80 D' U L2 R' D' F2 R' F' D2 U R D' U' L' R2 F' D2 U L' R2 B' L' U' L R'
6. 33.08 B F L2 D2 U L R' B L' R2 D' L' U2 L U2 L2 R F2 L' R2 B' F D' U' B
7. 32.00 U B' F2 D U R' F L' D U R D2 U2 B F R' D F2 D' U2 B F L2 R2 F
8. (38.53) L R B' L B2 D L B2 F U' R U' F' L2 R2 U2 B2 F2 D2 U' L' B' R2 B' U'
9. 36.91 L2 U' L2 B' D R2 D B' D' U2 L' D' U R U R' B' R F L2 R B' U F' L2
10. 32.89 D' L2 R2 B' D U' L2 R' D2 B F R2 F L2 R2 F2 U L2 R' F' L' D B2 U' B
11. 33.28 B2 F' D2 U' F2 U R2 D' U2 B F' R' F2 D2 L D' U' L U2 R' D' B F' L' B'
12. 33.62 B2 U' L2 U R U' L2 R' B D2 F' D' U B' F L2 F2 L F L R F' L2 R U'

hehe ave12 đc phát xuống 32xx , 3 quả sub 30 liên tiếp nên đc ave 5 30xx

tranmynhquan1991
31-08-2010, 09:00 PM
Statistics for 08-31-2010 21:06:16

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 37.53
Standard Deviation: 5.03
Best Time: 28.89
Worst Time: 44.08
Individual Times:
1. 37.61 R D' U2 B2 R B' L' R' B D U' R2 U2 L' R D U2 L' F2 D U2 F D2 L B'
2. 38.31 D R' D R' U B F' D R B' R2 U L' R2 D U' F U' F2 L B2 F R2 B2 R
3. 43.84 L2 R U' B D2 U2 L' R2 B' R' D' L' U' R' B2 F U F' U' L R D' R U' F2
4. 34.95 F D' U' R2 D' U2 F L R D2 B F R2 F' D B F D2 F2 D U R' B' F' L'
5. 35.02 B F U B2 U' B F' U L2 U L2 U L B' R2 D' U B R2 D U' L R2 B U2
6. 31.19 B F R2 D U B2 L' F2 L2 F2 D2 B F U' R' D U R' B2 F U' R D2 R D2
7. 31.33 D' F' U2 B2 U R' B2 F' R' D' U L' R' D2 U2 F' L' R2 B' F' D2 U2 R' B' F
8. 28.89 B2 D2 F' D' U B F L R' D' U' L B L2 D L' U' R2 D2 U L' D U R' F
9. 42.08 D2 L R F' D' B' D U2 B2 F2 D' R' B' F D' L' D' U B2 D' U2 B2 D' R F'
10. 42.30 R2 F' D' U' F2 R2 B' F' D' U' B2 L F' R F' D U B' F D L2 D B' F L2
11. 40.77 R B' R' U' L' R2 B' F' D2 L' R2 D L' D' U2 B' F' D2 B2 L U' B' F2 D' U
12. 44.08 D2 R2 D' F2 R' U R' D2 U2 B' F2 L U B2 F2 L D' U L F' U2 B' L' R F2

buông có mấy ngày thành tích cùi quá

pahnanh97
01-09-2010, 09:47 AM
Hic
Session average: 28.89
1. 27.42 D L U2 F B D' R' L U' F2 L2 B2 L' B U D' B' F' R2 D2 R' L' U F R'
2. 29.13 L' F B2 R2 B2 D F D' F D' L B' F' L B D2 B' R L' B' U' F R U2 R
3. 29.34 B2 U L U L R F D' F2 R2 L B F' D2 L D F2 L D' B' F D R' D U2
4. 28.48 B D B' D F' R' L' D' U' R U B2 L' D' U' F' L' U' F U2 F' B L' D U'
5. 25.44 D2 R2 U F R2 B' D L2 F' D' F2 D' F D' L R U2 B2 L B U R D B' L2
6. (33.81) B R2 L B2 U' R2 U F' R2 D' R' L U F D2 F' B' R L' B2 U2 F2 R2 U' B
7. 30.29 B2 F D L2 D' B2 R' F L' R D' B2 U' D2 B2 D L' R D2 U F' D F L U'
8. 30.30 B R2 B F U' F L' F' U F' B L' R' D L' U' B2 U F D2 B F' L' U L
9. 25.56 U2 F' U2 L2 D R B' F L2 D L2 F U2 F B2 D' R2 B L2 F R' L' D' B L'
10. (24.73) R2 L2 D L' U D2 R2 U' R B L' D F2 R2 U B R' B2 D B L' B' F L' D2
11. 32.61 R2 U' L B D B D' U L' B R' F' B R B' F R2 D' U2 L2 F' R B L' U
12. 30.37 L B' U2 D' L2 U2 F D' B D B2 F U2 B2 D U2 L' B2 L D2 F B' L U B'

hoanghiep64
01-09-2010, 10:10 AM
lần đầu làm OH:

Cubes Solved: 12
Total Pops: 0
Average: 52.18

Fastest Time: 44.41
Slowest Time: 1:08.86
Standard Deviation: 06.47

Individual Times:
1) 52.28 R2 L2 U L U' L B2 L2 D U F' U' L2 D' R F' R2 F D R' L D' U' B2 U'
2) 51.69 B D2 U2 R' F' R2 U2 F' L' R' D U B R B U2 R' D2 L' B D' F D' B R
3) 46.24 U D' L' F' L D' B D' U F' B' L' R' F' U F L2 U' B U L R' B' F U
4) 53.38 F D2 R2 D B R B' U2 R F B2 U B' U2 R' D' B L2 R F2 L B2 R' D F'
5) 52.62 U2 R F2 L' F2 D' R B' R B U R L F B U L F' B' L' D L' R2 D F2
6) 51.59 B' F2 R B2 U2 B2 L2 B D' R F' R' L F2 R F' R' F2 D U' L' R F2 L' B2
7) 44.41 D2 L F' R' U2 D R2 F R U' D' F2 L2 F' D' F2 U2 F' U B U F2 B2 R B'
8) 45.91 D' L2 R2 B' R' U' D2 L2 F U R B F' R U2 F' U R2 B' U2 F L' F2 D' F'
9) 1:08.86 D' R' F' U R' F D' R' B2 R' L' B2 F2 R2 F2 B R2 L' F2 L U B R L2 D
10) 56.64 R D2 R2 U' R' B2 F R2 L U' B D F2 R2 U F2 L' F' L2 U R U2 B F' R'
11) 54.66 D U2 F' D2 L2 D' L U2 R' B' D2 B2 L D L2 D R2 D' F' D U2 B' L2 U' B2
12) 47.83 F L B U F' L F L' B2 U' F B' U2 D2 L' F' D' B' U D2 B' R F U' R2

pahnanh97
03-09-2010, 02:48 PM
Average of 5: 25.58
1. 26.41 U' F2 R' B2 R D2 U' F U2 D2 R U L' D L B' R' U2 D L B L D' R' B'
2. (21.26) F2 U' L' U2 R' D2 F' B2 D2 R L2 U L' U' L R B U2 B D R B' R B' L2
3. (32.81) R F U' F2 U R2 F B2 R B2 R2 F R' D' B2 L' U2 D L' D2 F' U' B F D
4. 23.74 L' D2 F R' U B2 F' L2 D' R' F R' F' R D' L U2 F L' B R U' R' F' D2
5. 26.58 U R2 L2 F' B' U D F L U2 F U L' R2 D' R B R' B2 R2 L D' B2 U B2

pahnanh97
03-09-2010, 04:19 PM
Session average: 27.57
1. (20.10) B' D2 L' D U L' D B R' L' U2 F U2 D' R' D2 R2 L' U2 R B2 F R B F
2. 22.53 U L U' L U L' B' L' B2 R2 F D F B' U' D' L' F L' D F2 U' F' B U
3. 26.42 R' U D' L' U R' U' D2 F B' R2 B' F2 D2 R2 U B F' R' U2 D2 B2 D' R2 D'
4. 23.77 B D' L2 B R U B2 R2 U' L' F U L2 U2 B' F2 R L F2 D2 L' D' F' L' R2
5. 29.94 F' R2 B U2 B' R2 L B2 D2 B' D' U R D' R' L2 F' R2 D' R L' B2 L2 B D'
6. 32.29 U2 D L2 R U D' L' F2 D2 R2 L2 U L2 R2 D2 B2 D F' U' D' R' D L' U2 R
7. 30.58 L' B R' F' B R' F2 R B D R2 U D' R2 U R2 B U2 D' R2 D2 F' L2 F2 R2
8. 30.62 U2 L2 U D' B2 R2 U' F2 B' D' U' R' B2 L' B2 D2 L F' U R' L2 B D' B L
9. 24.30 L' R' D L B2 U2 R L F' R F2 B' U2 F D2 U R L D2 F2 R' D' B R' L2
10. (33.28) D R' D2 F B2 L U D' R U' R' U2 B R U2 F' D2 R' F2 L' D' B' D2 U' F'
11. 30.05 F' D' L2 D B' D R B L U' L' R2 U2 L U' F2 B' D' R B2 R2 F2 B' U2 L'
12. 25.26 B2 F' U F U' D' B L2 D' B' R2 D U R' U' R2 U R2 B U2 L F' D2 L2 R

Average of 5: 24.24
1. (20.10) B' D2 L' D U L' D B R' L' U2 F U2 D' R' D2 R2 L' U2 R B2 F R B F
2. 22.53 U L U' L U L' B' L' B2 R2 F D F B' U' D' L' F L' D F2 U' F' B U
3. 26.42 R' U D' L' U R' U' D2 F B' R2 B' F2 D2 R2 U B F' R' U2 D2 B2 D' R2 D'
4. 23.77 B D' L2 B R U B2 R2 U' L' F U L2 U2 B' F2 R L F2 D2 L' D' F' L' R2
5. (29.94) F' R2 B U2 B' R2 L B2 D2 B' D' U R D' R' L2 F' R2 D' R L' B2 L2 B D'

pahnanh97
03-09-2010, 07:53 PM
Session average: 27.88
1. 25.95 R L2 U2 D' R B2 U R2 F' D L2 R2 B R B2 D U' B2 F2 U' R' B2 U R2 F2
2. (18.50[Yay new record]) F' B2 D R B R' F2 R' L2 B D' U B L2 R2 F L' F R L2 F' B' U2 F U
3. 31.18 F' B' U D' R2 U' B R2 F L' D B' F L2 U2 F' L2 F2 D2 B2 R2 D2 F2 B2 L
4. 29.89 F2 U2 L2 B2 D2 U2 F2 L D2 B' R' U' F U2 R U2 F L' D' U B2 R' U' L R
5. 27.37 R2 F R' F L2 F2 D R' L2 D' L' B2 U2 F2 U D' R' F2 U2 D' B' U' D2 B' U
6. 24.21 U2 R L' B R U D2 B' U B2 F U2 R' F2 B' L' B R' D B' F R2 L2 D F'
7. 28.02 B U' R D R2 B U D' F2 D' L D U L U2 L2 F' U' B F R2 L2 F' B2 D'
8. 31.08 R2 L F L B2 L R' U' D L2 U' R' D' L2 U' B2 F R' L F' R' B' U R' B
9. 28.88 U' B' F2 D' L U B' R' L B R' F2 U L' U L B2 R2 F' D U2 L' F R' D'
10. 24.85 R D' L' U R2 U F U R2 L' B2 R U2 B2 U2 R' F D' R B2 L' B' R2 B' D2
11. (35.60) L U R' F R F' R2 L2 D' U' B L R D' R L B2 L' D' U' B L' R' B F'
12. 27.34 L B2 F L' F' D U' B' F2 L' U B U L U2 L2 B' D' R2 L' F2 L2 D' F B2

tranmynhquan1991
04-09-2010, 11:53 PM
Statistics for 09-05-2010 00:00:45

Average: 31.95
Standard Deviation: 2.46
Best Time: 27.62
Worst Time: 40.57
Individual Times:
1. 30.59 D2 U' L R2 F R B2 F2 L2 R' D2 U2 B' D U B' F D U2 L' R' D' U B2 F2
2. 29.06 L R' U L D' L' R F2 D2 U F2 D2 U' L' U B D B D' U2 F2 D' F' U F2
3. (40.57) L2 B' F2 D F2 L2 R B' D' U L D U2 L2 R' B2 D2 U L D' U2 L2 D' U2 L2
4. 35.61 F' L' R2 B2 F L2 D' F' D B' L2 R2 F' L R2 U' L F D2 U2 F' D' U2 R' U2
5. (27.62) F' D' U2 B R U' L F2 D F' U2 B2 F' L U L2 R B D' L' D2 L2 R F' R2
6. 31.90 R2 B F D' B F' D2 U B F L R D' U L' F L' D2 B F U2 L R' B' L2
7. 29.90 U' F R' B2 F2 L2 D2 L B2 F2 D B' F' U' B F L' R2 D2 R' B2 F2 R2 B D2
8. 29.42 D' L2 D U' F D' F L B F2 D L2 R2 B2 F' R2 U2 L2 R B2 F' L2 R' F D
9. 36.31 L' R U F L2 U' L D B' F D' U2 L B2 F L2 D2 U' L R' F' D2 U' B' F
10. 29.42 D2 U L R D U2 B' R' B2 L B' D' U' L2 R B F' L R' F2 D2 U' L2 D2 F
11. 35.55 L2 R' U' R D' L' U B L F' R2 F R' F2 L2 D2 U2 B' D2 U' B F L D' U
12. 31.71 L2 F D2 U B F' R B' U' B2 U L B U L2 R2 U2 B' D U F R' B L' U'

cố gắng đuổi theo anh feliks =))

hcuber
07-09-2010, 02:04 PM
Statistics for 09-07-2010 14:11:31

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 49.27
Standard Deviation: 2.01
Best Time: 46.84
Worst Time: 51.98
Individual Times:
1. 47.03 B' U L' F2 U R2 F R2 B F2 D2 F2 R D2 U' L F D2 B2 F' L B2 L D' R2
2. 51.98 U2 B F2 L D B' F2 R2 F L' F L R2 U2 B2 L' B U2 L' R U2 L2 R B2 R
3. 50.39 F' U' L F2 D2 U' L D2 F D2 F2 R B D2 U L D U2 L B' F L' R' U L'
4. 46.84 F2 R U2 L F D L' D2 U' F2 L B' F R' B D' U2 B F2 D' U R2 D2 U' R'
5. 50.11 D2 U L' U2 L D2 L2 R F2 L U2 L' D2 B2 R' D' L' D U F U' R2 F D' U

mong các bác chỉ giáo em dùng rubik DIY kẹt quá

tranmynhquan1991
09-09-2010, 08:28 PM
Statistics for 09-09-2010 20:37:06

Average: 33.28
Standard Deviation: 3.42
Best Time: 29.41
Worst Time: 44.28
Individual Times:
1. 29.60 B' F2 D B F R2 U L R' D F2 L R' B F U L' R U2 R' D U B D' L
2. (29.41) L' R U F L R' B2 U' R' U B2 R B' L R' D U2 L' D' U2 B' F D R F
3. 42.17 B2 L' B D' U' B2 U B F2 L2 U B' L R D' L2 U2 R2 D' U L2 B2 L R' F'
4. (44.28) B F D2 U' B' F L' R2 U2 L R B2 L' B' F U F' L' B2 U2 L2 R' D L R2
5. 34.92 L R' D' U F2 U' B' R' D' U R' D L B R D' L R D2 L' R' B' F R' D'
6. 30.97 B F2 D2 U B D' U R' D2 L R F L R' U' F R B' U F U2 B' F' D2 U'
7. 32.64 D U' L B2 D2 U L R2 F2 R' F2 L2 R D F U L' D2 U B' F R' F D U
8. 36.42 L2 D' L2 R U' R2 B2 F2 R D U R B D L R D2 U F2 L B F' R' D R2
9. 29.91 D' L F2 D U' R2 F2 R' B2 F L' R B2 L B D2 U L' R2 F' L2 R' D U2 R
10. 34.68 D' U F D2 U2 L F L2 B F L2 U2 B2 D' B' D2 R' U' F U L2 B2 R B' L'
11. 29.52 R' D' U2 F2 D L' B R D' F' L' R B2 U2 R' D2 R2 B D B' F' D2 U R2 B
12. 31.96 L R' U' F2 L R' F' L B F' D' F' D2 U2 R B F' D R D2 U2 B D F U2

chán quá trời :|

tranmynhquan1991
10-09-2010, 07:46 PM
Statistics for 09-10-2010 19:55:20

Average: 33.52
Standard Deviation: 2.54
Best Time: 27.34
Worst Time: 40.96
Individual Times:
1. 30.60 B2 D L2 R' B2 F' L2 D' U L2 R' F2 D' U F U L F2 L B L F2 D R' U2
2. 35.35 R' D2 U B' F2 D2 U' B2 D2 F2 D' U2 B D2 U B2 D B' F D2 L2 B D' U R
3. 35.90 D' U2 B2 U B F2 R D U2 L R2 U R D2 L' R U' R D' L' R2 F' L2 R2 F2
4. 35.84 U2 R F' R F2 L' D' R U2 R2 D' U2 L R' D U' L' R U2 F2 U L R2 D2 U
5. 27.89 D L' R' D' U2 L2 R' F L' R' F D U R' D2 U2 L2 U B F L2 D2 U2 B F2
6. (27.34) D' F' U F' U R2 D2 U' B2 L' R D2 R D L R' B D' B2 D L R2 B' L D
7. 36.32 D' F' L2 B F2 D' U2 L2 R D2 L B F' D' U2 R D' L R2 U' B' U' B2 F2 U2
8. 31.70 F' L R B2 F R' D' L R U2 R D2 R B' D' F' U' F2 D' U2 B' L2 R' U' F
9. 32.27 D U' F D F' L2 R' F' U B F2 L2 R2 B' F L R B2 D U' R' U2 B' F' L
10. 36.58 B' F2 L2 D2 R D' U B D' U' B' F2 L R2 D' U2 L2 R2 D2 U' B F2 L' R F
11. (40.96) U' R B2 F L R2 D2 U' B' F' R D U2 B2 F L' B2 F' L2 R' F' D' R U' L2
12. 32.72 B2 F2 R2 F2 R D R B F' D U2 L D L' R2 B2 F L' F U2 L2 R2 U F2 U2

empty1234
11-09-2010, 04:03 PM
Statistics for 09-11-2010 16:12:13

Average: 25.05
Standard Deviation: 1.55
Best Time: 20.45
Worst Time: 28.72
Individual Times:
1. 26.52 D2 L D U2 L2 D U2 B' L B' L' B F L2 R2 B2 F' D2 U2 F2 D2
2. 26.45 B2 F D U2 R' B2 F2 D' U B2 F2 D' L' R2 B' F2 R B2 L2 R2 F'
3. 27.11 U L B2 U F2 L' D' L2 R' U2 B2 F R B' F2 R F2 L2 R' F2 R'
4. (28.72) B' F D F' D' U L2 U2 B' F2 U' B U2 R2 U' F U2 F L F' D
5. 24.30 D R2 U B' D2 F L D U F2 L R D U' B' D R D' R' D L'
6. 22.02 B' F2 D F L B' F2 U' F D' U2 B L R2 B' F2 L' F' D2 U2 L'
7. 28.30 B U2 F R' D' F L2 R' B' F' R2 F D2 U2 B2 L D U B' U L'
8. (20.45) R B F' D2 U' B2 F L U2 R B L2 B2 F2 L2 B F' D L2 R B
9. 23.33 B L D2 F D2 U2 B' R2 U2 L F' L' B F D' F L' R U L R2
10. 23.33 F2 L R' F2 L2 R B2 U2 F2 D' B' F' L R B' F2 D B F2 U' B'
11. 26.48 B' F2 R' D B' R' U R U2 B2 F L2 D U' L R U' B2 F2 D U'
12. 22.67 D U B' R B2 F' R D' U' B2 F2 R2 F L D' B2 R' U' F2 D U2

Hứa hẹn sẽ quay lại train OH :">

empty1234
12-09-2010, 05:20 PM
Statistics for 09-12-2010 17:30:00

Average: 24.44
Standard Deviation: 1.92
Best Time: 19.11
Worst Time: 27.80
Individual Times:
1. 26.77 U L2 R2 B R' B L' R D' B2 R' D2 U R F L2 R2 B2 F' L' R
2. 22.92 F D' U L R D2 U B' U' L' D2 B' U L2 R B F' L2 R2 U2 R2
3. (27.80) R' D' R U' L2 R U L2 R' D U2 F U' R' B2 F' D' B' D L U2
4. 24.80 B F' L R D L2 D B' F' R2 D' B2 F L' R2 U L2 B L2 B2 R2
5. 20.38 L2 D' U R D2 L' D2 U2 F' R D U L2 F R' D2 R' B F2 D2 B'
6. 27.69 R U2 L2 D L R2 F2 R' F2 D' L' R2 F D' U2 L B' F' D' U' L'
7. 26.72 L D2 L' F2 D2 B L B' D' R2 B' D2 F R2 D B F' D2 U' L2 U2
8. 24.86 R' B2 U' L U' L' R' U B R' U' R' D2 L D R2 D U L2 R' F
9. 23.20 U' F L2 R D' U' F' D2 B' F2 D U F R U B' F D L D2 U
10. 24.17 L' D U F' L' D L2 R D L2 D L R' D' U' B' F' D' F' D' U2
11. (19.11) F2 L2 R' D' B' D U2 R2 U R2 D U' R2 F2 D' U' B R2 D' L R'
12. 22.84 F D R2 D U B' F U2 F2 L2 U2 L B2 L2 R B' L2 D U' B' F'

Này thì sub 25s

o0ozu_mjo0o
12-09-2010, 05:22 PM
Statistics for 09-12-2010 16:53:12

Cubes Solved: 4/5
Number of Pops: 0
Average: 44.93
Standard Deviation: 4.04
Best Time: 38.67
Worst Time: 49.44
Individual Times:
1. 49.44 L2 B' F' L F' R' B' F L' D2 B' D' U2 L' D2 R B' D' L U' L R' D' B R
2. 38.67 L R' B2 F' R2 U L R' D' R U' B2 R F' U' F2 R2 B2 U2 F' L2 B' D L2 U2
3. 44.34 L' D2 L' R' B U2 B F2 R D' L R' D2 B F L U R2 B' F' R2 D2 U' B D
4. 47.26 B F' L' D U L' D U' B F2 R D2 U2 B' F' L' F2 D2 U2 F' D' L' F' L U
5. DNF D2 U R' D' U2 B D' F D F2 D' F' L2 R' D U' F2 R' D L B F' L R' F'
sub50=))
bằg nửa anh empty=))

hcuber
13-09-2010, 10:49 AM
Statistics for 09-13-2010 10:57:18

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 45.35
Standard Deviation: 4.93
Best Time: 40.86
Worst Time: 54.75
Individual Times:
1. 43.26 U2 B F2 U F U2 R' U L2 R2 U' F U' B F' D F L2 D' U' L2 R' D U' B2
2. 42.42 R' D' U' B L' R2 U L D' U' B' R' B2 L R' U L R D L' R2 D U2 F D
3. 45.45 D2 U' L2 R' D' B2 R' D B2 U L' R2 D B L' F' R' B' D' R2 U' R' F D U'
4. 54.75 L R2 D' U' R2 U2 F' L' B' L' U2 F2 D' U2 F' U' L' R U B2 L B U2 L' B2
5. 40.86 R' D' U L' D' B L2 R' D' U' L' R B F2 L' F2 L R2 B2 R B2 F R B' D
ko khá mấy nhỉ dùng con rubik Diy kẹt tùm lum

titikid91yb
14-09-2010, 12:19 PM
Statistics for 09-14-2010 12:28:54

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 24.05
Standard Deviation: 2.12
Best Time: 20.52
Worst Time: 27.95
Individual Times:
1. 20.52 R' D2 L2 D U2 L2 R' D' U' F2 R B F L' B2 D L2 R F2 D U' R B R' F
2. 24.56 F2 L R2 U' B2 F' L2 R2 F' U B2 F L' D2 F' D2 R F2 D L2 U B2 D2 U F'
3. 26.86 U L F' L2 B2 F' D B' R2 D U' B' F2 D2 U2 B' D' U B2 F2 D B F D U2
4. 23.14 D' U2 L' D U L U L' F L2 R2 B F2 L' F R2 B2 U R' B F' L' R' D2 R2
5. 23.42 R2 D L R U2 R U' F2 D U2 B' F2 D R2 D' B D' U' B F L F2 R' F2 L
6. 22.16 B F2 L' F2 L R B2 R D' L2 R2 D' U R' D' B' D' U2 B R' D2 U R2 F' U2
7. 22.48 D2 R D2 B2 F D2 L2 R B' F R U2 L R F D B L2 R' D2 U F2 L2 R' F'
8. 25.59 D2 U2 R2 D2 R F U L' F2 L2 R D2 U L' U2 L F2 R' B' L2 D' B2 F2 R U2
9. 21.98 D2 U' L' U' F2 R' D' F2 D' R B R2 D U' F R' D2 U' F2 D2 U' L2 F' R2 U2
10. 23.94 B' U' B' U L' B2 F U' F2 L R B' R2 B2 F2 L2 R B D' R2 B2 F U' L R
11. 26.05 B' U' R U' B' L' R' D U' L' R' U F2 R D2 F L' R2 F' U2 B' F U' L2 R2
12. 27.95 B F' L U2 B' F D' U2 L U2 B' L U' L2 R' D2 U B' L2 R' D2 U' R2 B F'

tranmynhquan1991
16-09-2010, 01:02 PM
Statistics for 09-16-2010 13:11:47

Average: 31.32
Standard Deviation: 1.48
Best Time: 29.06
Worst Time: 38.31
Individual Times:
1. 31.45 L R' U2 B D L2 R U2 F2 U2 L R F2 L' B2 F L' B L2 R F' D R2 B' D'
2. 31.46 R2 D2 L2 F' U' L R' D R D U2 F2 L' R U' F' L' D U B2 L R2 B' L2 F2
3. 29.70 D L' R2 D2 L2 F' L' B' F2 D2 U2 F' L' R' D2 B2 U' B2 L' R2 B2 F' D B R2
4. 31.99 L' R D2 U L2 D2 B R B F' L R' B' L' B' F D' L' B D2 B' F' D U F
5. 35.04 D2 B' F' U' L' D F2 L' R B2 R D' B F' D' F2 D B2 F' L F2 D B2 L2 R
6. (38.31) R D2 U2 L2 D U L F L R' B2 D2 U' F2 L2 U2 F L2 R' D2 R' U2 F L R'
7. 29.30 L' R D2 U L R B L' B R' D2 B2 D U' B2 U2 B F2 L2 R' U2 R2 B2 L2 R2
8. 29.94 F L' R2 B D2 B F2 D2 U L' R F D U L D U2 F D U B' D2 U L' R
9. 32.75 U2 B' F' L2 F' D B' F L R' B F' D U2 B2 L2 R F2 R U' F L2 R' D2 U2
10. 31.41 B R D' F' U2 B2 R2 D U' B2 D U' F D' B' F' D2 B2 U' L' D' U2 L R2 B'
11. 30.20 D L U L' U R D2 U' B' F R' D U' L' F2 L2 D2 B2 L2 R2 B2 F' L' B2 F2
12. (29.06) L' R2 D F2 L2 R2 B D' U2 F2 D2 U2 F R2 B' F D' L' B' F2 U' R' U' L2 R

tranmynhquan1991
17-09-2010, 01:55 PM
Statistics for 09-17-2010 13:59:21

Average: 30.60
Standard Deviation: 4.00
Best Time: 24.34
Worst Time: 37.45
Individual Times:
1. 26.69 L R' B2 L' D' L2 U2 B' D' U' L2 U2 R2 B' F' U2 B' D U' B2 F' L2 B2 F L'
2. 37.37 B L D L U B2 L R2 B D R B2 F2 D R' D' U B F' U' L D R' B2 F'
3. 25.98 L F2 R2 B L' R2 D B2 F D L' R' U F' L R D R' B F2 L R' F' D' B
4. (24.34) B' F L' B' R2 U' L2 D2 U' B' F L R F U' L' B' F D2 B U B2 F' L R2
5. 35.34 U' B' F L2 R B' D2 U L R' B F2 L2 R' F2 L R D' U' R2 D' U2 B F2 D2
6. (37.45) D2 U' L2 R2 B' F2 D2 U F D' B F L2 B F' D2 F2 D' F' L' R D2 U' R2 D'
7. 32.94 D2 R' B' R2 F2 D U' L' B' R U B' L R B U L' R' B F' D2 L' R2 B F
8. 30.22 D2 U2 L2 R' U2 F2 D' U2 F2 L D2 L R U R D2 B' U R D' U' L' D' U' B2
9. 29.21 R D' F D2 U' L2 R' U' R D R U F D L F2 U' B F2 D U2 B' D2 B F2
10. 36.50 U2 L' R2 F L R' F' U' R2 B' U B D U' B' U2 B2 F R' U2 B' L2 R' B2 U
11. 25.66 D2 B' U L2 R2 U' F2 L' F L' R' D L F R2 B2 D' B F' U2 F D L D L2
12. 26.10 R U L' R2 D2 F2 U2 L R' B D2 U' F' R' F L U B' L2 R' B R2 B D2 U2

cố lên , sắp sub 30 rồi :((

hcuber
18-09-2010, 11:29 AM
Statistics for 09-18-2010 11:33:02

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 44.73
Standard Deviation: 3.88
Best Time: 36.26
Worst Time: 48.64
Individual Times:
1. 46.94 L R' F2 D2 B2 U2 B2 U2 L' R' F D2 L B F D2 U L2 U L D2 L R2 B2 F2
2. 46.17 U F' U2 B' D' R' D' U' B' F2 L' R2 D2 L D U2 B' U2 R' B2 F2 D2 U L B
3. 46.48 B L' R' B2 L' D B' L2 B D R B2 D2 U' B R' D' R2 U' F2 R2 B2 D2 U B
4. 36.26 F R' B F' U' B D' U' L F L2 D' U B' F' U' L R D2 L D F2 R2 B' L
5. 48.56 U2 F' L D2 F' D' F D' L2 D' B2 F' D2 R2 B F' U2 L R B' F2 U' B F R2
6. 43.17 L' R B L R F' L2 B' F2 D2 F' D U L R' U2 R' B' F L2 D' U2 R B' U
7. 48.64 L2 U' F' D2 B2 L2 R B2 R2 D' U R2 D' U F' D2 F R2 B' F' D' L R2 U' L'
8. 45.91 L' D' L2 R' D' B2 D U2 R B' L2 B' L' R B' L' R' B' R B L' D' B2 D' U
9. 44.48 D2 U2 B' F' D U R F' U2 F' L' R2 B' F D' U' B2 D2 U2 B2 F R2 U' B' F
10. 37.17 L2 B' D U L2 R B2 F' D2 L2 F D' L' R2 B2 U' B' D2 U F' D' F R2 B L2
11. 45.73 D L' D' R B2 D U' R D R' U B F2 L B' F U' R U B2 F R D2 F D'
12. 47.28 L B L R' B' F2 L' R B L' R' F' U L2 R2 F2 R2 U' L D2 U B' U F' D

thành tích best của mình bằng bét của anh Quân:D

dizzmylife2658
18-09-2010, 01:36 PM
Statistics for 09-18-2010 13:41:34

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 21.29
Standard Deviation: 1.31
Best Time: 18.53
Worst Time: 23.31
Individual Times:
1. 18.53 B F R B2 F2 U' R' D B2 D' B2 R2 D' B2 L2 U2 L R2 B U2 B' L D U L'
2. 21.02 B L U R B F2 L2 R F' L2 B2 D2 B2 D U' B2 F' R2 U' L' R' D B2 F' R
3. 22.11 B L2 R U' R2 F' R' F' R' U2 L' R' D' R2 D B' F L2 U F' L2 R' B F2 U2
4. 21.17+ B F' R' U' B2 D' U R F D U L R' F L' R' F' R U' B' L' F' R' B2 L'
5. 22.69 D' U' B' F2 L' R F' D L' D F2 D U2 B' F R2 D2 F2 U R2 F' L2 B2 R' B2
6. 18.89 D U2 L' F2 R F D U2 L' R2 D U F2 L2 R2 B F' D2 U' F' R2 D' U' B F'
7. 21.72 D2 U' R2 D2 U2 B2 R' F L2 D U2 L2 R' U2 B F' D2 U L2 B' D' U' L' F' R2
8. 21.64 L R2 B D U B2 F' D' R F2 L2 D' R2 F' D F' L' R' U2 L2 F' D U F2 R2
9. 21.30 D F' L2 F' R2 F' L2 R' B' L D' B F' D2 L' R D B' F L2 B F2 U F R
10. 23.31 B2 F2 L2 R2 D U B2 R2 U L2 R' U2 L2 R' D2 F2 D B' F' L' R U' F2 L' B
11. 21.30 B L2 R' D' U B2 L' R2 D B2 D U F' D U' L' D' U B' F' D2 L2 R2 B F2
12. 21.78 F R2 B' F' L2 U2 F2 D U L' R' F' L' R U' F R' F U' B L' R' B L' R'

bao h mới sub 20 '_'

tranmynhquan1991
19-09-2010, 01:21 AM
Statistics for 09-19-2010 01:26:54

Average: 30.47
Standard Deviation: 1.39
Best Time: 26.66
Worst Time: 38.93
Individual Times:
1. 29.99 L R D2 U' F2 U2 R' D2 U L2 R2 D2 B' F' U' L2 R2 B2 F' D2 B L2 B F' D
2. 31.80 R B F L R' D2 U2 L R D L' D2 U2 B F R' B' F' L B' F L2 R' F2 R'
3. 28.55 D U R U' L U' L R' B2 F L2 R D B2 D' B D' L' D' U L' R' B2 L' R2
4. 32.72 U2 B' F R2 B L R2 F U' L2 D2 U2 L R' B2 D R' F2 L B' U2 R U B F
5. 30.00 B' F L' R' U2 L2 R' B' R2 D' B F L2 D' L' R2 D F2 L R' U' B F2 U2 L
6. 31.58 R B' F R' B2 F2 L' D' L2 R' D U' B F2 D2 L' D2 L2 F2 L2 D2 L' R D2 L'
7. 31.25 B2 F' L' R' D2 B' F D2 L F U' B2 D' U F' D U2 L2 D' U' B D L2 R F2
8. (38.93) L F U' L2 R' D2 U B F2 U' R2 B F' R F2 L' R' B F' D U F2 D2 U' L
9. 27.26 L B F' D2 L2 R F2 D L R2 F' L D U L2 D' U2 B2 F2 D U B2 L2 R B
10. (26.66) L D U F' D2 U' L' R2 F' R' B' F U2 L' R' F2 D U' F2 R D' U' L U2 F'
11. 30.86 L' B F2 D2 L R' D' U' B F' L F L2 U2 B2 U' F2 D' B2 D' R F2 R U B2
12. 30.69 U L' D2 U' L2 D U B D' L2 R D2 L R B U L2 F2 L R' F' U F R B


vẫn chưa sub 30 nhưng các kết quả rất đều nhau ^^

tranmynhquan1991
22-09-2010, 12:13 PM
Statistics for 09-22-2010 12:19:02

Average: 29.81
Standard Deviation: 2.64
Best Time: 24.47
Worst Time: 34.20
Individual Times:
1. 30.95 L' R' B2 F U B D2 F2 U' B' F2 L2 D U' B F' R F2 U L R B' F D' U2
2. 33.18 B' F' D' B F D' L' R U B L' D' B2 F U R' D U' F U R' B2 U B2 R
3. 31.48 R2 B' D2 B R' F' D U2 B U2 B2 D2 L R2 U2 L2 R' D' U B2 F L2 R2 D U
4. 27.03 B' F D F2 R' D' U' B F U L R D' U2 L U L' U2 R2 D R2 F U B F
5. (24.47) D2 R2 B' F' D U' R2 D U B' L2 R2 U' R U' R' B D' U' B' F L2 B2 F L2
6. 26.42 F' L2 R U' L' B D U' R D2 L' B' D R' B F' D U' B U L2 D2 R2 U L2
7. (34.20) U2 L' R2 B2 D2 U2 B2 F' U2 L' R B L' R B2 D' U2 R2 F L2 R D' R2 B D2
8. 30.46 B F U F L' B2 L' R' D2 B' U F' U' B2 F2 L2 R' F L' R D2 U2 B L F
9. 24.66 B2 L U2 B' F2 D B2 D U2 B' L2 D U' F' D2 U2 L B' D F2 D' U2 R2 B2 D2
10. 31.73 L R D' U2 L2 D2 L B2 L R' B' F' D2 B' F R' D' U B2 L' B2 F D2 U R
11. 28.34 L2 B' D2 B2 D2 R' B2 F U' B' F R D' B2 R D B2 F' D' U B2 L2 R2 B2 F'
12. 33.87 R2 B' F R' U2 L2 D F D2 B' L2 R2 D' L' B F L' D U' R' B' U' L2 D' F

ui sub 30 rồi , sướng quá ta

vuaquyen92
23-09-2010, 02:30 PM
TB xuống 23s rồi vui quá (tại scram dễ là chủ yếu :P)
Statistics for 09-23-2010 14:44:56

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.65
Standard Deviation: 1.74
Best Time: 21.42
Worst Time: 27.86
Individual Times:
1. 23.69 B' F2 D R' D U2 L' D' L2 U' L F2 D' U2 L' B' F L' B' F' D L' R2 F2 U2
2. 22.44 L R U B' F' D' U' L R D' U' L R B2 U' B2 U R B D2 U' F R B D'
3. 23.59 B F R B' F2 D U' F' L R' B F' L' R2 F L' U' L R2 U L' B2 F2 U' L'
4. 24.75 R2 F' L' R' D2 F2 D F2 U F2 D U F L' R' F2 R2 D B F2 U2 L2 D' U2 L'
5. 22.30 B2 F U2 F D L2 R2 D' L B' L' F D U2 B2 U' R D2 U2 L2 B L' R' D' U2
6. 25.62 R' B F2 D' U' F' L R' U' R2 B2 U2 R B' D U L R' D' L' R' D2 R B F
7. 22.94 L R' F2 U2 L R' U' B D2 U' F L2 U2 B D2 B' F L2 R D L R' F' U R'
8. 23.30 U2 L R U' L' R' D U2 B' U L U2 F' U2 B' R' B F2 D U B2 D U' B2 D2
9. 24.27 B D' U B F R2 D' U' B F2 U B2 F2 D U' L' U' L' F D' F' L R F D
10. 21.64 F U' F L B L' F' D2 B2 F U2 B2 F D F L2 D' U2 L' B D' L2 D' B2 D'
11. 27.86 R' F' U2 B' D2 U R' B L R2 B U' F R D U2 F2 L' R B L R2 U2 L2 R'
12. 21.42 D' U2 B L R B' U' F L2 R' B' D B U L' R F2 D2 R' B' D B' F' L' B'

phong96
23-09-2010, 07:22 PM
Statistics for 09-23-2010 19:27:43

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 1:07.47
Standard Deviation: 6.14
Best Time: 1:00.46
Worst Time: 1:22.92
Individual Times:
1. 1:10.44 L2 R B' D' U' B' D L' B D L2 R' F D U F2 R2 B F' L B' F L2 R' F'
2. 1:02.91 D2 B2 D' U2 B L' D2 U B2 F L2 R2 F D' B' F L2 R B2 D' F' R B F R2
3. 1:09.68 D L' B' L' R' B F2 L' F' D' B2 D2 U2 B L2 F D' U' B U2 L2 R' D U2 F
4. 1:04.78 U B' L B L2 F2 L' R' D2 U R B D U' L' D2 U' L' R2 D U2 L B' F' R'
5. 1:05.52 D' L R' U2 B' U L2 D' U2 R2 D U2 L2 R2 D2 F' L2 D B2 F2 D2 U2 B2 R D
6. 1:22.92 L' D' F L2 B' U2 B F2 D2 U2 R D2 U2 B2 F R' D L' D2 U2 L2 R2 D U2 B2
7. 1:15.76 L2 R2 U' B F2 D U B' F' D L2 R B' F2 U2 F' L2 R' B2 F2 L' D' B' F' L
8. 1:06.40 F R' U B' L' R F L' F D' U' F L' R2 B F' D' U' B2 F D B2 F2 L' D
9. 1:05.11 R D2 U' B U L' B L R B2 D U L' R D' U' R B' F L' R' U2 L' R' B'
10. 1:03.48 F2 U2 L' R' B2 U' F' D' U' B' U L' D L' R' F L2 R2 D F R2 B2 D' U B'
11. 1:00.46 F L2 D' U B2 F' L D' U2 B F2 R U' L' B' L2 R' U' B R2 D2 U L2 F R2
12. 1:02.16 F2 L2 F2 D' U L' R U L2 D U B2 R2 U2 L' R' B2 R' F2 D' U' B' L R2 D

Lần đầu Speed OH :D Toàn dùng CT 2-Hand :d

SLOWSOLVE
23-09-2010, 07:30 PM
mình có cái the best là 22s41
lúc đó oll lucky
không nhớ screamble, chỉ bít là đua cho bạn screamble thoy

hcuber
24-09-2010, 08:54 PM
Statistics for 09-24-2010 20:59:47

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 44.67
Standard Deviation: 5.83
Best Time: 27.81
Worst Time: 50.05
Individual Times:
1. 46.12 F' D2 F' D' L F U R2 B' U2 L2 R' B D2 U F D R2 D2 U2 F2 D L R B
2. 42.06 R2 D U' B' F D' U2 L R' F' L2 B R F2 D B F' L' D' L2 R2 D2 B' U B2
3. 48.19 B L' R B2 F U2 B D U' L2 R' D2 R B2 U L2 R D R2 D2 L D' U' L2 R'
4. 40.17 L B2 U' F U2 L2 R D' R F' L2 R B' F' L' D' U' F2 D U B D2 U F2 L2
5. 27.81 D2 U' B2 R' B2 R B' D' L2 F' L R2 B F2 R B2 F' D2 U' L D' F2 R' U2 F'
6. 43.78 B F2 L2 R' U2 F D2 U' L2 R' B F2 D B2 F' U L R2 D2 B' R2 B' L2 U F
7. 50.05 B' F D' L2 R2 B2 F L' F L' R D2 U2 B' D' B F' D' R2 D2 L2 B F' U2 F'
8. 48.02 D2 R2 B L' B2 F R' B F2 L2 R' B F2 D2 U2 B' F2 D2 U2 B' F U2 B D U'
9. 48.78 D2 L2 D2 L D2 B D2 U' F' D' B2 F L2 R' B2 L B R F' L R' D' U L R'
10. 48.84 D' U B2 D2 L2 R' D B2 R' D2 B' F R B' R' B' L2 R2 B' F R D2 U B F2
11. 47.25 U2 B' F D' U' B' R U F D' U' R2 U' F L' R' B R' B2 R' B2 F2 R' F2 R2
12. 45.02 D B' F2 L' F' U' B' R D U' R2 B R2 D' L' D2 U2 L F' D' U B2 F' D F'
sub 45 đang trên đường tiến có quả sub30 \m/\m/

titikid91yb
25-09-2010, 04:46 PM
Statistics for 09-25-2010 16:52:18

Cubes Solved: 27/30
Number of Pops: 0
Average: 23.48
Standard Deviation: 2.57
Best Time: 18.19
Worst Time: 28.67
Individual Times:
1. 24.89 D L R' F' L2 R U2 L' B L R' U B L D' U2 F D2 U L2
2. 23.77 B F D2 B2 F U2 B2 F L B F' D' U L' D2 U2 R2 F2 D L
3. 21.84 B2 U' L2 R2 B' F' R2 D U' B' U2 B2 U' L2 R' U F2 D' L2 F2
4. 26.11 R B2 R2 B F D L' B' F' D L2 D2 U' L F D' U R2 D' L
5. 21.27 F2 U L2 R2 D L R U2 B F R' U' L D U B2 F' R D' R2
6. 18.33 R B' F2 D' B2 U2 B2 L' B F2 D2 U' B2 L' R D' U' B2 D U
7. 19.59 F' R F2 L D' U' B' F L B L2 B F R2 F2 R' U' L2 B2 F'
8. 22.44 L' B' F D L R B2 F2 R D2 F R2 D' B2 D2 B F2 R' D' F2
9. 27.17 D2 U B2 F2 L' R D L' B2 D2 U R2 B2 F2 D U2 F' R' D2 B
10. 24.42 D' U' L2 U2 B' F D' B2 U' B D U' R2 F2 L2 B2 F' D2 F D'
11. 21.77 D' U' B2 F L D B' L2 B F D' U2 L2 D B' F L2 F U B'
12. 24.81 D2 F U2 F R' U F2 D2 B2 L R' B F L R2 B U2 L2 D2 L
13. 23.26 D U2 B' F R' B' F2 L' R2 B' L2 R' D U F2 L' R' D' R U2
14. 18.19 B' L2 F D U B' D2 U2 B' F' L' R2 B' U B' U2 B2 F' U' R2
15. 24.91 F2 U F2 D2 U L' B F' D2 U' L2 R' B' L2 R' D' U' R' F2 U'
16. DNF U' B2 F2 L R' F2 D B2 F2 U' F' R2 B' F R' D' F2 D' U F2
17. 24.11 B' D2 L2 F' U2 L' R' D R B2 F' R' B2 F L2 R2 B F' D U2
18. 20.56 B' F R2 U' L R' D2 B F' D2 L2 F' D U2 L R2 D2 F' R' D'
19. 23.28 D2 B' D2 B2 R U2 L2 R D' R' F L2 R2 D U2 L2 B' D2 U' L'
20. 26.73 B D2 U R' D2 F D U' B2 L2 B F U' F' D2 B' F L' D' U2
21. 23.86 R F' L' R D' R D' F2 L2 R U2 L2 R2 D2 U R' D2 U2 L2 R2
22. 27.16 U L B L B' L2 D' U2 L' R' D2 U' L' R' F2 D U2 F2 L' R2
23. 24.30 L2 R' D L B F2 L R U2 B2 F R D' U L2 R' B2 F D2 L2
24. 25.61 B L2 R F' R2 B R B F2 D' U' F2 U' B2 L2 R2 U' B2 D2 L2
25. 23.06 F L B2 R F D R' B2 R2 B2 L F2 U R D' B F2 L B F2
26. 22.06 D' U R D U2 L B2 F L2 B2 F2 U' L' R' U F D F2 L' F'
27. 21.88 U2 B' L' F' D2 U2 R' F2 D' U' L' R' B2 F L R2 F D' U2 L2
28. DNF B2 F' D L' D U' B2 F2 L R' U' L B F D2 U' F2 L2 D B
29. 28.67 F U' F2 D' U R D' B D U2 B2 F' U2 B F' D2 U L2 U' B
30. DNF L B' D L' R' D B' L R' U2 R' U L2 F2 D U B L R' D[hr]
Statistics for 09-25-2010 16:52:18

Cubes Solved: 27/30
Number of Pops: 0
Average: 23.48
Standard Deviation: 2.57
Best Time: 18.19
Worst Time: 28.67
Individual Times:
1. 24.89 D L R' F' L2 R U2 L' B L R' U B L D' U2 F D2 U L2
2. 23.77 B F D2 B2 F U2 B2 F L B F' D' U L' D2 U2 R2 F2 D L
3. 21.84 B2 U' L2 R2 B' F' R2 D U' B' U2 B2 U' L2 R' U F2 D' L2 F2
4. 26.11 R B2 R2 B F D L' B' F' D L2 D2 U' L F D' U R2 D' L
5. 21.27 F2 U L2 R2 D L R U2 B F R' U' L D U B2 F' R D' R2
6. 18.33 R B' F2 D' B2 U2 B2 L' B F2 D2 U' B2 L' R D' U' B2 D U
7. 19.59 F' R F2 L D' U' B' F L B L2 B F R2 F2 R' U' L2 B2 F'
8. 22.44 L' B' F D L R B2 F2 R D2 F R2 D' B2 D2 B F2 R' D' F2
9. 27.17 D2 U B2 F2 L' R D L' B2 D2 U R2 B2 F2 D U2 F' R' D2 B
10. 24.42 D' U' L2 U2 B' F D' B2 U' B D U' R2 F2 L2 B2 F' D2 F D'
11. 21.77 D' U' B2 F L D B' L2 B F D' U2 L2 D B' F L2 F U B'
12. 24.81 D2 F U2 F R' U F2 D2 B2 L R' B F L R2 B U2 L2 D2 L
13. 23.26 D U2 B' F R' B' F2 L' R2 B' L2 R' D U F2 L' R' D' R U2
14. 18.19 B' L2 F D U B' D2 U2 B' F' L' R2 B' U B' U2 B2 F' U' R2
15. 24.91 F2 U F2 D2 U L' B F' D2 U' L2 R' B' L2 R' D' U' R' F2 U'
16. DNF U' B2 F2 L R' F2 D B2 F2 U' F' R2 B' F R' D' F2 D' U F2
17. 24.11 B' D2 L2 F' U2 L' R' D R B2 F' R' B2 F L2 R2 B F' D U2
18. 20.56 B' F R2 U' L R' D2 B F' D2 L2 F' D U2 L R2 D2 F' R' D'
19. 23.28 D2 B' D2 B2 R U2 L2 R D' R' F L2 R2 D U2 L2 B' D2 U' L'
20. 26.73 B D2 U R' D2 F D U' B2 L2 B F U' F' D2 B' F L' D' U2
21. 23.86 R F' L' R D' R D' F2 L2 R U2 L2 R2 D2 U R' D2 U2 L2 R2
22. 27.16 U L B L B' L2 D' U2 L' R' D2 U' L' R' F2 D U2 F2 L' R2
23. 24.30 L2 R' D L B F2 L R U2 B2 F R D' U L2 R' B2 F D2 L2
24. 25.61 B L2 R F' R2 B R B F2 D' U' F2 U' B2 L2 R2 U' B2 D2 L2
25. 23.06 F L B2 R F D R' B2 R2 B2 L F2 U R D' B F2 L B F2
26. 22.06 D' U R D U2 L B2 F L2 B2 F2 U' L' R' U F D F2 L' F'
27. 21.88 U2 B' L' F' D2 U2 R' F2 D' U' L' R' B2 F L R2 F D' U2 L2
28. DNF B2 F' D L' D U' B2 F2 L R' U' L B F D2 U' F2 L2 D B
29. 28.67 F U' F2 D' U R D' B D U2 B2 F' U2 B F' D2 U L2 U' B
30. DNF L B' D L' R' D B' L R' U2 R' U L2 F2 D U B L R' D

tranmynhquan1991
27-09-2010, 12:08 AM
Statistics for 09-27-2010 00:14:55

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 29.10
Standard Deviation: 1.47
Best Time: 26.15
Worst Time: 31.50
Individual Times:
1. 28.34 U B L2 R' B L' D' B2 D2 F D2 B2 F2 U L2 R2 U' B2 F' L R U' R D B
2. 26.15 R2 D2 L' R' D2 R' D U2 L2 D2 U' F D F' U' L' R' D2 L2 R2 U B F D2 L
3. 27.30 D2 U' B2 D' U F' D2 B2 F' D' B2 F' D' U' B F2 D' L' B D2 U R2 B2 F' D2
4. 30.68 D R B F' R2 D2 U' B D2 U F2 R2 B R U2 B2 U2 F2 U F2 U L U R F'
5. 31.50 B D' F2 R B' F' U' L R' B F' L R F2 R' B L D2 L R2 B' F2 D' B L2
6. 29.58 B' F' D' U2 L2 R2 B' F' U2 L2 D' U' B2 L B F' L' D2 U' L R2 D' B D2 R
7. 29.96 F R2 D' R' D' U R B F2 L R2 D2 L' D2 U R2 F U R' D2 R' D R' D2 R'
8. 29.74 D' U B' F2 U2 L2 R' B F D2 B2 D' F' L R2 D2 L2 R B' U' B' D L' R2 D2
9. 29.43 R B' F2 D U2 L' R2 D U B2 D' U2 B' L R2 B2 F2 U' B2 F2 L R2 F D F2
10. 27.91 F' L2 R' U' B' L R2 U B' D' L' R' D' F2 D2 U L2 F L2 R2 F' L2 R F L
11. DNF D2 U2 L2 B2 R B2 F R2 B D' B' F' L2 R B F R2 F2 U' L' R' B' F' L' R
12. 29.46 U L' B' F' L D L' R' D' U' L' R U F R' B' F L R2 B' D' U' B U' B2

sub 30 cái thứ 2 :D

empty1234
27-09-2010, 09:11 PM
Này thì Quân này :))

Statistics for 09-27-2010 21:17:18

Average: 24.00
Standard Deviation: 1.09
Best Time: 20.84
Worst Time: 29.08
Individual Times:
1. 25.09 R' D2 L' R' U' B2 U2 L2 U' B U2 L2 D2 U' B' F D2 B' R2 D L2 F2 D' B2 F2
2. 25.89 D F2 U' R2 U F2 D U R2 B' F' L2 B D U F2 L R' B F D B2 R D L
3. 22.86 B' D U' B D R' B' F' U2 L R U2 B' F2 L R B F D' L' F' U' L2 B' F
4. 22.42 F2 D B' F R F2 L2 U2 B2 L' R' U' B2 D' U2 L' B' F' D U' L' D' U2 F' U2
5. 23.78 F2 L' R' B F R2 D' F' R' F2 D2 U L' R' B D2 U L D U2 B F2 U' B2 F
6. 25.89 B L' R B U' B F D2 R' U2 B2 D L R2 U' F' D B D' B R2 F' D2 U2 R
7. 22.98 D F2 U' B D' U B F2 R2 B2 D2 F L2 R B' U' B F' D2 U2 R2 B' F2 D2 U2
8. 23.11 B' D L' R B2 F2 D' U' F' L2 R U2 L U2 F D' U2 B F L2 R' F D L R
9. (29.08) B F D2 U B' R' D2 L' B' F D B' D' U B' F L R' B2 F2 L' R' U B' L
10. 24.38 D2 U R B2 R B U2 B' F R D2 U R' D' U F' D' U' L' R2 B' L B2 L2 D2
11. 23.62 F L' D' U2 L2 R' B F' R D2 B F D2 U L' R' D2 U2 R D2 R' D2 B2 D' B2
12. (20.84) D' R' B2 U2 R' B F' D' B' D F D L2 R B F2 L2 R D U' B L R' F' L2

tranmynhquan1991
28-09-2010, 02:48 PM
Statistics for 09-28-2010 14:53:55

Average: 29.49
Standard Deviation: 2.64
Best Time: 22.88
Worst Time: 34.96
Individual Times:
1. 30.17 B D' U2 B' F' D' L U B2 F D' L R' B2 F2 D2 F' L2 R' F D2 F R F L'
2. 32.06 F2 R' F2 R B2 F2 R2 D' U L' B U' B' F R2 F2 R2 B' F2 R' U F2 L' R2 D'
3. (34.96) L2 R B' R F2 L' D B2 F2 D' B F' L2 F' L R' B' U' B' L B F2 D B' F'
4. 29.73 F' U R' B D2 F L' F' D L2 R B' R2 D2 U' L2 R B2 U L F2 R' F2 D' L'
5. 30.63 L2 D U L' D2 L' D2 U2 R' U' F D2 U2 L R' F' L D' F' L' R F2 D U L'
6. 30.09 F D U' L' U L2 F2 D U' B L R' D' U F D2 U B L R B2 D L2 D2 F2
7. 31.44 D B2 F D2 U' R2 D2 U2 L D' U2 F L2 R' B2 D U' L D' R D' B2 D2 U L2
8. (22.88) B R D' U' L D' U' L' R2 F L' D U F2 U2 F' U2 B U L2 R' D U2 L' R
9. 24.89 B2 F' L2 F' D2 U' L2 F U2 R2 F2 U F' D' U2 L2 R2 D' R2 F2 U' F L2 U B2
10. 23.87 L U B2 D B2 L R' D B F2 L B' R' B' F2 D2 U' F' L D' F' R' F2 L R
11. 33.60 U' R' F D' U' L U' B' L B' D U2 B2 L R' F R2 B2 F2 D U2 F' L D2 B2
12. 28.42 F' U F' D' F U F2 D U L2 D2 B2 L R D2 U2 B' L R2 D2 U L B2 D R'

sub 30 cái nữa , 5 quả cuối đc quả ave 5 mới , 3 phát 22 24 23 ảo dữ :))

empty1234
29-09-2010, 03:09 PM
Statistics for 09-29-2010 15:15:15

Average: 23.41
Standard Deviation: 1.33
Best Time: 20.28
Worst Time: 26.92
Individual Times:
1. 22.75 R' F' U B D2 U' B2 D' U B' F2 L2 B2 F R' D' F2 U' F' U2 L R2 D U' F'
2. 22.91 L2 D U B' L' R' D' L' R2 B2 F' R2 D2 B' F D' U2 L2 D2 U L' U2 B2 L U'
3. 26.33 U' B2 D U2 B2 D U2 B' F' D2 L' R2 D' R' B2 R F2 D L' R' B' F2 D' U' R
4. 26.31 U' F2 R' D' R B2 U' F L' B2 L' R F' U R2 B F2 U R D2 L' R2 D B2 F'
5. 21.91 D U2 L D' R2 U2 B D' U2 B2 D U' B' F D' F D U' L' R2 B2 D' L' U F
6. 24.03 D B2 D U L2 D' F' R F2 L' R2 F2 U R B D U2 B' U' B2 F' R' B' R2 B2
7. 22.55 R' D2 F' U R' B2 F L' R2 F' U B' R F' L' R2 U B2 D U' L R' F' D U
8. 23.86 R' B2 F2 U2 L D' U B L' R2 B' D2 L2 R B2 D2 U2 L2 B' L R2 F U2 B2 L'
9. (26.92) L' R B' F2 D' R U2 B2 F2 U' B2 F2 U R' B2 F2 L R2 D U2 L R' F D' U2
10. (20.28) L D' U F' D' F U L' R' D' B' L R2 D' R F' U' F D2 R' F' D2 L D' R2
11. 21.36 R B' F' L' R2 F' U2 F' L R' F R U' L2 F' L2 R D' U' L2 D2 L2 D F2 U'
12. 22.06 D U F U' R2 U2 L2 R U B F' L2 D B F R' B' L D U' L' R D2 L2 U

Đú với Quyền tí :">

nayrzcent
30-09-2010, 01:51 AM
Mình chẳng bao giờ xoay tính ave, kể cả là ave of 5 vì nó quá lâu :))

cái LL mình làm rất mất thời gian, dễ thì 15s, khó thì có khi đến 35s cho cái LL.

Best là 33s skip LL :D:D:D còn bình thường cứ xoay full là rơi vào khoảng 1 phút :D:D

dizzmylife2658
30-09-2010, 01:35 PM
1. 22.51 F U2 R L' U2 L U R' B' D2 B2 U' B' U B2 D' R B' R U L' D' R U D
2. 21.33 R2 L' B2 L B2 D' U B2 D2 F' D' F' U2 B2 U2 F' B' L U' L' D R2 F2 D' U2
3. 18.66 U' D' B2 L' F' U2 F L' U' D' F' R2 F' L U F' B' L' U' F2 L F2 L' F' U'
4. 21.02 F U B' F' L' U2 R2 B' F2 D B F L2 F2 U B' L2 B R' D L2 F' D F' L
5. 23.07 B' U' F2 L2 F2 L' B' R' L2 F R U F2 B2 R U' L2 U2 B' F' L B L R2 U'
6. 21.16 U F' L D2 B2 U2 L' D' B2 F2 L U' B' R U B2 L U' F' D2 R' L' F' R2 L2
7. 22.65 R2 F' U2 D F' U R' L' F2 D' B' D F' L' D R' L2 U' B L2 F2 D' B2 F' L2
8. 21.09 L' D' B2 D' R D' F2 B' D U' R' L' D R2 L' D L' R2 B' R' B' U' D' B U
9. 21.90 F' L2 B2 R' F2 D U L' B' U D2 B' F' U R2 U2 L R' B' R2 L2 U L2 B2 F'
10. 22.58 F' U D L' B2 U' D F2 U F2 U2 D L' D R2 L' D U2 L2 R2 D' B2 R L2 F2
11. 20.90 U2 R' F' U' R2 L2 U2 F2 U D L D2 L' F' L' R D2 F2 U' L B' R U' L D2
12. 20.12 U' F' L2 D2 F B' L' R2 B L F L F2 D L U2 F' L2 B' D' F D2 U F D
13. 21.90 F' B' D2 F2 L' B D2 B' R' F' U' R' F U2 R' L2 U L2 U' D L2 R D' L2 B
14. 19.55 R' B' L' F' U2 L R2 D' F2 U2 L F2 B2 U R2 U2 B' L' U' B F' D B' R U2
15. 20.76 D2 R2 L' B' U2 L U R' L' B' L B2 U R U' F' U' R U2 F2 R2 L2 F D B
16. 22.45 F' D2 R2 F R B U' B2 L D U L' U R2 L2 D2 B' F' D B' D' B' L' R' U'
17. 21.83 L' B F' R' D' R D R L2 D2 U' R' L2 B2 U' B2 U D2 R2 L2 U' L2 R F R'
18. 22.45 D2 R D F L B2 R' D' B F2 U F2 L' F' D B2 U' R2 F2 L' F' R2 D R' B
19. (17.89) R' B2 R' B' D' R L' F U' L2 B R D2 B' L2 U' B' R' L B' U R2 U B2 R
20. 21.40 U' D2 B2 D' R B' D2 L D' L' F2 L U' R2 D F U2 F' B2 U2 B F' L U2 R2
21. 21.58 B2 U L2 B2 F' R' L' U R U2 R2 B2 U' L B2 F' R F' R' F R' B' R' L B'
22. 21.49 B' U2 F' L B' U' F2 B2 D R B L' U D B2 U' R' L2 B' U2 D2 B U' F2 R'
23. 23.02 U R' B U D2 R2 B F' L F D2 F L' F2 B2 D2 L2 B' D B2 U D2 F B' L'
24. 22.45 R2 D R L2 D2 F' D U R D' F D' B D' U' L2 D' R' D L R' D' B' F' U'
25. 23.64 B2 F' D' B2 F2 R2 F U' B' L D B D' R U2 F' B' L R2 U2 B' R2 F2 U' D2
26. 23.39 U D R U L' R B2 D2 B' U' R2 L2 F' U' B2 U' D' L2 D L' F' U B U F'
27. 20.68 U2 R2 L2 B' U2 B' U2 L2 F2 B2 D2 L' U' B' F' R2 F U' D' L2 R' F D' B F'
28. 23.09 F R2 L' U2 R' D' F2 D L' B' F2 L D2 L2 F R U' L B2 F U D' F2 U2 D2
29. 22.92 F2 B U' L2 U D' L2 U2 D' F' B' R2 F B' U' D L' R' B2 R2 F2 D2 B' R2 B2
30. (24.62) D U L2 R' U B2 R D' L' F' L' R2 F' R' U' F' D' B' F' D2 B U R2 U2 R

mỏi tay :))

hcuber
30-09-2010, 04:45 PM
Statistics for 09-30-2010 16:51:54

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 47.31
Standard Deviation: 6.66
Best Time: 38.80
Worst Time: 1:01.30
Individual Times:
1. 41.67 F D' U F D' U2 F2 L2 R D B' F U F' D2 U2 L U L2 R' U2 L2 R D2 U2
2. 40.09 L' D B2 D' U B2 R' B2 F D R' D R D2 U B R' U B2 F2 L R B2 L2 F'
3. 43.08 L2 R2 F' U R' D2 L2 R D2 L' D' B' D2 U L B' D' L' R B D' U L' D B2
4. 48.42 B D' U' R' D2 U' F' R D2 U L' F' D' U2 B D2 B' L2 B2 F U2 L' D' B F2
5. 42.89 L' D U2 B2 D' U2 L2 D U' L R' B R' F2 D' U L2 R2 D' B' R U' F2 D' U2
6. 38.80 D' B L D2 B F U L D2 U2 L R' D2 L R2 D' F L' B F2 L2 U' B F' U'
7. 45.28 B F' D' U2 B' L' B2 F' U' R F' L' U' L' B' L2 R2 U' B' R B2 R' B F2 U'
8. 52.22 F' R F2 D' F' R' F D2 U2 L' R U' R' U F D' U' L' R' D2 U2 L R' D F2
9. 1:01.30 B2 L' D' U F2 L R' U' L U' R' B F2 D2 U L F D' U' R' F2 D B' L2 R'
10. 51.36 L2 R B' D' U B F' R D R B' F2 L2 B F' L R' D' U L2 R' D U' F' R2
11. 45.61 D' R2 B' F L U' R2 D' B' L R D' B' F2 D2 U' L' B F2 U2 B L' D U2 B'
12. 56.97 U' B' F' L B' D' L D2 B2 L' B' L D' U' F' U' B2 U R' B2 R' F2 D2 U' R'
khởi động buổi chiều=))=))

dizzmylife2658
01-10-2010, 01:17 PM
Average of 12: 20.93
1. 19.79 F2 U L2 F' R F B' R' L F2 R2 U' D2 L' D' B' L F' U' L' R D2 R B2 U
2. 20.87 D R' F' D' U L F2 D2 L2 B2 L U' R' B R' D U' F2 D' R' L U' B' D' R2
3. 20.51 D' L2 U' D' L2 U B' U F2 B U F B2 U2 L2 B U B2 F U' L B2 D2 R' F
4. 22.08 R2 B D' R L B2 F U' D' R2 L' F2 D' R' L U' R2 D B U B2 R B2 U' F
5. 21.63 B' D' L' D' R' L' U R' U2 D' F L2 R D2 R U2 D2 L B' R2 B F2 L U' L2
6. 20.81 D' B' D R F' U F' R L D2 F' U' B' U2 F2 U' L' U R2 U' F2 U2 F2 B' D2
7. 19.90 F2 L' U2 B2 R' D U2 F' B2 D F2 D R2 U2 L U2 L D L' R B2 F L' D2 R
8. 22.04 D2 R2 U' F L2 D R2 B2 D2 R D2 R' B' R D' B U2 D R B2 D B F U2 B2
9. (18.21) F' D R F2 B2 U' F B2 R' U' F2 B' D F U2 B2 U D F2 L D' U B2 U' F2
10. 19.90 F B' R2 D2 B2 L' U' B' U F' U2 D R B U2 R2 D2 B' R' L D B L2 D2 U2
11. 21.72 R' B' R2 D' L' U2 L' B' D U2 L' U' F2 R' U' F B R U B2 R' L' F2 B2 R
12. (22.65) F' L' R U2 R U F2 D F B' U D2 R' F2 R2 L' B2 U R L' U2 F' L' R' U
toẹt vời :))

titikid91yb
03-10-2010, 12:31 AM
Statistics for 10-03-2010 00:38:31

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 24.73
Standard Deviation: 1.99
Best Time: 20.48
Worst Time: 27.89
Individual Times:
1. 25.55 U' L2 R B' F U B L2 R U' L2 F' L' F' U' F2 D' U2 F' L' F2 L2 R2 D U
2. 22.52 F D' U2 L2 R2 B2 L R2 D' F2 L' R' F' U2 L' R B D2 F2 L R F' D2 U' F
3. 24.92 D U' B' L2 D U L' R' D2 U L2 R B2 F' D' L2 F U B' F D2 R U' F' R2
4. 27.47 B2 F' U2 R' D' U2 F2 D2 U2 R' D' B2 F R2 D2 B L' B2 F' L' R2 D2 L2 R' U2
5. 27.89 U2 B2 L D B L R B F D2 L2 R' D2 U F' L F L D2 U2 L B2 F2 L R
6. 23.53 D' F L R' U B U B2 F' L2 B L2 R2 F' L2 D R D' U B' F' R2 D' B2 U'
7. 23.62 B2 F2 L' R' F2 D F' D L' R F' R' D2 L2 B' R' B' F2 L' F' D2 F L' R' F'
8. 25.94 B' L' D' R D' L2 R2 D' L' B F' U B L' B2 F' U2 L R2 D U B' F D R2
9. 20.48 B' F2 L2 R' B' F' D U' B F U' L' D L' R U' B F D' L' R' B F L' B2
10. 26.12 D U2 L' B' D L' R' F D F2 R' B2 D2 U' B' D L R D2 L' R' F' R' D F'
11. 24.69 D2 F U R' B R' D2 U' R D U2 B F L' D' L D2 U2 F2 L F2 L' R2 D R'
12. 24.05 L' D B D' U B' F L D' L' D2 U2 B' F2 D2 U' L' R2 U' B R2 U2 L U L'

h xài lingyun rồi

titikid91yb
03-10-2010, 09:03 PM
Statistics for 10-03-2010 21:11:28

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.86
Standard Deviation: 2.26
Best Time: 16.84
Worst Time: 26.95
Individual Times:
1. 23.17 B' F U F2 D' L2 R2 B U B2 R2 B R2 U L R B D U' L U' R F2 L2 R2
2. 22.34 D' R B F' L2 R2 B' F' L2 U B D2 U' B F' L' R F2 U' F2 R2 B2 U2 F' U2
3. 23.92 R2 D L' R F R2 F L U2 L R2 B F U' B L2 R' D' U2 B2 F' R D2 B' L'
4. 22.53 U B' U2 B2 L2 B' D L D' U2 L' B F' D' B2 F2 L R2 B F' D' B' U2 B L2
5. 21.20 L R' F2 L2 R' F2 D2 L2 R2 U2 B R' U B2 F' U' B2 F L' F2 D B' F2 D' U'
6. 23.33 L2 B2 D2 U' B' L' D U2 R' U L2 B' L' D U F2 R' B' F' D2 B' D' B' F2 D'
7. 23.69 B2 F L' B' F2 D2 U2 R U F2 L2 U2 L2 B D' R D B' U B2 R2 D2 U' B R'
8. 16.84 R B D2 U2 L R B D' U F' D' U2 L R2 B' R D' U B2 L2 R F L' D' F'
9. 23.55 B2 F R D B2 D L' U' B2 F D' L' U F2 D B F2 U R D2 B' L' R B' F'
10. 22.42 L2 D' R' D U2 L' B D2 U' B2 F' R2 D' L' D' U B' U B F2 R' U' L2 B' L2
11. 26.95 D2 L' D B F2 D B' U B2 F2 L2 D2 L' U B U2 L' D2 B L' U' F' L D U2
12. 24.42 L D U' L' R2 D B' F L2 D' U2 B2 D R' D L' F' U F L' R D L2 R D

có lingyun nên lại hứng 1 tay roài :">

titikid91yb
04-10-2010, 04:15 PM
Statistics for 10-04-2010 16:23:35

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 21.12
Standard Deviation: 3.16
Best Time: 15.11
Worst Time: 25.05
Individual Times:
1. 15.11 B' F D L' R D2 U' B2 F2 L' R B2 F' R' D U2 B' D' U2 B' F2 U2 F2 D2 F2
2. 23.11 F2 R2 D' B2 R F2 D2 R' B L' R' B2 L D' U2 R2 U2 F' R' B' L R D' U' F2
3. 23.69 D' B2 L U L F L' D' U' B F' D R' F D' U2 B' F2 L R B2 F2 R2 F' D2
4. 19.25 L U2 B2 L B2 F' D L' R2 D U2 L' F L' B2 U2 R U2 F' R' D U2 L2 R' D2
5. 23.99 F2 L B L R' D2 R2 D' B2 F' L R D2 U R2 B2 R2 B' F' D' B2 L' R' F2 R2
6. 23.20 D U F L' F D B2 L2 D' B2 F U2 L R' D U2 B U2 F' R2 D2 U B F' U2
7. 16.06 U L' R' F R2 D B' F' R2 F L2 D' U' B' D B' F' D L R' F' D L' B F2
8. 19.01 R' F L' R B' L R D B2 L' D R U B' F2 R' D2 L2 R' B F2 R2 F' U R
9. 21.12 B F2 D' U2 B' U2 L2 D L' R' U2 L2 F' L' B' L' F2 U L' D' U B' R2 B R
10. 25.05 F L2 B F2 L R' F R U' B' L2 R' D' R B' F2 R' U2 L2 R D' R2 B' F2 U2
11. 24.17 B' L' D' U B F' D' U2 B' F' D' F D2 U' F' R' F L' U' R2 B L F' U B
12. 19.72 L' R F U2 L U' R2 D L B' F D2 U B' D2 U' L R U R U B2 F L' B

avg đầu tiên trong buổi chiều đó :D

dizzmylife2658
05-10-2010, 11:02 PM
Statistics for 10-05-2010 23:07:49

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 21.07
Standard Deviation: 1.52
Best Time: 18.25
Worst Time: 23.39
Individual Times:
1. 21.80 F L D' U' L' R2 D F2 U2 B F D R' D' U B' U' F D B F2 U' B F2 D
2. 22.55 D2 L' R2 B L2 R2 F D2 L B F2 D2 U2 R D F2 D U B' L2 R2 D F' D F'
3. 18.25 D' U' B' F2 L R2 B2 D2 U' B R F2 D2 F' R' B' D' U B R' B2 L F D U
4. 20.31 F D' U' L' R' F' L2 R' F D' B' F2 D U F L' B2 D' B' F R' D2 U2 L2 R
5. 23.39 B' F2 D F' L R2 U2 L R2 D L D2 U2 F L F' U' F L2 R2 D2 F U R F2
6. 22.84 D' B' D' U2 L B' D U' L2 D B' F R D' L' R B L' U' L2 U B' L R U'
7. 19.28 L' U2 L R' B D' U2 L F2 L2 R2 D U2 L B F2 D' U' R2 D' B2 U' B' R2 B'
8. 19.84 U' B2 L2 R' D' U' L' R D2 F U F2 R F' L2 R2 B F' D2 B2 R2 U2 B F2 D
9. 19.75 D U' F' L' R D2 U2 F D2 U R F D2 U' R' B' D2 U' B' F' R U2 R' D R2
10. 22.09 D2 B F L2 D' U R B U' L' R U' L B F2 U L R U' R2 U2 R2 F D' R'
11. 21.62 R D2 L2 B' F' D2 U F L R2 B2 F2 R' B2 L' R F' R2 U' B' F' D' U2 L' R2
12. 21.16 L2 B2 F L2 B' D L' B2 R2 B2 R' B2 F' L2 R2 F2 U F' L R' D2 U2 B2 F R'

bao h mới có lingyun T___T

empty1234
06-10-2010, 05:50 PM
Statistics for 10-06-2010 17:57:14

Average: 22.20
Standard Deviation: 1.38
Best Time: 18.78
Worst Time: 25.28
Individual Times:
1. 22.52 D' U2 L R' B2 D U2 R' F2 L2 R2 D' L R D' B' L R' D2 U B F R2 D2 R
2. 20.62 D2 L' R' F2 R2 B' F2 R' U2 L R2 B' F2 R2 U2 B L D U B U' L' U B2 D2
3. 21.16 L R D2 L R' D2 R D U2 R' U' F2 L2 R D L B2 D' U' F2 R U L R' B'
4. 24.42 B D F D U' F2 D' L D' R' U L' D B2 R2 F' D2 U B' F' L2 F2 D B U'
5. 25.02 R2 D' F' D' B R D U2 B' U' B F2 D B F' L2 R' B2 F D2 L' D' U2 B' F'
6. 19.95 U2 L2 R D' U' L2 F U' L2 B2 F2 L R' D' L2 B' F2 L' B2 F2 U' B2 F2 L' R2
7. 22.41 B F D2 U2 L' D2 U L' R D2 U2 B L2 U R D U' R U B' F L2 R' B' R2
8. 22.80 L2 D' U2 F2 D U2 F D B F2 L' U' L' R2 B' U' L' R' D R U2 F2 L' D R'
9. 21.52 B' F2 R2 D U F2 U' B' R2 F' L R B2 L' D' F D' R F2 D2 R' U2 F' D2 U2
10. (18.78) R' F D L2 R' F2 R2 U2 L2 D2 L' R2 B' F2 L R' F D' U' L B' F L' R2 B
11. (25.28) B2 F L R' F2 L' R2 U' B' D' U' B' F' U L R U' F2 D2 F2 D' U B F' D2
12. 21.56 D2 L2 R U B2 L' F D' L R' F D B' R' D2 U2 L B' F D2 R' D2 U' B' D2

hehe

dizzmylife2658
06-10-2010, 10:57 PM
Session average: 21.21
best time: 18.05
worst time: 23.61

1. 20.12 U2 L' B2 D2 F L' D2 L F2 R2 U F2 L' F2 U F2 L B F' U2 R F L R B'
2. 22.96 D F L' F2 D2 B' U R' U2 F2 L' U' B2 R' U2 L2 D' B2 R' U2 L2 D U F L2
3. 21.50 U D F' R' F' U2 R2 F' U' R2 B' F' R B' R L2 U' L U D' B R' U2 L' B'
4. 19.70 D2 F2 U' F L R' B2 U D' L B L' D' L B U D2 B' L2 F' D B2 F2 L F2
5. 22.27 F2 L D2 U' F B D U' F' U' B' D' R' L' F R D' B' L' U R D U' R U
6. 20.87 F2 U' F B2 U B' L2 B2 U R D B' L D L U B D' B D2 L2 B F D' B'
7. 19.74 B' D' B' L' F' L' D B U F2 D2 L2 U2 D' R' B2 D' U' F' L' R2 F B' L2 B2
8. 22.19 D2 B R2 F' L2 U' D B2 L2 B2 L' U' B2 L2 U' B' L D2 R' L2 B' D F' B L2
9. 19.00 R' U' L' D R D' U' L' U B2 F2 D2 R' B U' D2 R B' F' L2 B R' L2 D' B2
10. 21.57 U F U' D' L2 B2 F2 D2 R2 D' B2 F R F2 D' B' L' U2 F' U' F2 R2 D2 F D2
11. 20.45 F2 L F2 U B' R2 L' D2 U F2 R2 L B' F' U2 F' R2 B2 D2 B R' F2 U R2 U2
12. 21.12 R' B2 F2 L U2 B D' R2 F' L2 U2 R F R' D L' R' B2 F D L2 B2 R' D' R
13. 19.72 U R D B2 F' L2 R2 F' U2 L2 U F' D2 L2 U L' B' R2 L' U2 B U2 F' U L'
14. 21.07 D2 U F' R2 U2 F' R2 D2 L U2 F2 U B R D2 B R D' R2 B' U L' R D2 R
15. 19.16 D2 B' L U F D R B2 D' R' U R' F2 D' R2 U' L' D' F U2 B' L' F2 L B2
16. 20.54 L' U' D' F D' F2 D2 R U R2 D2 B F' L D2 B' L' D2 B2 R' D F U2 F2 R
17. 21.53 F2 U L U' F D2 L D2 F U D2 F' U2 B R D2 L' B' F2 R' U D2 F2 B' L
18. 21.70 F2 R2 U2 F' D R2 F2 R F2 B' D L F' L R' B2 F' R2 D L D2 R' U2 F2 U
19. 21.86 L' U2 B U' B R D F' U' L2 R D B' F L' U' B' D' U F2 R2 B D U' R
20. 20.79 R2 D2 R' L U2 B2 U' L R F' R D' F2 B2 U B' R F' L R F U D R' F2
21. 21.27 U' D2 F B' L2 D B' D B R2 F2 L R F2 D B2 L D R2 U' F' B2 L' U' B'
22. 21.03 U2 L' B R D R L2 D U' B2 D2 L2 D' U2 F' L2 F' B' L' D' B' D' U' L2 U2
23. (23.61) B' D2 F' L2 D F U' D2 R2 F2 R' D2 F2 U R U2 F U2 B' F2 R D R2 B' U
24. 19.24 B2 U2 B' F2 U' F' R B U2 R2 L U R2 B D' B' L2 B2 D2 R2 B F' L F D'
25. 23.37 D R B' D' L U2 L' B' L' U R' D' B' U' L' R' U2 B2 U2 D' L B D' L' D2
26. 20.94 F2 U' D' B D' L' D U' L U F B' L2 U F2 U' R U F D' U2 F' D2 U2 F2
27. 21.74 L' R2 D F2 L2 F2 R D R' L U R D2 B' D U' F D2 R2 B' F U' F' U L'
28. 21.64 F2 U' D L D2 L' F' D2 R' F' U' L R' F2 R U' L U D2 L' F2 U2 L R2 F'
29. 20.01 L D' F' R' B2 L U' B R' U2 B U2 F2 B2 L2 D L2 D2 B2 F2 L R2 F2 L' B
30. 21.31 F D B' R U L F' U R2 D' R2 D' F' B D2 L B' L' F U2 B L' U D F2
31. 22.74 U2 B F2 R2 D2 F R2 F D L2 R' B' R' D2 R' B2 L' B2 F2 L B D' R2 L2 F
32. 21.87 D U F2 B' D2 B' F' D' R2 B' F L' D U' B2 L' B R2 U' R U L F2 U2 L2
33. (18.05) R D2 L R U L2 U R U' D2 R2 D' R U D2 L B2 L B F2 L' B2 L' R2 B'
34. 18.64 R L U2 D2 F' D U B' R2 F' B2 R B' L2 U' L R' B2 F U2 R D F2 U D
35. 21.24 D' R' U' B2 D2 B2 U2 F B U L2 B2 D2 F' R U B D' R' B L2 F B D U2
36. 22.44 F R' U D2 L2 F2 L' U' D' B2 D' B' U B' F R2 L' D2 F B L' R D' R' L'
37. 21.20 U' F' L2 F U2 L2 B R B D L2 F D2 R' F2 L2 F' R' B D' U2 R' D' L' F'
38. 23.21 R2 L' F' B L' B' L B' R2 U' D F' D' U' L' F B2 L2 D2 F B' L F' R' B2
39. 20.18 D R B2 L2 F2 R' B F L2 D2 B2 U D2 B D R2 F' R' F2 B R' D2 F2 D2 R
40. 22.61 L D2 B2 L F2 R' B2 D U R2 D2 L' D F2 R F L B U L2 F R L' B F'
41. 19.48 B2 D' L2 D B U' B U' L2 R D' U L2 F U2 R2 U2 D2 L' R B U R' U' F2
42. 23.26 B U B' L' F2 L' F2 R F2 D2 U2 R2 B F' L U L R F D R F2 R2 D R'
43. 22.73 B R' L B R F B' U2 L2 F2 L' F2 U B L2 U2 D B U' B R' B L B' F
44. 22.52 U2 F' U2 F2 R2 F R L' D2 U2 R' F2 R2 D2 B2 L' F D' F' R L U' F R D'
45. 19.99 B U2 R' L F R' U2 R2 L2 B U2 D' F2 D2 R' B F' L' F2 B R2 D2 U R U2
46. 23.15 L U2 L' U L U' B' R' B F2 D2 U2 F' U D2 F' L' R2 F R' L' B2 D R2 F2
47. 18.71 L' D2 B L F' R B' R B' R' F2 D2 U2 L' R F' D' U' L2 F D2 F D L' B'
48. 21.92 F B R U R D' R' F' B D' U' L R' D B' R2 D2 R B2 D2 F' B' L2 B L'
49. 22.10 U' R2 D2 R D2 R' F B' U D R2 U' R B2 R2 L2 F B2 L' D B D B R F
50. 21.79 F' B R2 U2 B2 U L' D2 F R2 L' F' B R D' F2 L2 B' U L F2 D' L B' L
gãy cả tay, 11 phát sub 20/ 50 phát :)) bao h mới 50 phát sub 20 8-}

hcuber
07-10-2010, 05:10 PM
Statistics for 10-07-2010 17:17:04

Cubes Solved: 30/30
Number of Pops: 0
Average: 47.64
Standard Deviation: 7.73
Best Time: 37.42
Worst Time: 1:07.78
Individual Times:
1. 39.41 B F D' L2 R2 B2 F2 L2 B' L2 R2 B D' L' B' D F' R2 D2 U' F2 U' B D' U
2. 41.03 L2 F L F U2 L R B F' L B' F2 L' D U F2 D' R' U' L R D' U' B R'
3. 57.94 D L2 R2 F2 U F2 L' U' F' U L' R B L2 R2 D' L2 D U L2 B2 U F2 D L
4. 37.59 D' B2 D2 L R' U L' R D2 L' F' U' B' R B' F U' B' F2 L R2 B2 F U L'
5. 42.95 D' U' L' R D2 B F' D U2 L2 U L2 D2 B F' U2 B L' R' F D2 U L B2 F'
6. 42.66 F D' U B2 L' R2 B F R' B' F2 R D' L2 R2 B2 U2 L R B L' R B' F2 L
7. 48.36 L2 R2 D' F R2 B2 D U R' D2 U2 R' D U' F' D' L R B' F L R' B2 D B2
8. 51.02 B2 F2 U B2 F D2 U' B F U2 R B2 F' D' U2 R B' L2 D' U B' F2 D U2 R2
9. 40.31 B F L D2 L2 D' L2 U B' F D' U' R2 U2 R U' L2 U2 F2 L F D' R B F'
10. 45.59 R B2 F2 U L R2 B2 R' U2 L' B2 F D' U' R' B F L' R F' L2 R2 D R' D'
11. 38.89 B' U2 B L' R' U B' D2 U' L F' D' U2 L2 B D U' L2 R2 D B' L B D2 U
12. 54.62 L2 R B D' U' F D U' B' F' L B2 F R2 B D2 L U' B' F L2 R D2 U2 F'
13. 56.47 L R U2 B' F2 R' F D U' B2 D U' B2 F' L2 R' D2 U F L2 B' F D2 L2 B'
14. 1:07.78 F L' R2 U2 L R' F R2 U L' U' R2 D2 L2 R2 U2 B' F' R U2 L D U F2 L'
15. 50.39 D2 U2 R' D F L F' U B' F R2 D2 U' B' F' L2 U' B2 L' B U' F D U R'
16. 45.05 D2 F2 L2 R2 D U2 F' U2 B L2 R' B D U2 F' D' F' L R2 D B2 F' R B2 F2
17. 44.83 L R B F2 L D2 L2 R' B' U2 L2 R' B2 L' D' U' B F2 D' U' B D2 U L R2
18. 47.14 R2 B U2 F' D2 U B' D2 R B' F' R B2 D2 U' B D' R' B L' R2 D' R' B F'
19. 1:04.33 R' F2 R' B2 F R2 F' L2 R U' R D' R2 D' U B2 F U' F' L U B F U2 F2
20. 45.02 L D' U B F2 D' U' L R2 U B2 D' U B F' U L2 D U R2 B' F' L B2 F'
21. 43.25 L2 R B L U B2 F D' U B2 F' U2 L R B F2 D2 U2 F' R2 B2 F U2 B2 F2
22. 45.23 L' B D R2 D U2 F R2 B L2 R' D2 L' R B' F' L' R2 B F' R D2 U' R2 B'
23. 49.78 D2 L2 R F2 D2 U2 B' L2 R2 U' L' R D U2 F' D' U F' L' R' B R2 D' U2 B2
24. 52.88 U2 F' R D' U B' F R' B' F' L' F D F D U' F' R' B2 F2 D2 B F' L' F
25. 51.34 L' R2 F2 R D' B' R2 F' L2 R D' U' R' D2 L' B' F2 D' R2 D2 U' L' D R' F'
26. 42.12 D R' U' R' B R F' L' R F L U L R D' B2 L' R B' F R2 U2 L' R' D
27. 40.22 F R D2 F D' U2 B2 L' D2 U' B2 D2 B' L2 R2 F' D L' B D U2 L2 D2 L' U'
28. 44.75 D2 U R D U2 B D' U' B' F' D2 L2 F2 R2 U' B F D2 B' F2 L' B F2 D U
29. 1:00.74 U L2 R' B F' L2 F2 D U' L' R2 F R U R' B' F2 U F2 L D F2 L2 R2 U'
30. 37.42 B' L2 D U' F R2 D' L2 R D U' L' R B2 F U' B F' R2 D B F L' D L'

ko còn cảm giác rồi quá cố luôn làm xong ko cầm được gì cả.

titikid91yb
08-10-2010, 12:27 AM
Statistics for 10-08-2010 00:35:51

Cubes Solved: 43/50
Number of Pops: 0
Average: 24.73
Standard Deviation: 2.33
Best Time: 19.83
Worst Time: 29.53
Individual Times:
1. 22.83 D2 B F2 U2 L' R2 D F L U' F2 L' R' U' L' D' U L2 U B' R B' F' L2 R
2. 24.45 U' B2 D' U L2 R' B L R2 D2 U2 B' L' D' L2 F D2 U F2 D U L' B D U2
3. 25.26 D' B2 L R D2 U' L' D2 U' R' U L' R D L' D B F D' L2 R2 D' U2 B' D
4. 21.06 B D2 R' D2 U' R F2 D U2 F2 L R D' L2 D' U R2 D' R' F D2 U2 R U' R2
5. DNF R D' B U R2 D U L2 R' D' U' B' D' U2 R' B F2 L2 R2 B2 L2 U' B D2 F
6. 25.17 L' R2 U L2 U' B F R D2 U2 L' U B U B2 F2 R D2 B F2 L' F U F L2
7. 26.38 D2 U' B R' B' L D' U' B2 U2 B' F U' R U2 L B L' R' B F' L2 U2 F2 L2
8. 20.64 L' R2 B2 R' D' U' R2 U' R D' U' B' D2 U' L' B' F2 D2 U' B2 L' R2 F R D
9. 26.94 L2 R' F' R' D2 U2 R2 U B2 D' R U L2 B2 F' L2 R2 F D L R' D2 U' F' U
10. 23.83 B2 L' R' B2 U2 B2 F2 D' U L2 R U L2 R' F D' B' F2 U R B2 F U' B' L
11. 27.33 L D2 U R2 F' U2 L2 U' B2 U2 B' F U B' F' U' B2 F2 U2 F' L R2 D B2 F
12. 24.95 F' D U2 F2 D2 R2 D U' B2 F D R2 D B' F' L2 D U' B2 D2 U2 R' B' U2 F'
13. 19.83 L2 D U' F D2 U' R2 B' F2 R B' F2 D L R U' L F' D L R2 U' R D' U2
14. 25.83 L2 B F2 U2 L' R2 F' D' U2 B2 R' B' L D2 U B' R B2 F2 D B F2 D2 F2 U'
15. 24.97 B' U B2 F' D2 B F2 D B2 F2 D2 U' R D' L B2 L2 R2 D U' B F L' R' F2
16. 23.44 L R D U B' R' B' L' R F D' U F D' U' L' R' U2 L' R2 B' F2 R U2 L'
17. 25.05 U F R D2 U2 L F' L D2 U2 F L' R2 D2 B F2 R F' L' B2 D' U' L' R F'
18. 22.80 L B2 D2 U2 F2 R D U2 F U B' F L2 F' L D' B' F' R D2 F L2 R2 F2 L2
19. 25.19 D' L' R2 D' B2 R U2 B2 F L2 D' B2 F L' R' B D2 U' L R2 D2 R F2 D2 U2
20. 22.45 L R D' U' B2 U F' D2 U' B U' B2 U' L B' F L R' F' U F2 L2 B' F2 L'
21. 23.56 B D2 U2 R U L2 R' B2 F' R' B R U L R' F2 U' B' F' R2 D B' D U' L2
22. 28.36 R F2 R D F2 D U B' F2 D L B2 F2 U L2 B U B2 U' L2 R F' U' L F'
23. 21.83 L D R D' U' L2 B R F D2 U2 R F2 R' F2 D' U2 B2 F L2 R' D2 B2 F' L2
24. 27.27 U' B R' B F' D B F' L' R B F2 R B L2 B2 U' F2 U R' D2 U2 F2 R' B
25. DNF R' B' F D2 R D' F D B' F' D2 U' B' L R D B U2 L' B2 D2 U L2 B' F'
26. 24.86 F' L' B' F D' U' L B R U2 L' R2 D B2 D2 U L' R2 B L B' F2 U' L' R'
27. 22.59 D' U' L F' L2 R B2 F D2 R' D U2 B' F' R B' L R' B2 F2 D B' D' B2 R'
28. 24.95 F D2 U' B L' R D' U' L R D2 U R' B' F' L' F2 U' F D B2 L' R2 D U'
29. DNF R D2 B R' U F2 U' F2 D' B' F D' R' B D' B L' R' B2 F R' D' R2 B' F
30. 29.53 F' R' F' R' F' L' B F D2 B L' B' F2 D2 F R' D L2 B U' L R B F L2
31. 28.26 B D U F' D' U' B R B2 D' U' L D2 U R' F U B F L2 D U F L' R
32. 27.11 B U' B2 L2 R' B F' L' U' R' F2 U' L2 D B D L2 F D' L' F2 L D U' F
33. 25.38 R' F D F' R2 D2 U' B2 F' U F L D U' L2 D U B D2 U' R U' R2 F2 L
34. 22.33 L2 R' U2 B2 R D2 U' B' F2 L D' R2 D U' R B2 F L B' L2 U' L2 U L' R'
35. 25.19 F' L2 R' U R' F' D2 B' D' U' F2 D F2 D B' F2 R2 B L R' U R2 D' B' F
36. 27.39 L' R F2 U2 B' F' D2 R U B F' D2 B U2 F L2 R2 U2 L B2 F L2 R' B2 R
37. 20.27 D2 U B' F2 U' B' U F2 L D U' F' L' D U B F2 D U2 F2 D U' L' R2 D2
38. DNF U2 L' F' L2 D U B2 U' B2 L' B R2 F' L D2 R2 B' F D U L' R' D' L' D'
39. 26.91 D' U' R U' L R' F2 L' B2 L' D F' R2 B D2 U2 B F U2 B2 L' B' F' L' R'
40. DNF D2 U' L' D2 U L2 F' L2 R' U2 R2 D2 U2 L R2 F2 U2 R' D R D' U2 L R2 D
41. 27.83 D2 U B2 D' F' L2 R' U2 F L R' U2 F' U F2 D2 U' R2 D2 U' L2 R' D2 U L
42. 22.91 R' B' F U L2 R2 U2 R D R D' L R' D2 U2 L' U2 L' R2 D U2 L R F L
43. 25.30 L2 R' D2 L' R' U2 B F D' R D2 U B' L2 B F' D U2 R' F2 L2 U2 B2 F2 U'
44. DNF L D2 U B' D R' D2 U' B2 F L' U L' F L2 R D U' L2 R2 U2 R' D2 B' F2
45. 22.02 U2 B2 D2 B2 F' D' L' R' B F' U L2 B D2 U' B2 D2 B' F R U' L2 R2 B D
46. DNF D2 U2 B' L R2 B2 F' U' B U' L' D U2 L R' D' B' F' D' B F' D2 B U2 R
47. 28.09 B2 F U L R2 B' R2 B2 R' B F2 D' U' L2 F' U' R' U' F' U' B2 D2 F2 D' L'
48. 25.36 U2 B' D2 U B2 F2 L D2 U2 L D' U' L' R' F' L2 R D' U L R U2 B F' R'
49. 24.78 B2 F D' L' R B F2 D B2 F D L R D U' B' F' L' F2 L U2 B F2 D' U'
50. 23.09 D B U F U2 R U2 L' U2 B D B' L R2 B2 F L R2 U B2 U' F' D U L

tranmynhquan1991
08-10-2010, 02:32 PM
Statistics for 10-08-2010 14:38:35

Average: 29.07
Standard Deviation: 3.06
Best Time: 22.20
Worst Time: 34.74
Individual Times:
1. 26.92 U' R' B F2 D' U R' B2 F U' B' L R' D' L U' B' L2 D' U L2 B2 F' L' F
2. (22.20) R F' U2 L2 R B2 F' R2 B F' D U L R D2 U R' D2 U' B D U2 L' D U2
3. 32.81 L2 B' D R' B2 F' L2 R' B2 D2 U2 L' B2 F2 D' R U2 B D' B2 F2 D B L U'
4. 33.72 B' F' U B U L' R2 B F2 R2 F2 D' F2 L R' F2 D2 R' B2 F2 D F U F' R
5. 31.97 D' U' B' R F2 U L' B2 L R2 B L U' F D L2 R' D U' L2 R U B F' R2
6. 27.66 U2 B F2 L' B F2 L2 R U' B' U2 L' R U B2 U' R2 D U F' R F L' R F
7. 23.53 L2 D' U2 L2 B2 F L2 B2 L' B2 R2 D R F2 D' U2 L' R D F2 R F' D B2 F
8. (34.74) R B2 R B2 D' F' L2 B' F D2 U2 B' L2 B' U B' F U2 L R D B F' L2 R2
9. 33.08 R2 D U2 B F' U' F D2 U' L D' U R2 D2 F' R' B' F2 R' B2 F2 R' B2 F D'
10. 27.25 L' B2 L R U2 B' L R' F D' B' F2 D R2 D U' R B' F' L2 D2 U2 F2 L2 U'
11. 27.85 R' U B R' D B' U2 L' R2 B F' L2 F U R' B' L U' B2 L2 R' B2 F D' U2
12. 25.90 D U2 B' L' R' B' R' D' R' F' R F2 D' U2 B2 D2 U' L2 R D L D B F' D'

chưa thoát ra khỏi số 29 nổi :|

cuibaponline
08-10-2010, 06:26 PM
Statistics for 03-23-2007 01:32:49

Cubes Solved: 15/15
Number of Pops: 0
Average: 39.26
Standard Deviation: 5.72
Best Time: 28.57
Worst Time: 47.10
Individual Times:
1. 32.07 U' B F' D2 B L R' U2 R' B D2 R B2 U' L2 B L' R' B' F2 D U R2 U B'
2. 35.27 L B' L2 R F2 R2 D2 F D' F D F2 L2 F' U2 R2 B' F2 D' L R' B L' R' D'
3. 36.26 F D B2 F' U B' L2 D2 B2 F' L2 B F' D L' R2 U B2 F R2 B2 L D2 R' B'
4. 30.12 U B2 D F2 L2 R' U F' D B L' R' B' F R' B2 F L U2 B' D' U' B D F2
5. 39.84 B' L2 R2 B2 L B2 F U2 F2 L' U B' F' D B2 D U R' D2 U2 L D2 F U2 F2
6. 45.68 D U' L2 R2 B2 R2 B2 F R' U L R2 D B' F' D U' F R2 B' L' B F L2 R'
7. 37.76 B' F' L' R' B' L2 R2 F2 D2 B F' R B2 U R F' D U' B L2 D2 U2 B2 R2 D
8. 43.01 L2 R' B D' F2 R' B F2 R2 F2 D U' L2 R' D' U2 R U' B F2 U' L R' U' B'
9. 44.81 B L R2 U2 B2 D2 U' B D R' D R' D' B2 F2 L2 U R D2 B' L' R2 B2 L R
10. 38.29 U' R2 U2 B2 L D L2 B2 F2 L2 R B2 F L D U B2 L' B' F' D U2 B L2 R2
11. 47.10 L' U' L B F2 D F D B2 F D' U L2 D B2 F' L2 R' B F2 L' R' F' L2 R'
12. 45.09 D' U L2 R' B' F D' U2 B' F2 L U L2 R D' U2 R2 B F' R' B2 F' L2 B U'
13. 28.57 B' R2 D U R B' L' D' L R' B' F D2 U' B' L2 R B2 F U2 L B' R D' U2
14. 40.36 D U R B F' L2 D U' F2 L U' R' D U2 R2 D U B2 D U L2 F' L' R B2
15. 44.72 B2 F2 L' F' D L2 R' D' F2 U' F2 U2 B U2 B' D U B' F L D2 U2 L' R' D2

hơi gà...hix hix, không hiểu lý do vì sao lại chêch lệch giữa các lần nhiều quá....hixhix

dizzmylife2658
09-10-2010, 08:43 PM
Session average: 20.08
1. 17.45 B2 F L2 D' U F' U B' L' B2 D2 U2 R' U2 B L2 U' R F2 R' L' D' B2 F' D'
2. 19.59 F' R L2 U F' B' D2 B' F2 D' B' F U2 R U R F U B' R' U' D F' R' L
3. 21.27 L2 B' R2 F B' U' B' R' U2 L2 U R2 U' F2 D' R B' R' D' R2 D R2 L2 B' D2
4. 20.71 B2 D' B2 U F' R' D' B2 D' B' D B F' D F2 U' B D R2 B U F2 B' D F
5. (21.73) D' F' R F L B' R2 D' U F D' L B F' R2 B' D' F L U2 B D R F D'
6. 21.57 R B' D2 R' D' F2 D2 U R' B U L2 D2 R U' D' L2 D' U F' U2 F' R2 F' L2
7. 18.73 U L2 B' L2 R U R F2 B L B2 L' F2 R U' L2 F2 B2 U L' F' B2 D2 F' U
8. 19.90 D2 L U L B D U' F' D F' D2 B2 R' B' R2 D2 U2 R' D F L' D B L' F
9. 20.89 B2 F' U2 L2 R2 F D2 B R B F L' B' D2 B2 F2 L' R2 F2 U' D2 L U' D2 L
10. 21.07 U2 B U D2 R' B' L' U D F U' L D2 B' L' D2 B' L U D R D2 R' U R'
11. (17.34) L2 R2 D' F' D F R L B2 L R D F D B2 L2 D2 F2 U D F' D' F B2 U'
12. 19.69 U' D2 F' B U D R2 U' B' L2 R2 U' D2 F' B' R' L' B F' L B U2 D L U'
cố lên sắp sub 20 rồi !!!

hcuber
09-10-2010, 08:55 PM
Statistics for 10-09-2010 21:01:04

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 38.61
Standard Deviation: 4.60
Best Time: 29.16
Worst Time: 47.33
Individual Times:
1. 35.05 F L2 R2 D2 F2 R F U L' R F L2 R B' F2 R F R2 B2 R2 D B2 L' F L'
2. 43.64 F' R2 F D U' F R2 U L' R' F2 D2 L2 B F U' F L' F D2 B' D2 U' L' R'
3. 32.64 B2 R D' U' B2 F2 D2 L U2 B' F' D B L' D R2 B F D' U B U' R' D U'
4. 40.94 B2 F D2 U' R' U2 F' L2 R B' F' D' U' L' R2 F2 U R' D U2 L D2 F U2 B'
5. 38.42 B F' L2 R' B F' D' R2 D' U' R' U R F2 L2 R2 D' U2 B D2 B F' R B' F
6. 39.30 L R B2 L' R B D2 U' B2 F R D2 U R2 D' U2 L' B L R U B2 R D2 L
7. 40.95 B' D' U2 F L R' B2 F2 U F L2 R' B' F L R2 D U' F2 L B D U2 B' F'
8. 39.44 D' U' L D L R D' B2 R U B L D' B' R2 D2 B' U' R' D' B' L' R2 D2 F'
9. 47.33 B2 U2 L' R2 D' U L2 R2 U' L B F D2 R2 D' U2 L' R' B2 L2 R' B2 F L' R
10. 37.09 U B' F2 D2 L2 B' F' L R' B2 D' U B' F2 D B' F' L2 D' B U F' L' R U'
11. 39.36 D2 F' D' U R B L2 B' D' U2 B' F2 D B F U B2 D F D2 L2 R' F2 R' B'
12. 29.16 D R' D' L' D U2 B F2 L2 U2 L2 B' R U' L D2 U L R D2 U2 B F2 D R'
sub 40 year.

dizzmylife2658
10-10-2010, 10:25 AM
avg5: 19.60 (σ = 0.43)
Session average: 20.43
1. 22.14 B' U2 F' U B R' D B2 D L2 D2 R2 U2 D F2 R U D2 F D F2 B L2 F2 U'
2. (17.84) F' L' D L' F D2 B D2 F' D2 U B' L B2 L' D2 F U' B2 L2 R' F D' B2 R2
3. 18.35 U L U2 D L' R' F' D U2 R' L' B' R' L2 B2 R F2 D2 R F U D L2 F' R
4. 18.62 L' R2 F L R F' U B2 F' U D R' U2 F2 R' D' B' F2 U2 R2 B' U F2 R' D'
5. 21.06 R2 D2 B2 D2 U' F2 D2 R L2 F' D2 U' B R U' D' L R U R2 F' L' D F2 U
6. 19.36 U' F' B R F' R D2 F' L' B2 L2 F D' R2 F2 D' R' B D L D' R L B2 U
7. 21.20 R U' D F2 L U' D2 F U2 L' B R' D' U2 R' F B D R' L' U B' D2 F R'
8. 21.11 F2 R B2 L' R B U' B2 F2 L2 U F' U' B U2 R' L F2 U F B' D F' U R2
9. 20.32 B' D2 U2 B F' D L R' U2 B2 L R2 D' U' L2 F R L2 U2 R B D2 L' U' L2
10. 20.73 L' D U' R L U R2 L' D R2 D2 B F' R D U B' U R B2 U B' D B U'
11. (DNF) B D2 U L2 R B' F2 U B2 L2 B' L F B R2 D L2 U' D2 B2 D2 U2 F' D' F'
12. 21.42 F U' R' B2 R' L D2 R B2 L U F2 D' R2 F2 L D2 R2 D2 R' L U' L R2 B2
YESSSSSSS

tranmynhquan1991
10-10-2010, 01:56 PM
Statistics for 10-10-2010 14:05:22

Average: 29.57
Standard Deviation: 3.06
Best Time: 19.48
Worst Time: 35.42
Individual Times:
1. 23.68 D' U' R2 U R' F2 D' R B2 D' L' R' F2 R B' L D2 U L U' R2 U B D2 U2
2. 28.31 B2 F' L' R' D U2 R2 D' U' F L D2 U F2 R2 U' F' D' U' L' R2 B' R2 U' F'
3. 30.33 D' U' B2 D' U2 L' R B U' B F L2 B F2 U' B2 D' U2 R' B2 L D L2 U' F'
4. 31.85 L D2 U' L R2 B F2 L B' F2 U F' L2 D2 L B' U2 B' F' L' R2 D L2 D2 U2
5. (35.42) R' U2 B' R' B2 L' R D' F2 U2 L' U2 L2 R' D U' F2 R' B F2 D R' D L2 R2
6. (19.48) F D2 U' B2 L U L' R' B F L2 R' B' L' F2 D2 L B2 F' U' L2 B' R2 B F2
7. 32.36 B' L2 D' F2 D U R U R' D2 R2 F' L B F D F' D' L2 F' D U' B2 D2 B
8. 35.06 L2 B F' L' R' U2 L R F2 U2 L' R B F2 R D L' R U2 L R F2 L B' F
9. 31.39 D2 L R2 D' U' B' D2 B F' R2 D' L R B' L F' L D2 B' U L2 R' B2 D U'
10. 25.97 B2 F2 R2 D2 B' L' R B2 L R' B2 F' L2 R' D B' U2 B D B D2 U B2 D L2
11. 25.81 F2 D2 L' U R B2 F' U' L R' D' L2 R' B' D2 U B' F' L2 F2 L R' B L' R2
12. 30.91 D L D L2 D' U2 B F D L2 B' F' R2 D' U' F2 R B D U F L B2 L Rsub đc 20 quả đầu tiên , còn đâu thì cùi :|[hr]
Statistics for 10-10-2010 14:39:52

Average: 28.47
Standard Deviation: 2.09
Best Time: 25.01
Worst Time: 32.84
Individual Times:
1. 25.83 L' R' F2 R B2 F' R B2 F2 U2 L2 R D U2 F L B2 F2 R2 D' U' L' R' F' D2
2. 27.85 B R F' R D2 U2 B F' L2 D' U L D2 U' L R' D2 B' F' U2 B' L B' L2 R'
3. (32.84) F' D L U2 L' B D2 U L2 U' L' D2 U2 B' D2 U L2 R F' D2 B2 D' F' L R
4. (25.01) B' F' L R' D2 U' B F' L R U B' D' U2 B' L' D' L' R' U2 B2 L D' B' L
5. 29.66 U' F2 L R U R' D' U' L B2 U' B D2 L2 D' B' F2 L R D' U2 F2 D' B2 F2
6. 26.26 B U F D2 B' F2 R2 F' R2 U R U' F' R B F' D2 L R2 U L' R B F2 U2
7. 32.10 D2 U2 B F2 D B' D2 U' B' D U2 B' F D' U' R' B2 D2 U' R' U2 L D2 U' B
8. 32.27 L2 F' L R' D' R2 U2 B R F R2 B' F R B L2 F2 D' U' B2 F2 D U B2 R
9. 26.37 D' R2 U R' D U B F' L R' D U F' R' B2 L U2 B2 R' U' F2 L U2 L F'
10. 26.86 D F D U B' F' R2 B' F U' B' L R2 B F2 D F' L' B2 U' L2 R D' B D
11. 27.32 R' B R B' F D R' B' F D' B2 L2 R' U R2 D U' B' F L R' F' L2 F' D
12. 30.21 L' D U2 F' U' L R' D2 B' L' B' L2 F2 R' U L' R B F2 L' B F' L' R' U

sub 29xx này ^^

MenImEl
11-10-2010, 01:17 PM
mới tập góp vui chút nào, vẫn còn khá gà :|

Statistics for 10-11-2010 10:00:58

Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 47.58
Standard Deviation: 7.32
Best Time: 36.20
Worst Time: 1:00.17
Individual Times:
1. 36.20 F L D L' D U L B F2 U L2 R D' U2 B F D' F L R' D U2 B D' U2
2. 1:00.17 L2 R D' B' F' U F2 D' U' B L2 B U B2 U L' B L2 R U R' U B F' R'
3. 37.91 L2 R U' L2 R2 B F2 R2 B' F' D F U' L2 D2 U B F' L' F' L2 U2 L R2 D2
4. 51.03 U' F' D2 U2 F U L2 R' B' D2 U2 L' R' B' F U2 L' F2 L2 B2 F' D U' R2 F
5. 42.30 U F2 D' U' L' R2 U2 R2 B U R' D' L2 D' B' L' R' F' D' R' D2 U2 R2 B2 L2
6. 47.31 L2 R2 D' B' L2 F U2 R U2 L R' F L R D' U2 B2 F L2 F' D' U' L F' U2
7. DNF B R2 D' U2 F2 U B' F' L' D F' D2 U B2 F D' U' L2 B2 F U2 B2 F2 R' D2
8. 54.97 L2 R' B F U2 B D2 L R2 D U R B F D B2 R U L R2 B F U B R2
9. 55.47 B2 F' R D2 R F' U2 F D B D2 U2 B' D' U L2 R2 U L2 F2 D U2 B' F D2
10. 43.38 D' L' R2 U2 F' L2 B' D' U L' R D U2 L D' L B' R2 F L R B2 D' U' L
11. 44.86 L U' B2 L F' L' B L' B' R D2 B2 D2 U2 B' F2 L2 R U2 F2 L2 B2 F' U2 R
12. 42.52 B U L' B2 F U' L' B F2 U' B2 F L R D2 F D' U' B F2 U L2 R D2 U2
13. 54.89 B2 F2 L2 R B F2 L2 R2 B' L' B' F' L2 D2 U' R D2 U' B F D' U' B' D U'

ronstopable83
11-10-2010, 01:25 PM
Statistics for 10-11-2010 13:32:57

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 40.16
Standard Deviation: 4.48
Best Time: 34.53
Worst Time: 46.58+
Individual Times:
1. 37.48 R D2 R B' F' D' B' F D2 F' U B2 F2 L2 R' U' L2 F L B F2 R2 B2 R2 B2
2. 34.53 L2 D' U' F' U2 L2 R D U2 L2 B F' U L R' U R2 D B2 D' U' B2 U' R U2
3. 44.14 D L' D F2 U2 R2 F2 D U R2 F2 L' R' B F L2 R D U2 F' D U2 L2 R D'
4. 46.58+ F2 D2 U2 L' B' F' D F' L' R D L2 R' U F' D2 F' L B2 F' D L R2 B F2
5. 38.08 D U2 L R D' L' B R U2 B L2 R' F2 R2 D2 R D B' F' U' F U' B2 D' F2

sau WCA tốt hơn bao nhiêu:(

tranmynhquan1991
12-10-2010, 11:37 AM
Statistics for 10-12-2010 11:46:30

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 29.91
Standard Deviation: 2.50
Best Time: 25.55
Worst Time: 33.38
Individual Times:
1. 25.55 D2 U B D2 L F L2 U2 R2 F L R B' F' D2 L' R' B2 F U' F2 R' D' B U
2. 27.41 L D2 U' L F2 U' L2 R F2 L' R' B' U L' B' L2 R F' D2 U' R' F' D R2 F'
3. 28.87 B F R' B' D' L2 R U2 L R2 D U L D2 U F' L' B' F2 L U' F D L' D'
4. 30.24 F' L2 R D' B2 F2 R U F R2 D U L R' B' L2 B F2 L2 B' F2 L R2 D' F2
5. 29.64 D' B F' D2 L' R2 B2 F2 R B2 F2 D' B2 D B2 F2 R' U2 R2 U' R' U2 F2 D' F'
6. 31.67 L' B L2 D L2 B D L B F R' D' R D' U L2 R U2 F' R D' B' F R' D2
7. 31.09 F R F2 R D L2 R2 D U' R2 D2 B2 L2 B F2 L R U' B F' D2 U F' D2 U2
8. 30.11 R U' L2 R U B2 R2 U R2 D R' B' L2 R' B2 F2 L2 R U B' F2 L U2 B F
9. 31.89 F2 D' L2 R2 F R' D' L' D2 L R D U L' B' F2 U' B2 F2 R' D' U' B2 F2 D2
10. 25.80 F D2 L D B' F' L U L U' F L R2 D2 U2 L' R' F2 D L2 B' L2 U2 R D
11. 33.38 R B' D2 R F L2 R' B2 D2 R D2 U' B F2 U L R2 U2 B D' R2 D2 U L D
12. 33.25 B2 L' U2 B F' U2 F2 L' R' B' F2 U' B' F D2 B' L B2 F' D U' R' B' F L'

thử v ới em Lingyun[hr]
Statistics for 10-12-2010 12:10:52

Average: 28.50
Standard Deviation: 1.53
Best Time: 25.07
Worst Time: 32.08
Individual Times:
1. 26.87 U' L' R2 U2 F2 D U B2 F L' R' B F2 U' L R2 B2 F U L2 R2 U F L2 R
2. 27.86 D' U2 L R D' U2 R2 D2 U2 B F' U2 F2 D' U2 L U B' R' F' D B' D' U B
3. 27.42 F L' U' B' F L R U B R2 U2 L2 B' F2 L2 R' F' L2 D L' R D L U L
4. (32.08) B2 F L' R2 B R2 U2 F2 U' B2 F2 L2 R' D' L R2 F2 D R' B' F R U' L2 B
5. 30.14 L2 R2 D L B D' B' F2 D2 L' R F2 D' B F2 U2 F' L' R2 U2 L' R F' R' D2
6. 31.46 D F2 R2 B R' B2 F2 U' R' F' R' B F2 L R' F2 D2 R' D' U L' R2 B' D' B'
7. 29.15 B F' R B' F D' L R' D' L R D2 U B D2 B F D' B2 F D U2 L' R2 D'
8. (25.07) B' L2 R2 D' U2 B' L' R B L2 R' B F2 U2 R D' U B' F2 R2 B D' B R' U2
9. 30.09 B2 L' U F' R2 B F2 L2 U' R' B2 F2 L R2 B' F L' B F2 R' D L' R' D2 B'
10. 25.72 B' U2 R' D U' L F R' F' U' F2 L2 R B F D' R2 B' R' D' U2 F D' B2 F2
11. 27.31 R2 B R F2 R' B' R' D2 L2 R D' B F D B' F' U' B' L' D' U R2 U' F R2
12. 28.95 U F2 L R D' F' D' L' B2 F L2 R U' B2 F' D' R' B R U2 R2 F' D' U' F2

khi đã quen hơn với em nó :))

titikid91yb
12-10-2010, 01:58 PM
Statistics for 10-12-2010 14:07:38

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.74
Standard Deviation: 2.68
Best Time: 17.83
Worst Time: 27.23
Individual Times:
1. 17.83 B' F2 L2 D U' B' F' L B F L2 B' D U R B2 F2 L' R F2 D U B D R
2. 24.25 B F2 D2 B F2 D U2 L2 R' D U2 L F2 D U' R F L R' B F2 R' B L' R2
3. 25.33 D' L R' D U' F2 R' D' U' R2 F' L F R' D2 U2 B' F' L2 R B D2 L2 U B'
4. 24.28 L' U' B F' L' F' D' U F2 D' U2 L D2 B2 F' L2 R F' L R D2 B F D U2
5. 23.17 B L R B F R D' B2 F2 U B2 L R2 B' D2 U2 F2 U2 B2 F2 D' U L2 U2 B
6. 19.11 B' F' L R2 B2 R' D2 U2 B' R2 D2 B2 F2 D' B2 L' D' L' B2 F' L' D U B' F2
7. 24.70 B' F U B' R F2 L R U' B2 F2 U L2 R' D U2 R' U' F2 L' D2 U' L' D B'
8. 22.97 B2 D2 U2 B' F2 D L2 D U2 L2 B R B' L U2 F R D' B' F U R2 B' F D2
9. 23.17 B2 F D2 U' B2 F' R' D2 B2 R' D U B F L2 F' L' R2 F' R' D U2 L' F' D
10. 27.23 F2 D' B' L R D2 U2 L R' D U' L' D U' L' R D U' L2 U R2 D' U2 R2 D2
11. 19.34 F2 L2 R D' L' D2 L2 R' B2 F' R D2 U B' F' L' U2 R B' F2 L2 R D2 F' L'
12. 21.55 D' U' L2 U B2 L2 R B2 D2 L' R B F L D B' D2 U B F' D' L B' R2 D'

cuibaponline
13-10-2010, 01:17 PM
Statistics for 03-27-2007 20:24:11

Cubes Solved: 21/21
Number of Pops: 0
Average: 41.93
Standard Deviation: 5.82
Best Time: 31.35
Worst Time: 56.29
Individual Times:
1. 36.57 U' B D' U2 B2 L D U' B F' U2 R F2 L' R' F L2 U' B' D' U' B' L2 U2 R2
2. 46.74 D2 U B' F' L R2 U2 B2 F2 L R F2 D U' B' F2 R2 U' B2 U B' F' L R2 U'
3. 45.57 R2 U' F2 L' R' U2 L' R2 F2 U2 L R U L2 B D2 U B2 U' L' U L' D' L R'
4. 42.21 R' F' R' B2 F D L' D' R U2 L2 U2 B F L' D' U2 R' B D U2 B' D B2 F
5. 42.99 L' R2 B F' U' L' B F' D U' L' R2 D2 B2 L2 R2 U R B2 F' L' D L2 R' B2
6. 56.29 B2 F2 U2 B' D2 U' B' F' D2 L R2 B2 F D' U R B F2 L' B2 D U L' B2 U'
7. 42.02 L2 R2 B2 L R B2 F' U2 F2 U' B F2 D' U B U2 L R2 B' R2 D B' F' R' B'
8. 46.48 L2 B' F2 L' F2 L2 R' U' B F2 L' R D' L B' U L' R' U' B' L F2 D2 U2 R'
9. 41.22 D2 L2 R D F D2 U' B' F2 D2 U B' F D2 U2 B2 F R2 B2 D2 U2 B L' B' R2
10. 31.35 L R' D2 U L D' U2 L' R B' R' D' F D R' B L D L2 B D2 U2 B F2 U2
11. 44.29 B F L2 R B2 L2 B2 F L2 B' U2 F2 U B' F D2 U B L' D' U2 F' D' U' B
12. 45.54 B2 D U B' R D' U L' R F2 L2 R2 D U2 B2 L' B' F' D U2 L2 R F L' U2
13. 36.63 F' L U R D U L2 R B' D2 B L2 D U' F D' U' L2 R' F' D2 R' D' F R
14. 48.65 D2 L U2 L' U F U' L' D2 U2 L D2 U B F R2 U' L2 R' D U F' R' D2 R
15. 32.65 R' D' U' L R' U' B F U L2 B' F R2 D U' R' D U2 L R B2 F R2 D F2
16. 44.47 U B' U' R D2 U2 L R2 B2 R' B2 F D' L' B2 R2 B D' U' L B2 L R U' R2
17. 40.19 F' D' L' B2 D2 U' L' R F2 L F U' F U' F' U2 B R B' L R B F D U
18. 46.62 L' D2 B' F R D2 U' L U' L B' F' U2 R B' F R D F U' R2 D' U2 B2 R
19. 37.16 R2 B2 U' R2 B' F2 D' R D2 L2 R D L B' R F2 R U' B' F' L' B' F2 D' L2
20. 38.84 B2 F2 L' R2 D B2 U2 L R2 U2 L R2 D2 U2 F D R2 U L2 R2 B' F D U' B'
21. 33.98 R U R U' F L R' U2 L R2 D2 U F' D' B F L' R' D2 U' R F L B2 U'

hy vọng sẽ sớm sub 35s...;));));))

ronstopable83
13-10-2010, 01:42 PM
Statistics for 03-27-2007 20:24:11

Cubes Solved: 21/21
Number of Pops: 0
Average: 41.93
Standard Deviation: 5.82
Best Time: 31.35
Worst Time: 56.29
Individual Times:
1. 36.57 U' B D' U2 B2 L D U' B F' U2 R F2 L' R' F L2 U' B' D' U' B' L2 U2 R2
2. 46.74 D2 U B' F' L R2 U2 B2 F2 L R F2 D U' B' F2 R2 U' B2 U B' F' L R2 U'
3. 45.57 R2 U' F2 L' R' U2 L' R2 F2 U2 L R U L2 B D2 U B2 U' L' U L' D' L R'
4. 42.21 R' F' R' B2 F D L' D' R U2 L2 U2 B F L' D' U2 R' B D U2 B' D B2 F
5. 42.99 L' R2 B F' U' L' B F' D U' L' R2 D2 B2 L2 R2 U R B2 F' L' D L2 R' B2
6. 56.29 B2 F2 U2 B' D2 U' B' F' D2 L R2 B2 F D' U R B F2 L' B2 D U L' B2 U'
7. 42.02 L2 R2 B2 L R B2 F' U2 F2 U' B F2 D' U B U2 L R2 B' R2 D B' F' R' B'
8. 46.48 L2 B' F2 L' F2 L2 R' U' B F2 L' R D' L B' U L' R' U' B' L F2 D2 U2 R'
9. 41.22 D2 L2 R D F D2 U' B' F2 D2 U B' F D2 U2 B2 F R2 B2 D2 U2 B L' B' R2
10. 31.35 L R' D2 U L D' U2 L' R B' R' D' F D R' B L D L2 B D2 U2 B F2 U2
11. 44.29 B F L2 R B2 L2 B2 F L2 B' U2 F2 U B' F D2 U B L' D' U2 F' D' U' B
12. 45.54 B2 D U B' R D' U L' R F2 L2 R2 D U2 B2 L' B' F' D U2 L2 R F L' U2
13. 36.63 F' L U R D U L2 R B' D2 B L2 D U' F D' U' L2 R' F' D2 R' D' F R
14. 48.65 D2 L U2 L' U F U' L' D2 U2 L D2 U B F R2 U' L2 R' D U F' R' D2 R
15. 32.65 R' D' U' L R' U' B F U L2 B' F R2 D U' R' D U2 L R B2 F R2 D F2
16. 44.47 U B' U' R D2 U2 L R2 B2 R' B2 F D' L' B2 R2 B D' U' L B2 L R U' R2
17. 40.19 F' D' L' B2 D2 U' L' R F2 L F U' F U' F' U2 B R B' L R B F D U
18. 46.62 L' D2 B' F R D2 U' L U' L B' F' U2 R B' F R D F U' R2 D' U2 B2 R
19. 37.16 R2 B2 U' R2 B' F2 D' R D2 L2 R D L B' R F2 R U' B' F' L' B' F2 D' L2
20. 38.84 B2 F2 L' R2 D B2 U2 L R2 U2 L R2 D2 U2 F D R2 U L2 R2 B' F D U' B'
21. 33.98 R U R U' F L R' U2 L R2 D2 U F' D' B F L' R' D2 U' R F L B2 U'

hy vọng sẽ sớm sub 35s...;));));))


khá phết nhỉ! hình như tôi vs ông ngang nhau;))

Statistics for 10-13-2010 13:51:24

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 40.30
Standard Deviation: 3.51
Best Time: 35.34
Worst Time: 44.09
Individual Times:
1. 44.09 L R D2 R B F' R' B' F' D' U L' R2 D2 U2 L R D' U L F L' U2 L U
2. 41.78 L B' F' L R B D' F2 L R' F' L D U' F2 L R' B D U' R2 B F R2 B
3. 36.97 B F' D2 B L' B2 D' U' R' F D2 U L2 R2 D B' D' F2 L' R' B2 F' L2 R2 B'
4. 35.34 R2 D U F D2 L2 R F' D' U' L2 R' F2 R' U' R' D2 B2 F L2 B F' D U' F
5. 43.34 B F2 L2 D2 U F' L2 R' U L' R' F R U L F' L2 D2 U2 L' R' B D2 L2 D

cuibaponline
13-10-2010, 02:48 PM
úi giời ơi, đang nghe clip cô giáo chửi học sinh ở Trần Phú .... "Mất dạy, láo toéc vô cùng tận":D:D:D:D
@ronstopable83 :
Statistics for 03-27-2007 21:55:02

Cubes Solved: 6/6
Number of Pops: 0
Average: 40.52
Standard Deviation: 4.47
Best Time: 31.81
Worst Time: 46.45
Individual Times:
1. 31.81 L F' D2 U' R2 D U2 R' D' L R B2 D2 F2 L2 R2 D B' R' B' F2 L2 R' F D2
2. 39.51 B2 F U' L B2 F' U2 B' L' R2 B' F D2 U L2 B' F L R F2 U2 L2 R2 F' R
3. 43.12 D' U2 L' R2 B F' L2 R' D2 L' U F L' R' B2 D R' B U2 F2 L' R2 D B L2
4. 40.76 L' B D' B2 D' B2 R' D L R' B L2 R D2 U F' D2 U' B F D2 U' B' L D2
5. 46.45 B F2 D F U' L' R' B' F' L' R' F' D L2 D' B' F' U2 R2 B' F2 D U' L' R2
6. 41.46 B F2 R B2 L' R B' F2 D' U' L F2 L R D2 F' U2 B' R' D L B' F2 U' F'

...........

titikid91yb
13-10-2010, 05:00 PM
Statistics for 10-13-2010 17:10:17

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.46
Standard Deviation: 3.15
Best Time: 16.25
Worst Time: 27.83
Individual Times:
1. 23.27 L' R2 B' D' U2 L R2 B' D U2 B2 F' R' B2 F' R' B2 F R2 D L2 U2 B' F' L'
2. 22.97 R' B D' L B' L' U2 L R2 B F2 L' R B L R2 D B2 U2 F D' U2 B2 R' D'
3. 26.28 B U2 L' R' D2 U F2 L' R' B' L2 B F2 R' D2 R U B R2 U R' D' U2 B' F2
4. 18.86 L' R' U F D2 B' U2 F' L' U R2 F R U' L U2 B2 F2 L2 U2 L' R' B' R2 D2
5. 26.41 F' R D' L2 U' B R B' D2 U' L R' B R2 B' F2 D L2 R' F2 D U R' U' B'
6. 25.45 R U F2 D2 U2 L' R2 D U2 L B' F2 L2 R2 B' F' L' R' U2 R2 F2 D2 R' D2 U'
7. 22.28 F L U L' U' F' D' B L' U' R2 B' L R' B F U' B' F' R F L2 R2 U' B2
8. 27.83 R' B F' D' U R2 F' R F L' R2 B F2 L' F' U' B' L2 R' D' U' B' F2 L R
9. 16.25 L2 R U L2 R' B2 R U2 L' D' R2 D L' B' D' U2 B' D2 B' F2 L2 F' U' R B2
10. 25.44 R B' R U F D' B2 F2 R2 D2 L' U L2 R' D2 B2 L' U L' R2 D2 U' F' U2 L2
11. 23.52 L2 R2 B F' D U' L' B' D R B F' D2 U' L' D2 U2 L R' B U' L2 R B' F2
12. 22.92 L2 R' D R2 D2 B' R2 B' D' L2 U2 R2 B2 U' B' F L2 B R U2 B F2 U' B F'

16s skip PLL

dizzmylife2658
13-10-2010, 07:53 PM
Session average: 21.08
1. 20.68 B L2 D' L' R' U2 L2 F' R' L F' R2 L D' B2 D' R' D2 F' B' L2 D U2 B L
2. 20.84 L' F2 D' L2 F2 U' B' F' L2 U' F L D' U' L R' D' U2 B' F' U F2 L' R U2
3. (17.27) D' L' D2 U' L' U B' D' B2 L2 F' L U2 D' F2 B2 L D' R' L2 U2 D2 F2 U' R2
4. 20.81+ D' L2 D2 B' D2 U' F D2 B D2 R2 B D2 L' R B' U' F' U L R' F B2 U L
5. (22.76) B2 L2 R2 D R U' B' F2 U F2 L' F2 D2 L2 F L2 B D2 R2 B L' D B2 F2 R'
6. 22.10 B R B2 L' D U' L' B F L F B2 L F U R' U' D' R2 D L' F L2 F2 U'
7. 21.14 D' F L2 R F2 B L2 R D' F L' R' D' U R B2 D' L2 D B' F L B D2 B
8. 21.40 B2 L' F2 D2 L2 U B2 F2 L R' D2 R' L' B2 R D' R L B L B2 F' U D' L'
9. 20.72 D L D U L' R D2 F2 U L2 D' R D U2 B2 U2 R U L D U L B R F
10. 20.23 B U' L' F' D B D' L' R' F U' R L U2 D2 L D' U' F2 D2 F2 B D' L' R'
11. 21.79 F2 U' B' R' F D' R2 F' U' R' B' U R2 L' U2 D' L B' U2 R' F2 U B' D2 B'
12. 21.10 D' U' L F' U' F2 U2 R2 B U' F L' U F U2 F' U2 F2 U' D' L' B2 L R D'

dizzmylife2658
16-10-2010, 10:52 PM
Ave of 5 : 19.05
Session average: 19.55
1. 19.71 R F D2 B2 F2 U D R2 L' F B2 L2 F L' B' F2 U' F' R2 U B2 D2 R D' F2
2. 20.47 D2 U2 L2 R2 B' D' F U' R2 L F2 U F B U2 R2 U' R2 U' R F' L2 U2 F L
3. 18.98 B D R' L D F2 U R2 F R' F U2 L2 D2 F' L' R2 D' U2 B' U2 B2 R' B2 U2
4. 18.43 F' D' F' R2 F2 D2 R' D' U R2 L2 F2 D L B R U' F B' D U2 F' L2 F' B2
5. 20.14 D' U2 R' L' D' F2 L2 B2 F U' B R F2 B U B2 D' R U2 F R' B2 F2 L2 R
6. 20.71 L2 D U' B D' B D2 L2 B2 R L' B' D L2 U B2 D F B L2 U' F' B2 L U
7. 18.58 U L2 F' U' R' D2 F' R2 B2 L' B U B' L R B L2 R' F2 L' U' R F R B'
8. (21.68) D' U' B2 R D' U L R' B' U2 B U D R' D L D' F2 R' B' F2 R2 U2 L2 B'
9. 20.84 L' F U' L' F' D' R2 U' D2 R L' D' L F' U L2 B2 U' B2 F D' R2 B' R' L2
10. 17.73 B2 R' U D' L B2 L' U2 L' U2 F B' U' D' B2 D U2 R' L' D' F L' R2 D2 L'
11. (16.08) B D2 B2 D' F' R' L F B' L R F' D' F' U2 B' F2 D2 U2 F B2 R' B F L'
12. 19.96 L' U2 B L2 F' B L2 U D2 B L' B F' D U L U2 R2 L2 D B2 D B2 D' U'
7/12 phát sub-20, quá tuyệt vời :))

vuaquyen92
16-10-2010, 11:03 PM
Ave of 5 : 19.05
Session average: 19.55
1. 19.71 R F D2 B2 F2 U D R2 L' F B2 L2 F L' B' F2 U' F' R2 U B2 D2 R D' F2
2. 20.47 D2 U2 L2 R2 B' D' F U' R2 L F2 U F B U2 R2 U' R2 U' R F' L2 U2 F L
3. 18.98 B D R' L D F2 U R2 F R' F U2 L2 D2 F' L' R2 D' U2 B' U2 B2 R' B2 U2
4. 18.43 F' D' F' R2 F2 D2 R' D' U R2 L2 F2 D L B R U' F B' D U2 F' L2 F' B2
5. 20.14 D' U2 R' L' D' F2 L2 B2 F U' B R F2 B U B2 D' R U2 F R' B2 F2 L2 R
6. 20.71 L2 D U' B D' B D2 L2 B2 R L' B' D L2 U B2 D F B L2 U' F' B2 L U
7. 18.58 U L2 F' U' R' D2 F' R2 B2 L' B U B' L R B L2 R' F2 L' U' R F R B'
8. (21.68) D' U' B2 R D' U L R' B' U2 B U D R' D L D' F2 R' B' F2 R2 U2 L2 B'
9. 20.84 L' F U' L' F' D' R2 U' D2 R L' D' L F' U L2 B2 U' B2 F D' R2 B' R' L2
10. 17.73 B2 R' U D' L B2 L' U2 L' U2 F B' U' D' B2 D U2 R' L' D' F L' R2 D2 L'
11. (16.08) B D2 B2 D' F' R' L F B' L R F' D' F' U2 B' F2 D2 U2 F B2 R' B F L'
12. 19.96 L' U2 B L2 F' B L2 U D2 B L' B F' D U L U2 R2 L2 D B2 D B2 D' U'
7/12 phát sub-20, quá tuyệt vời :))

anh đề nghị chú dizz quay clip show hàng gấp thành tích khủng khiếp quá#:-S

dizzmylife2658
16-10-2010, 11:07 PM
ok anh trong nay mai sẽ có :))

tranmynhquan1991
16-10-2010, 11:38 PM
Statistics for 10-16-2010 23:44:10

Average: 29.45
Standard Deviation: 2.59
Best Time: 22.10
Worst Time: 33.30
Individual Times:
1. 32.89 U2 L B F2 L2 D B2 D' B F' D2 U B2 U' F' R D U2 B' D U R' F R' B
2. 29.27 B' D2 U' L U2 L' R2 B2 U2 L R' D2 B2 F2 L' D2 U2 B2 F L2 R2 U L2 B L2
3. 29.59 D2 U2 L D U2 L2 R2 F D' U L2 D' F D U' B L2 R2 B F' L2 R2 B F U2
4. 32.81 B' F' D B F' D' U F L2 R U' R D L R2 B' D2 L2 F2 U' L2 R2 F L' R2
5. 31.51 D U L2 R2 B' F D' R2 F L U2 L U' L' B' F2 L2 B2 R2 D' U' L' R' F D2
6. 23.60 R' D' B' L' R U2 L' B R' D U B L D B2 L2 D' U B' F' L B' D' U2 R2
7. 29.66 F' U B F2 U' F' D2 U R D2 U2 B' U L D R' B' F R B D2 F' U' L' R
8. (22.10) L2 U R F2 D2 B' L' D2 U B' F' L' D2 B' D2 L R B L2 D' U' L' B2 L' B
9. 31.30 D R2 B D' R' U R D2 U' L2 D2 F D2 L2 B F D' U B2 L2 R' D' U' R' D2
10. 28.20 D2 U R' D2 U R D U2 L R B2 R2 B L R' F' R' D U' L R U L R2 U'
11. 25.70 D' U' B' L' B R' B2 F2 L2 U' B' F D B' F R B D F' L U2 F2 D' F U2
12. (33.30) L' B L2 R' U R B D2 B R' D U' R2 B' L2 F D2 B L' R2 U' L B2 F' U2

7/12 phát sub 30 :|

cupid
18-10-2010, 09:07 AM
Statistics for 10-18-2010 09:10:22

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 42.85
Standard Deviation: 3.47
Best Time: 38.12
Worst Time: 47.69
Individual Times:
1. 46.20 F2 L' B2 F2 D' L' R2 D U L R F' R2 D2 U' B2 F2 U F2 L B F2 U B' F
2. 38.12 F2 D' B2 R' U B2 L R D L' R' U R2 B' U' L R' D2 U2 B2 U2 L' B2 L' D'
3. 47.53 B2 D2 L2 D2 F2 U' R D B' D' L' D2 U L' U L2 B L R D' L R2 F' D2 U2
4. 46.00 D U' L D' U2 B F2 D' U' L R2 U2 R B' L R2 D' B' F' D L R F L' R2
5. 43.19 F D B2 U R2 F2 L' B F L2 R' B' F' L2 R2 B2 L F' R2 B' F R2 D U R
6. 47.69 D2 U' B' L D2 L2 D2 F' R2 B' F L R2 B2 D' U2 B F D2 B2 R' B' L' F L
7. 41.12 L' F2 U2 L2 R2 U2 L R2 U' L2 D' U' L' D2 U R D F' L B' D B F U2 R
8. 40.05 D U B2 L2 R D2 L' D' U R2 D' U2 F D' U2 R2 U2 R' B' R' D2 L' R' U' F'
9. 45.92 B F2 L R B2 R2 B2 D L2 R' D' B F2 D' L' B' L2 R' B2 F2 D' U' R D' U2
10. 40.28 F2 L D B D2 L' U2 R F' D2 U' B' F2 L' B L2 B' D' F2 L R U2 R' B' R2
11. 39.44 D' U' B R2 U2 L2 U' B' F R B D' U2 L2 R2 B' F' D' L' R2 D B2 R B2 F2
12. 38.69 U2 R D' U2 L2 B2 F' R U' L R F R B R2 B2 F2 U2 F2 R' B L R2 D R2

OH cũng không cải thiện mấy (:|
7/12 phát sub 45 >:D<>:D<

titikid91yb
18-10-2010, 08:04 PM
Statistics for 10-18-2010 20:10:27

Cubes Solved: 29/30
Number of Pops: 0
Average: 13.54
Standard Deviation: 1.76
Best Time: 9.88
Worst Time: 17.22
Individual Times:
1. 16.06 L F2 L2 D2 B' F D' L2 B U L' D2 R' B U2 L2 R' D U2 B2 F2 U F2 D2 R2
2. 14.67 D' L2 D2 U' L D R' D' L2 D' U2 L' R B D' F2 L' R' B2 F D' U' L' R2 F
3. 13.11 B U2 F' R U2 B' R' B' F L' B F2 L U' F' D R U2 R' D' L' R B F' U
4. 13.81 L B2 F' U' L' U2 B' F' L' D' L' D B' U L' U2 L2 R' D2 B2 F' D L' R D'
5. 13.78 F L2 B2 F' U L R' D' B2 F' D U F' R B F D2 R2 D2 U' F' L D R B'
6. 9.88 L' B U2 B F D2 F' L' R2 F2 L U' B R2 D2 U F D2 F L R2 D' B' D U
7. 16.53 U' R F' U2 B2 D2 L2 D' L2 R' U' L' R' D2 F' U' B F' D' U2 F2 R D L2 R2
8. 13.89 U' L D L R D' F2 L' R' F L2 R F' L' R2 U F2 U L' D' U' L B2 F' R2
9. 14.95 L' R' D R B D2 L R2 B2 D2 F L' R2 F' L B2 F' U' L U R' D L R' F
10. 15.83 L2 B2 F2 L' U2 B' L2 D B2 F' D L' R2 D2 U2 B2 R D' L' R2 F' U B F D'
11. 14.20 R' U R B2 U F' D B2 R' D' U L' R2 D2 R U' L R2 B L' D' L2 B2 F2 D2
12. 14.64 F' L2 B F2 D' U' L R2 B2 R B2 F2 L' R F2 L' R2 B2 U2 B' U L' F' R B
13. 14.45 B' L U2 B F R2 D' U2 B2 L2 R' B2 D L' D U' R2 U' L' R F' U' L2 F' D2
14. 17.22 B F L2 D U L' R' B2 F2 U R' U2 R B2 D2 L R' D2 L R F D' L' R' U2
15. 13.83 B' F2 D F' R F2 U' F2 R2 D L2 F2 L D' B2 D' L' B2 F' U2 B2 F' L' D2 U
16. 11.44 L' B' F2 L2 U2 B L2 D' L' R2 B' D' L D' U2 L' D2 L R U L2 R' D' U' R2
17. 14.20 L D U R F' U2 B D2 B F R2 U R' B F2 L2 D L R D2 U B' D2 L' D'
18. 12.92 D' L' F D U' B F2 D' B' F2 D' R2 D' U' F U' L R' D2 U' F' L R2 U R
19. 12.34 R F R' U' B2 F2 D2 R D' L2 D U2 L' R U2 L U2 L R2 B' D' U' F2 D2 L2
20. 10.19 D2 B' D' U' R U2 B' L D' U2 F2 L R' F2 R' B2 U2 R B U' R B U' R2 F'
21. 12.91 D' U' F2 D L' D U2 B' D' U2 R' F2 U F2 L' R U2 L B2 F L' F R U L
22. 11.31 L B2 L2 R B2 F2 R' B' F L2 F' L R' D B F' D F2 D B' D B L' F2 U'
23. 11.64 B2 F U2 F' D U L' R F D U' B D' B F L' B2 F2 L2 R2 F2 L' R2 F L2
24. 12.38 L2 R2 U2 R2 U2 B2 U2 R2 B F L' B2 L2 R' U B F' D2 U F' U B2 D2 B2 F2
25. 13.44 U F' D' L2 F2 R B2 R D' L' F U' L D2 U2 B L2 R F2 U2 L2 R2 D U L2
26. 14.77 L' D U' B R2 B' F' L2 R' B D U2 B' F U2 L' R2 F' U2 L' D' U2 B R F
27. DNF R B2 D2 F' D' U L2 F D2 U' R' F L D L2 B' F' L2 D L' B F2 U' L2 U
28. 11.11 F R2 F2 U F D2 R F' D2 F' L D' R B' F R U2 L2 D' R B' U' B L2 F
29. 13.72 B2 F' L R D U' R B' F' R B' U' B F' D U B' L' R2 D2 B' F2 U L D2
30. 13.50 F2 L2 R F D2 U2 B2 F2 D' B F2 R2 U' B L2 B F D B2 F' L B' D' U L2

F2L OH

cuibaponline
20-10-2010, 07:56 PM
Statistics for 04-04-2007 02:58:15

Cubes Solved: 7/7
Number of Pops: 0
Average: 39.18
Standard Deviation: 3.95
Best Time: 34.34
Worst Time: 46.23
Individual Times:
1. 36.37 L2 B' D2 R U B L D L' D' F' L' R' B2 D2 L' F' L R D' U L2 R2 F L'
2. 38.62 D U R D L' F' L R' D2 L R' D2 R' U F2 R2 B2 U F' L2 R B U R' U'
3. 35.66 F' U' R B L2 D' U' B2 L2 B F' R2 F D' U' F2 D' F2 U2 L2 F' L U' B2 L
4. 46.23 F' L2 R D L D' U L' U2 B D2 U F' R2 B' D2 B2 U L' B2 F2 U' R B2 F2
5. 43.06 D' U' L R B' D2 U F' L D B' D2 U' F D2 U2 L' U2 F R2 D' U' F R B2
6. 34.34 L' R2 B F2 R B F2 R D2 U2 L U' L' R' F2 R2 B' F' D' F2 L R' D2 R' U2
7. 39.99 F' D U2 F' U2 F2 L' R2 U2 R' F L' D' L D L B2 U B2 L' D B' F' D2 B

hix....OLL toàn làm 2looks nên lâu gớm

dizzmylife2658
20-10-2010, 11:04 PM
Statistics for 10-20-2010 23:25:59

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 19.01
Standard Deviation: 2.81
Best Time: 12.14
Worst Time: 22.39
Individual Times:
1. 20.30 L R2 F D2 U' L' R2 D U R2 B' L2 U' F L' D U' R2 B F' L2 R2 F2 D' U2
2. 18.81 L2 U L R B' L D B F L D' L R' B2 L R D' U R2 U F L' U B R
3. 16.64 R U' L' R U2 B F' L' R2 F R' D' B D U' F' U' B' F D L2 D' L' R' F
4. 12.14 L2 R2 F2 R2 D2 U' R D R2 F' D' U2 L U2 L' B2 L2 B' F D F' D2 L R2 F'
5. 19.39 F U' B2 F2 D2 B F D B2 L2 B F' D' U' R2 D' F2 L R B' F' D' U B2 L2
6. 20.39 L2 R' U2 B2 F2 D U' B' R B' F U L2 R' F D U' B D2 U B F2 L R' F2
7. 15.52 L2 D' U2 L2 F U2 R2 B2 D2 U2 B D2 U' B2 F2 D2 B2 F2 L F D2 U2 B2 R F'
8. 21.81 U2 F L2 D L' R2 B' F' D B2 F2 U' B2 F U2 B' U2 L2 R D2 B' F2 R2 D F2
9. 21.52 D U B' L2 B F2 D2 U2 B2 F' L F' L2 U B F D2 L' B' R2 U' L' R' B' U2
10. 22.39 L2 R B' F R B' U R U2 L2 R U2 B' L' R D2 U B2 F2 D' R' U B D L2
11. 19.55 R' B2 U2 B2 F' U' B2 L2 R' B2 F' R' F U' L' R B2 F R F' L' B L R U'
12. 19.64 L F' L R D2 U2 L2 R U' B F' R2 B2 D L F2 R2 U R' D U R B' F' R'
tuyệt vời !!!!!!!!!!!! best 12.14 !!!!!!!!!!
PS: tiếc là k có clip :( nhưng không sao vẫn rất tuyệt vời =)))))))))

tranmynhquan1991
20-10-2010, 11:26 PM
Statistics for 10-20-2010 23:31:51

Average: 28.62
Standard Deviation: 2.12
Best Time: 23.25
Worst Time: 32.30
Individual Times:
1. 28.12 D2 F L' U2 B' R2 B' F L R2 U L2 R D' B R U' B2 D B F2 L2 U B2 L'
2. 28.56 B' L2 R U' L' F' L R B2 F' D B2 F L2 D' L2 R2 B U2 F R2 B D F D
3. 27.86 L R2 B' D2 L' F U2 L B' F' D U2 L2 R D U L D2 U2 L D' B F2 L' R2
4. 24.98 R2 B L B' U2 B' F' R' F' U' B2 F L B2 F' R' D' U R2 D F2 L R2 D' U2
5. 29.85 D2 L' R' D2 U R U L R' U2 B2 F2 U L R B' L2 R' U' L2 D2 L2 B D' U2
6. 31.18 D2 U' R2 B' L R' D' U L2 B' F L2 R2 U L2 R2 B' F R D2 B2 F2 R U R
7. 30.65 R2 B U L' R' U B F R2 U R2 D U' B2 F' D2 U L2 R D B2 F2 L' B2 U
8. 31.58 R2 D L' R B' F U' F2 D U' L R' D U2 R2 U' L' U L2 D U2 F D R D'
9. (23.25) B R2 B2 F2 D2 L2 D2 F D L2 D2 U' B2 F2 D' L D2 U F U B' L2 U' B L'
10. (32.30) U L2 R F2 L2 D' R B D U B2 F R F' D2 U B' L R2 B' D U2 R' D' B2
11. 24.29 R U' R' D' U2 L' D2 U2 B2 F2 D' U2 F D2 U' L2 R2 F' L2 D' B2 F D2 B' F'
12. 29.14 D2 L2 U L' R' B2 F' R F L' F D' F2 L R D L' R' D2 B F2 L R' D' R2

:| có vẻ xuống 28 hẳn rồi đây

BKer2004
21-10-2010, 09:37 PM
Statistics for 10-21-2010 21:43:50

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.97
Standard Deviation: 1.81
Best Time: 20.25
Worst Time: 26.39
Individual Times:
1. 21.84 R2 D' B2 D' R D2 U' L F' U' F2 U' B F' R2 D' R' D' B2 F R B2 F U2 F
2. 24.64 D B' R' D B' D' U' L' B D2 B L R' B D' U R F R2 D U2 L2 R' B D
3. 21.42 L2 R' F2 D B2 L D2 B2 R' B2 U' L' F2 D' R2 D' U' L R2 F U2 B D2 U L2
4. 25.08 D' L2 D L2 B' F L' D' F2 L D' U L' R' B L' R B2 F' L R' U2 F' L' F
5. 21.31 L' B F2 U L' F L2 R' D L R B D R B2 F2 D' U2 L2 R' D' U L' R' F2
6. 21.78 D' L' R D' F' D2 F' D B' F2 R2 D2 U' L2 F D2 U2 F2 D U B' D' F D2 U'
7. 21.38 L' B2 F' D' U2 F2 L' R B L F2 R D2 B U' L2 R' D2 R' B' F' R2 B2 L2 F'
8. 24.27 D2 F' L2 B F2 L' R F R B' F2 L2 B2 U2 B L' D' U R2 F' L2 R2 D2 R F
9. 20.25 D2 U F' L2 R U B' D U' L' F2 R' B2 F' D' U2 R F2 U' B' F U L' D' U'
10. 23.28 B L' F U' F' D' L' B' F2 D' U' B L' B2 L2 D' U' B' F2 D2 U2 B2 L R' U
11. 26.39 B' F U' R2 U2 R' U2 B F' R2 B' D B F2 D2 U' L R B F' D U R' F2 L'
12. 23.98 L R' D U R' F' D2 R D' L2 U2 L2 R' F2 D2 L R' D2 B2 D F D U' R D

dung271994
22-10-2010, 04:42 PM
lạ lạ.. bắt đầu có chút nghi ngờ .... không biết danh tính ra sao ... mà vừa post đc 3 bài ( 2 bài trong phần thành tích ) mà đã cho thấy anh ấy pro @@ .....mod đâu hết r ... nghề dìm hàng kìa . dìm nhanh kẻo chết hết :))

Statistics for 10-22-2010 18:05:26

Average: 46.88
Standard Deviation: 3.18
Best Time: 40.84
Worst Time: 1:02.03
Individual Times:
1. 48.62 D' U' B L' U R F D R2 D' U L B' F U' L' R B' U2 F R B' F2 D2 U
2. (40.84) U2 L2 D2 U' B F2 L R' D U' L F' D U2 B2 F2 L2 D U F2 L2 D U' R' B2
3. 42.92 D' U F2 D R F2 L' R2 F2 R F D U F' L R2 B' F' L2 U2 R B F L F'
4. 50.03 L B F2 U' F2 L' R' B L B D' B2 F' D' L2 R B F U L' F2 L2 D U F'
5. 43.98 B F' U B' L' B' L R B2 F D' U' L R2 D' L' R F R U B2 F' L2 R2 F
6. 45.31 L2 U2 B2 D' U2 R2 D2 R' D U2 F L2 R B2 F2 U2 L2 R' D U L2 B2 F' D' U
7. 46.84 B L B2 D2 U R' D2 F' L2 R' U L R' U R D2 U2 F2 D U' B F R' U2 L2
8. 45.86 D B2 U2 L' R2 B2 F' D' U L2 R' B F D' U' L R' D B' F' R2 B' L F2 D2
9. (1:02.03) B2 D' F2 U B2 F' L2 D U' L' R' B' D2 L' R B2 U' R B R D2 U' L R' F2
10. 54.36 L2 U2 B F L' D L' R F2 D2 U2 F' D2 B D U L R2 B L2 R2 B' F' D U
11. 45.94 R' F' U2 F' U2 L2 R' D' U' F2 D2 U R B2 F D U2 L' R2 B F' U L2 U2 F'
12. 44.98 D U B2 L2 D L2 B2 F D U' R B2 R' F2 R2 U2 L' D U2 R2 F2 D L2 D' U

cuibaponline
22-10-2010, 08:16 PM
Statistics for 04-06-2007 03:12:51

Cubes Solved: 8/8
Number of Pops: 0
Average: 40.30
Standard Deviation: 4.85
Best Time: 30.91
Worst Time: 46.39
Individual Times:
1. 40.54 L' U2 L' F2 D' U' F2 L2 R2 F L R' D U' B2 F U2 F L' R2 D' L B F' L
2. 40.48 R2 F2 D U B L B L' F' L' R2 F2 D L2 R2 D2 U L F U' F' R' F' D U'
3. 46.14 R' U' B2 D' U B D' B F2 L R2 F' L2 B2 F' L' U' R2 B2 D' U B2 L' B F
4. 46.39 L D' R' D2 U B' F2 R2 B L2 D2 L' R F D2 U R' U' B F' D2 R U2 F' U'
5. 40.12 B' D F2 U L2 R F2 D' U' R B F R' B2 D' R2 D2 U2 F' L2 R' B F U' R'
6. 42.43 F D F' L2 R B' F' D' U2 L B2 L R' D' B2 L2 D2 U B' F L R2 D' F' L2
7. 35.36 B2 D2 U' L2 D U' L2 B' D B F' L B2 F2 D' U R U B2 F2 L' R U2 F L
8. 30.91 R2 U2 B L' R' F' D2 L2 R U' R2 D' B' U2 L U' F2 R2 D' U' B' F' U2 B2 L'

OH hôm nay tệ quá, 2 hôm nay thấy A5 cứ kẹt sao đó:(:(:(:(....
bao giờ 3x3x3 speed mới sub 20s đây....
cho em hỏi nếu làm OLL theo kiểu 2look thì bao giờ OH 30s đc thế;);););)

BKer2004
24-10-2010, 08:32 PM
yeah! dù đoạn giữa hơi kém
Statistics for 10-24-2010 20:32:32

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 22.24
Standard Deviation: 2.30
Best Time: 18.39
Worst Time: 25.70
Individual Times:
1. 21.34 D U' B2 L D R2 B L2 D U B D' U' L R' D' U' F' D' U' B2 U2 B L' R
2. 21.41 B D L2 B2 L D' B' D2 U2 F L' R' F L2 R' B R' D2 U' L' U B' U2 L U'
3. 20.28 B U B' U L2 R2 D' R' D2 B F L2 B R F' U2 L' R' F D B' R2 F2 L2 R2
4. 24.58 L' R2 B F' R' D2 B2 F' U L2 D U2 F' R2 D U' F D B2 F2 D2 L2 F' D' U'
5. 18.39 U L2 B U R' B F2 L' D' U B D2 L2 R D' U F' D' L2 R' U B F' D R
6. 22.05 B' F D B' F2 D' U' R2 U' L2 U' R' D U L' R B' F' L2 R2 B F L' B' F'
7. 24.42 F' U' B2 F L B F' U' F R2 F' U' R' F2 U2 F' L2 B F' U L2 R2 U' B2 F'
8. 24.66 L2 F L B F2 L R' U B' D' L' D2 U' B L' R' U' F L' F L2 F L R' U2
9. 25.70 B L' U' L2 R2 B' F2 D R' B F' L D B2 L2 R2 D' U R' D2 U L2 R2 B U2
10. DNF R2 B2 D L B' F2 L' U2 F U2 B' F L2 F2 D U' L2 R' F' L' R B2 L' R D'
11. 19.09 D U L R2 B' F U F2 U' F' L' B' F R2 B D U' B2 F R' B F L2 R' U'
12. 22.70 D' B' U2 L2 B2 D' U F2 L B L D' B' D2 B2 L F' D2 L D' L' R' D2 U2 F

tranmynhquan1991
24-10-2010, 09:49 PM
yeah! dù đoạn giữa hơi kém
Statistics for 10-24-2010 20:32:32

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 22.24
Standard Deviation: 2.30
Best Time: 18.39
Worst Time: 25.70
Individual Times:
1. 21.34 D U' B2 L D R2 B L2 D U B D' U' L R' D' U' F' D' U' B2 U2 B L' R
2. 21.41 B D L2 B2 L D' B' D2 U2 F L' R' F L2 R' B R' D2 U' L' U B' U2 L U'
3. 20.28 B U B' U L2 R2 D' R' D2 B F L2 B R F' U2 L' R' F D B' R2 F2 L2 R2
4. 24.58 L' R2 B F' R' D2 B2 F' U L2 D U2 F' R2 D U' F D B2 F2 D2 L2 F' D' U'
5. 18.39 U L2 B U R' B F2 L' D' U B D2 L2 R D' U F' D' L2 R' U B F' D R
6. 22.05 B' F D B' F2 D' U' R2 U' L2 U' R' D U L' R B' F' L2 R2 B F L' B' F'
7. 24.42 F' U' B2 F L B F' U' F R2 F' U' R' F2 U2 F' L2 B F' U L2 R2 U' B2 F'
8. 24.66 L2 F L B F2 L R' U B' D' L' D2 U' B L' R' U' F L' F L2 F L R' U2
9. 25.70 B L' U' L2 R2 B' F2 D R' B F' L D B2 L2 R2 D' U R' D2 U L2 R2 B U2
10. DNF R2 B2 D L B' F2 L' U2 F U2 B' F L2 F2 D U' L2 R' F' L' R B2 L' R D'
11. 19.09 D U L R2 B' F U F2 U' F' L' B' F R2 B D U' B2 F R' B F L2 R' U'
12. 22.70 D' B' U2 L2 B2 D' U F2 L B L D' B' D2 B2 L F' D2 L D' L' R' D2 U2 F


Thành tích của bạn tốt quá . Có thể làm clip đc ko :D

vuaquyen92
24-10-2010, 09:54 PM
yeah! dù đoạn giữa hơi kém
Statistics for 10-24-2010 20:32:32

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 22.24
Standard Deviation: 2.30
Best Time: 18.39
Worst Time: 25.70
Individual Times:
1. 21.34 D U' B2 L D R2 B L2 D U B D' U' L R' D' U' F' D' U' B2 U2 B L' R
2. 21.41 B D L2 B2 L D' B' D2 U2 F L' R' F L2 R' B R' D2 U' L' U B' U2 L U'
3. 20.28 B U B' U L2 R2 D' R' D2 B F L2 B R F' U2 L' R' F D B' R2 F2 L2 R2
4. 24.58 L' R2 B F' R' D2 B2 F' U L2 D U2 F' R2 D U' F D B2 F2 D2 L2 F' D' U'
5. 18.39 U L2 B U R' B F2 L' D' U B D2 L2 R D' U F' D' L2 R' U B F' D R
6. 22.05 B' F D B' F2 D' U' R2 U' L2 U' R' D U L' R B' F' L2 R2 B F L' B' F'
7. 24.42 F' U' B2 F L B F' U' F R2 F' U' R' F2 U2 F' L2 B F' U L2 R2 U' B2 F'
8. 24.66 L2 F L B F2 L R' U B' D' L' D2 U' B L' R' U' F L' F L2 F L R' U2
9. 25.70 B L' U' L2 R2 B' F2 D R' B F' L D B2 L2 R2 D' U R' D2 U L2 R2 B U2
10. DNF R2 B2 D L B' F2 L' U2 F U2 B' F L2 F2 D U' L2 R' F' L' R B2 L' R D'
11. 19.09 D U L R2 B' F U F2 U' F' L' B' F R2 B D U' B2 F R' B F L2 R' U'
12. 22.70 D' B' U2 L2 B2 D' U F2 L B L D' B' D2 B2 L F' D2 L D' L' R' D2 U2 F


Thành tích của bạn tốt quá . Có thể làm clip đc ko :D


Bạn bker aka tikid bạn ấy làm cực nhiều clip rồi anh ạ :))

PS: đề nghị bạn bker ko gây xôn xao nữa ko ăn ban bây h =))

BKer2004
24-10-2010, 10:50 PM
@ Quân: lol =)), để thư thư cho mình 1 time nữa r mình làm clip =)) =))

tranmynhquan1991
25-10-2010, 01:35 AM
@ Quân: lol =)), để thư thư cho mình 1 time nữa r mình làm clip =)) =))


spam nốt câu là hôm nào phải qua đòi tiền bạn này :))

BKer2004
25-10-2010, 04:56 PM
@ Quân: lol =)), để thư thư cho mình 1 time nữa r mình làm clip =)) =))


spam nốt câu là hôm nào phải qua đòi tiền bạn này :))


hôm nào đi off lấy

BKer2004
26-10-2010, 06:32 PM
Statistics for 10-26-2010 18:31:54

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.68
Standard Deviation: 2.91
Best Time: 16.11
Worst Time: 26.64
Individual Times:
1. 23.23 B F' U2 F' D' L' B2 L R' B F' L2 B' D' B' F L2 B D' U
2. 24.41 R' D' L' R' D' U' F2 R B2 D2 F2 L2 F2 L D L2 R2 D2 B' R
3. 25.97 D' B' F' L' R D2 U F' R B' F L' R2 D U2 B' F2 D2 L' F
4. 16.11 D' F2 L U2 R2 D F2 U' L' R2 B2 F2 L' B' L' D' U L' D U
5. 23.08 B2 U L R B L' D U2 L B F' L2 R' D' U F' D2 L2 R U
6. 19.11 D U2 B2 U2 L2 R F L2 R' D B L' R D' B2 U2 F' D L2 U2
7. 26.64 U2 B2 F U' F2 L' R U B2 F U2 B D B2 L R' F' L R' U
8. 22.69 R' F D2 R' B' F' D R' B2 F L B' F L' D2 U2 L' B F U2
9. 19.69 F2 L2 D' U' L2 R2 B2 F D2 U' L' R D' F' U' L' R' U' L2 R2
10. 23.75 B' U L R2 F2 D U' L' B2 D2 U R U F' L2 F' L' U2 R F
11. 22.39 U2 L R F L2 R2 D2 B L' D U2 B F' L B' F2 R2 B' U' B2
12. 25.05 F R' D' U L D F' L2 B' F' U' B F D' F R' B2 F' L B'

ye! 16s full-step

dizzmylife2658
26-10-2010, 10:44 PM
Session average: 19.97
ave of 5 : 19.60
1. 20.20 F' D B2 D2 F' D2 F D B' F' L R2 F L F R2 U2 R' L2 F R2 B' L U2 L
2. (15.94) F L F2 U2 R2 L U2 F2 R U' F2 R2 U2 D' L B' D' L F' R' L2 B F U2 B'
3. 20.40 L' R2 U R2 L D2 U' B2 F R2 U F B' R L U2 D2 B' L2 D' U F B2 U R'
4. 20.92 U2 L D2 F' D2 U F' B L B' U' L U' R F2 L2 B D2 F L U R' F2 U R
5. 20.64 F L' R2 F' B D2 B' F' U2 R F2 R' D' R' U2 R2 U D' L D' B R F L R
6. 19.00 L2 U' B2 D F U L2 R' F2 L B2 D' R B U2 D B U R2 L' D' R U' D2 B2
7. 18.97 B U' B U2 L' R F' R' L' U R2 B2 L' D2 L' D' U' R F' U2 D2 B L' R' U2
8. 19.17 B' D' U2 L' D F' D2 R' L' D2 R2 U F2 D' F2 L D U2 R2 B' F' R' D R' D
9. 21.28 F' B D2 B F2 U' L2 D U2 L' U F' L F' U D2 R2 B L' R2 F2 D' R' B' R
10. (21.70) D' U' L' U D' R' B R B' U2 B' L D' U2 L R2 U2 L' D L' U2 D' R2 D' F
11. 18.32 L2 D B L' R2 F2 L U B2 R D2 U2 R B R U2 L2 B R2 F' D B' U F2 R2
12. 20.76 R' D B R2 B2 F R F2 D B2 L U R L D U B' R' L' B' U' R' U2 D2 L

hcuber
28-10-2010, 05:44 PM
Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 41.75
Standard Deviation: 4.94
Best Time: 32.05
Worst Time: 49.41
Individual Times:
1. 36.53 U B2 F' D' U2 B D' U2 F2 L' B F2 R2 D U B' F2 U R D' U R F' U2 B
2. 49.41 B R2 D2 U2 B F' D2 U' L' R2 D2 F' U2 L' R B' F2 L' D2 B F' U' L' R2 D'
3. 40.75 D2 R F' L R' F' L' D' L2 D' B2 F' D2 L' B R F L2 R B D' U' F2 U2 R2
4. 45.83 U2 F' L' R2 B2 L' R2 F' U' B U2 R2 D2 U B' F U2 L2 U' B F R' F2 U R2
5. 41.72 D2 U R2 B L R' D' U R2 D2 B2 F D B F L' R' U' B2 U' B2 F2 D2 U' L
6. 40.02 B F U2 L D' U' B F R2 F' D2 U R B' F L' R2 D F' L2 F' R' U F2 L'
7. 37.45 L' U B F U' F U2 L2 B2 D' U L2 B D' U' L R2 B' L R' D U2 F' U2 B'
8. 32.05 D' U2 R2 B F' U' F' D2 L F D2 L R' B2 F' D' U' L D B R' D L D' U'
9. 47.95 L B D' F' R2 D L' B2 F2 D2 U B' R2 B F R D2 U' R D' B' F U F' R
10. DNF B' U' B F2 D' L R D2 U' R' B2 R2 F2 U' B2 D L2 U' B2 L' F2 U2 L2 R U'
11. 47.17 L2 D2 U B2 F2 L' F L D' F2 L R B' U2 L' B2 F2 L2 B U' F D' F2 D U'
12. 39.42 F D2 B2 D' L' B' F L2 F2 L2 D' U R2 B' D U' L' F2 R2 B2 F D U L2 U
13. 42.72 D U' B F2 L R B2 U F2 L B' U2 B2 F2 D L' R' B' L' D U2 R' B F2 L
chơi lại từ đầu.

BKer2004
28-10-2010, 06:06 PM
Statistics for 10-28-2010 18:05:47

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 13.34
Standard Deviation: 0.73
Best Time: 11.81
Worst Time: 14.30
Individual Times:
1. 13.62 L U B F R D2 B F L R2 D U2 L R' D2 U' F' D2 U F'
2. 13.44 U' R' D U2 L2 D2 U B2 U L' R2 B L' R2 D B D2 L B2 F'
3. 12.77 L F U2 L2 R' D' U L' R2 B R' U B2 U2 R B' F L R D
4. 14.25 L R' U B2 U' R D U' L' D L' R' U2 B2 L F2 D' U R2 B'
5. 13.58 R B R' U2 B2 D' R B R B2 F2 D2 L R2 B2 D' U R' D2 U2
6. 11.81 F2 L' B' F2 L2 R' B F' U B F U' B' F L2 R B F2 U2 F'
7. 13.39 F2 D B2 F L R' D2 U2 F2 D2 U2 F D U2 B2 F D B F' U
8. 13.55 B2 F' L U F2 U L2 D' B U B D L' F2 U2 L R B2 F' L'
9. 14.30 L2 R B' L2 R' B D2 L B' U' L' B R' B2 F2 L' B F2 D' U'
10. 13.84 B' F D U L' R' D2 B' L' R' U2 B F' R2 D' F L R D2 U2
11. 12.08 D2 L' D R F' L' R2 B2 D2 U' R' D2 U B2 R2 B F L R F2
12. 13.48 D' L' R' F D2 R2 U' L U2 B F' U' B D' L2 U R' F2 L' R

F2L oh

tranmynhquan1991
30-10-2010, 02:45 PM
Statistics for 10-30-2010 14:45:28

Average: 27.49
Standard Deviation: 2.75
Best Time: 20.56
Worst Time: 33.97
Individual Times:
1. (20.56) L R2 B F U2 F2 R' F2 U2 L' B' F U' R B2 F2 D2 U' B' U2 B2 F D' B' L2
2. 28.15 L' B' L2 R B' L2 R D' L2 R F2 L2 R B2 F' R B' R2 F' U L2 B' F L R
3. 27.24 D2 B2 L R' F L R2 D' B' L F' U' L2 R D' L2 R' F' D' L' R2 U2 L R2 D'
4. (33.97) F D2 U R D' U B' L R' B2 F2 D L' R2 F2 L2 R2 D2 U R2 F' R D2 B F'
5. 25.24 L' R2 D U' B2 F2 R' D2 U2 B D' B2 D2 U L B' R2 B' R B' F L B F2 U'
6. 32.98 U' B R' D F2 L2 D U' L' B R B2 R U' R2 B2 D R' B' F L' R U B2 F
7. 29.86 F' R' D' U B U L U2 F' D' F' D2 U B2 F L2 F' L' R2 D2 L' R' B' R B2
8. 21.92 L R' B' D2 U B F' U B' F2 R D' U2 L B F2 R2 B' L' R' D' U2 L R' U2
9. 28.62 D' L' R' D2 F U' F2 D U F' D B' F' D2 U2 R' F2 L2 R B' R B F' D R'
10. 24.64 L' B' F' R D2 U L' R' D F' L2 B2 F2 U2 R2 U L' F' L D U L' B F2 L
11. 30.13 R B' F' R' B F' D2 U2 B2 L B2 F L R2 B R' B2 D U L2 B R' D' U2 L'
12. 26.17 R' D U2 L B2 F2 L F' U' B' R F' L R' D2 U2 L R2 F' D2 B' F2 L' B D'

cha đc phát 27 ave rồi :))

BKer2004
01-11-2010, 05:13 PM
Statistics for 11-01-2010 17:13:42

Average: 22.19
Standard Deviation: 1.34
Best Time: 18.67
Worst Time: 25.61
Individual Times:
1. 23.98 L2 R B R2 D U2 L R2 F' D U L2 R' B2 F' L' D2 R' D' U' R' B2 F2 R U'
2. 21.30 U' B2 F2 D' R' U2 B D R2 D' U B D' U2 B' U B2 F' D2 U2 L D2 U' B2 F2
3. (18.67) U F R' D2 L R F2 D2 L2 D F2 L2 R2 U' B' F' R' F R2 B2 D' U L R B
4. 22.44 L R D F' R D' U L R U R' F' D2 L R2 B' L' U B2 F' U2 B F U L'
5. 22.38 D' U' B2 U' L2 R B2 R2 F2 D L' B U' B' L' F D2 U' L2 R' B2 F L R' U2
6. 25.26 D U' R' D2 F2 D2 U R' B' F2 U' L R' D U' L B F' L2 D' U' L2 R' D' L'
7. 23.33 F2 L R B F L R B2 F2 L' F U F L2 R' U2 F' L2 U R' U L R' B2 D'
8. 19.61 L2 R' U F' D' B2 D U B' F2 L B2 F' R2 B D2 L' R' D' U' F2 L2 R B2 D2
9. 19.23 U B' L2 R' D' F' D' L' D' L D' U B F' U2 F2 U' B2 L2 U2 L U2 R' F' D
10. 22.30 L F L B U' B2 F2 L F D2 U' R U2 L' R' U2 L2 B' F U' L2 R' B2 R U
11. (25.61) B' F2 D2 U' L R B U' L F D2 U' L' D2 U2 R' B' F' L' R2 F' L' D' U B
12. 22.05 R2 F L U' B2 D' L2 R2 B2 F' D' L2 D B2 U B F' L2 R2 B' F' D' U' R2 B'

tranmynhquan1991
01-11-2010, 10:44 PM
Statistics for 11-01-2010 22:44:37

Average: 28.78
Standard Deviation: 2.08
Best Time: 24.64
Worst Time: 34.59
Individual Times:
1. 26.77 U2 F' U' F U' L F2 R D U2 L2 R' D' U' L B' L2 B F U' L R' F2 L2 R
2. (24.64) D' F' L D U2 R D2 L2 U' B2 F2 L' R2 D U R D2 L2 B2 F' D B' L U2 L
3. 25.56 D2 U2 B F2 L' F' D2 U' R2 D' R' B F R' B F2 U R' B' F2 D U F U L
4. 31.82 F' R2 D2 B' F L2 D' L' B F D' U2 F2 D L R2 D2 U L B F' D2 U L' R2
5. 33.42 D2 B' F L' U L D' R U2 L' R' F2 D U2 F' L R' F2 D' B' D' U L2 U R'
6. 26.51 U B2 F' D' L2 B L2 R2 U2 B2 D2 F2 U R U' B U' L D2 U' B' D2 L' B F'
7. 28.57 U L' D' U B L D' U' R2 F L B D B F' U L' R2 B2 D U R B2 F L'
8. 28.22 F2 U' B F' D' U' F D L2 R2 D2 F' U R B2 F2 R2 F L' D U2 L2 R2 B F2
9. 29.25 B' U' R D' U2 L B2 D' U2 L2 B2 U L F' D L' B F2 R U2 B F' D B2 F
10. (34.59) B' D' R' D B' F L2 F U' L' D' L D2 U2 F2 D U2 L2 R' D L' D' U B' F
11. 28.13 F L' R' U L2 R' U2 F L' U2 L R D U' B' F U' B' F' D' F' L' D F2 U'
12. 29.59 F' L R B F' R' F L' B F2 L2 D2 B' L D U2 L2 B' F2 U' F' U B2 F D2


3 nhát trên 30 lận :| nản quá . bao h mới xuống 27 hẳn đây

BKer2004
02-11-2010, 05:38 PM
Statistics for 11-02-2010 17:38:38

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 21.14
Standard Deviation: 1.65
Best Time: 17.94
Worst Time: 23.62
Individual Times:
1. 21.25 R2 D' U R' B2 L R2 D U L2 R' B2 F2 U' B2 F' L' D L R' D F2 D2 U' R
2. 20.69 B' F D2 U' B' F L' R F' D2 R' U2 R' D2 U' B D' U' L R' D B' F L' R2
3. 20.00 L' R2 D2 F2 L' R' B' F' U2 B' F' R D U B' F2 D U B' F U B' F U L2
4. 18.72 L U' F2 L R D U R' B2 F2 D2 B2 F2 D' U2 B2 L2 R' D2 U L2 R D' U2 L
5. 17.94 L2 D' L R' F D2 U2 B F U B' F' L' R D U F' U2 F D L R' D U2 R2
6. 23.62 L F R' B' F U' R B' L D2 U2 B' D' U' B2 R2 B D L2 B' U' B' L2 B F
7. 21.28 D F L2 R2 F R2 B2 U2 B2 F' L2 R2 D2 R U2 R2 B' F' D' L R' U2 B2 F' L
8. 22.83 L D2 B' F2 R F2 D2 B2 F L2 R' B F' L2 U2 B' F R' D2 U' L D U' B' U
9. 22.89 U' B F2 D2 F U2 R' D' U L2 B L R2 F' R2 B F D2 L2 R' D2 B' F2 L B
10. 20.95 B D2 F2 D2 U L2 B2 D2 U L2 R B L' F2 D2 U' L D2 U L2 F2 U L R' F'
11. 22.80 B' F2 R' B D' U B' F U R D' U2 B' R' B2 F D2 L2 R B2 U' L' F D' U2
12. 20.73 U2 R B' U L D2 B' R2 D' U2 B F' D2 U2 L' F2 L' D2 U B2 F2 L R2 U2 R'


Statistics for 11-02-2010 17:39:03

Average: 19.80
Standard Deviation: 0.63
Best Time: 17.94
Worst Time: 23.62
Individual Times:
1. (21.25) R2 D' U R' B2 L R2 D U L2 R' B2 F2 U' B2 F' L' D L R' D F2 D2 U' R
2. 20.69 B' F D2 U' B' F L' R F' D2 R' U2 R' D2 U' B D' U' L R' D B' F L' R2
3. 20.00 L' R2 D2 F2 L' R' B' F' U2 B' F' R D U B' F2 D U B' F U B' F U L2
4. 18.72 L U' F2 L R D U R' B2 F2 D2 B2 F2 D' U2 B2 L2 R' D2 U L2 R D' U2 L
5. (17.94) L2 D' L R' F D2 U2 B F U B' F' L' R D U F' U2 F D L R' D U2 R2

thích quá :D

kien141315
02-11-2010, 06:35 PM
Lần đầu OH, không ngờ mình sub 1p =))
Average of 12: 53.63
1. (46.60) D U' B2 U2 L R U2 F' D U L2 F' D F' U' D2 B' R D2 L2 B2 U F' D L2
2. 53.77 B' D2 L2 U' D L' U2 F R B L2 U D2 L R D2 F L D F D F2 D2 F2 B'
3. 54.93 L F2 B' R2 F' B2 R' U' B' R' D2 R' F' R D U R2 U' R D R' U R2 F R2
4. 49.33 U' B F2 R2 B2 R' D' L2 F2 D' B D U' L F2 D F' L' D' B' F L F2 B' L2
5. 57.18 U D2 F' U2 D' F2 B' D' F L' F' L2 B2 U B' D L2 B' L' U D L R U2 F'
6. 52.41 L D B' D U R2 B L F' R2 L' D' U' B' L D B' R' B' U2 D' F2 B' L2 D
7. 51.49 U2 L B' U2 D2 F R' L2 U2 F2 L2 R' U F' B' U2 L R2 U R L' U F R2 B
8. 54.77 B R B2 F U' R L' D' F U2 L' R2 U' D B' L U2 R' D U' F' D' R' U2 D'
9. 48.89 F2 L2 D' R' B' F2 U2 R2 L' U B R' D2 B' F R2 B2 U2 R2 L' U D B' F D
10. 56.44 D F' B' D2 B' F2 U2 F2 U2 L2 F' U' B' R2 U R2 L' D2 R L' B2 D L' B2 F2
11. 57.10 B2 R' B F2 U2 R2 L D2 U2 R B F R' U' F' R U' D' L B L' B' U' D2 F
12. (59.48) R' L' F' U R' D U2 R2 L' U L U2 B' F2 U2 L' U' D2 R' F B2 D' L2 F U'

tranmynhquan1991
03-11-2010, 11:27 PM
Statistics for 11-03-2010 23:28:24

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 27.29
Standard Deviation: 2.62
Best Time: 22.07
Worst Time: 31.04
Individual Times:
1. 28.34 R' U R2 U2 L' D B2 D' U2 F' U' F' D' U2 B' D' R2 B' D U' R2 B' F2 D R
2. 22.07 D' L R' B D2 L D' B' F' D L2 B D2 B' F' L2 B F R' B' L2 D' F2 D B'
3. 26.06 B2 R2 D' L' R2 D2 B F' D U' L2 B D' U R' B L' B F2 D2 L' R' B2 D2 U2
4. 28.17 D' U L2 R2 B' F D2 L' R D2 U L2 R' B' F' R' B' L2 R2 F' D2 B2 U R2 U
5. 30.74 U2 B' F L R' D B2 F U B F R' U' B2 U F2 D B2 F2 D U' R F2 L' F2
6. 28.31 R2 U' F2 U2 B' F' D2 U R2 F2 L2 B R2 D L2 R' B F D U' L' F D' U' B
7. 29.23 D U B F L D U L B' R' B F' L' D2 B' R B2 F' L2 B F' L' B' F2 R2
8. 23.27 B' R' D U B' F2 L2 B2 F D B D' F' D' U' B F2 L2 F L2 D2 U' B D' U2
9. 26.68 F U L2 D2 B F' L2 D' L' R D' R B' D' U L2 R B R2 B2 F2 R D B' L'
10. 25.40 B' F D2 B2 D' U' B' D2 B' D' U2 F' L2 F2 D2 U2 L R B2 D2 U' R D U L
11. 28.20 B2 F2 U2 B2 L2 R F L2 B' D' L' F' L' R2 D2 L D L' R2 D2 U2 R2 B2 F L2
12. 31.04 D' U B2 D' B2 L U B L2 R' U B2 D L R' D U2 R2 D2 F' D B U' B D

kỉ lục ave mới :D

dung271994
03-11-2010, 11:29 PM
chuẩn bị subs 40s with Guhong :D
Statistics for 11-04-2010 00:30:23

Average: 42.29
Standard Deviation: 4.16
Best Time: 34.36
Worst Time: 53.19
Individual Times:
1. 40.84 U' B R' D' F' D' B2 U' F U L' U L2 D B2 U' F2 U B2 D2
2. 50.14 F2 R D R F2 R2 B' D' F2 R B2 D R2 U L2 U B2 U' D2 F2
3. (53.19) D B' D F2 L2 F R' B L2 F' R D2 R2 D L2 U' R2 D2 B2 U2
4. 43.94 D L' F R F D' R' U' D F R F2 R2 U2 R2 U' F2 U' R2 D2 F2
5. (34.36) D B L' B' L2 F' R2 B2 D' R2 L B2 U2 D B2 D L2 D L2 U2 R2
6. 43.38 R' F' R' L2 U F' U' D R F R2 U' F2 U2 F2 L2 D2 L2 D2
7. 36.98 F D' B' R' U' L B' L2 F2 D F' R2 F2 U D2 R2 L2 B2 U' D2 L2
8. 39.11 U L2 U2 F' U' B' L B R2 F' R U F2 B2 U F2 D' R2 U' D L2
9. 35.84 D' B' R2 D2 B' D B2 R U' F2 L D2 R2 D2 L2 D B2 L2 U B2 R2
10. 38.55 U' F D F U2 R U' B2 R' D' L D' R2 B2 R2 U2 B2 U D2 F2 L2
11. 46.89 R' D B L2 D2 L D R' D2 R' F' D R2 D2 B2 L2 D F2 B2 D' R2
12. 47.26 B2 L' U2 F2 B2 U' R U2 B D' F2 D' L2 D B2 U2 L2 F2

dizzmylife2658
04-11-2010, 08:53 PM
Statistics for 11-04-2010 20:54:22

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 19.40
Standard Deviation: 2.02
Best Time: 16.78
Worst Time: 23.11
Individual Times:
1. 23.11 L U L2 R' B D U B U' L2 F2 L2 D2 U2 L' R2 D2 U L' R U' L R2 D F2
2. 16.78 B D' U' B' U2 B' F U2 B2 L R U2 R B2 F2 L F D' U2 B2 L U2 B2 L' U
3. 21.36 B' R F' U' R' B2 F L' R' B U L' R2 D' L R F' U2 B R2 D2 U' F2 U L
4. 17.28 R' D2 U' F' D' U2 B F' L R2 D' U2 R2 D U' F' D U B F L' U2 B L2 R
5. 16.92 B' L2 R' D2 L' R2 D' U2 B2 D2 U2 L2 D U2 B2 D B' F' R' F D2 U2 B' F2 D
6. 20.20 R F' D' U2 R2 U2 F2 R B' D2 U2 L' R2 D2 F L' F' D F' D U2 L2 R D' R
7. 18.80 F' D B' R' B F2 U2 B L B' U2 R2 B' F L2 R B2 D' U L B R B2 F' U
8. 21.62 F' U2 B F' L R2 F' D' U2 B2 L2 U' L R2 U2 F' U' F' R' D2 R2 D' U2 B' L'
9. 20.58 L D' R2 U2 F U' B2 F L R2 B' F R2 B2 F2 L2 F R2 B F2 U L2 D B2 R'
10. 16.83 R2 D2 U2 B2 R2 U L R D2 U' L B2 F2 L R2 B F' D U L' R2 D2 F D R2
11. 19.64 R U2 L R D U' B D U2 L R D2 U L U2 B D2 U' L' F D2 B L2 B R
12. 19.66 B F2 U2 B' D' B2 L2 F2 L D' U L R' B2 D U L B U' L' B L2 R2 U F2

youreally
06-11-2010, 12:48 PM
đây, hơn 2 tháng trời của em


Statistics for 11-06-2010 12:38:42

Average: 34.29
Standard Deviation: 2.52
Best Time: 30.16
Worst Time: 38.22
Individual Times:
1. 30.22 D U2 F2 L D2 L' B2 D' U2 L' R2 U' F L2 B' U2 L2 R' D B2 L' R' D F' L'
2. 35.55 B2 U' B' U L B2 L' D' R' F2 R B' D U2 F2 D2 U2 F R B F' L2 R2 B' D
3. 30.53 R2 D2 U2 R2 U R' U2 B' U2 L' R B' F' L2 D2 U2 L D2 B2 F R2 U F' L' U2
4. 31.30 R' F D2 B' F D' U' F' D2 U' B F L' B F L2 R' B D' B2 D' U2 B F R
5. 37.38 L F' L2 U B R' F D U B' D2 B2 D L' R2 U' F' L2 B F U2 B2 F2 L' R
6. (38.22) B2 U2 L2 R' D2 F' R U F U' L' B' L R2 U2 L F L2 U B R' U2 B' L U
7. 32.48 L2 D2 L2 R2 U2 R2 D2 U2 F' L2 D L R2 U' F2 L' F2 D U' F D L' R' U' L2
8. 37.02 D' U' F2 R D2 U L2 R' U2 B' D2 U2 B L R' B' F D U2 B' L2 D' L B2 D'
9. 36.22 L' D U F' D' U B D2 U2 B L2 U2 B2 D R' D L D' U2 F L R F' D L
10. 37.56 B2 F' U2 L' U2 B F' L' B2 D' F2 R B F' U2 B2 R D F D2 R' B L F' D2
11. (30.16) U' L' U2 F D' B' U R' D2 B F' D2 U2 L R2 B' L R U F D' U2 B2 F' D
12. 34.66 B L2 U' B2 L D' U F L D2 B' R' D' U2 R' D' U2 L D' U B2 D U B L2

tranmynhquan1991
08-11-2010, 07:19 PM
Statistics for 11-08-2010 19:19:40

Average: 26.78
Standard Deviation: 1.43
Best Time: 21.53
Worst Time: 29.94
Individual Times:
1. (21.53) D2 B F U B' L' R F2 U B' F D U' B F2 R B L2 R D' U' B2 F' D2 F'
2. 28.55 L' R B F R F U2 B F2 U2 B' R' U2 F U' L2 R2 F' L2 B2 L' R' U B' F2
3. (29.94) L D U2 L' U' B2 R2 D2 L R' F2 U2 L U' R2 D R B2 F' D2 U B' R D2 R2
4. 28.82 F R2 D U2 F2 L' D U L2 R2 U B F' U' L R' D L' B R2 B D2 L2 R U'
5. 25.54 D L' R' B' D2 U' R' B F D2 U2 B F2 D2 L' D2 L' R' D R2 B2 F' R2 F' L'
6. 27.24 U2 R2 D' U L2 R2 B2 F' D2 F D' R2 D2 R' F2 L2 D' U' F L R' D' U L' D2
7. 26.32 L' U' F' D2 L' F2 D U B F2 L' R2 B F R' F D' B2 L F2 L B F U2 L'
8. 24.38 B2 L R B' F2 L' R D' B2 R B2 L2 R2 F' R' D B' D2 U L' B F' U B' F
9. 26.80 U' L U2 B2 F2 U' R D U2 R F' L2 U' L2 B2 F L2 R2 F R F D2 F2 R F
10. 24.24 D2 U2 B2 F2 R U L B' R' U' L R B F' R' F' U R D' L2 U2 R F U2 F
11. 27.59 B2 L' U' R' U B' F' L' D U' F L' R2 D' U' R U F L F2 R' B2 D2 F2 D'
12. 28.30 L' D2 U2 F2 L2 R F2 L B' L2 F D' L2 B' L2 R U2 L' R' B2 F D' U' B2 F2

YEAH !!!!! ave 12 26s , ko có nhát nào trên 30

dizzmylife2658
09-11-2010, 05:52 PM
Session Average: 19.62
Best Time: 14.85
Worst Time: 21.67
Standard Deviation: 1.9 (9.7%)

1. 18.99 D' F B' R' D2 F' R' D' U2 R' B' F2 U' D2 R' U2 B U' D2 B2 L' R' B D' F
2. 21.11 R D' L F2 U2 L' F2 U' B' U2 R' B R2 U B' R' D R' L D F2 L' R2 D2 U'
3. 20.90 R' U F B' R2 B L U2 L R2 D' B R D2 L2 B2 D F B' R D' R D' F2 U2
4. 20.53 U2 D2 R' F2 U2 F' R L2 U B U' D' B U' B D' R U2 D2 L' D2 B' D2 L F'
5. 19.48 U' B F2 D' R' F B D U' L R' U F2 B2 R2 U D2 F2 D' U2 L2 U F' U' R'
6. 19.97 B2 D2 F R' D R2 U' L F R F' U2 D F B' R' L F B' R' U' D' B' D2 L2
7. (21.67) D2 L' B' U' D2 F2 B2 U' L2 F2 R2 L' U' F2 L2 R' D2 B U' R U L2 F B' R'
8. 20.94 D2 B L B' F R2 F R' D' R2 F' D B2 F2 R2 B2 L2 U L2 F' U' D' B' R F2
9. 19.64 L B U' D2 F2 D2 R F' L F' D L F2 R D' B' F D' R B' F' R' U2 B' D'
10. (14.85) U R' D F' U' L' F U2 L U' R' F' R B U2 R' F' D' L2 D L' B U D2 R'
11. 16.73 D' L' B2 L F R2 F' L F' D' L D B R' D U2 R' B2 L R B2 U F B' D
12. 20.61 D2 R' F2 B2 R D U' R2 D2 R D2 F' R D L B F U2 L D R F2 L' F B'

dung271994
09-11-2010, 05:58 PM
yêu cầu a dizz k post bài làm tình thần OH của anh em hoang mang :-"

tranmynhquan1991
09-11-2010, 06:04 PM
Statistics for 11-09-2010 18:04:01

Average: 26.26
Standard Deviation: 1.23
Best Time: 22.88
Worst Time: 31.18
Individual Times:
1. 27.53 D R2 B2 F' D2 U2 B F' D U L' R F' D' U B F D2 F2 D2 B' F2 D2 B F'
2. 27.72 L' R2 U2 L2 B2 L B2 F' L R D' U2 L2 B' F D U B2 L2 D' B2 F' U' L2 R2
3. (22.88) L' R U' L F D' R2 D F U2 R D U' L R U B' D2 R2 B2 D' U2 F2 L' U'
4. 23.97 L R' B2 U' L2 D U' B' F' U' F2 L' B' F' D F U L2 R2 B' F2 L2 R2 D2 U2
5. (31.18) D2 L' D' L2 R D2 U2 B U2 B' U2 F' U2 L2 D2 L' R B F2 D U' B' D' B' F'
6. 24.50 U' B F' U' L2 R U' B' L2 R2 D L2 R' D' B' L B' L D2 B F R2 U F' U2
7. 24.51 B2 U2 L' R' D' L R' B2 F L B' D F2 U2 L R' B' L2 B2 D F L B F U2
8. 27.48 R' D F2 D U L2 U B2 L F U R2 D2 U B F2 D2 L2 R2 F' L' R2 B2 F U'
9. 27.25 B F2 L2 U B' L R' F R F' D' R2 F' R' B D' B' L2 B F' L' R2 D U' L'
10. 26.32 L B L2 D B2 F' D' B F2 L R2 U' F2 L' B' R' B2 L R' F U' L R' B2 F2
11. 26.89 B2 L R2 B' F' D2 B' F L2 F' D2 B' F R' D2 L2 D L2 R U2 B F' U' L' R2
12. 26.43 B F' U2 B2 D' U R D R2 B' F2 D F' D2 B2 U' B' L F' D2 U2 L' R D' F

yeah tiếp tục 26 , ave 5 còn sub 25 nữa ^^ .

BKer2004
11-11-2010, 01:27 PM
Statistics for 11-11-2010 13:28:25

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 21.02
Standard Deviation: 1.87
Best Time: 16.48
Worst Time: 23.56
Individual Times:
1. 19.52 D2 L2 U B2 R2 U2 L2 D' U B' F L2 D' F' L2 R2 D' B2 D2 U2 L U' B2 D2 U
2. 19.81 L' R2 D2 R F U' R F2 L' R2 D2 L' R U F2 L U' B L R F' R2 B F D
3. 19.97 L R F U F L' B F' U L D' U' F2 U' L' R D U' L2 R2 U2 B2 F2 R' D'
4. 23.56 L' R' B2 U' L B2 L' F' R' F U L' B2 L2 F D2 B D U R' B L U' R2 U2
5. 16.48 B2 F2 L' B2 L' R B' F' D2 F2 L' D2 U2 F D' U L' D U' L D B2 D R F'
6. 22.89 D U L2 U L D B2 D' U' L2 F2 L2 U B D2 B2 U' R' D B D2 B' D L2 R2
7. 21.38 L' R' U2 L' R2 B F2 D2 U' R B D L R' U F L R B' D U2 F L B2 F'
8. 21.69 F2 U2 B2 D2 R D' B F2 D2 B2 R U2 F' D' U B' U' R B U F D2 B' F U
9. 23.02 L2 F D' B F' R2 B2 F D2 U2 L' D L' R B' F' D' U L2 U2 R' B F' L' D2
10. 21.25 L' R2 D U' L2 B2 F' U L R' B2 R' D2 B' F' D' U' F' L' R B' F' D' U2 B2
11. 20.39 L' R' D' U R U' R2 D' L F L2 F' R2 F' D2 B F2 U2 R2 D U2 L2 B F D
12. 22.25 D U F' U F' D' U' L2 R2 B' D2 F' L2 R2 U B2 D2 B' L2 F2 R2 F' D2 U B

tí nữa sub 21 r, tiếc

BKer2004
12-11-2010, 03:20 PM
Statistics for 11-12-2010 15:19:45

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 20.01
Standard Deviation: 2.23
Best Time: 14.92
Worst Time: 24.06
Individual Times:
1. 19.72 F' L R F D' F U2 F R' B' F L D2 B2 L2 D' B2 R F2 L U R2 D' B2 F2
2. 20.41 D B2 F' U' B F' L' D F2 D L F' L' B F2 L F2 U2 L2 R D' B2 F D L'
3. 22.14 U2 B' F2 U' B F L2 D2 U2 R2 F2 D' U R2 D2 U' L' B2 F' R' D U' B R' B2
4. 18.86 L F2 R2 U' L' B D2 U' F L' D2 U' B' D U' R B' F' L2 F L D2 L' R F2
5. 20.20 D2 U' B' F' D U L R B L R2 U2 B' D U2 L2 D' L R F' R B' F U2 F
6. 21.44 F2 L' F2 U L2 D2 U L' F2 D' U' L2 R U' F2 U2 L B2 F L U B' D2 U L2
7. 18.61 R2 F' R' B' F2 D U F D L F2 U L2 D R2 U L' B2 L2 F2 U L R2 B D'
8. 18.03 B F' R2 U' L B2 F' D U2 B F L' R' U L2 D2 U' B' F D' L2 D B' F2 U2
9. 24.06 D' F' D' U' L' D U' L' R2 B F2 R2 D' U' F2 L' U2 L R U R B R B F'
10. 21.81 F2 R D L' R U B' L2 B F L R F D2 F2 D2 F' D' L' D2 L B F D L
11. 14.92 D U2 L U B2 F' L' R' D' F' D U' L2 R B R' F2 U' R' U L' R' D' L' U2
12. 19.89 D' U2 L2 D' U2 B2 F U2 L2 U F2 D L2 R2 D U R D' U L2 R' D2 R F2 R'

tí nữa sub 20 r, tiếc
14.xx full step \m/

dizzmylife2658
12-11-2010, 04:39 PM
bị thu F2 rồi huhuhu T__________T

cuibaponline
12-11-2010, 09:04 PM
Statistics for 04-27-2007 04:02:32

Cubes Solved: 22/24
Number of Pops: 0
Average: 35.66
Standard Deviation: 3.95
Best Time: 28.24
Worst Time: 44.96
Individual Times:
1. 28.24 U' L' R2 D2 B' D' F2 L R2 B' U' L R' D2 U F2 L F' U2 L2 R2 B U2 L R
2. 35.35 B F' L' B2 F U' L' F2 D L2 D' L' R' F D' U2 R' U R' B' F2 D B' F' U'
3. 33.52 L' R' B2 D L R2 D' U B2 F2 D' U' B' F' L' R F2 R2 D' U L2 B2 R' F' D
4. 39.10 R' D2 F' U' L2 R' B' F L F2 L R2 F2 L2 D' U' B' F2 R' B2 D2 L2 F L2 R2
5. 36.51 R2 D' B' F R' U2 L2 R U R2 D2 R' B D2 U B2 U' L R D2 F' D U' R2 U2
6. DNF L' R2 B F L R2 F2 D' F' L2 F D' B D' B' F' L R F2 L' D' U' F L2 B'
7. 36.34 F2 D' U2 R D U2 L' R U' B2 R F D U B2 F R' U2 R D2 U L' D2 U F2
8. 35.18 D2 B' U B' F2 D2 B2 R' F U2 B2 R2 F R B' F2 R U' L' R' U2 B' U' L2 R
9. 28.96 F' U F D' U L2 F L' U L F2 D2 U2 F2 R F L' B2 F2 R2 B2 F L2 U2 L'
10. 35.31 B2 F2 L B D2 L' D2 B2 F D2 B F2 U2 L' R2 D2 U2 R B' R' B2 F R D B
11. 44.96 D' L2 R F' L B2 F D L2 R B D' U2 B2 F2 D B F U B L F' R2 F2 R2
12. 31.81 R B2 F R' D2 B F L' R' U' F2 D2 B L2 D U R' B' F' L2 F D' U L2 F2
13. 35.86 F2 R' D' U' B2 F' L R2 F2 L D' U2 B2 D' B U' F D2 F L' R' B2 F' L' F2
14. 29.83 L B F' D2 U L' R' D U2 F' L2 R B' L' R2 B2 L U R2 U L U R2 D' U'
15. 37.81 D B2 F2 U2 B' F R2 F2 U2 B2 F D' U' B' F L' U B D B2 F R2 F' R2 B2
16. 32.56 L2 B2 F' R2 D2 U' F D' U B R' B2 R2 D' L D U' R' F L2 D2 U F' L2 R'
17. 37.60 L' R2 F L2 B D' B' F D L' F2 L R F D2 U' L R' U' R2 B' U R' D L
18. DNF F2 D2 R' D2 U' L2 D' U R' B L2 B F L2 R' U2 L2 R' D2 U' R' U2 F2 L' R2
19. 36.23 F2 L R' B F2 L R D B' F2 L' F2 D B L B F U L2 R D2 L' R2 U L2
20. 34.62 B U2 B' F2 U' B' F D U2 R2 D B2 F' D U F' L R2 D2 R' D' R' D U2 R'
21. 36.53 L U' R2 B' F D2 L2 B' L2 R2 D' R' B F' L R F' D2 U' R2 U2 L2 D2 R B'
22. 36.60 R U' R2 F' D' U' B2 L R' B2 U' B' D2 L2 R2 B' D U L R' U L B' R B2
23. 37.90 U L2 R' D' U' R B F2 L F2 R U2 F2 L2 R B2 D U' F R2 D B2 F2 L R
24. 43.68 L2 R2 B2 U2 B F' L' B' D' U' B L U' B2 F' L' U2 L' D2 U' B' L2 R' U' F'

đuối quá, mai đấu bóng chuyền vs 11A1 rồi, hy vọng đc vào vòng trong

youreally
12-11-2010, 10:29 PM
bị thu F2 rồi huhuhu T__________T


ChiA buồn cùng anh và chia vui cùng mọi người :))
Giỡn thôi chúc anh lấy lại sớm F2 và sớm sub 15 cho VN

tranmynhquan1991
13-11-2010, 06:39 PM
Statistics for 11-13-2010 18:39:50

Average: 26.29
Standard Deviation: 1.54
Best Time: 21.17
Worst Time: 31.45
Individual Times:
1. 27.84 U R2 F2 R2 F U' R L2 B' R' L F2 L2 U' D' R2 F2 D' B2 D F2
2. 24.39 R F' L' B' R2 L B2 D' F2 L B R' D' L2 F2 R2 U R2 U' B2 U
3. 25.50 U B2 L' B2 R L2 U' R' F' B' L B2 U B2 R2 U2 D' L2 U B2 L2
4. (31.45) U' F2 D' B' U2 L B2 L D R' U' B2 U R2 U' B2 R2 F2 U' R2
5. (21.17) B R' D2 F B' R B' L2 U R L' U' L2 F2 U2 L2 B2 D R2 U2 R2
6. 24.38 F2 B' U' L2 U R U' B' U2 D' L' D B2 R2 B2 D' R2 U' B2 U R2
7. 24.78 R F R' L2 D2 L F2 U' R D2 F L2 B2 U' R2 F2 L2 B2 D2 F2 D'
8. 28.75 U2 F' R U2 L' U' D2 B U2 F' U D R2 D F2 D B2 D' R2
9. 26.22 D F U2 L2 F' R D' F2 B' R' F' L2 U D2 F2 D' R2 U' L2 F2 U
10. 25.45 U2 D2 L' F' U B' D' R' F U2 L' U L2 U2 D' R2 D L2 D' R2 U2
11. 29.34 U' D' L B2 R' L2 U L' F2 U F B' U L2 B2 L2 U' R2 L2 F2 L2
12. 26.22 R2 L2 B' L F2 B U B2 D' R' L F2 B2 U2 F2 U' R2 U F2 U

nhát 26 thứ 2

cuibaponline
13-11-2010, 07:56 PM
Statistics for 04-28-2007 02:51:35

Cubes Solved: 21/24
Number of Pops: 0
Average: 36.21
Standard Deviation: 5.12
Best Time: 28.51
Worst Time: 44.00
Individual Times:
1. 30.59 U L' F2 D2 B' D2 U2 L R B2 F2 U L' D2 U2 B' F' D L2 R2 B2 F' D U L'
2. 39.09 U2 F L2 B U2 F R2 D' U' F' R' F U L2 D B2 F2 L F' L' B D B2 F2 R'
3. 34.26 D' L' R2 D U2 L' R U B2 F' D2 L' R2 B2 F2 U B L R B' L2 B2 D R D'
4. 33.86 L' D B' F L' F' D2 U2 B F2 D' R2 D' B2 F2 R' D' U2 F L R' D2 L2 U' L
5. 29.12 D R' D2 L D L U2 L2 R2 U2 L' R2 U2 L2 R B' U2 L' R D2 F D2 U' B F'
6. 41.55 L2 U L' R2 B' D2 U2 R2 B2 L D U R F' L' U B2 F L R' U2 L U B2 R2
7. DNF F U L' R2 B2 L2 R' B D' U' B F' U L2 R D' U R B' D U B2 F2 R2 U2
8. 43.07 L' D' U L U' B L2 U' L2 R' D L' U' B2 D2 R' B L' F' U' B U' B F2 L'
9. 28.51 L R' B L2 U R2 D R' B F L2 R2 D2 L U2 F D U L F D2 L' R B F
10. 39.55 B D2 U2 B F' L' B F' L' D' U2 L2 D F R U2 B' D2 B2 F D2 B' F L' U2
11. 39.40 B D' U' B F2 D' B2 U F L' B D' F2 D' U2 L D' U L R D' R2 B2 R' B
12. 33.03 D' U' L' R' D' L' D U B2 L2 B' D U B F U2 L2 R2 U2 L2 R' B D' B2 F
13. 34.86 B' F2 L2 R D' R' F2 U' R2 U' R U' F' D2 L' R2 F' D2 U' B2 F2 R U L2 B
14. 31.11 D2 U2 F U F2 U R B' F2 D' U' R' U' L2 D F' L B' F2 D' U R B D F2
15. 37.70 L2 D U' L R' B' F' D' U' B U' B' F' U' L2 B R D L' B F' L2 D B2 F'
16. DNF L' R2 B' F2 U F2 L2 U2 F D' R B2 F2 L' R' B F2 L2 R2 B' F2 L F2 L2 R
17. 28.86 B' F R2 D U R2 F2 U B F' R2 B2 D2 U' L' F U2 L R2 U L2 R B F L
18. 33.60 B' L2 D' B R F2 R2 D2 R D' B L' R F2 L2 R' U B' F L R2 D2 B' U2 F'
19. 42.46 L R' U2 B2 L' D' F2 D2 R' F2 D2 U B' U' B' L R' B2 F2 D L' D2 B' F2 L'
20. 41.55 U B2 F' L2 B D2 L2 B' F2 D2 U' B D L' R' B2 L2 B2 F D2 U2 L' D2 U' B2
21. DNF F' L' U2 B' F' D' U F' D' U2 F2 D' U2 L' R2 D' L2 U' F U L' D2 B R2 U'
22. 31.39 L B' F D2 L B F' R D2 B2 L F2 D F L R U2 R' U2 R' F D B2 L2 U
23. 42.79 D2 U2 R U B' D' U' L' R2 U R B2 L U B F U' B2 D2 U2 L' U2 F' L' U
24. 44.00 D U R D2 U2 B2 D' L R B D U B' F' L2 D2 U2 L2 B R2 F2 U2 F2 D F2
mau xuống sức quá:((:((:((:((

dizzmylife2658
14-11-2010, 02:11 PM
Statistics for 3x3x3 Cube:

Current Average of 12: 19.56
Best Time: 17.01
Worst Time: 21.76
Standard Deviation: 1.2 (6.1%)

1. 19.22 D2 B2 F R F' U' D R2 L2 B2 F2 R F D R2 L U2 L B' F' D B D' B2 U2
2. (21.76) L' D2 L2 B2 F U B2 L' U2 F' B' L U D B2 U2 L' B2 L2 R' D B2 U' B R'
3. 20.72 R2 F D' L R2 U2 D2 L D U' L B L' D' B2 U' F' D U2 R' B U R' L B'
4. 21.46 U2 B L2 D2 L' U B D B2 F2 D2 B F L B2 R' L B' U2 F' D2 R' D' F R
5. 17.61 U B F' U' D' L2 U' R' F R' L2 D2 U R2 D R2 D U2 R2 F D B2 D L2 D'
6. (17.01) U2 D' F' B R B R' D' L F R' B L2 R U' D' F2 B2 D U L' F R' B2 F
7. 20.20 R D2 F B U D2 L' F' D2 L2 R2 U D R' F2 R2 B U L' B R' B2 L F R'
8. 20.78 D U B R' L' D' L' U2 R' D' F' D' B D2 U' L' R2 F' R L2 F2 B R U B'
9. 18.20 D2 F U' D' B2 F2 R2 B' L2 U' R' U' F B2 U' F R2 B U' D R2 B2 D' L R
10. 19.07 F2 L' F' U' F B2 D' B' D2 L' D U' L F2 R2 D2 F2 R D2 U' B U L2 U' L'
11. 18.43 L' D' R2 L' U2 B D B R' L2 D2 L2 D' L B U B2 L' F2 L' F L U F B'
12. 19.89 B' L D' F B R' L U R' F2 R2 U' B R F2 D2 F B' U' F' B2 U' R' D' F'
mượn đc cục lingyun :))

dizzmylife2658
15-11-2010, 06:11 PM
Average of 5: 19.59
1. (21.74) B2 R2 D2 F L R2 F U R2 U2 D2 L2 U D F2 R2 L' U' L F D2 U' R' B' R2
2. 19.44 U' B2 F2 D R F' L2 D' L' F B' R U R D U' B2 F R2 U2 R D U B' U'
3. 19.76 D U' L' B2 U2 R2 D R' U L' U B F' U2 B2 L' B' F L2 B U' D' B' R2 B'
4. 19.58 F' B' U2 L2 R F R2 B2 D2 L B R D U' F2 L2 D F2 L' D F' R2 U2 B D2
5. (19.09) L R2 U' D F2 U D2 F2 U R2 D' F L U F' R D2 R' U' L B2 L F2 L U2

vuaquyen92
16-11-2010, 06:05 PM
Lâu lắm ko chơi OH rồi :D
Statistics for 11-16-2010 18:16:49

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.60
Standard Deviation: 1.99
Best Time: 18.59
Worst Time: 26.61
Individual Times:
1. 23.70 L' F' R2 F D U2 L' R F L D2 U' L' R' D' U2 B F U2 F2 U B' D2 U' F
2. 25.75 L B' L B' D U' F L R' U2 L' R B' R U' B L B2 L R2 F L R U2 L2
3. 26.61 L R U' L2 U2 F R' D' U L' R' D' B' D2 L D2 R' D2 B' F2 U2 L2 D2 U2 L'
4. 18.59 D2 U2 L2 F U B F' L' B F' D U2 L2 B L' B' D' B L2 R' F' R2 U' B2 D
5. 23.06 B' F' D' U R B2 L R B2 F2 D U F U2 L' D' L' R U L' D' U L' U2 R'
6. 24.03 L2 U2 R D2 U' B2 L R B' F2 D U2 B' F2 L R D R' D' U L2 R' B L' R2
7. 25.41 B2 D U' F' R2 B' D' L U L R B F2 L2 D L2 F L' B F' L B U B' D2
8. 24.20 D' R2 B2 F R2 B2 R2 B F' L' B' F2 L R U' L' F' U L' B F' U F' R U2
9. 22.47 B F2 U L' R' F' U' B R' D2 U' B2 F R B L R' D B D U' L' R B R2
10. 21.84 F2 U' B' F D2 B2 L F D2 U R2 F' L R B2 F' U R2 B2 F2 D' U B' U L
11. 23.45 F' U B' F' R' U2 B F L' R D' B' D2 B R U2 R B2 F' L' R2 B' F L B
12. 24.12 B' F2 U L' R D' U2 R U' L' R U' B2 F' D B' L R' F L2 U' B' L R' D2

BKer2004
17-11-2010, 09:55 AM
Statistics for 11-17-2010 09:55:44

Average: 22.68
Standard Deviation: 1.33
Best Time: 19.78
Worst Time: 31.14
Individual Times:
1. 24.41 B2 U' R' F' R' D2 U' L2 R' B' L2 R2 B F2 D' L' B2 F' L' B
2. 22.20 F' R2 D' L' R2 D' B' F' U R2 B2 D U L' R' U B' U2 R U2
3. 20.25 L' D' U F' D U L R B' L2 R B' F R2 U L' D' U' L' R
4. 22.28 B U' F2 R D' L R F' D2 L' R2 B2 F2 R2 B' R D2 L R U'
5. (19.78) B F2 L R' B' R' F D U' R' B2 F L' R2 U2 L' R2 U L U'
6. 20.38 F2 D' U2 L U L2 R B R' U F L B2 F' L2 R' B2 D L' B2
7. 23.45 F' U' B' F2 D U' R2 U R2 U2 L R2 D U' L B2 D2 U2 R U'
8. 23.83 D U' L B2 R2 U2 L2 D U R B' U2 B' F2 U B2 F2 L' R2 U2
9. 22.03 D' U R' F' D' L2 D2 B2 F D' L' F2 U' L R U' B D F L'
10. (31.14) D U2 L' B F2 L' R D F' D' B' L' B2 D R' D' U B' F' U
11. 23.28 D2 L2 B2 D2 R' F D R F L' F2 U' R D' U' L2 B' F' D U'
12. 24.69 U' B' L R' D B L' U2 R' F2 L F' L2 R2 D F L' B D U2

mới có 3 hôm k OH mà mỏi quá

Statistics for 11-17-2010 10:15:42

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 22.11
Standard Deviation: 2.96
Best Time: 13.58
Worst Time: 25.05
Individual Times:
1. 24.11 D' U L R' B' F' L2 D U' L2 B' F2 L' D' U B D B L2 R'
2. 22.89 R U2 F D2 U' L R' B' L D' U' B' R' B2 D2 U2 F' U B2 D2
3. 18.88 U L B2 R' B D2 F2 D' R F L2 R2 F U' R D2 U2 L R2 F'
4. 22.95 U2 L2 R2 D L F2 R' D2 U2 R' B D2 U' L D2 U2 R' D2 U' L
5. 13.58 B' F2 D2 U R B2 L2 D' U R' U2 R2 B2 F2 L2 D U L' R2 U2
6. 22.80 D2 R F' L2 B2 U F L2 R2 B' F2 L' R U' R2 D2 F2 U2 L F
7. 25.05 F' L' D' U B2 F D U2 L R' U2 B2 F L' R U B D2 U R'
8. 23.59 F L2 B' L2 B F D U' R B2 U F' L R D2 U B L2 R U2
9. 22.64 F' L2 U L' D2 F2 L2 R2 B' F2 L2 D U2 B F2 U2 R2 D2 U2 R2
10. 21.64 L2 F' L2 B2 F' D B2 L2 F D2 R2 D2 R' B2 L' F D2 U' F' D
11. 23.55 B R' U2 B L2 B' F D' U' B F' L' R2 U' L' R2 B' D' U' L'
12. 23.66 L R2 D2 U' L R' F' L R2 D' U' B F' D' U2 L2 R F2 L2 D

phát 2 tốt hơn, đc 1 quả 13s skip :D

hcuber
18-11-2010, 05:26 PM
Statistics for 11-18-2010 17:25:41

Cubes Solved: 42/44
Number of Pops: 0
Average: 40.76
Standard Deviation: 6.50
Best Time: 27.94
Worst Time: 58.73
Individual Times:
1. 33.59 L' F' D' U2 L' B F2 D' U' L2 R2 B' D' L R2 D' U B2 F2 L' D B2 L F2 U'
2. 35.06 B' F' D U' B F U' B F U R2 B R2 B2 R' D U L' U L R2 D2 U' L D
3. 56.02 L R2 D F' D2 U' B U2 L B2 D2 U2 B F L2 R2 U' B' F' D2 L R' F U' F2
4. 39.67 B2 R F2 D' U' L' B R2 B2 D2 U' F2 D U2 R2 B R' D U2 R' D2 B L R F'
5. 37.08 D2 U' L F' L' B2 U R2 B2 D' B L2 R D' U B' F2 L2 D U F' R2 U F D'
6. 34.74 B2 F L2 U' R' U F2 R F2 R' B D B2 F D2 L' D U' B F2 D B2 F' R' B
7. 27.94 D' U F U' B2 U R B' U L B' F D2 U' F' D' B F' L' R' D L2 D' U' L
8. DNF F' D2 U' L2 R B' F2 R D' U2 L2 R B D' U' B' D L2 B' F L' R B2 F' D2
9. 35.44 B' U' B2 L R F D L D2 U L B' L D' R F' D2 L2 R2 D F2 R2 B2 F2 L2
10. 37.73 L2 D2 U L2 R B' F' R U2 R2 U B F U L D U2 F2 D U2 L2 U R B2 L'
11. 41.97 R' B R B' F D2 U' B' L B2 F2 U B F2 D B D U B' U L' R' U' L' F'
12. 43.09 L F' D U' R U' L2 U' B' F2 R' U' B U2 L R B' L' R2 D U' F2 D' L U
13. 38.69 U' L2 B2 F D' U2 B2 R D2 U L F2 L2 B2 F2 L R' B2 F2 U' R2 D' U2 B' F
14. 42.14 D R2 B2 L2 B2 D2 B' L D2 U' B2 R D2 U2 F2 L' R' B2 D' R F2 U2 L2 B' U'
15. 45.25 L R U2 B' F' L' B2 F' L2 D' F U' F2 D R2 D F D' B F R' B U' B F2
16. 42.53 D L2 U' F2 L2 R2 D2 U' L R B' F R D U' L D B2 F2 R2 F2 D L2 B2 R
17. 41.48 L' B' U B' L2 D U2 F' U R B' F' D F D' R D' U L' U2 R D2 U2 L R'
18. 50.16 R' F L' R2 B' F' L2 R' B' L2 R2 D' U F U F' U' L' R2 B2 L F2 D' U B2
19. 39.34 U' R' D' U B F' L U' F' L2 B2 F' D U B L U L D' U2 L D2 U2 F D'
20. 38.11 D U B' F D2 U' B2 R2 D U L' R' B' F U' F2 U2 F' U' B2 F2 D2 U B' R2
21. 58.73 F L2 D' B2 F R' B' F L R' U2 B L2 R B2 F' D U L2 R' D' U2 L R' U2
22. 41.66 D2 U' L' R' D' R' D' U' L F2 R F2 L' R B2 F R' D L D U F' L B2 R
23. 41.89 D L2 D U' R D2 U' B2 F' L' D2 U2 L2 F L' R F2 L2 B2 D2 R' B F' U' R'
24. DNF F D2 F D' R' D2 U2 R2 B F' L' R B L2 D2 L B2 F D2 U2 F2 U' R B F2
25. 52.78 D' U2 B' F2 D U2 B' R2 F2 L' B2 D U' L R2 D' U' B2 F2 D U2 L2 B2 L F2
26. 40.23 U R' B D2 U R2 B' L B' F2 L' R2 D' U2 B' F2 D L' U2 L' B' U' R B F
27. 39.98 R B' L U B' L2 R' U' F' U2 L' D L2 R' D2 L2 B2 F2 R' F' L' R D' F' L2
28. 37.38 B' D U B' F2 L' B2 F2 U' F D2 F2 D B2 F D L R B F2 D2 B2 F2 L' R
29. 35.97 L2 R' U2 L2 R B D2 U' B' R2 U' B2 F L2 D U' L' D' L2 F D' F D2 L2 R2
30. 31.38 D2 U R F2 L2 D' U' F' D2 U B F D U2 B2 F L' U2 L R D' R D2 U' B2
31. 52.31 L B2 F2 D' R2 B' U2 L2 U' F2 D' U2 R B2 R D' F2 L R2 B' F2 R F2 L2 R2
32. 32.30 B' F' L2 R F' L' R2 B' F' D' B2 F L' R' U' L2 F' U2 L' D' U F D2 B2 D2
33. 44.78 U2 L R' D' U2 F2 L' B F U2 F' D U2 B D' L R2 D' U2 L2 R' U B2 F2 R
34. 33.50 U' F2 D2 B F2 L2 R B2 L D' U' B' F2 D L2 R B' U L' D2 R U2 R2 U2 B'
35. 37.92 D' U2 L R D U2 L R D' B L' D' B' R' D' R' D L2 R2 U B' D2 U2 L R
36. 36.36 B2 D2 U L' D' L R' B2 F2 R2 B F2 D2 R' D U' F2 D' U2 R B2 F' U L2 R'
37. 38.02 F' U2 B' F D U' B2 F2 U B2 L2 D U' B D' U' L' R U' R2 B2 L2 R2 D2 B2
38. 34.94 U' L' R2 B2 D2 U2 B2 U2 F2 D2 B F L' R B' L' B2 L' R' B2 F' L' B2 F' U2
39. 43.08 L D U2 F L2 F' D2 R F' L R2 U2 L' B' D' F' L2 B2 F L' R2 B' U2 L2 R2
40. 41.12 L2 R D R B' L2 F2 U L' R' U L2 D' U' B' R U2 F2 L R2 B2 F2 L' D2 R2
41. 39.33 D R' B F2 L' U' F' L' R F2 U' R2 B F' U' L U2 R D' U2 B' F D2 R U
42. 45.84 F D U L' D' U2 B2 U F2 D2 L2 R F L2 R2 D2 U B F L2 R2 D' U2 L2 F
43. 41.64 F2 U' B U B' L' R2 B2 F' L B' R' U2 L2 D R D2 U' R' D U' L2 R' F R
44. 50.69 B2 F' D2 B2 F U' L2 R2 D2 U2 F2 D2 F' R2 B D2 B2 D L2 U' B D' U F' U'

bài tập sức bền bác nào đủ cùng em với.
thi xong môn giải tích sẽ làm quả 80-100 gì đó.

tranmynhquan1991
19-11-2010, 10:25 PM
Statistics for 11-19-2010 22:25:27

Average: 26.65
Standard Deviation: 1.61
Best Time: 20.79
Worst Time: 31.14
Individual Times:
1. 22.91 U' R' U' D2 B' U' D' R U2 R' B' L2 U' F2 L2 B2 U2 B2 U' R2 F2
2. 28.23 U D' R2 U2 F' R' L F B2 R U F2 R2 B2 D2 F2 U2
3. 27.97 R2 B' D F L2 D' R F' D L U2 R2 U2 L2 D' F2 U L2 D2 R2
4. 26.04 L' U2 L2 F2 D R2 U' B' R' B2 L2 D2 B2 U D' F2 D B2 R2
5. 25.73 U2 F' R' D' R' B R' B R2 L2 B' U D2 L2 U R2 B2 U B2 D
6. 25.90 L B U' F2 R2 D L F2 D' R L U R2 F2 L2 U F2 U R2 U' F2
7. 28.56 U' B R B L2 B2 D' L2 U' R2 L U L2 F2 B2 D2 F2 R2 D
8. (20.79) U B R2 B U L' U2 L U' B R F2 R2 B2 U B2 R2 F2 D2 R2 L2
9. 29.12 F' D' B D2 F' D2 L U L2 U2 B D R2 L2 B2 R2 U F2 D2 R2
10. 26.64 B U2 D B R' D2 B2 R L2 U B' L2 D2 F2 B2 R2 U' R2 D' B2 R2
11. (31.14) U B' D2 F U' R2 B' R' D2 B R2 B D2 R2 U L2 D R2 D2
12. 25.43 R2 L D2 R D' L F' B D2 L' D2 F2 L2 D2 B2 D' F2 D' F2 R2

vẫn 26 , khi nào là 25 nhỉ :|

cuibaponline
19-11-2010, 10:35 PM
Statistics for 05-04-2007 05:32:40

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 34.82
Standard Deviation: 2.85
Best Time: 29.38
Worst Time: 40.45
Individual Times:
1. 30.86 D2 B2 F D B2 F' D U B2 F2 D' U' F' D' U' F2 L B2 L' F2 D' U2 L2 D U2
2. 34.87 U2 L B L U L2 F' D2 L' U2 L2 R' U2 L2 R2 U2 R B L' R B' F2 R' F R'
3. 40.45 L R2 D U R2 D2 L F L B' D' U2 B D R2 B2 F L2 B' F L F D2 L2 B'
4. 37.61 B R U' B2 R2 D L D B' D U2 B2 R' F' D' U' B2 F D' U2 L2 B2 F2 D B'
5. 29.38 B F' U2 B R2 B' L F L2 B2 F2 R' U B F' L2 R F D' B' F' D2 U B' F'
6. 36.95 D' U R F L U' B2 F2 L R U2 L2 D' U F2 D' U R D B' U' B D2 U' B2
7. 33.11 L2 D' U2 R' U2 R' D' U' L R2 D2 R2 B2 R' B2 L2 R2 D2 U' R' B F' L B' F'
8. 35.24 L2 R F2 U' F L U R2 B' F' L2 D B D' B D' F2 L R2 B2 F U' B D F2
9. 33.84 B2 U B' F' D2 U B L2 D B2 F2 U B' U2 L R' D' U' L R' B' R B' D2 U2
10. 36.58 D R' D2 U F' D U' B F2 D' U2 F' D' B R D U F' L' D' U' B2 L2 R' B'
11. 34.97 L R' F U' L' R U2 B2 D2 B D U R' U R' U B2 D' B2 R D B' L2 D2 U2
12. 33.92 D2 L' D2 R' B' F' U2 B' L D2 U2 R' D R' U' B2 D' B' F2 U L B D2 R B'

tranmynhquan1991
24-11-2010, 01:35 PM
Statistics for 11-24-2010 13:36:26

Average: 26.24
Standard Deviation: 1.59
Best Time: 21.56
Worst Time: 32.84
Individual Times:
1. 24.16 F2 D B2 R2 D L' D' L' B2 U2 B' D' R2 D2 R2 L2 F2 B2 U' L2 B2
2. 27.34 R2 L2 U D2 F' D L2 B2 D F' R' D2 R2 U2 D R2 D B2 U' R2 L2
3. 25.10 R2 L D' B U F L' U2 B2 L' B D F2 U2 L2 U D2 R2 D F2 R2
4. 26.35 D F U2 R' D F2 L2 U' F2 L' F' B2 U' F2 B2 D F2 D B2 D L2
5. (32.84) D' B L' D L2 D2 B' R' B2 D' F D2 L2 D' B2 L2 B2 U L2 D' L2
6. 25.10 U2 F2 R2 F' U2 B U B' L' D' R2 B2 D' B2 D L2 B2 D2
7. 29.12 U R' D F' U2 R2 B' L' U' F L B2 U F2 U F2 D R2 F2 R2
8. 27.02 U' D2 B R F' L' D' R' L' D' L U' L2 U' B2 L2 F2 L2 U2 R2 U2
9. 24.89 R F' L' F2 R' F U L' F2 D F' U B2 R2 U D B2 R2 U' D'
10. 24.34 U F' B U' B U2 R' L' U' R' F D F2 D' B2 D' F2 L2 U' B2 D2
11. (21.56) R2 B2 U L' D' F L2 U' B' U' F L2 D F2 L2 U' F2 U R2 U' R2
12. 29.02 R U' D' F2 D R' F U2 R2 B L D F2 R2 D' L2 F2 D2 F2 U' L2

bỏ oh mấy ngày tập lại tí

cuibaponline
24-11-2010, 07:12 PM
Quá may mắn :D:D:D:D

Statistics for 05-09-2007 02:26:53

Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 31.94
Standard Deviation: 3.56
Best Time: 25.92
Worst Time: 40.02
Individual Times:
1. 25.92 L' R B F' D R2 D B2 F D2 U' B' U2 L' B F D B R B2 D' F D' U F2
2. 31.76 B2 D L2 D2 U L2 B' D2 L B' R2 U2 L2 D L' D' L2 B L2 D' U2 L' U2 F' L'
3. 29.74 B F R D2 F U2 B2 L' U' R U B2 F' U2 R' B2 F' U B R F' D2 U2 L' U2
4. 35.24 U' B L2 R D2 U2 L2 D U2 L2 R2 D2 U' B F' U2 F' D' F L U2 R2 B2 U2 L2
5. 40.02 R2 F2 U' L2 D L B' L R2 B F2 U' B' R F' L2 D R' D2 L' B2 F2 L' R' F'
6. 33.54 B' F' D L' D2 U2 L U' L2 R' D' U' L2 D' L2 R' D' L R' D2 U R2 B' F2 U2
7. 27.95 L R' U' L U2 F2 D B2 F2 L D' R' D2 L' R' U' B' L B' U2 F2 R D2 R' F'
8. 34.52 R B F D' B F D B' F D U2 B D2 R2 D' U R2 B F' L2 R B F2 U2 R
9. 31.50 D U R B2 F2 D2 U' F2 L R2 D2 U' L' R' D L' F R2 B' F L' R D L F'
10. DNF B F2 L R2 B2 F2 D' U L2 R' D2 F' L2 F D2 U2 R D2 U2 F2 D' U B F L'
11. 28.92 L2 R D U R2 B' D' L2 D' U2 L D' U' B' F L2 B' F D U L R' F2 D U'
12. 32.28 F2 L R2 B2 D' U R2 U2 L2 R2 B2 L U2 R' F D2 L' D U' L R' B F2 L' B
13. 31.89 L D' L' R2 B2 R D U' B2 F2 D' L2 B2 F2 L2 R' D2 U' B' F2 D U2 R2 B' F'

cuibaponline
25-11-2010, 07:02 PM
sax, 1 ngày rồi mà không có ai update ak`....AVG hôm nay đây:D:D:D:D:D, vừa lube HVD cho Guhong, trên cả tuyệt vời:P:P:P


Statistics for 05-10-2007 02:01:23

Cubes Solved: 50/53
Number of Pops: 0
Average: 31.77
Standard Deviation: 2.89
Best Time: 24.54
Worst Time: 35.97
Individual Times:
1. 28.06 L' R2 B' F R D R D2 U2 R' F' L R' B2 F2 D' U2 R2 B' F R2 U2 L' R' F2
2. 28.15 L' F' R B R' U2 B' D L' F L2 R' D' U' B' U2 F L' R B2 L F2 D2 R B2
3. DNF R' D' U2 R2 B2 U2 L' R' B' F D' U L R F' D' U' L2 F' L2 B' D L R2 U
4. 35.97 B' F2 L2 D' L2 B F2 D' U F2 D2 U B F' L' B' F' R2 D' F' D2 U' L R' U
5. 35.01 B' F L R2 F' D2 U2 L2 R B2 D2 B' F D' U2 L D' U B' U F' L B L2 R
6. 29.75 L' D F' L U2 L2 D R B D2 U2 B2 F2 U' B R' B' F' R F2 R2 B2 D2 U' R
7. 31.82 D' L2 R' D' F2 R2 D U L R2 B F' L' D' U2 F2 L2 B' F2 R2 B2 D2 R U F'
8. 33.08 U2 L2 R2 D2 U' B2 F L' U' B D2 U' F' L2 D R U' B2 L' R2 D' U F2 D U'
9. 34.79 L' F L2 R2 D2 U2 L2 F' D2 L' R2 D U2 F' L' F2 D2 U' L' D U2 L D' U R'
10. 34.47 B F' U' R2 D' U' R2 U2 F D U2 B' F D L B R' D2 F2 U B D U L' D2
11. 27.02 D2 L R U2 F' L' D2 L B F L' B R U2 B D' U L' R' U2 B D' U2 R U'
12. 34.27 D2 U L R' B' L B D2 U R B2 F' R2 U2 F' D' B2 F2 D2 U2 B' U B D' F'
13. 29.56 F R D2 R' F L' R F2 D' U2 F L' R2 B' L2 U2 F2 D2 U2 L' R F' R' U L'
14. 34.53 U2 R F D L2 U2 B2 L' F2 U R' B F' L' F D U' R F2 R B' L B F2 U2
15. 31.64 D U2 B' D U B2 U' L R' U' L2 R F' D' U' R' B2 F2 L' D2 L D F L' F
16. 34.44 L' B F' U2 R' B' U L' R2 B2 D F L2 R2 B L R2 B2 D2 U' F' L2 R' F' R
17. 34.72 L D R2 F' D2 L' R D U L' R' F L' R' F D' U' F2 L R U2 F2 R D' U
18. 30.73 R' D' L2 R' D U F' L' B' F2 U L R' B2 L' F2 D' U R' U2 F2 D' B' F2 L2
19. 30.01 D2 U' F' D B R2 D' U R2 D B2 D2 U' L' U2 F' D B2 F2 L' R2 D' U' R2 B'
20. 31.47 D' F' D' U' R2 B F2 R2 U L B' D' U2 B2 D' L2 R' U2 L2 B' F2 L' U B' R'
21. 34.88 L2 R2 U F2 L D2 U' B F U L' R D2 B2 F2 D2 U L2 D U L' R2 B' L' R
22. 33.56 L D U B F2 R' D' U' L' R D' U2 L' D F' U' R F2 D2 R2 B D L R B'
23. 32.99 U' B' F2 D' B2 D2 F' L F R B2 L D2 U' F2 D2 U L' D' F2 D' U F' D U
24. 27.22 U2 R' B2 F2 D2 U L' R U2 L R' U2 B L2 U B2 F R2 F2 R' B' L2 R B F2
25. 33.46 B2 F2 R' U' B2 D B2 F' R F2 L' D U2 L' B' F2 D' U' L' R' B2 F' L D2 U'
26. 32.59 L' R2 B L D U' L R' D' U2 B' R2 B F' L D U L R D2 B D2 L B2 D2
27. 28.83 F2 L' R' B' F' D F' D2 L2 F2 R2 D2 B R2 U' R' U' B L B' F' U R2 D L
28. 31.93 B F' D U2 B2 F L' R2 D U2 F2 U2 F2 L2 R' D' L U2 B R F2 D U R D2
29. 29.70 D L2 R' D U2 F D' B' U B' L' D U B' L D2 F' L B' L' D U B' F2 D'
30. 30.70 B2 F' R B2 R2 D2 U' R' U' R' B' F U2 L' R2 F2 R U R U2 F2 D L R' F
31. DNF B F' L B R' D' L2 R' D2 L' R2 D U2 L' U2 F L' R2 U' F L U2 L2 R' B2
32. 29.94 D L2 F2 L R2 D' U L' D2 F D2 B2 F R2 D2 U L F' L R' B' U L R D'
33. 30.89 B D' L2 F D B R2 D2 F2 L B' U2 B L2 R2 D' F U B' F L2 R B' F' D2
34. 32.82 L2 R U' L2 F' U2 R2 D2 L D U2 R U F' R U2 R' D' U2 B F2 L R D U'
35. 28.28 D' B F2 D2 B F U' L R2 F2 D2 U L' R' D L' B' F U' L R' U L' B' U'
36. 30.28 B' F2 D U' B' U2 L B R B R D2 L' U' L2 R2 F U' B2 F2 D2 U F' D' U2
37. 33.52 B' F2 R2 B2 D2 U' L D' U F R' D U' B R U2 L' R2 U2 B2 F R' B' U' B'
38. 25.82 F2 D2 U2 B' R2 B' D2 U L' R' B' F D' U2 L2 U B' F' L R B L' R2 B2 F'
39. 33.19 D' U B L' R2 D L' D U' R2 D F2 L2 B2 F2 L' R' U2 R' D U2 F' U F2 L
40. 35.19 R' D2 U2 L2 B2 D R' D2 U2 L' B F U2 F R D2 F L' D' B' R' B2 F2 L2 B2
41. 33.29 L R2 B' U R' B' L' B F' L' B D2 B2 F2 R' F D' B2 F D2 R' D2 R2 D2 U2
42. 34.67 B' F2 L' U2 L D' U F L' R' D2 U2 B2 F D' B2 L D F' U2 B' F2 L F R
43. 24.54 L2 D L2 F L' B2 F D' U2 F L2 R2 B F' L' R F2 D U2 L2 D' R' F L' B'
44. 35.72 B U' L2 D2 U L' R' F2 L' F L2 U' R2 B2 F' U' B D' L' R2 D2 U' L' R F'
45. 32.79 B2 F2 D' L2 F' D' L D R2 B' R2 B2 F' D B2 D U' B' F D R2 D' L R U
46. 26.40 L R' B R U F' U L R' F2 R D' L U' L F D B' F' L R' D U' L2 D'
47. 34.28 F' R D2 L' R B' L R' F D' U2 F' L2 D' L D2 U2 B' F2 D' B2 D2 B' D' B
48. 33.91 D' R F U B2 D' F D' U B' F2 U L' U' B2 F D U L R F' L' R2 B' R
49. 32.88 D2 B' F2 R2 B2 D U' F2 D2 L2 R' U L' R2 D U' B' F R2 B F R B L D2
50. 31.85 L B2 R' F2 U2 L' U2 B' F2 U' R' B' D2 R2 F2 D B' F2 L B' F' D' U2 R F2
51. 35.37 F2 L' B2 F U' B' F L B F2 R F L R' U L D U B' L2 R2 D' U' L2 D2
52. DNF U' L2 F L' B2 F2 L R' B' F R' U L2 F2 D U' B2 L2 R U' L R' B' F D2
53. 27.30 D' L2 R2 D' R F2 D2 U R D U2 B' R2 B2 U F R' U2 B2 F' D U' R U' F2

tranmynhquan1991
26-11-2010, 01:09 PM
Statistics for 11-26-2010 13:10:32

Average: 26.38
Standard Deviation: 1.64
Best Time: 21.21
Worst Time: 30.06
Individual Times:
1. 28.09 U B' D B' R' U' R U D2 B' L U' B2 U B2 U R2 F2 D F2 B2
2. (21.21) R2 U2 L' U F' R' U' L' D R2 B' U' L2 U' B2 U B2 R2 L2 U2 R2
3. 26.88 U2 B D L2 B2 L' D' R F2 B' D R2 D' R2 F2 U R2 L2 U' D2
4. 25.55 U2 F D' R B' R2 B' D' L' B R' F' D B2 D L2 U' B2 R2 U2 F2
5. 23.47 U2 D2 L' D2 R F U L2 F2 R' B D' F2 B2 D' L2 D' F2 D' F2 D2
6. 27.71 R L2 U' B U F B2 U L B2 L U2 F2 U L2 F2 L2 U' R2 B2
7. 23.56 R' U' B' D' R L2 U' F' L' B' D' R' F2 L2 F2 D' R2 B2 D R2 L2
8. 27.90 R' U F L' D L U' D2 F' R' D B2 R2 F2 D R2 U2 D R2 B2
9. 25.33 U F2 U2 D F2 D2 R2 U R' L' B R2 U2 B2 D' F2 L2 D2 L2 D L2
10. 29.00 F' D2 F R F L U2 D' B' U' R U R2 U' L2 D2 L2 U B2 D R2
11. (30.06) U L2 D F U2 F R2 B L' B' U2 B2 R2 B2 U B2 D R2 L2
12. 26.30 U2 F' R2 F U B2 L' D' F' U2 L' F2 U' B2 L2 D L2 U' F2 B2 U

vẫn dính 1 phát 30 mới nhục con chứ

dizzmylife2658
27-11-2010, 01:20 PM
Statistics for 11-27-2010 13:22:01

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 18.90
Standard Deviation: 0.65
Best Time: 17.98
Worst Time: 19.95
Individual Times:
1. 17.98 F' R2 U L' B D' F D L2 U D2 F' B2 L2 U R2 U' L2 D B2 U'
2. 18.74 R F' U' F2 D' B R2 U' R' B' L B' U2 F2 D F2 D' B2 L2 U D
3. 18.64 L' F L B2 U' D R' F' U' D' B' D L2 F2 U' L2 D R2 B2 U2 D
4. 19.19 L U D2 L B' U2 D' R L' U F L2 U' D2 B2 D R2 F2 R2 B2
5. 19.95 D' R' B2 U' R B2 D' F2 B' D L U' D B2 D' L2 D2 L2 F2 U'
mới mượn đc cục F2, làm ave 5 xong mỏi tay gần chết :-ss phát đầu skip OLL phát sau skip PLL

tranmynhquan1991
27-11-2010, 01:42 PM
Statistics for 11-27-2010 13:45:23

Average: 25.24
Standard Deviation: 1.50
Best Time: 20.67
Worst Time: 28.51
Individual Times:
1. 24.82 U L F2 U' B2 R U D F' D' B L2 B2 D' L2 U2 D B2 D F2 D'
2. (20.67) R U2 L' U D' L F2 B L' D2 B' U' B2 U' B2 D2 F2 B2 L2 B2
3. 25.00 F U2 B L U R D L' F2 D F' R2 F2 R2 B2 D F2 R2 D L2
4. 28.03 R U' B2 U R2 F' D2 B' R2 L F D R2 U D2 L2 D R2 B2 U' B2
5. 23.94 L2 D' F2 U' D F B2 U R U2 F' R2 U L2 F2 R2 D2 B2 U2 B2 U
6. 26.13 F' R2 F' L B' R U R2 D' F L' U' R2 D R2 D2 B2 D L2 U2 L2
7. 23.52 B L2 D' B D2 F' U' L2 U2 F L F2 D' R2 U' D' F2 L2 F2 B2 D'
8. 26.24 L B2 L' B2 U2 F2 D L' U R B U2 D R2 B2 U2 D' F2 D2 F2 L2
9. 26.73 L' B2 D B2 D B' R2 U2 D L' F2 L2 U' F2 R2 U2 R2 L2 B2 D
10. 22.08 D F' R U' B R' F D R' L' F' U2 F2 R2 D' R2 L2 U L2 F2 D
11. 25.87 F' R2 U' L2 U2 F2 B' R' U2 L' B' L2 F2 D F2 U B2 D' L2 F2 B2
12. (28.51) R F' U' L U' D L F D L2 B U' F2 U F2 D B2 R2 B2 L2 U2

oh yeah 25 ^^

tranmynhquan1991
30-11-2010, 08:13 PM
Statistics for 11-30-2010 20:15:28

Average: 25.48
Standard Deviation: 2.05
Best Time: 20.05
Worst Time: 30.54
Individual Times:
1. 22.23 R U2 D B' U' B U B R2 F2 R L2 U D2 R2 L2 B2 D2 R2 B2 U
2. (30.54) R2 D' R' U R B R U L2 F B' D' R2 B2 R2 L2 U' L2 U2 B2
3. 25.90 D' L' F2 U2 F' L' D' R2 B D2 F' U L2 D L2 B2 D2 F2 U F2 B2
4. 29.01 R2 B U2 F U F R2 F' R' B' D2 R2 F2 R2 D' B2 R2 D' B2
5. 26.82 U D' L D' B U2 F U' L D' R F2 U' R2 U F2 U' D2 R2 B2 D2
6. 22.08 D B2 U B' U2 F2 R' F R L' B U F2 U2 R2 B2 L2 U
7. 27.89 L' F R2 U2 D F D' F R L U R2 U' F2 R2 L2 B2 L2 D' R2
8. 23.04 F U2 B' L2 D' L' F U2 B D R B2 U2 B2 D F2 D' B2 U' L2 F2
9. 25.00 F2 U' F' B D' B2 U' L' B U R' F2 R2 U' D L2 B2 D R2 B2 D'
10. 26.14 R' U B' D L2 U' L U F U2 F R2 B2 D' R2 D F2 D L2 F2 D2
11. 26.72 L2 F2 R L' D R' U' L2 B R U' F2 D F2 D F2 B2 L2 D2
12. (20.05) D' R' F2 U2 L2 B L F' U2 F L2 D2 L2 D' R2 F2 D F2 B2 R2

25 nữa nè , cố lên để sub 25 ^^

cuibaponline
30-11-2010, 08:40 PM
Statistics for 05-15-2007 03:40:37

Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 32.83
Standard Deviation: 2.79
Best Time: 28.67
Worst Time: 36.89
Individual Times:
1. 33.64 B' F R D L' R F' D' U' R B' L R' U' F' U2 B' L2 U2 B' D2 U' B2 F2 R
2. 32.38 R' D' B F' L2 D2 U' L' R' F L2 D' B F' L U' R B L' D' B F' R' F2 D2
3. 35.41 D U' F' D2 U' F2 D U2 B2 U' F' L2 R2 D' R2 B2 R' D' B2 F2 D' R F2 D2 U2
4. 31.07 D' F2 L D B F2 R2 B' F' D' L' R2 F D' U2 L2 B' F2 U2 L B2 F D2 U R
5. 36.89 R2 D' L B F R' F2 L' B D U' R B F D2 U' F' R2 D2 L R F2 R2 B' D'
6. DNF L2 R D U F D2 B R2 B' F U L2 R' U2 L R' D2 F' L B2 R B D' U B'
7. 31.01 R2 B2 F' L' R' U' B2 F' D U2 L' R2 D' B F' L2 R2 U B' D R B D' F2 D2
8. 29.50 B2 F D U' B2 F' L' B F2 D' R2 D' U2 B' U' L' R' D L' D' U R2 B F' L'
9. 28.67 D' U L2 B2 D U2 B' F2 R F U B2 D B L' U2 B U' R U' R U2 R' B' F
10. 34.64 L2 D L' R' U' B2 R2 D R2 D' U2 L' R D' L2 F D' U B2 L D2 U' F' D2 B'
11. 36.72 R D2 B2 F R' B D2 U L R' D' U' R2 U' B' L R U R' D2 L2 D U2 L' B2
12. 34.74 U2 B2 D R U B L2 D U L' D' U B' F D U2 L' R' F D2 U R2 D U F'
13. 29.30 R U F2 L D2 B' L U F' D2 U2 R' B' U L B U' B' F L D' R B' U B'

dung271994
30-11-2010, 11:05 PM
Statistics for 01-01-2004 01:41:22

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 39.63
Standard Deviation: 2.51
Best Time: 34.95
Worst Time: 42.76
Individual Times:
1. 41.45 F2 U L F R' U F2 L' F2 R' L2 D' B2 R2 B2 U D R2 U'
2. 41.56 F2 L' F2 U' R' U' F' R2 U2 R B2 D2 L2 D L2 F2 U' B2 R2 U'
3. 42.76 D2 R B' L U L' D2 R2 U2 L2 F' U2 L2 D' R2 U' B2 D' R2 L2 D2
4. 34.95 R F' R2 B L' F R' L' D' R2 L U2 B2 U2 D R2 B2 R2 U R2 U'
5. 41.39 B L F L2 D' F U' F D L' U2 R2 B2 D2 F2 B2 R2 U' F2 D
6. 37.94 R F2 R' B2 U' L' U' B2 L2 F' L' U' B2 U R2 D' L2 D' R2 D2 R2
7. 37.66 F R F L2 F2 B U L2 B' L' F2 L2 U2 L2 U2 F2 U' R2 L2 D'
8. 37.70 R F' L2 F' D2 B D B L U R U' B2 R2 D F2 D2 L2 D2 R2 F2
9. 36.24 U' R' D' L' F' R2 F' L F2 D' R B2 D F2 U B2 U2 L2 U' L2 D'
10. 42.69 U2 R F2 D F U R' L' F' D2 L D F2 L2 D2 B2 L2 D L2 U'
11. 40.28 U2 D2 B' D2 B' D' R U2 F2 D2 R U2 L2 U R2 D' R2 U B2 U2 D'
12. 40.95 L D2 F D R2 D F' U B2 R F L2 U' R2 F2 R2 L2 U F2 U F2

BKer2004
01-12-2010, 06:25 PM
Statistics for 12-01-2010 18:28:16

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.58
Standard Deviation: 2.35
Best Time: 20.45
Worst Time: 28.22
Individual Times:
1. 22.56 L2 B D B2 D B F2 D' F D2 U' L' D F D B2 F' L F' D2 B F L R U2
2. 23.61 R D' L2 F' U B2 F' D2 U2 B R' B2 D' U' B2 F2 U R2 B U2 B2 F2 D2 U' F2
3. 27.81 R' D2 U R' B L U B' L' R' U2 B' F' D U' R' B' L2 R2 B' D' R' D2 B' F'
4. 24.47 L' D U L' R2 F D2 U L' U2 R U L' R' U2 L R B' R F2 L' R' D2 R' B2
5. 22.36 F U B2 F L' D U2 B2 R F' L' F' U F' L' B F D U B' F' L B' F L'
6. 20.55 L2 D U2 B2 R2 F U2 L2 D' U B L' R2 B' D' U2 F2 D L2 D B' F R D U
7. 23.56 L B2 F U F2 D B' R' B D B R B' R' F L2 R B L' R U' L2 R' D' B'
8. 24.70 F' D2 U' B' D' B2 F2 L R' B' F' L2 U' L' R2 D L' D' U2 B R' F2 D R B
9. 22.38 L U B' F D2 F2 D2 U R' B' U' L' R F2 D2 U2 L' R F2 L' D B D U' L2
10. 28.22 R U L2 B F' D B D U2 L2 D' U2 B' L D L2 R' F' R2 B' D U L B' U
11. 22.23 D2 U B2 R D' B D' U L2 R F R' U' L' R' B2 L' F U R2 F2 U2 B' D2 U
12. 20.45 U' L' B F2 R D U R2 D U2 F R' D2 L R' D' B F2 U' B2 F D F' D' B'

dizzmylife2658
02-12-2010, 08:31 PM
Session average: 20.60
1. 22.15 U2 R U F L D' F2 B' L2 D' B' U2 B' F U L' F' U D' B L' F' R2 L B2
2. (24.63) U D' B' U' D F2 L2 B' D B2 R' F' L2 D' B2 F2 U2 D' B L' B D U L B
3. 23.51 B2 D L' F R' F2 R L' B L B2 F' D F' B' D L' D2 L2 F2 U F2 L' F U
4. 21.38 D F' R F R2 L2 F' U' B' F2 U D F B' R L' F2 U2 L F2 D' R2 D' B D
5. 20.44 B L' R B2 F D' B R2 L' F' B L2 B' U' D2 F R' L U' L' R' U F B2 D2
6. 18.43 D2 R U' D2 L B' D B2 R2 F2 U L F L R' U' D2 F' D2 B2 L' D2 F B2 L'
7. (16.41) D2 F' D' U' B L B' L2 B L' D' B2 L' F B2 R' U' L2 F2 L' U' F2 U2 B F
8. 20.21 L2 U B' F2 U' R' D2 R2 D' L D F2 D2 F' D B L2 B2 F' L F2 D R L2 D
9. 20.16 L2 D L U D R F2 R2 B U' F2 B D R2 D' U' B2 F2 D L2 D' R' F' L U
10. 22.05 F2 B' L' R2 B2 L R U2 B L' B2 F' D' U' F' L U2 B' F2 U2 F2 R' F2 D F
11. 18.46 R B L U' D' L' U' F L' U2 R2 B U' L' B' L2 U D2 B2 L2 F L F D F
12. 19.19 F U2 R F' B' R F2 D2 U R2 B2 R F R' F L' R' U' D' L' F' U' B' L2 B2
dạo này bận học quá T_T

tranmynhquan1991
04-12-2010, 09:01 PM
Statistics for 12-04-2010 21:04:20

Average: 25.86
Standard Deviation: 1.77
Best Time: 19.74
Worst Time: 29.07
Individual Times:
1. 23.96 R2 U2 R2 B R U2 B L F' L' U B2 U' R2 U' F2 R2 U B2 D'
2. 26.74 F L' D' B' U D2 B' R' F' B R L2 U L2 U' R2 D L2 F2 D2
3. 23.92 U R2 L' U F R' D L2 D2 B U2 R2 B2 L2 D2 F2 U2 D' L2
4. 27.54 F B L' D F B' D' F2 U2 R' L' U2 B2 U R2 D2 B2 D' L2 D' B2
5. 26.98 L' F' B2 R F2 L2 B' U L F B2 R2 U' F2 D B2 R2 D' L2 B2
6. (29.07) L' F D F U F2 R' L2 U2 L' F' B2 U' R2 B2 D2 B2 D' R2 B2
7. 24.95 U2 D B' R2 U R' L2 U' L B' L F2 D R2 D' B2 U' D' L2 F2 B2
8. 27.08 L D2 B' L' U2 B L2 B' D F' U R' F2 D F2 D2 F2 L2 U' D' R2
9. 28.55 U2 R F' D' F' U B U F R2 B' R2 L2 D2 B2 U' R2 D' R2 U2 L2
10. 26.85 F' D R2 F L U2 B U' B' D L U F2 D F2 L2 U' F2 U' D' B2
11. 21.99 R L' U2 D' R2 U' B U R2 F' B2 R2 U2 B2 D F2 U' B2 D'
12. (19.74) R2 U' L D L2 U' L2 B2 U R B' U' R2 D' F2 U L2 U' R2 L2 U2

phát cuối cross dễ quá

tranmynhquan1991
06-12-2010, 12:48 AM
Statistics for 12-06-2010 00:51:57

Average: 25.66
Standard Deviation: 1.78
Best Time: 16.96
Worst Time: 30.72
Individual Times:
1. 23.53 U L D L' U B' L2 B R2 U' F D R2 U' R2 F2 U' F2 U' L2 F2
2. (16.96) U' L B L U2 D2 R D' L U2 B' U2 F2 D' R2 U R2 U R2 F2 U
3. 27.39 F' R D B U' D L U2 F' L' F2 U' R2 F2 B2 U2 D B2 U F2
4. 23.46 R D F' L D2 L D2 F U2 B R2 U2 D' F2 R2 F2 D B2 R2 D
5. 23.18 U2 R2 L2 U' B' U2 D F2 L2 U' R' F2 D2 B2 R2 U2 B2 D' F2 L2 D
6. 28.87 U2 R' L B L2 U2 L F' U2 D2 L B2 D B2 U2 D B2 D L2 U'
7. 28.20 D' R2 L F' D2 B' D L U2 R' F2 B2 L2 U' F2 B2 U2 L2 B2 U'
8. 24.64 U' F2 B' R2 U L D2 R' B' R2 L' B2 U' F2 L2 F2 L2 U R2 D' L2
9. (30.72) F' B R D2 L2 U' F U D2 L' D R2 U2 R2 F2 D B2 D' R2 F2
10. 26.06 F' R2 D L F L2 U2 F' R B2 L U' B2 U' R2 F2 B2 D' F2 B2 D2
11. 24.72 L' D B' D2 L B' U2 R2 B' R L U' D2 L2 D R2 B2 U R2 D2 R2
12. 26.53 U2 F U2 D L2 F L B U' D2 F U' R2 B2 L2 B2 D' L2 U' R2 D

quả single 16 ảo vãi chưởng :D

tranmynhquan1991
07-12-2010, 08:04 PM
Statistics for 12-07-2010 20:07:22

Average: 24.59
Standard Deviation: 1.34
Best Time: 22.58
Worst Time: 27.83
Individual Times:
1. 23.88 R' L2 D' B2 U R' U2 L B' R' F' D' F2 U F2 R2 F2 D2 R2 U F2
2. 22.98 B' R2 B' U D' R' D2 F' U' L' F2 U2 F2 R2 D2 B2 U2 F2 D L2
3. 23.43 U F D L' U2 F2 B2 L U' F D2 L' B2 D R2 U' F2 L2 B2 R2 D2
4. 26.85 L D' R' L F B2 L D2 B' L' U2 F2 R2 U R2 U' B2 U' L2 D'
5. 23.25 F B' D2 R D' R2 U2 B' D F2 R' L' F2 U2 D L2 F2 U' R2 F2
6. (27.83) F2 R' L U' F2 B2 R L2 U' L2 F' U2 B2 R2 U' B2 R2 D' B2 U2 B2
7. 23.92 R L F2 B U' F' U2 L B L U F2 D2 R2 U B2 L2 F2 R2 D'
8. 25.35 R F B' R2 B D B' U2 L D' R U R2 L2 B2 L2 D2 L2 U' B2 U
9. 23.36 U B2 L U' D2 B2 L B R2 F2 R' U2 L2 B2 U R2 L2 U2 D' L2 D'
10. 27.12 L B U2 D' B U B D2 L F L D2 B2 R2 U D' R2 L2 F2 U R2
11. (22.58) R D' F L' D F' L' U' F2 B R2 D2 B2 U' R2 U' L2 D2 R2 D2
12. 25.78 R F2 B' L' F2 U D2 B L2 F2 L' U L2 U' B2 R2 L2 U' F2 U D'

yeah , sub 25 roài

cuibaponline
08-12-2010, 09:34 PM
Statistics for 05-23-2007 04:31:57

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 35.78
Standard Deviation: 1.28
Best Time: 34.88
Worst Time: 38.29
Individual Times:
1. 35.23 R' D F2 D B D' U2 L2 R' D2 B2 F U' B R D' U2 B R' D' B' F' D2 L B
2. 34.92 D2 U2 B L2 B' F U' B2 F2 L' R2 D U2 B2 L B2 F L B L2 R' D R D U
3. 35.58 F2 L' D B2 F2 U' L R' U' F2 L R D U' L' R B' F D2 U' R F' R U L'
4. 34.88 U2 R U2 B2 R2 F2 U2 L R B L2 R2 D2 U L2 R2 B' F' D L' R F' D U' L'
5. 38.29 U' R' D U' B' F L2 R' F' D2 U L' D2 R D' U2 B D' U' L2 R2 D' L R U

cuibaponline
09-12-2010, 05:49 PM
Statistics for 05-24-2007 00:38:05

Cubes Solved: 21/21
Number of Pops: 0
Average: 33.56
Standard Deviation: 2.95
Best Time: 27.63
Worst Time: 40.09
Individual Times:
1. 31.70 U' L R' B D' U R2 B2 F U F2 U' B F2 L U L2 R F2 R U B2 F2 U2 L2
2. 40.09 D B' R' B' F U R' D' U' L B' D L2 R' B' F2 U2 L' R2 B2 L U2 B2 U' R'
3. 32.82 F D B' F R' D' U L2 R' D2 U2 R D' L2 B' U' L2 B U2 L' R D' U2 F' L
4. 33.02 U R B2 F D L R F2 D' U2 F' U2 F2 L U2 L' F R' B L2 R' D2 U' F2 U2
5. 36.65 B' U2 L U' R' F' R F' D2 U' B D2 U' B' F2 L2 R' F2 U2 B' F' R B2 F' D
6. 38.42 B' F2 D U F2 L2 U L' R' U2 L R' D' U L' R' B2 R D U L D2 L2 R' U'
7. 33.39 D' L' R' D2 L' R2 B2 R B2 F L B F U2 F L' R' D' B F R2 B2 F L2 U
8. 35.40 B' F D2 R B L' R D' B L2 U' F' D2 U' F D' L2 D' L F D' U' R F2 R
9. 32.18 D2 U2 L D L' R B' F' D2 B' D' U' R' F L R2 F U' F L2 R2 B' F' U2 F
10. 35.17 D L B2 F' D2 U2 F' D' B F D R2 D F D' U2 R B2 F L' R D L' R' F
11. 30.72 B' F D2 B F2 R U2 L R2 D B F' L' D2 F D2 R2 F' U' L' B' F2 U2 R2 F2
12. 31.43 U' B2 U2 B L F2 U' F' L R2 B' D' L R D2 F U2 L D U B L' R' B' F
13. 34.08 D' U' L' B F2 D' U2 F' D' L2 F' D B' D2 B' U' R' B2 L' D' U2 L' D2 U' L'
14. 35.38 D' L B2 F' U2 L' R' B R' D U2 B2 F' R2 B L2 R B2 L2 B' L' R2 B' L R
15. 27.63 R2 B2 R D2 R' D2 L2 U B2 L2 R' U B F2 L' B' D' L' F D' L B F R2 B2
16. 34.07 F2 D2 U2 B F L' R' B F2 D' L2 R' B R B U' R2 B R D' B' L2 U B2 D2
17. 37.20 R B' F D U' R2 F2 D U2 R D R' F' U2 F2 L' R' U L2 R D L' R D U'
18. 30.38 F R D U2 R2 F2 D2 B F U' F2 L2 R' D L B2 L' D2 U L2 R2 D' R F' D2
19. 29.13 B F L' B2 R2 B F L D2 L' R2 B F' U' R' U B' F U' B' F' U L B2 R'
20. 33.03 L R' B F L B2 F D B D' U F2 R' D2 U L2 R U' B R' B' F L R2 F'
21. 32.90 B L2 B R F' L B2 F' L F' D' U' R2 F L' R B2 F L R2 B2 D U L R

cuibaponline
09-12-2010, 08:22 PM
thử sức OH với 4x4x4 Dayan, lần đầu tiên cảm thấy là nó hơi to, có lẽ qua tết mua Maru về thử sức xem sao...
P/S: mỏi tay quá...

Statistics for 05-24-2007 03:20:27

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 3:53.93
Standard Deviation: 16.00
Best Time: 3:33.71
Worst Time: 4:16.16
Individual Times:
1. 3:50.15 Uw L2 R U' L' F2 D' Uw B Fw F' R' U' R2 Uw2 B Rw' Uw2 B' F2 U F Uw U2 Rw2 F2 D2 U' Rw D2 R' Fw2 R2 B' Fw' F' L Rw' Fw2 F'
2. 4:16.16 Uw2 B2 F Rw' R2 B Fw' F D2 L Rw U' F2 Rw2 F2 U2 F D U' Fw L' Rw2 B' U R Uw2 L2 Fw D' Fw2 F2 Rw2 U Fw Uw Fw' Rw2 D R' B'
3. 4:08.26 R2 B2 Uw2 B Fw2 F2 D Fw2 U' F' D Fw' D Uw' F' L' F U Fw' F U B2 Fw2 F2 Uw R' Uw' F D2 R B2 Fw' U2 B2 U' F' Uw' B2 L R2
4. 3:41.38 U2 F Rw2 B2 F R2 D2 L' B' Fw F' D Uw U' B2 D2 L Rw2 R2 F L2 Rw' Uw2 U2 B Fw Rw2 B Fw2 L2 R' D' Fw Rw' D2 F' R' F' Uw' U
5. 3:33.71 F2 Uw2 Fw' D2 Rw' R2 Uw Rw2 R' F Uw U2 B F' D2 U' R2 Uw2 U' R' B' Uw2 U F Rw F' L2 F2 Rw' B D Fw' F' Uw L' Rw R2 Uw' B' Fw'

tranmynhquan1991
09-12-2010, 11:48 PM
Statistics for 12-09-2010 23:48:24

Average: 25.09
Standard Deviation: 1.55
Best Time: 20.10
Worst Time: 30.86
Individual Times:
1. 22.71 L2 U2 B' R' B' L D F' R2 L' D F2 U F2 R2 D R2 D2 B2 D'
2. 25.77 R' B L2 D L2 U' B' R' L2 F' B' U' F2 U D2 F2 R2 L2 D' F2 B2
3. (30.86) U L2 U B2 U2 L2 D L2 U F L' D B2 U' D2 L2 D' F2 B2 L2 F2
4. 24.09 U' F R U' B' L2 U D B2 L' B D2 F2 R2 F2 D' F2 B2 L2 U' L2
5. 27.54 F U B R2 F U2 R F2 U F' R' D B2 D R2 U B2 U F2 D' F2
6. 22.20 B' U2 B' L' U2 B2 U' B2 U F' L2 U' R2 D2 R2 D' B2 R2
7. 26.82 F2 D L B' R' L' D R2 F' L' B' L2 D2 R2 U' B2 R2 D' F2 D' B2
8. (20.10) U L' U2 R F' U' B' D B' L' D2 B L2 U' F2 U R2 B2 U2 F2 D'
9. 23.88 U2 L2 B' D F' U2 B2 U B' R F U' F2 L2 U B2 U R2 B2 L2 F2
10. 26.27 L' D' F' R' L2 B D2 F' R' B' D' R2 F2 U D' R2 F2 D' L2 B2
11. 25.23 F' U2 B R F' R L' D' B R' F' D2 R2 D' F2 U R2 D' L2 U2 F2
12. 26.34 B2 L U2 F R F R2 F' D B2 L B2 R2 F2 U' L2 D2 F2 U R2 D'

phí :|

tranmynhquan1991
10-12-2010, 03:01 PM
Statistics for 12-10-2010 15:01:18

Average: 24.42
Standard Deviation: 2.41
Best Time: 19.51
Worst Time: 28.20
Individual Times:
1. (19.51) R B2 L F L' F D' L' D' R U D2 B2 U' B2 R2 L2 D B2 D'
2. 23.39 F D F2 U L U' B' L' D' L' F B L2 U2 D' B2 L2 U' B2 D R2
3. 27.84 U L B2 R B L2 F U' D' L' F2 U F2 U' B2 U' B2 D2 L2 D
4. 27.96 U R' B' L F U2 D2 B2 R' L2 B' R2 U2 R2 D2 F2 U2 B2 D' R2 U2
5. 21.18 R D R' D' F U2 L U F2 B L' U L2 F2 L2 B2 U2 R2 U' L2 D'
6. 27.12 F R2 D2 R' B U' F' B2 U2 D L F2 L2 U' R2 U2 L2 U B2 U2
7. (28.20) U2 B' R' F L B' L' D R2 F2 R' U2 B2 D2 F2 R2 D L2 U2 R2 B2
8. 21.90 D2 L' F U' F' B2 U D2 R B R2 D2 L2 F2 D' L2 F2 D' L2 B2
9. 25.53 F2 U' R U' L B' U' L B L' U L2 F2 R2 F2 U2 F2 D' R2 F2
10. 20.50 U2 D' L B' R' D2 F' L' D2 R' D R2 U L2 D2 B2 D R2 F2 L2
11. 25.72 D2 L' D' F D' R' U D F' U2 F' D' R2 U B2 D2 R2 U F2 L2 U'
12. 23.08 R' L2 U2 F L F' R' D2 R U' B2 U' F2 D' F2 R2 F2 D R2

đùa thành tích ngon thế này quay clip lại hỏng mới nhục tôi :(

youreally
10-12-2010, 07:13 PM
Statistics for 12-10-2010 19:13:36

Average: 31.55
Standard Deviation: 2.41
Best Time: 25.66
Worst Time: 39.36
Individual Times:
1. 35.28 R' B D' U2 F' R2 B2 F' R F2 L2 D L R2 U' B' F L2 R2 F' D2 U' B F' R
2. 33.52 B F2 D B' F2 D' U2 L' U' F D2 U R' F R2 U2 F R2 B' F2 D' B' F R2 F'
3. 27.61 D' L' R' B2 L D' L' U L F' U R B' L2 F2 L' R D2 U F2 D' L B2 F L'
4. (25.66) L' D' F' L2 D L R2 B2 F L R F' D F2 L R D' B' L' R B D2 U2 B F
5. 32.75 F' L R U' L2 D2 U2 L2 D U2 B2 D2 L' U' L R2 D2 U' L2 R' B L' R2 B2 R'
6. 32.58 D' U L F' L R B' F2 D2 U L' D' U F2 R2 B' D2 U2 B2 F' L R' D U' L
7. 27.76 R U2 F2 R' B R2 D2 B F D R2 B' F2 L2 D2 U2 B2 L2 R' F L R' D' B F2
8. 31.44 L R U' B2 D B' F D2 F' R2 B L' R B F' L' B' F' U' L R' F L2 R2 U2
9. (39.36) U' L F2 L R2 B2 F' D B R2 B' F' L R2 B' L' B F D' B' F R2 D' R' B
10. 32.36 U2 R B L R' D2 U2 R B' F' D2 L' R' U2 R' F R2 B D' U2 F' D B D' F
11. 28.06 U F D2 R' B' F R U2 B' L2 R2 D B' F U F' L2 U' R B' U' B' D' U2 F
12. 34.11 B' U2 F D L2 R' F2 L2 R F' L' R U L R2 D' L2 B L R' B F' D2 R F'

Cố sub 30 nào :X

cuibaponline
11-12-2010, 09:43 PM
Statistics for 05-26-2007 04:39:51

Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 29.99
Standard Deviation: 3.71
Best Time: 24.68
Worst Time: 39.21
Individual Times:
1. DNF D2 U F2 D' U2 L B' F U' B' D U B2 F U2 F2 U F L2 F' D' U' L R2 D'
2. 30.62 B U2 B' F' D' L R' D U R2 B' R2 D' U B F2 L' B F' L2 R2 D2 B2 D2 L'
3. 26.60 B' L F' L D2 U L2 D' B2 F' L R2 U2 R' B2 U' B2 F U2 R' D U L' U' B'
4. 31.04 F D U2 R' D' U' F' L2 R' D2 B2 F2 R' B' F D2 U R2 D2 F U' L D U' L'
5. 28.62 B' F' L' D F' L R' D2 B2 D' U2 R D2 U2 F' D' L R2 F' U' F2 U F2 D L
6. 30.76 U L2 D' U2 B F U L2 B' L B L2 R U B' F' D' L R' U L' B D2 F U2
7. 39.21 L' B2 F' U R2 B L F2 U' B2 L' D2 F' D' U F L F' R2 D2 B2 F' L2 R' B'
8. 25.97 R D U L2 R U2 R' U' F2 D2 U' L F U' L2 R2 F D' U B2 F' R B F' D
9. 26.98 L R2 D B2 D' L D2 U' L' U' B L2 R' U' B2 D2 L' U' L' R' D U B F2 R2
10. 32.62 B2 R2 D U L2 R2 U B2 F U B2 F' L' D' U' L' R U L2 R' B2 D U R F2
11. 31.05 B2 L' D U R D2 F2 R2 F' L2 F' L' R' D' U' R2 B F U' R2 D2 L2 R D2 U2
12. 24.68 D' L' R' B R F U2 B F' L' D' B F' D2 U' B F2 U2 F' L U' L2 F' L2 R'
13. 31.73 R D' L' R2 F' U L R' B2 F2 D2 U' L F2 L2 D' U F2 R B F2 D2 U' R2 U2

hehe>:D<>:D<>:D<>:D<

cuibaponline
13-12-2010, 08:17 PM
Rubik's cube one-handed
18:47:32 13-12-2010 - 20:17:40

Mean: 33.79
Standard deviation: 3.08
Best Time: 24.16
Worst Time: 42.21

Best average of 5: 31.38
15-19 - 28.38 (36.56) 32.38 33.40 (28.22)

Best average of 12: 32.83
11-22 - 33.20 36.33 32.57 34.32 28.38 (36.56) 32.38 33.40 (28.22) 31.27 31.61 34.91

1. 34.19 D' U2 B2 D2 R2 B2 R2 U2 R2 F2 U' R U' B2 U F L B L2 B2 L'
2. 24.16 D F2 U R2 D2 L2 U F2 D L2 B2 R' D B' L U2 F R B' L' F' U'
3. 34.48 U' R2 U' B2 F2 D' R2 D B2 D2 U2 B' R F L D2 F' L' U R D'
4. 42.21 B2 D' R2 U2 F2 R2 B2 L2 U F2 U B' R' B2 L2 D U2 L' D L' D2 U
5. 34.03 F2 R2 F2 D2 F2 U L2 U R2 B2 L2 F U2 R B U' F D B2 U L' U2
6. 34.24 U' F2 D L2 F2 U2 B2 F2 U F2 U' B U2 F' L D U' F' U' B' U2
7. 33.70 U' B2 R2 B2 U2 B2 L2 U' L2 D2 F U2 F2 L' D B' U' B' L2
8. 37.32 U' R2 F2 U' R2 U' B2 R2 D' B2 U2 R D2 B U L' D' U' L' B2 D2 U
9. 33.56 B2 L2 D' B2 U' B2 D2 R2 D F2 U2 L' F' R' L' B2 F' R' L2 D' L2 U'
10. 38.47 F2 L2 B2 U' F2 D' B2 L2 D' L2 F2 R' L2 U' F L2 B' L B D F U'
11. 33.20 F2 R2 U' L2 U' R2 L2 U' R2 L2 U2 B L2 U R' F' R2 F2 D F' D'
12. 36.33 F2 D' F2 R2 U2 F2 U2 F2 U' R2 D' B' L2 B2 U2 L' U' F R2 F U
13. 32.57 R2 L2 U' B2 U' F2 L2 U2 L2 F2 U' R' B D F R2 L' F' L2 D U2
14. 34.32 U B2 U F2 U' L2 F2 L2 D' L2 D F U2 L' D2 U' B U2 R' B2 R'
15. 28.38 R2 B2 D B2 D R2 L2 D2 F2 D2 U' R' D F' U2 R L B F U F2 D
16. 36.56 B2 D' F2 D' B2 U R2 U2 F2 U' F2 L D2 B' D L2 U B2 R D2 U
17. 32.38 R2 B2 L2 D F2 U' R2 L2 U2 F2 R' U' L F2 R' B2 F L' D L2
18. 33.40 D2 R2 D' F2 R2 U B2 D' L2 F2 U2 B F' D' L' F' U' B D' F2 D'
19. 28.22 R2 F2 L2 D' F2 D F2 L2 D' F2 L2 F' U' L F2 U' B U2 B' L F
20. 31.27 D2 F2 R2 L2 D B2 D' F2 R2 D L2 B U' R' D2 U B' D' F' U' B2 U'
21. 31.61 L2 U2 L2 F2 U F2 D' U2 L2 U' F L' D2 B' D B' R U R2 B
22. 34.91 B2 R2 B2 R2 F2 L2 D2 U2 R' B2 L D2 U F' R D B U
23. 36.50 F2 U' L2 D2 B2 D' B2 L2 B2 F2 R' B' D2 U' R2 F2 L B L2 F2 D2
24. 35.71 R2 B2 F2 D L2 F2 D2 U2 F2 D L' F2 D2 B R' L' U' F D' L
25. 36.19 D2 B2 D' F2 U2 B2 L2 F2 R2 U' L B2 D' U' R2 D' F L2 U R
26. 37.26 D' U' R2 F2 R2 F2 D' L2 U B2 D' R' D F' R' D' L2 F' D' F U2
27. 33.93 L2 D L2 D' R2 L2 B2 U F2 L2 U F B2 D2 U' B D' R' U' L' D'
28. 31.66 R2 U2 L2 F2 D R2 F2 U2 F2 D' R' F2 L' B' U F' D B2 L' D2
29. 34.94 D L2 D L2 F2 D' L2 D2 U' B2 U' R' D' U B U' R' D F U' R' U2
30. 31.48 U L2 D B2 R2 F2 L2 D' B2 F2 U B L' D' F R' D U R' D2 B' L'
31. 33.48 R2 B2 U' F2 D R2 D F2 D2 F2 U' F' B2 D' R2 L' D2 U B' U F' D2
32. 32.51 L2 B2 R2 B2 U' R2 D F2 U' F2 D F' L D2 U' R' D' R L' D2 B U'
33. 32.56 F2 L2 U R2 D F2 D2 L2 U R2 F' D2 R' B' D2 U F U2 R2 U
34. 34.02 F2 D L2 D2 R2 B2 D R2 D F2 D2 B U F D L' D2 B2 L' U' B' U'
35. 33.06 R2 B2 D R2 B2 D' F2 U' L2 B2 R2 B U B2 L U B2 D' U B' U2

cuibaponline
14-12-2010, 07:24 PM
Guhong đã trở về, oh yeah:D:D:D:D
Rubik's cube one-handed
18:40:31 14-12-2010 - 19:24:59

Mean: 31.75
Standard deviation: 3.18
Best Time: 23.96
Worst Time: 36.12

Best average of 5: 26.90
11-15 - (35.10) (23.96) 24.41 24.81 31.48

Best average of 12: 29.95
12-23 - (23.96) 24.41 24.81 31.48 (36.12) 31.43 32.98 33.97 32.95 25.40 33.72 28.42

1. 35.63 R2 F2 D F2 D2 U B2 U R2 U' B2 L U F D B2 U B U R' F2 U2
2. 33.30 D2 B2 D F2 U B2 L2 U' F2 U R2 F' L D B F U' B2 R U' L U2
3. 30.34 B2 D F2 U L2 D' U' F2 R2 L2 U R' U' F' R U2 R2 L2 F L2 D'
4. 29.95 U L2 F2 D L2 F2 U B2 U B2 D' R' F D U2 L F L F' U' R2
5. 30.11 U' R2 U2 R2 F2 L2 F2 U F2 R2 D B D' U' L B L' D2 L' F2 D
6. 33.46 U' B2 R2 B2 L2 F2 D R2 F2 D' U2 L' B' U2 L2 F' D' R D B D
7. 28.42 L2 D F2 L2 D' R2 L2 F2 D R2 U B U L U2 F' D2 L D' U2 B L'
8. 32.27 L2 D2 B2 F2 U F2 U' F2 L2 U' R2 F' R' B2 R' B2 U' R' D F' R' L'
9. 34.95 F2 L2 F2 D' L2 D' F2 D2 R2 D2 R F D2 B L U2 F2 D' F' R2 U2
10. 32.12 U B2 U' R2 B2 U' B2 R2 D2 U' L2 F' R' B2 R' D2 B' D2 L U' B2 U'
11. 35.10 U2 R2 D2 F2 L2 B2 D' B2 D' B2 U' R B' U2 L' U F' R2 D' R D' U2
12. 23.96 B2 R2 U R2 F2 U B2 F2 D R2 D R' D' U2 L2 F' D' B2 L D2 B2 D'
13. 24.41 D2 R2 D R2 F2 R2 U2 B2 U' R2 B2 R' U' F' U' R' L U' B L' F'
14. 24.81 F2 R2 F2 D' R2 U' B2 R2 U2 B2 U' F' U2 R F' R F' U B D' B U2
15. 31.48 U2 F2 U R2 B2 F2 D2 B2 U' F2 U' L' F' D B' R D L2 D2 R L' U
16. 36.12 U L2 B2 D F2 D B2 R2 U2 B2 U R B' D2 U' R' D R F U' R' L
17. 31.43 D2 B2 U' R2 D F2 D' F2 U B2 U2 L D' R F L2 B D2 F2 U R2
18. 32.98 B2 F2 L2 D B2 U2 R2 U R2 D' U' L D U' R2 F2 R F U2 B D'
19. 33.97 B2 R2 F2 U' B2 F2 L2 U' L2 D L2 F U' B' F2 R U F D L F' U'
20. 32.95 U F2 D F2 R2 D B2 R2 B2 D U R' L' D' R2 F L2 F D' R2 L2
21. 25.40 L2 D L2 B2 L2 U L2 B2 D2 U L2 F' R' U' B2 R B2 F2 D' U2 F R'
22. 33.72 R2 L2 D B2 F2 D U2 F2 R2 D B' R L' U R B2 F D F2 U'
23. 28.42 F2 U L2 U' R2 D' R2 D2 F2 L2 B2 R' B2 F L D2 R' F D F2 U'
24. 30.98 R2 B2 U2 R2 U2 R2 U' B2 U' L2 U2 R U F2 U' F' D2 R D' L D2
25. 31.51 F2 R2 U' L2 U F2 D L2 U' F2 D2 B' D R2 U L B2 U2 L2 B F'
26. 34.38 U2 R2 F2 D' L2 B2 U' R2 D2 F2 U' F' D U B' D2 F2 R' L' D' U
27. 35.14 R2 D2 B2 F2 U' R2 D U2 L2 D' L R2 F R2 L' U2 R' D' F2 R' U2
28. 32.10 U R2 U2 R2 B2 D2 U' L2 U2 B2 L2 B F' U F D F' L' U2 L' F' U'
29. 32.30 U2 F2 U2 R2 U F2 R2 L2 F2 L2 B' U L2 B2 D' R' D2 B F' L2
30. 34.93 U' B2 D' R2 D' B2 R2 U' B2 U R2 B U2 R' B' U2 F' D2 R U2 L'
31. 30.70 L2 U2 R2 D F2 D F2 U' B2 D' U R' L' F' R' B' L B' L U2 B'
32. 34.79 U' R2 F2 D2 R2 U' R2 U R2 L2 D B' R F2 U' F2 L U' L2 D L' U
33. 32.96 U F2 U F2 U' B2 D F2 D L2 F2 L D L' B L F' D2 U B' D'
34. 31.96 L2 F2 U L2 D2 U' B2 L2 F2 L2 U' R' F D B' U2 R F2 U B2 L' U'
35. 34.27 D2 R2 B2 F2 U' L2 D' L2 U R2 D F' U' L F' R' U' R2 B U2 R D'

cuibaponline
16-12-2010, 10:06 AM
Rubik's cube one-handed
09:49:35 16-12-2010 - 10:05:50

Mean: 33.07
Standard deviation: 2.55
Best Time: 28.18
Worst Time: 38.73

Best average of 5: 31.35
1-5 - 29.04 31.72 (28.18) (34.47) 33.30

Best average of 12: 31.87
1-12 - 29.04 31.72 (28.18) 34.47 33.30 30.83 33.58 28.88 31.67 34.09 (35.78) 31.13

1. 29.04 L2 F2 R2 U' L2 U F2 R2 B2 U2 L2 F U F L2 B R B U2 B'
2. 31.72 D' F2 U L2 U B2 D' L2 U2 B2 U' B L2 D R L F R' L F D2 U2
3. 28.18 B2 D B2 D L2 D L2 F2 D L2 F2 R' F U L B U2 L' B2 U2 L
4. 34.47 L2 D' F2 U R2 B2 F2 U2 F2 U F2 L D' F U2 B D2 U2 R' L F U2
5. 33.30 F2 U' R2 L2 U' B2 D' R2 B2 R2 D L' D2 F' R' B2 R2 D2 F D L' D2
6. 30.83 U L2 B2 D B2 R2 U' L2 U F2 U2 B' L D U' B D R2 F' U R' U2
7. 33.58 R2 U' F2 L2 D L2 B2 D2 U' R2 U' F' R U' L' D F D2 F U' F U'
8. 28.88 L2 D' R2 B2 L2 U F2 U2 L2 U B L D2 B U' R' L2 D' U2 R2
9. 31.67 D' L2 B2 D2 R2 L2 F2 D L2 U L' B2 L2 B' R U B R2 F' R L2
10. 34.09 U' R2 B2 R2 L2 D2 B2 U2 F2 R2 U' F' L B2 U F' D' R2 F2 R2 L
11. 35.78 U2 R2 B2 D' B2 U' R2 U B2 L2 U' L D' R D F' U R' L2 D2 B2 U2
12. 31.13 D2 B2 L2 D R2 D' B2 L2 D B2 D2 L' U R2 B F' L' U B F R'
13. 33.09 U' F2 D F2 L2 D F2 R2 L2 D R F L' B' L' B2 U2 F' R2 D U'
14. 38.73 R2 U' L2 F2 D2 R2 F2 U L2 B2 U F L' U2 F' U B F2 D U F2 U2
15. 32.77 U' B2 L2 B2 L2 D' B2 D' U B2 L B2 U2 L' U B F' R2 U F
16. 33.86 L2 U B2 L2 U' B2 U2 F2 U L2 B2 R' B U' R2 F' U' L B2 F2 L2
17. 33.07 L2 D' F2 L2 D B2 R2 U R2 F2 U' L B2 U F D2 U L D' U2 B' U
18. 34.70 D L2 U R2 D F2 L2 F2 U B2 U2 L D R B R U' B L2 D'
19. 37.25 R2 L2 F2 L2 D R2 D L2 D F2 R2 B D2 R' D L2 B L' F' U L2
20. 33.60 R2 F2 R2 U B2 U F2 U' B2 U2 R2 B R2 U R B2 F2 U' R' F2 R2 U2
21. 34.83 D2 B2 L2 D2 U' L2 D' R2 F2 R2 L2 F U F2 L U2 L' B L2 D B

cuibaponline
16-12-2010, 05:14 PM
Rubik's cube one-handed
16:46:11 16-12-2010 - 17:14:13

Mean: 33.18
Standard deviation: 3.63
Best Time: 25.85
Worst Time: 40.20

Best average of 5: 29.40
7-11 - (34.08) 28.68 31.87 27.65 (26.28)

Best average of 12: 31.89
8-19 - 28.68 31.87 27.65 26.28 (39.17) 33.58 34.44 38.40 33.38 30.74 33.89 (25.85)

1. 32.19 B2 F2 D R2 U2 L2 F2 R2 U' L2 U' L F' R2 L2 U R2 D' R' B F R2
2. 40.20 B2 L2 U' L2 D2 L2 D2 B2 D' R2 U F D2 R' F D' F' D2 F U' L' U'
3. 36.50 F2 D' L2 D2 R2 B2 U F2 L2 U B2 R' U R B' L' B' L2 F' L
4. 30.56 F2 D' R2 D2 F2 D' R2 D L2 D2 U2 R' F2 D' B U L D U' L D'
5. 33.80 L2 U2 B2 D B2 L2 D2 B2 U F2 D F B2 U' F' D' L F' R' B R' L'
6. 35.36 B2 U' B2 R2 D' R2 B2 R2 U R2 U L' B2 R2 D2 B' R' F' R D2 L
7. 34.08 R2 U L2 D' L2 D' B2 F2 D F' U B U' L2 U F2 R D2 F L
8. 28.68 F2 D2 R2 U L2 F2 D' B2 U B U R B' R' L' F' D B2 D2 U2
9. 31.87 D R2 D' B2 L2 B2 D B2 U B2 U' R U2 R' F D F U2 F2 L' D2 U'
10. 27.65 D2 U' F2 L2 U' B2 F2 R2 U2 L2 U' B' L D B' R' B D F2 D U2
11. 26.28 R2 D' R2 B2 D R2 F2 D2 L2 U' B2 R' B2 R D' R' U B F2 L2 F2 U2
12. 39.17 D2 R2 U F2 R2 B2 L2 D2 R2 D' B2 R' D2 R2 L' B' D' R2 F L F2
13. 33.58 F2 R2 F2 U R2 F2 D L2 D2 B2 L2 F' R' U' F' D L U' L U2 B U'
14. 34.44 R2 F2 L2 U' F2 U B2 L2 B2 R2 U' L U B' L B2 F' L' B' R' L U'
15. 38.40 L2 D' B2 U R2 D F2 D2 L2 D' L2 B' U B' U2 B2 R U2 L' D L2
16. 33.38 R2 F2 R2 D' U L2 B2 L2 D L2 U2 B' R' D B2 L2 F' L' F D' B2 U
17. 30.74 U R2 B2 D L2 U L2 B2 D L2 U2 F' U2 B2 D R' F' D2 R U' R' L
18. 33.89 F2 D2 R2 B2 F2 U' B2 U B2 R2 D' B' D2 R' U2 R B' D2 U' L' U2
19. 25.85 F2 D' R2 D B2 U2 B2 R2 B2 F2 D' L U2 B U' B' L' F2 D F U
20. 36.50 B2 D2 L2 U R2 U L2 D R2 L2 D' L' D' B2 L' B F R2 L2 D' R L'
21. 30.76 U R2 U B2 U' B2 U2 L2 U L2 B' F2 D' F2 U2 R' U2 B2 R' F D'
22. 35.08 R2 U2 L2 D2 U L2 U2 F2 R2 L2 B' U' B2 F' R B L B U2 F U
23. 38.76 D R2 F2 U R2 D R2 D' L2 B2 U' L' B2 F2 D2 L U2 R2 U2 F' D'
24. 32.57 L2 B2 F2 D' F2 U R2 D' U' B2 U' F' R' U B2 D2 F' L B2 F2 D'
25. 38.00 B2 U2 R2 D' U' B2 D' F2 U F2 L2 F' R L' U' R' F L U' B' R L2
26. 26.53 R2 D' F2 U2 B2 F2 R2 B2 D U F' R' L2 B2 U F' R2 B' R' B2 U2
27. 30.43 L2 D L2 B2 L2 U R2 D L2 B2 L2 F' R2 F2 R B U L' F2 L B U'
28. 34.71 U' L2 B2 D' F2 R2 U F2 D B2 U' L D2 U2 F D' B' F' U' B' R' U'
29. 36.44 U R2 L2 D' B2 U' R2 D' R2 L2 B2 R' D2 U2 B' U' L' B2 F2 U2 R'
30. 32.97 D' L2 D' B2 D2 L2 B2 R2 U' B2 D' B' D' R' F D' U B' L D B2
31. 31.15 R2 L2 D' L2 U2 F2 U R2 B2 F2 R F' U' F R2 B D2 R' F U
32. 31.24 D R2 D2 B2 L2 U' F2 R2 B2 D F' L' B L2 U2 R U R B' L2 U2
33. 32.46 B2 D' B2 U2 F2 R2 U' F2 U2 L2 D2 R B R2 U2 R F2 D B2 L2 D' U2
34. 33.96 U L2 B2 L2 D' U' L2 B2 U' B2 D B' L2 B2 F' L D F' U' R2 F D'

tranmynhquan1991
16-12-2010, 11:13 PM
Statistics for 12-16-2010 23:14:24

Average: 23.56
Standard Deviation: 1.71
Best Time: 17.53
Worst Time: 27.49
Individual Times:
1. 22.05 F2 U2 L' U2 L' R F D' F U2 R2 U' B D' U2 L2 R2 D2 U' B D' L D' B2 F'
2. 24.99 F' L2 R D U2 B2 L2 R' B' L R' F' U' R2 F' L R2 D2 U2 F D L2 U2 R2 B'
3. 22.43 B' D2 B' L2 R2 D B2 R2 F' D2 R F' R2 B2 F R D U' B2 U' F2 D F2 D2 B
4. (17.53) L2 R2 D U' L' B2 F L' B F2 L R' F' U' B' F2 R D2 L F' L R B F' L
5. 22.18 L2 B' F2 R2 D' U L2 B F D2 L2 R F2 L2 R D2 L2 B F D2 B2 D R B2 D'
6. (27.49) U2 B2 F' R2 D U L R2 F U L D2 L' D2 L R2 D2 L' B' L' R B F' D' U
7. 23.06 L2 R2 B' F' L' D U2 B L R' B2 F' L' F' D2 U' B F2 D2 U' B2 U2 F R' F'
8. 24.11 U2 B' F' D2 U2 B' F' D' B L2 D' L' B2 R' B F2 D L F U B' F2 D2 B2 D2
9. 26.68 D U B F' R' U B F U2 B' F D' L2 B' U2 B' F2 D2 F' R2 F' R U2 L' U2
10. 26.43 D2 U2 B2 L D2 L' D U2 B L' R B F2 U2 F' D R D2 U' B2 F' L' F U F2
11. 20.56 D2 U2 B F2 D' L B R B2 F L' R2 U2 L2 R' D R2 F2 U2 B2 F' D2 B F' U2
12. 23.12 L2 R F U L' R' D2 U2 B2 D2 B D F' L2 R' B F' D2 U B2 F' L' D U F

oh men , ave 12 23 , ave 5 22 :D

cuibaponline
17-12-2010, 08:46 PM
Rubik's cube one-handed
19:58:38 17-12-2010 - 20:45:59

Mean: 29.97
Standard deviation: 3.49
Best Time: 20.75
Worst Time: 35.73

Best average of 5: 26.44
5-9 - 25.59 (33.01) 26.14 27.59 (20.75)

Best average of 12: 28.75
4-15 - (33.46) 25.59 33.01 26.14 27.59 (20.75) 30.05 28.82 30.01 30.79 25.16 30.36

1. 34.34 B2 D U F2 R2 U L2 U' B2 U F R2 D' B R F D B F' D
2. 33.47 L2 D' L2 D2 L2 U F2 D2 U' R2 U' R B2 U R2 B D R2 B' D' R U'
3. 31.44 R2 L2 D' B2 R2 D' L2 D2 B2 L2 U B' L' F' D' U' B2 R' D' B2 L2 D2
4. 33.46 D' B2 L2 U R2 B2 U2 F2 D2 F' U F R' B2 U2 L' D L' D' U2
5. 25.59 F2 U' L2 U B2 U2 B2 R2 L2 D2 L2 B' R D2 U' L2 B' R' D' F U'
6. 33.01 L2 D F2 L2 F2 D' U' F2 U R2 B2 L B2 D' U F2 R' F' R2 D L U
7. 26.14 B2 R2 L2 D L2 D R2 L2 U2 L2 B U2 R F R' L' D R2 F2 L U2
8. 27.59 U F2 D2 B2 D' U2 L2 B2 D2 U2 B' R2 D' L' F' R2 B' U' F R' U2
9. 20.75 F2 R2 D' L2 U' L2 B2 U' F2 D' U' F R2 B' F2 R2 L' U' B2 D' R' U'
10. 30.05 U' R2 B2 F2 D L2 U R2 B2 D F L B2 D' L' B L F' D2 U'
11. 28.82 D' R2 D' L2 D L2 U2 B2 U' F2 R F D' R2 F' R' F' U' F' R2
12. 30.01 F2 L2 D2 F2 U R2 D' B2 L2 F2 D2 B' D B D2 R' F L2 D' U2 L' U
13. 30.79 U2 F2 D L2 B2 U2 B2 F2 U' B2 D' L' U L B' D L F' L D U'
14. 25.16 L2 B2 D' R2 B2 U B2 L2 U' R2 D R' D2 F2 L' U B U2 B2 R L' U'
15. 30.36 R2 F2 U B2 D2 L2 U' B2 L2 D R2 B' F R' U B R2 D' R2 U' L U2
16. 35.73 U2 B2 D' U2 R2 U2 R2 F2 R2 F2 L2 F L U R L F U2 R2 B'
17. 28.56 F2 U' L2 U F2 D' L2 F2 D2 R2 D' R' U2 F' L' B U2 R' F' U R' L2
18. 33.75 L2 F2 L2 B2 U' L2 U' R2 L2 U2 F' D2 U' R2 L' D U2 F U R2
19. 29.12 F2 U' B2 U' R2 F2 D2 U' L2 U2 L' F2 U R2 B R L' B2 U B'
20. 30.54 F2 D R2 D' U2 B2 U2 R2 B2 L' D2 B' R2 L' F' R' U L F2 U2
21. 30.71 L2 F2 D2 B2 D F2 U' F2 U' R2 D R F2 D U' R F' D' F D2 L D2
>:)>:)>:)>:)

cuibaponline
18-12-2010, 01:54 PM
Rubik's cube one-handed
13:27:50 18-12-2010 - 13:54:31

Mean: 29.87
Standard deviation: 2.87
Best Time: 24.77
Worst Time: 35.41

Best average of 5: 27.25
30-34 - 26.17 26.63 (24.87) (31.85) 28.97

Best average of 12: 28.48
21-32 - 29.87 27.64 27.02 (33.74) 29.46 31.26 (24.77) 29.09 32.83 26.17 26.63 24.87

1. 30.92 D2 L2 D R2 U' L2 B2 F2 U L2 U2 L' U' L2 U2 F' R B' F2
2. 27.13 B2 L2 F2 D' U2 L2 U' B2 U2 B2 R2 F D2 R B2 R F R D2 F U2
3. 34.94 U' F2 L2 D2 F2 L2 U' L2 D' R2 U' R U2 B' F2 R2 B' D R2 D' L2
4. 31.51 F2 D R2 B2 U' B2 D U2 B2 F2 U' L' R2 U L2 D R' D B U F D'
5. 30.22 B2 D B2 F2 R2 F2 L2 U' L2 D U2 B L D' L F L' D2 B2 U2 F'
6. 27.48 L2 D' R2 L2 U B2 D2 F2 D' B2 U' L' F U2 L2 F2 R U R2 D U
7. 28.96 B2 R2 U2 R2 D' B2 R2 U R2 L2 D' L' U2 F' U' B2 U R F2 U2 B2
8. 33.64 F2 L2 U L2 D' L2 F2 R2 L2 D B2 R L' U' L' F U' B F' R' B2
9. 35.18 D' F2 R2 F2 D R2 D' B2 U2 B2 U' L U2 B2 F' U R2 F U2 B U2
10. 32.16 B2 L2 U B2 R2 U' F2 L2 D' F2 L2 F' L D2 F2 D F' R' D B D' U'
11. 30.27 L2 U B2 D F2 U L2 D2 F2 R' L U' F L D U2 F' U B' U2
12. 29.89 D B2 R2 B2 U L2 D U2 B2 L2 D R' U' F2 R' L2 F D' U2 F' R' U'
13. 28.41 U2 F2 L2 U' L2 B2 U L2 D2 B2 D' F' U2 R' U B2 L' F R B
14. 29.70 D2 F2 D L2 D' B2 U F2 U2 L2 B U2 L B F' R D' B U2 B
15. 35.41 L2 D B2 U' L2 U2 B2 D B2 F2 U' R' D B2 F' U B D R D' L D'
16. 25.13 L2 F2 L2 B2 L2 U R2 L2 U2 B2 D L F U R' L' D' F' R L F2 D2
17. 27.67 B2 L2 U R2 D' R2 U2 L2 B2 D2 U B F2 U2 R' U' L B' D F L2 U2
18. 32.88 R2 L2 D B2 R2 D L2 U' L2 B2 U2 L D2 B D R U L D' B' R
19. 31.12 D' F2 D B2 D L2 D B2 D F2 D2 B D R' L F' D' R' F' U B D2
20. 31.43 D F2 D R2 B2 F2 U2 F2 U L D2 U' R B U F D R2 U2
21. 29.87 U L2 B2 U' R2 D' R2 U' F2 U' F2 L F D' R U2 B' D2 R' F2 R2 U2
22. 27.64 F2 L2 F2 U2 B2 D L2 U R2 U L2 F' U2 F L B' L' F2 U F' D' L'
23. 27.02 F2 D F2 L2 U R2 D' B2 F2 D' U L' B F D L' B F' L2 B' L2
24. 33.74 B2 D2 B2 D R2 U' B2 F2 R2 L2 U' F' U B2 R' U B' L U' L2 B'
25. 29.46 F2 L2 B2 D2 L2 D' B2 D L2 U R2 B L D R B' R D' F2 L' D2
26. 31.26 F2 L2 U2 R2 U2 L2 U' F2 U L2 F' D U2 R F2 D' B' R' U' B2
27. 24.77 L2 U' L2 U' R2 B2 R2 U' L2 U B2 R' U' F U' R' B2 U2 B R'
28. 29.09 D' L2 U' F2 U B2 U' L2 B2 R2 U B U' F2 R2 B2 R' B' L U2 R'
29. 32.83 F2 U2 B2 L2 F2 U' B2 D U D' U' B' L2 D' B2 L F' R' U R' U2 L
30. 26.17 D2 B2 F2 D' L2 B2 D L2 D' R2 L2 B L' F D' R' B2 F' L' F D'
31. 26.63 U2 R2 D' R2 F2 U' L2 U' B2 R2 D2 F' L' F' U2 F L2 D B' U' R D
32. 24.87 F2 R2 F2 U' R2 D' U' B2 R2 D' R F' U R' D' R' U' R2 B' D' F' U'
33. 31.85 R2 L2 D F2 L2 B2 U2 B2 F2 L2 U2 R' F' R' B' D2 F' U L U'
34. 28.97 U' F2 R2 U F2 D2 R2 L2 U' B2 L2 B' L D2 F R' B F' D R U
35. 27.57 B2 L2 B2 U2 F2 D' U2 L2 U F2 U2 B' U2 B' L' B' D2 F' U' B R' D'

cuibaponline
19-12-2010, 06:07 PM
Rubik's cube one-handed
17:41:09 19-12-2010 - 18:07:31

Mean: 29.73
Standard deviation: 2.95
Best Time: 20.51
Worst Time: 34.59

Best average of 5: 26.17
21-25 - 26.16 23.52 28.83 (29.46) (20.51)

Best average of 12: 28.32
19-30 - 26.73 31.16 26.16 23.52 28.83 29.46 (20.51) (33.54) 31.90 29.85 27.54 28.05

1. 31.40 B2 D R2 F2 D' L2 B2 L2 B2 D2 L2 F D' U F' L' B' L2 B2 L' U2 L'
2. 31.83 R2 D2 B2 L2 D U2 F2 R2 B2 R2 U' B R2 U L D' R U L D2 L2
3. 33.96 R2 D L2 B2 U2 R2 D B2 U2 R2 F2 R B L B' D' F' U' R B2 D'
4. 26.05 U B2 R2 B2 R2 U F2 D U' L2 F2 L' B' U' R L' B L' U' B D U'
5. 28.08 D2 R2 L2 B2 R2 D F2 R2 L2 U' B D' F R2 U B' U2 R' D L' U2
6. 29.99 L2 D B2 U2 R2 L2 F2 L2 U L2 D' B' L D2 B2 U' L' U' L2 U' F'
7. 30.39 B2 D U B2 L2 F2 L2 D' F2 D2 U' L' F R' L2 D L2 B2 L B2 F' L'
8. 32.28 U L2 U R2 U2 F2 U' B2 U R2 F D' L F D2 B2 R B F L U'
9. 29.18 U' B2 D' F2 U L2 F2 R2 D2 F2 U2 F' L2 U L' U2 L' B R D R
10. 32.91 D R2 U' R2 U' R2 U' B2 L2 F2 U2 B F D' B' R D2 R2 D L2 F
11. 32.45 B2 D2 L2 U B2 D2 L2 B2 U' B U' F L U F R2 F U R' U'
12. 27.89 F2 U' F2 D' B2 D2 B2 D' F2 R2 U2 B D2 F R D2 U F' D2 B2 D' R
13. 30.43 D' F2 D' R2 D2 L2 F2 U2 F2 U2 L U L2 B2 D' B' U2 B2 L' D2 U'
14. 29.82 B2 U L2 B2 R2 D' B2 D' F2 U' R2 B' L2 D L' U2 B D' L F U2
15. 34.59 U' R2 D2 L2 F2 R2 D' L2 B2 D2 L2 F' L' D2 B F2 D2 R L2 F D U'
16. 30.59 U2 R2 F2 U F2 U R2 D' U' B2 L' U' R2 D2 R B' D2 R' L' D' U'
17. 30.33 F2 D2 F2 D B2 D' B2 F2 R2 D2 R2 B D2 L' B' F2 U B' R' B L'
18. 32.98 B2 U' F2 D B2 U' B2 D R2 D F2 R' U' R' D2 U' F2 U' R' F' R2
19. 26.73 U2 F2 D2 R2 U B2 F2 R2 U' B2 U' L' B F2 U' L2 F2 U' L B2 D' U'
20. 31.16 U2 B2 F2 U' L2 U R2 L2 U R2 B2 L U B' L2 F' L2 F2 D2 L2
21. 26.16 D2 L2 B2 L2 U2 B2 U R2 L2 B2 D L' B D' U F2 U L' B2 U F U'
22. 23.52 F2 R2 B2 R2 D' B2 R2 U' F2 D' F2 L D' R' U L' B R U' R F' U'
23. 28.83 D2 R2 B2 U B2 D2 U L2 B2 D' U F D' B2 L U2 F' D B' L D' L
24. 29.46 D' U2 F2 D R2 F2 L2 U' B2 D L' U' L2 B' F D2 B' R2 D' U'
25. 20.51 D2 B2 D2 F2 R2 U' B2 L2 F2 L2 U B' R' F U2 L2 U' B2 L' D
26. 33.54 R2 U2 B2 R2 F2 D' B2 R2 U L2 D' B' L2 U' F R2 U2 L U' R D U2
27. 31.90 D L2 F2 L2 U L2 U' L2 D' R2 U2 L F D B' L' D U B' U2 B' D'
28. 29.85 D' F2 D L2 U' L2 D L2 B2 D2 L2 F U L' B R F' D' B' R2 L'
29. 27.54 B2 R2 B2 D' R2 D2 F2 L2 U L2 B' D' F2 U B2 L' F' L' D2 U' L'
30. 28.05 R2 D' U L2 B2 D L2 D L2 F2 U2 R' B' L B2 R D L U2 F R U'
31. 30.73 L2 F2 U' B2 U L2 D' B2 D F2 R2 B D B' F2 L' F U2 R L' F2 U
32. 31.88 L2 D L2 F2 D' B2 U' L2 U R2 D L' B' D2 L U L' D2 B U2
33. 28.24 U2 L2 F2 U L2 B2 D2 U' F2 R2 F L' B' D F L' B R U F' U
34. 31.54 U B2 R2 D' R2 D' R2 F2 U2 B2 D2 B' U' R2 B2 F2 U R D F L U2
35. 26.03 B2 F2 U2 B2 R2 D' U2 B2 U R2 U R' L' D L2 F' U' R U B2 U


quyết tâm dành thứ hạng cao trong WCA lần sau>:)>:)>:)>:)

cuibaponline
20-12-2010, 12:41 PM
mỏi tay rồi...mau xuống sức quá:(:(:(:(...hôm nay thi Sử đề trắc nghiệm mà khó kinh người, làm xong ra bơ phờ luôn....hey....

Rubik's cube one-handed
11:46:59 20-12-2010 - 12:36:26

Mean: 30.05
Standard deviation: 3.67
Best Time: 20.10
Worst Time: 36.55

Best average of 5: 27.67
35-39 - (31.42) (20.10) 30.33 23.46 29.23

Best average of 12: 28.66
50-61 - 23.34 23.69 32.34 32.86 28.07 30.81 26.17 31.52 (33.77) (23.27) 29.54 28.33

1. 27.49 R2 F2 R2 U' R2 B2 F2 D' L2 U B U R' D' L2 U L D' R2 B2 U'
2. 31.11 U L2 U' R2 B2 U2 F2 U R2 L2 U L F2 U' B U L F D' U2 L' U
3. 32.76 U B2 D F2 D2 F2 U' F2 U2 R2 F2 R F2 U B D L2 D' F' U F U2
4. 34.46 D R2 U2 F2 D L2 U' L2 U R2 D' F R U' L2 F' R F L' B2
5. 26.97 F2 D R2 U2 L2 F2 D U' B2 D2 U2 F' D B R' U F L2 B U' L'
6. 32.03 L2 U2 L2 B2 D' R2 F2 U L2 U' F D U2 B2 D2 R' B R F2 L' U
7. 29.52 R2 L2 D' B2 U F2 U R2 D L' D2 B' R' B2 R U' R D2 B'
8. 27.59 B2 L2 D L2 F2 D B2 R2 F2 D2 L' U L B' F' L F' U' B' F2 U2
9. 32.76 L2 D' R2 U2 F2 D R2 D' B2 R2 U' L B2 R B2 F R' U B2 R2 L
10. 30.02 F2 L2 U' F2 L2 D R2 U' B2 D' U' B U2 R' D' R B2 U' R B L'
11. 24.34 U' B2 U' L2 F2 U' L2 D' R2 U2 L' U' B F U2 F' R D B' D
12. 31.13 D2 R2 F2 U' F2 U' R2 U2 R2 U L F' R2 D2 L2 D2 U R' B U'
13. 26.33 R2 B2 D2 U' B2 R2 F2 R2 D' R2 F U' B R' F' R D' L2 U' B2
14. 33.68 D R2 D' R2 F2 L2 F2 D U F2 U' B' F2 R F2 L2 D2 U' B' F2 L2
15. 31.71 R2 U' L2 U2 R2 U2 F2 L2 F2 U' F2 L' U F2 U' B2 U' F' L2 B' L'
16. 28.26 F2 U R2 B2 F2 D B2 D2 U' R2 B2 R' B L' D R F R2 U' R' L'
17. 29.78 R2 F2 U F2 L2 B2 D2 R2 U F2 D F L' B R' U L' B2 L F2 L'
18. 31.87 U2 B2 U B2 D' F2 D' R2 U F2 U2 R U2 R U' B L B2 U' F L2 U'
19. 26.83 U2 R2 B2 D' B2 L2 D F2 L2 D F2 L R2 F R L' D2 F R' F2 L U'
20. 33.67 D2 B2 R2 D' U L2 D' R2 U L2 B2 L' U L B2 L' U' F R F' D' U'
21. 28.47 U2 L2 B2 U L2 D' F2 R2 U F2 U2 R' U2 B2 F U' B R F2 D F'
22. 33.97 D' R2 B2 L2 F2 D' B2 R2 D F2 U2 R U R2 B L2 U' F R L' F2 U2
23. 33.69 R2 L2 D F2 U' B2 U B2 U B2 U' R' F' R2 B D2 U B' D B' L' U'
24. 26.99 U B2 F2 L2 D2 U L2 U B2 F2 D2 L D' F' L2 D' U F' D F'
25. 31.71 D R2 F2 R2 D' L2 F2 U2 L2 F2 U F U L' B' F' L' D' R' U2 R U2
26. 26.10 F2 U B2 U' R2 D B2 D' F2 D2 F' L' D2 F R' D2 B2 R' D'
27. 36.55 D' F2 R2 D R2 L2 B2 U' R2 F2 D2 B' L' D F R' B D R' F2 L2
28. 28.61 U' F2 R2 F2 U R2 B2 L2 D' L2 D2 R U' B' F U B2 F D B'
29. 32.84 U' B2 U F2 L2 D U2 L2 D F2 D' R F' L2 B' R U R2 D F L'
30. 30.58 U F2 D' U2 R2 B2 F2 U' F2 U B2 L' F' U F2 R2 U' R B' L U'
31. 27.88 D F2 U F2 R2 D' R2 D2 L2 F2 U2 F L D2 B' D' B' R' F2 L2 U2
32. 33.56 R2 F2 D F2 U' L2 D2 R2 D' R2 B2 L' F U' B D' L' U B2 L' F'
33. 25.12 U L2 U L2 U R2 D2 R2 B2 U B2 R' B' R2 U2 F' D' L' B' F U'
34. 30.82 D R2 D' U2 B2 F2 U' F2 D' B2 L' F' L' U2 L B2 U' F' L' U
35. 31.42 L2 D R2 B2 D' R2 D' L2 D' F2 U L F' L U R D2 R B F2 R'
36. 20.10 B2 U' L2 B2 D' F2 U' B2 D2 B2 U' R B2 L' F L2 D2 B2 U' L2 D
37. 30.33 L2 F2 R2 B2 D' R2 D2 F2 U B2 L2 B' R U' F' U' B' U R' B'
38. 23.46 R2 F2 R2 U' B2 L2 D' R2 D' F2 U' L B' D2 F' D2 U R' F D2 R'
39. 29.23 F2 D' L2 U' L2 B2 U' L2 B2 D L2 F L' U2 B R B' R L D U'
40. 33.98 L2 U' L2 U2 F2 U L2 U2 L2 B2 D' B' D B2 U R F2 D B2 F2 R2
41. 35.19 U B2 U2 F2 U R2 U R2 U R2 D' F' L D' R' U R F D2 U L' U
42. 35.96 R2 F2 U L2 D' B2 L2 D L2 D2 B' D R' D2 B2 R D L' D L2
43. 34.63 L2 U F2 D' R2 F2 L2 B2 U2 L2 U L F2 D' B2 U2 F' L2 D' B R2 D'
44. 23.07 R2 U2 B2 U2 B2 R2 L2 U' R2 L2 U2 L U R U' F' R D' L' B L' U2
45. 34.04 R2 U R2 B2 D2 R2 U B2 U' R2 U2 R B' L F2 D L' D2 U2 B' D2 U'
46. 30.52 F2 D' R2 U' L2 D F2 U2 R2 L2 U L' B' L U' R D' B R B' D' L'
47. 33.84 D2 L2 F2 U B2 U R2 F2 U2 L2 F2 R D2 B' R2 U' F L F2 L' D
48. 33.40 U2 B2 L2 F2 L2 U' L2 U F2 D' U R L' D' B R2 F' U L2 D' B' U'
49. 31.08 R2 D' F2 U2 L2 B2 D2 L2 D' R2 U2 F' L D B2 L2 U2 L'
50. 23.34 L2 U2 R2 U L2 B2 R2 D2 R2 D' U2 R L' U' B' D2 R2 U' R D' B U'
51. 23.69 B2 D B2 U' F2 D' L2 F2 R2 B2 D2 R' B2 D F R U' B' F2 R D2 R
52. 32.34 U' R2 U' L2 U L2 B2 U F2 D2 F' L' B F' R L2 U' L F' D2 F' U
53. 32.86 D' U' L2 U B2 D' R2 B2 R2 D B2 L' D2 B' U L U R L' U' B
54. 28.07 D2 R2 D B2 D' L2 U B2 D B2 R L' B' F' L F' R' B L
55. 30.81 B2 R2 U2 F2 U L2 B2 D' B2 D B2 L U' B' R' B L' F R2 L B' D2
56. 26.17 F2 U2 L2 D B2 D' U2 R2 U' B2 R F' L B' F2 U2 R' F L2 B2 U2
57. 31.52 B2 U2 R2 F2 R2 U R2 U2 L2 D B' D L' U' R' B' D' R2 B' R U
58. 33.77 R2 D' B2 F2 U' R2 U L2 U2 B2 D2 B F2 R U' B2 D R' B' D B
59. 23.27 R2 B2 F2 L2 U R2 D' B2 U' F2 D2 L' U2 R' F' D2 B R' F U' R'
60. 29.54 D2 U L2 D R2 U' R2 U' F2 U' L2 B R2 U' R U F' R' F D' L' U'
61. 28.33 R2 D F2 U F2 D2 B2 F2 L2 F2 R2 B L' B2 R2 F D' B D U B2

cuibaponline
21-12-2010, 08:52 AM
Rubik's cube one-handed
08:43:14 21-12-2010 - 08:52:26

Mean: 27.43
Standard deviation: 2.04
Best Time: 23.96
Worst Time: 30.48

Best average of 5: 26.91
4-8 - (23.96) (30.48) 27.30 27.22 26.22

Best average of 12: 27.47
1-12 - 28.95 26.69 27.08 (23.96) (30.48) 27.30 27.22 26.22 30.24 27.23 29.74 24.11

1. 28.95 D' B2 U2 L2 F2 D' F2 L2 D B2 D' R B D2 R2 U L B2 F L' U'
2. 26.69 U' F2 U L2 F2 L2 F2 U B2 L2 U L F2 D' F' U R' B' R2 B U' L'
3. 27.08 B2 U R2 B2 D' F2 D' U2 L2 U L' F2 R F2 D2 F2 D' B' F U' R D'
4. 23.96 D2 L2 D2 R2 B2 D' L2 U' R2 B2 U F R U B' U R' D' B2 L2
5. 30.48 R2 D' B2 D F2 R2 D' B2 R2 L2 D2 F R U' R2 D B U' F' R2 B' U
6. 27.30 R2 U' B2 R2 B2 U R2 U R2 B2 D F R U' L2 F' D' U2 B' U L
7. 27.22 B2 D2 L2 B2 R2 F2 U R2 D2 B2 L2 B R' D' R2 D' B' U B2 L U2
8. 26.22 F2 D U' L2 D R2 L2 F2 R2 D' B' U' L2 B2 U2 R' B D F2 R'
9. 30.24 R2 D' U' R2 B2 R2 D R2 F2 D' R' L' F' U' R' U' B2 L U2 B' U'
10. 27.23 L2 F2 U' F2 R2 L2 D2 U' F2 R2 U2 F L' U' R2 D' L U R' B L2 F'
11. 29.74 D B2 D2 L2 F2 L2 U' B2 F2 R2 D' F L B R2 D' U' R B U
12. 24.11 D2 B2 D' F2 D L2 D' L2 U L2 U' F' R' L' F2 U L' U2 L2 F' D2 U2

tranmynhquan1991
22-12-2010, 05:33 PM
Statistics for 12-22-2010 17:34:21

Average: 24.38
Standard Deviation: 1.70
Best Time: 18.55
Worst Time: 27.92
Individual Times:
1. 23.73 L2 F2 L2 U' R D2 F D L R' B2 D' U B2 F2 D U F U2 B2 D2 U' B U2 R'
2. 23.54 D' U' F' U' L2 R U' L2 B2 F2 L' B R2 B2 D2 U2 R2 B L R F' L' B' F2 R
3. 26.29 D2 L2 R D2 U F2 D' B F D2 U B2 F L2 D' U' F L R U' R F2 D2 L' R
4. 26.40 D2 U' F' U2 F D U' L2 R' B' D2 U' L B2 L R F2 D F' D2 U2 L2 R D' U2
5. (27.92) L2 D' L2 R' B2 D B2 F' D U F' D2 F L2 D B F' U B' F2 L' F2 L R U
6. 25.90 B' L' D2 U F L2 R2 F U B F' D B R2 B' F L2 B2 F' R B' F' L' R2 B
7. 25.01 L B2 F D2 B D U' B L R2 B' D' L B F2 L' F' D2 R2 D' L2 R B' U L2
8. (18.55) D' L B2 D U2 L2 B L' D2 U2 R' D' U L' R D' U2 L2 R' B F2 D U L F
9. 23.62 B L' R D2 U L2 R2 B' F D' U2 L2 R' D' L R' D2 F2 R2 B' L2 B2 F L D
10. 26.28 B' L' U' B F2 D' U' B' F2 U B2 F D B D2 R F L' D2 R' B' F D U R2
11. 22.55 B L U B L2 R2 B2 D U' L D2 B R D B' F' R B2 R' D' R' F' L' B F2
12. 20.44 U2 L' D2 L U2 B F' L2 D U2 B2 F' R U2 B' F' R' B F D2 F D L' R F

ave 24 :| . cố gắng gà thêm vài phát 23 nào

titikid91yb
23-12-2010, 04:43 PM
Statistics for 12-23-2010 16:44:47

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 23.28
Standard Deviation: 1.97
Best Time: 20.06
Worst Time: 25.98
Individual Times:
1. 25.98 B F2 L' R2 B R' U' R D2 R2 U' B D2 B F2 L' F' D U2 R B2 F2 L2 R2 U'
2. 25.14 D B F2 D B' L' R U2 B F L2 D' B' D' U L' R D F D2 L2 D2 U' B2 F
3. 24.11 R2 B F' D F' L D' L' B2 F U' B' F R' B L R F U B' L2 B2 F' L' F
4. 21.42 U R2 U2 B2 D' U2 B' F L' D2 U F' U B' D U R2 U2 B U' R2 B F R' F'
5. 20.06 U2 R2 D' L' R' D2 U2 L2 R2 B' F2 L' U2 L2 F' L R' D2 B' L D2 U B2 L2 U
6. 25.84 R2 D2 U' B' D U' F' L' R2 D' U B' F U2 R U L2 R2 U' F2 D' U' F R' U'
7. 24.06 B2 U L' R2 U L' R' B' F2 L' B' D U' B F2 D R' B2 D2 B2 U' L B2 F L'
8. 24.08 D2 U' R' U2 B' D2 F2 U2 R2 B U F' L R D2 U' F D2 U' L D' B2 D B F
9. 24.17 L' R D' U F2 U' F' U2 B L' D F D2 R2 B L2 D R B F2 D L' D' L'
10. 22.69 B2 F' L R2 D R' D2 F' L' F L B D' U2 L R B2 F2 D U' L' R2 D2 L' R'
11. 20.12 B2 F' D R B' L R' U' B2 F L2 U2 F L2 D2 U R2 U2 F D U B2 F2 L' D'
12. 21.70 U L D R' D2 U2 L2 D R B F D2 F D' U2 L R2 B2 L' R D' F D' U2 F

xuống r, hic

dizzmylife2658
23-12-2010, 08:49 PM
Session average: 19.23
1. 19.36 D' L2 R2 B D' U2 R' L' B' D' U2 L R' U' F L2 B' L2 F2 R L' F2 R L U2
2. 19.53 R' D L2 D' U' L2 F L R F2 L2 U2 D2 F2 L F' B L' D R B2 L B' L2 B2
3. 20.77 D F2 U' F L D' L' U' D' B' U2 R L' D2 L2 U2 L' F' U B' F' D' R' U R
4. 19.98 R D2 L' D R L2 F' B2 U2 B D B2 F L2 R D2 B2 F R B' R L2 U' L F'
5. 17.18 U B R' B' U2 L B' D' B' U2 D2 R2 U L2 R D' B2 U' D B2 D2 F2 U' B2 L2
6. 19.00 B F' U B2 R F U2 D' F L U' B2 U' R' B' R' U R2 L F L D U B F'
7. 19.32 L2 U2 L' R B' U' R U2 F' R F2 B L' R' B' L2 F' D' F' U' L2 D U L2 R2
8. 17.45 F' L' F2 U2 R' D2 B' D2 L2 D2 B2 F' D B R' B' F U B D' B2 R2 D2 U' F
9. (20.86) U2 D B2 R L2 B' D2 U2 L U2 B' R D' R2 U R2 F2 U' L B2 U2 B2 R2 F B
10. 19.49 F2 B2 D F' D' L2 R D2 U L F' L' R B2 L D U2 B F' R L2 U L2 U' L
11. 20.27 B' L F' R2 D2 F D' L2 D2 B' D' L' B' L2 R2 F B2 U F2 D' R2 U R2 D' F
12. (15.96) R2 U2 D2 F' R' U' B2 D2 L2 R B D2 U' L U L D2 B2 L' R' U D L U' R2
woohoo

cuibaponline
24-12-2010, 03:32 PM
Statistics for 01-02-2007 22:53:25

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 28.47
Standard Deviation: 3.65
Best Time: 20.29
Worst Time: 34.54
Individual Times:
1. 30.67 B F L2 B D2 U' B' F2 D' L2 R' D U B F' L' R' U2 L2 R' F2 R2 U' L' R2
2. 29.72 D' U F2 U' L D U' L2 R2 B' U' L D2 R B D' L2 R B F D2 U L' R2 D2
3. 26.06 B' L' R F2 R' U B2 F U2 B' F D R' B2 R2 D2 B2 L2 D L2 R B' F' R2 F
4. 32.49 L R B F2 D' F2 D' L2 U' F' D2 R2 B' F2 L' R' B F R' B R U' B2 R' B2
5. 29.47 F' U2 F2 L' F2 L2 R2 D' U L R2 U2 L' R2 B F2 L2 R B L' R U L D2 U2
6. 27.40 R D U' B2 F L' D2 U2 B L2 B2 U R2 F D' U2 F2 R B2 F' L2 R B2 U' L'
7. 34.54 D2 L R B' L R2 U' F2 R D2 B' F' L' R' B2 F' U L' B' L B' R F L R'
8. 20.29 R' U2 L F2 D U' L2 R D U' L2 U' L R' D U2 L F' R2 D' B' L2 U2 L U2
9. 25.32 U R2 D' U F D B' D2 F D' U' L2 R B L' D U2 L' R' D' U2 F2 R B F2
10. 31.26 L F' L' B2 D R2 U2 R2 D U2 F2 D2 U' B2 F2 D U R2 B' R' B' F' D' F2 D
11. 28.84 L2 D2 B F2 L' D' L R B' R2 U2 L U L F' R U' B F' R' B F L' R' F
12. 25.63 L2 B R B2 U L2 R U2 F L' B2 F U B L' B' L U' B2 D2 U2 B2 F' U' F2

phát best là skip PLL:D, còn phát cuối thì PLL chữ G:)):)):)):))

fei193
24-12-2010, 06:47 PM
Rubik's cube
Dec 24, 2010 6:07:20 PM - 6:45:15 PM

Mean: 29.10
Standard deviation: 1.85
Best Time: 26.07
Worst Time: 31.78

Best average of 5: 27.64
5-9 - (31.78) 27.09 26.43 29.42 (26.07)

Best average of 12: 29.14
1-12 - 30.01 31.75 30.23 30.06 (31.78) 27.09 26.43 29.42 (26.07) 30.26 28.21 27.96

1. 30.01 F2 D B2 D R2 L2 D2 R2 D F2 U L B F D F' D' U2 L' U' B2
2. 31.75 D' L2 F2 D B2 D2 R2 U2 L2 U2 F2 R' U2 L U F R' B U F' D' L'
3. 30.23 R2 D2 U' R2 F2 D U2 L2 B2 L2 F2 R' B' L2 D R L U' F U2 L'
4. 30.06 U2 B2 F2 R2 U' B2 U F2 D2 L2 U' B D U' B F2 L D R2 U2 F' U'
5. 31.78 R2 L2 U' L2 F2 D2 B2 U2 R2 B2 U F L D' L2 B2 D B' R2 D U'
6. 27.09 F2 U F2 D2 F2 D' B2 D F2 U R2 F' D' L' B L2 B U' L' F R2 U'
7. 26.43 L2 D' F2 D F2 R2 U F2 U2 R2 D2 L' D F2 R2 D' B' F2 U' F2 U'
8. 29.42 D F2 D U R2 D U2 F2 U' F2 R2 B R2 L B2 F' U L' D' U2 F2
9. 26.07 U' B2 R2 D L2 D F2 D2 L2 B2 U R B2 L2 B L D B2 F' R L2 D'
10. 30.26 D' L2 F2 U2 R2 L2 U' F2 U2 B2 L' B2 F R2 L B D' U L' F U
11. 28.21 L2 U' L2 D' U2 R2 D' R2 L2 D L2 B' D2 B R L' U' F' U2 B' U'
12. 27.96 D2 B2 F2 R2 D' L2 D' F2 U B2 U2 L' B R' D R U F' D' U' L'
Lần đầu làm Ave bằng Roux:D thành tích còn gà - tìm những người chơi Roux ở Hn để học hỏi:)


Chết rồi post nhầm sang OH ^^

cuibaponline
28-12-2010, 06:59 PM
dạo này tiến bộ khá nhiều:D:D:D:D
Rubik's cube one-handed
18:21:10 28-12-2010 - 19:00:24

Mean: 29.30
Standard deviation: 2.91
Best Time: 23.46
Worst Time: 35.41

Best average of 5: 27.15
14-18 - 27.81 (26.30) 26.59 (29.20) 27.05

Best average of 12: 28.17
10-21 - (23.46) 27.35 30.98 (34.04) 27.81 26.30 26.59 29.20 27.05 31.08 29.28 26.13

1. 26.60 D2 B2 L2 F2 R2 F2 U2 R2 U F L' B D R' U L U' B L2
2. 34.95 U' R2 F2 U' L2 D B2 L2 U R2 U B D2 R L' F R F' D B' D U'
3. 26.59 L2 D2 L2 D B2 D' L2 D' L2 F2 U F' U' B D L2 B F2 L' D' U2
4. 32.36 D B2 D' R2 F2 D R2 L2 D L2 U2 R' L' D L' D U' R2 U'
5. 31.17 D2 R2 D' R2 U' B2 D2 U B2 R' U F' L' U2 R D2 L' U' R'
6. 26.13 U R2 B2 U2 B2 U' B2 D B2 R2 U' R D2 R2 D' F' U' R L' D' F L'
7. 30.84 U B2 L2 D B2 U F2 R2 L2 F2 U' B F D' L' B2 U B D' B' F2 U'
8. 30.33 U' R2 D2 R2 B2 R2 U' B2 U' F2 D' R U B2 F L2 D' B' U B2 R D'
9. 28.56 R2 U2 R2 U' R2 L2 D' R2 F2 D F' R' L D' U L' D' R2 B' D U'
10. 23.46 F2 R2 D R2 B2 U R2 D2 B2 R2 D F' R D' B U F2 L D2 B' U'
11. 27.35 F2 U2 B2 R2 B2 D F2 R2 F2 U F2 R' B F2 R' L' U2 L D R L'
12. 30.98 F2 R2 F2 D R2 U' L2 U L2 B2 F2 L F U B' R2 L2 F2 D U' L F
13. 34.04 U B2 U F2 U2 B2 D R2 U' L2 U' L D' U L2 B F D' B' L F' U2
14. 27.81 B2 R2 D L2 U' B2 R2 F2 L2 U2 B' D F2 L F' L' F' D' R' L' D'
15. 26.30 R2 D R2 B2 D2 R2 D2 L2 B2 D B2 R' B D R2 D' R2 F L' B2 L2 U
16. 26.59 B2 F2 U2 F2 D L2 B2 D B2 D' U2 B' L' U L2 F L' B' D' B' U
17. 29.20 U2 R2 D L2 F2 U' R2 L2 F2 R2 U' R B D2 B D U F' D' L2 D U'
18. 27.05 U' B2 L2 D' R2 F2 R2 D2 B2 D' R2 B' L' F' U' B2 R' U2 L2 D2 F' L'
19. 31.08 B2 D' L2 B2 U' F2 D' F2 D R2 D' L B U R U' B D' B R L' U2
20. 29.28 D2 B2 L2 U' R2 D U2 F2 U' F2 L2 F D2 R' F2 R' U F' R L' D' U'
21. 26.13 R2 D2 L2 B2 U F2 U2 F2 L2 B2 F2 L' B' L' B2 D2 U2 L B R' L2
22. 24.38 D' B2 D' F2 L2 B2 D2 R2 D2 F2 R' U2 F' U R' L' D' B' R2 F'
23. 32.77 D R2 U' R2 D B2 U' L2 D2 R2 F' R2 L' D2 F U' R' L' D' F' D2
24. 31.23 B2 U' R2 L2 B2 D' F2 R2 U' B2 U2 L B' R L2 B L2 F' U R D R2
25. 34.75 L2 F2 D' U2 B2 D L2 U' R2 L2 U' L' U R B' D' L B' R2 F' U2
26. 35.41 D' R2 L2 B2 U2 R2 D R2 U' B2 D R D' F U' B' R' U' B' L2 D'
27. 28.28 B2 F2 U R2 L2 F2 U' L2 D' R2 F2 L' D' R' F U2 R U' B U2 F2 U2
28. 29.29 B2 L2 D' F2 U2 L2 F2 D F2 U R' D' B' U2 B2 L F' L D L U'
29. 30.03 U B2 U2 B2 D' F2 R2 L2 U' R2 D2 B L' B2 D' B' D2 R2 U2 L2
30. 28.51 U' F2 D' R2 L2 U' B2 L2 F2 L2 U B' F' L' F U R2 F2 U' B L'
31. 29.43 U' L2 F2 R2 U B2 D2 R2 D' B L' B' D B F' R L' U R2 D'
32. 31.29 R2 D' R2 L2 U L2 U R2 U2 R2 U L D2 F R' D F' R2 B' L D2 U'
33. 27.53 F2 R2 D' U' B2 U B2 R2 B2 U2 F2 R' B2 U L D L2 F R2 F2 D2 U'
34. 26.43 L2 F2 D R2 D' R2 L2 F2 D F2 L2 B R U2 R' F L F2 D B D U
35. 29.65 B2 D2 U L2 D F2 D' B2 R2 F2 D2 F D R B' D' B' L' B F D U

hcuber
29-12-2010, 05:12 PM
Statistics for 12-29-2010 17:13:57

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 38.72
Standard Deviation: 4.72
Best Time: 31.02
Worst Time: 47.02
Individual Times:
1. 32.12 D U' B' L R' U' L B2 D U B' F D2 R F2 U L2 R' F R B2 R D' U2 R
2. 44.67 F2 U' B F U B2 F' L2 D R2 D' B2 F2 D' F' L U L R2 B U2 B2 F D2 U
3. 39.24 B2 R' F2 D U' R' U' B' L2 R D' U2 B' L2 R B U2 L2 U' F D2 F' R B F'
4. 39.92 L' B2 F L2 B2 F2 L U' L' R2 D' U' R' D2 F' R' B F' D2 U L2 B2 R' D2 U'
5. 32.31 L B L2 R D U B D2 R' B' F' D' L' R2 B D B L B2 L R B2 F L R'
6. 47.02 F D U' R2 D2 L' F L R' B2 L2 R' B2 F2 D2 U' L2 F2 L2 R' B2 F R2 D U
7. 31.02 R' B F L' D' U' L' R' B2 F2 D L D2 F2 L R2 B2 F2 D L R2 U' B' D U
8. 39.70 U R D U B' F2 D2 L' R B F L U' L2 R2 D2 U' F2 L2 F2 U B2 L D U2
9. 41.62 L R D' U L' B' R2 B' F2 L R D2 L' R U L' D2 U L' D' U B' R2 D F
10. 36.98 B D' L' R' U' B' F2 U' B' R' D U R2 D U' L2 D' R2 U' F2 D2 R2 B' F2 L'
11. 38.97 B' F L' D' B F D L2 R' U2 B R2 B2 L2 R F2 D2 L B' U' F D U' B D
12. 41.06 R2 D B U2 L' R2 B2 D U2 L' F2 R D U B D' U2 B R2 U2 L2 R B F' R
làm với a5 cũng ko đến nỗi nào.

tranmynhquan1991
29-12-2010, 08:04 PM
Statistics for 12-29-2010 20:05:20

Average: 23.51
Standard Deviation: 0.85
Best Time: 21.24
Worst Time: 26.66
Individual Times:
1. 22.26 U B U2 F' L R2 F D2 B2 D2 L2 R2 D2 U' R' U R' F' U F U' B F' U2 L2
2. 23.54 B' R2 B2 F2 R F' L' B U R' B2 F' L R D' R B' D U2 L2 R' D' B2 F2 U2
3. (21.24) D U B' R D2 R' F L' F2 R2 F U' F2 D' U' L' R' U' F L' B2 F D' R D
4. 22.52 D2 U2 B F D B2 D' U' B' L R D F' D L' D2 U' B F' L2 R' D' U' L' R
5. 23.44 L2 B' F2 D2 U B' F2 R F D U R D2 L F D F2 L' B F2 L' F2 U L R2
6. 24.09 L U' B F2 L F2 D2 B' F2 U R' D2 F2 U L' R U L2 R2 F R F' D' U' F2
7. 24.69 D U B F D U L' R' D2 U2 B' F' R B F2 L' D2 B' F L R2 D' U2 L2 R
8. (26.66) F R' D' B' D2 U L R F D L R' F R F2 D' B F' L' B2 D2 L' B L R2
9. 23.46 F2 L B2 F2 L' R2 B2 U F' L2 D F' D2 U' B F R2 F' L D2 B2 D' U2 B2 F2
10. 22.03 B2 F' U2 L' R B' F' L R F D L D' B2 R' D' L R D R D2 B2 L' U B2
11. 24.45 U' B F D L U R2 U2 F L' D2 B F' L2 R' D' U2 L2 U' F2 D' U' R F2 D
12. 24.62 D U2 L B F' R' B' R2 D U' L B D' U L2 R D' U2 F2 L R F' R B2 F'

23 :D , lâu lắm rồi ko múa

cuibaponline
30-12-2010, 08:13 PM
Rubik's cube one-handed
19:33:20 30-12-2010 - 20:13:53

Mean: 30.36
Standard deviation: 2.32
Best Time: 24.37
Worst Time: 34.02

Best average of 5: 28.99
11-15 - (31.95) 27.95 (27.47) 30.56 28.46

Best average of 12: 29.79
10-21 - 30.70 31.95 27.95 27.47 30.56 28.46 32.42 31.76 (24.37) 29.15 (33.15) 27.51

1. 28.71 B2 F2 L2 F2 R2 U' F2 U2 R2 L2 U2 B' D L2 B R' F' U2 R F D2
2. 30.50 U F2 R2 D' R2 U B2 F2 U' R2 B2 L' F2 U B' R' L' B2 R2 U F' U2
3. 29.84 D2 R2 D F2 U R2 L2 D2 R2 F2 L B' D2 B' F' D2 L' B2 R
4. 31.70 F2 D B2 U' B2 L2 D2 R2 F2 D' B U2 L2 D B' U2 L B' U L2
5. 34.02 U' F2 D2 B2 R2 U' R2 F2 U' F2 D2 R' U B' R B D B2 D' F' U'
6. 29.98 U R2 D U R2 B2 L2 B2 U' F2 U' L B D' U' R2 B D' U B2 R D
7. 31.55 D2 L2 D2 B2 L2 U F2 D' F2 L2 U' R' F' D' U R B2 L2 B2 F' R' U2
8. 32.19 D F2 U' L2 B2 R2 F2 D R2 U R2 B' R2 B' D B2 L' U2 B D' L2
9. 33.64 B2 R2 D' F2 D2 U R2 F2 D F' R' L2 F2 U L' B' R2 F2 U2 R'
10. 30.70 F2 D' R2 U' F2 U2 B2 L2 D B2 D F' D R U2 R L' B' F2 U L U
11. 31.95 B2 L2 B2 D B2 U L2 D L2 U B L' D U2 R2 F2 L B U2 B2
12. 27.95 U L2 F2 D2 L2 F2 L2 U L2 B2 U' B' R2 D2 B' R' F2 D U R'
13. 27.47 F2 U' F2 R2 L2 U2 B2 D R2 U2 B' F' D' R2 L F' D2 R' U' R' F U2
14. 30.56 L2 F2 U2 R2 F2 L2 D R2 D2 L2 U2 R U B R' B2 F' R2 D L2
15. 28.46 U L2 U' F2 D' L2 D B2 R2 F2 U' F R' F2 L' U' R' B' D L2 F' U
16. 32.42 D B2 R2 D R2 B2 F2 U F2 D L D' B R' F R B2 U2 L' D' U
17. 31.76 U' F2 U' B2 D B2 F2 U2 R2 U' L2 F R' F' U2 L2 F' D2 U' F R
18. 24.37 B2 D2 F2 D R2 D' B2 R2 F2 R2 B' R D2 L U R F' U2 L F'
19. 29.15 U R2 F2 D2 R2 D' L2 D' R2 L2 F2 R F D2 L2 F L' B F' R D'
20. 33.15 U2 B2 R2 L2 D2 F2 D B2 U' R2 D L U2 B' F2 R' U2 R' B U' F R2
21. 27.51 F2 U F2 U B2 R2 U R2 U F2 U L B2 R' B F' R B2 L2 D R
....còn thua anh Quân xa quá:(

pahnanh97
31-12-2010, 03:03 PM
Mới luyện lại 1 ngày :|

Average of 12: 26.37
1. 27.69 D U2 B2 R2 L F2 B' D2 R L' B2 L2 D2 B2 R F' B U D2 R2 L2 D B' D' B
2. 23.82 D U B' D' L R B F2 R U2 B2 D B' F R' B' L' B D L2 R2 B2 R' B' U'
3. 26.56 F U' D' F U D' L F B2 U' D' L2 D' U' B' R2 L' D' R' D R' L2 F' U' L2
4. 25.58 B' R U' B D L' B2 L' F2 U' F D2 R U' B' U' F U B2 R2 L2 U' L R' U'
5. (30.28) L' F U' D2 R L' D B L2 F2 R' F R' L' F' U B2 L R2 F B' R B U' R2
6. 25.19 B2 D2 L F U2 D' B L2 R' D' R2 D' F' L' U L F2 L2 D' B2 L2 F B2 U2 B2
7. 25.83 U2 D F R' D U2 R2 D' B2 D' L2 U' R' L F2 D F2 L2 U F B' R2 D F L2
8. 28.53 L F' U D2 F L' R2 B L2 R' F2 L D' L D U' L2 R U' L2 F B2 D L2 D
9. 26.75 R2 U D2 F2 B' L R' F2 U R B2 R2 L B R F B' R F U' L' F B D2 F
10. (22.16) D' R D U' B' D2 L2 D2 R F2 R2 L U R L2 B2 R' U' L2 U' D' R' L F R'
11. 28.64 F2 R F U L D L2 U2 R F B2 R2 L2 F D' F' L' F U B2 U2 R D2 F2 U2
12. 25.14 U' R' L2 U B' D2 B' L U' R B' L D' U' L' F D' L2 D B' L' U B2 R' L

dizzmylife2658
31-12-2010, 07:45 PM
Session average: 19.51
1. (21.64) L B F D' R F' U R L2 F' D' U' B L B R2 D F' D2 F' U' B2 D B2 L'
2. 17.26 U2 D' L' U2 F2 L' D2 F' B2 R2 B2 R F2 L U D L D' L' B' R2 B' L2 D B2
3. (15.66) F' L' D' F R F2 U R' D' R2 D2 F L D B' F' U D F2 B R2 L B' U2 F
4. 20.08 U2 R2 B2 D2 L2 D R B F' U' R2 D2 L2 B2 D U L' U' B' U2 D' L D' R F
5. 19.17 F' D F2 D2 R L' F' R2 B' D' B2 R2 U B' U' L D L2 B2 F2 L' D' R2 B L'
6. 19.71 R' F2 R' L2 U' F' U L' F' B' R' D' F2 D' F U D L U' F2 D' B' F2 R B
7. 20.99 D L B' L U' D' L D' B L2 F' U R U B2 L R' U2 D' F2 R U R' D' B'
8. 20.53 F2 U2 B' U2 L' D2 F' B2 U' L' F R' D2 F' R2 F' L' D2 L' U R L' B' F R2
9. 19.82 B' U' F2 B R2 B' R2 L F2 U' R2 B D' L D' B' D R2 L' U B F' U2 F D2
10. 19.70 R2 B2 D L B' R2 D2 L R U' B2 D R' D L B U2 B2 R2 F2 B' D' F' B D2
11. 17.77 D2 B D' F' L U' D' B F2 R2 D F2 U D2 B' D' F2 L B R2 D' B R2 U F'
12. 20.10 R2 U' L' R' D2 B L2 B L' R U2 D L2 U2 L2 F D' B2 D2 R L2 B2 R2 F2 D'

dizzmylife2658
01-01-2011, 01:14 PM
Session average: 19.51
1. 18.80 U R2 B F U L B D2 B2 L' U2 F2 R L U' F' L B2 F2 D F2 U B2 D R2
2. 19.21 B2 D B' D F' B R U' L' D U' R2 F L R' D R2 F2 B' D B' L2 D B' D
3. (17.46) B' F2 L2 F L D2 B' D2 F' U2 D2 R B2 F2 U2 L' U' R' F' D' F2 R D2 L2 R'
4. 19.85 B2 R' U' D' R2 U D B2 R' D' B U F L F B2 D R' B2 D2 F D2 L R' B'
5. 19.42 U L R B' D U' B2 D2 L' R U2 R F2 R L B' F2 R2 D U' B U2 R' B' D'
6. 19.86 R U F L2 B R' F B U F L B' U F L U2 R' L D2 R2 B U2 L' R D2
7. 21.11 D' F2 R2 F L' U2 F' D L2 F2 R B2 L' R2 D B' F' R' B2 F2 D R U B2 R'
8. 19.48 F B2 R2 F2 B' L2 R2 U R D' B D2 L B U2 B' R F' U' L2 B F L' U D2
9. 17.88 R' L2 F' R' B' F R2 F' U2 R' D' B' F R2 U2 D' F B2 D' L2 F R D B F2
10. 20.35 U2 L2 R' U2 R U' B F2 U2 F D' R' L2 B2 L2 U L2 R' B R2 U2 B' F L' B
11. 19.18 L F2 L' R F L' R F' B2 U R' F' U2 D' B2 L' F2 R' D U2 L' U2 L2 U2 F2
12. (22.71) F U F R2 U D2 L R' B U2 F2 L2 D2 F D2 U B' R F' L' F2 B' D2 L' F2
= với phát hôm qua luôn '_'

cuibaponline
02-01-2011, 11:11 AM
Rubik's cube one-handed
10:59:25 02-01-2011 - 11:14:01

Mean: 27.64
Standard deviation: 2.94
Best Time: 20.93
Worst Time: 33.16

Best average of 5: 25.63
17-21 - 25.13 (24.78) 24.94 (29.51) 26.81

Best average of 12: 27.01
7-18 - 24.25 27.53 28.51 25.78 27.56 28.73 29.54 (23.57) (29.79) 28.31 25.13 24.78

1. 20.93 U L2 F2 U F2 R2 U' R2 B2 R2 U L U' L2 D2 U2 F' L2 B2 L' D'
2. 28.78 L2 U' R2 L2 B2 D2 L2 D' B2 L2 U L' B R' U2 R2 B' D' R' B2 D'
3. 33.16 U R2 U B2 D2 R2 U' F2 R2 L2 B' L2 F' D' U L' B D' F' D2 U'
4. 29.39 U2 F2 U L2 D2 F2 R2 F2 U' L2 U' F' R D2 U L U2 R F2 R2 D2
5. 31.16 D' R2 U' L2 U B2 F2 R2 D' L2 U B L2 U' B' L' B D2 F2 R' D U2
6. 32.27 D2 L2 F2 L2 U' F2 R2 U' L2 B2 L2 F L U' B R' B2 F L D' F R'
7. 24.25 B2 U L2 B2 U L2 D2 R2 D B2 D' R B' L' F' R' F' U F2 D F'
8. 27.53 L2 D' R2 U R2 F2 D2 R2 D L2 D F' U' F' R2 L B F' U R2 L
9. 28.51 R2 L2 U' L2 D' U' B2 R2 B2 R2 F2 R F' R U2 L' D F' R F2 D
10. 25.78 B2 R2 U' R2 U' R2 L2 U' R2 F2 U L' F2 D2 B U' B' R2 F' R' D2
11. 27.56 F2 D2 U' F2 D2 L2 D' L2 U F2 R2 F D' B' D' U L' U2 F' R' L' D
12. 28.73 B2 L2 U2 L2 D' F2 U' L2 U' F2 L2 F D L' F2 R' U2 B2 D F U2
13. 29.54 U R2 F2 U2 R2 D B2 D R2 D U' R' U' B' U2 F' R2 L D' R2 L' D
14. 23.57 U2 F2 R2 F2 U F2 D' F2 R2 D2 L2 B' D' R' U2 F L' U' B2 U B2 L2
15. 29.79 D2 U' B2 U2 F2 U' R2 F2 L2 B2 U B' L' F' D' U' B D' L2 F L D2
16. 28.31 R2 D U F2 D2 B2 U' B2 R2 F2 R D2 F' R2 L2 U R2 D' B U2
17. 25.13 L2 D' U2 R2 U F2 L2 F2 R2 L2 D2 B' D2 L2 D F2 L' U' F' R' L' U'
18. 24.78 R2 F2 D F2 D R2 U' R2 U L2 D2 F' D R L B2 U2 B2 D U2 L2 U2
19. 24.94 R2 U R2 U R2 U' L2 F2 U R2 B2 R' B2 L' B' L' D B F D2 B' U'
20. 29.51 B2 D L2 U' F2 R2 U L2 D B2 U L' B2 F2 D' B2 U B L' U' R F'
21. 26.81 U L2 B2 U2 L2 D B2 L2 U R2 U' B' R2 D' F' L' D2 F D2 B2 L2
vừa thử sili Maru cho Guhong, quá trơn:-S

tranmynhquan1991
03-01-2011, 07:04 PM
Statistics for 01-03-2011 19:06:11

Average: 23.69
Standard Deviation: 1.51
Best Time: 17.07
Worst Time: 27.62
Individual Times:
1. 22.35 B L' D B D U B' R' F2 L2 D' U F2 D L' B2 L2 R D' R U' B2 F D' B
2. 25.20 D2 U' B' D L R B' D L2 U R' U' L' B2 U2 L2 F' D2 U L U' B F D B'
3. 21.18 D' U' F2 L U' R' D R' U' B2 F L' D L2 R B F2 D U2 R U' F D U2 L
4. (17.07) D2 B' L2 B' L B D' B' D' F' L2 U R' B' F' U' L B' F' U' B F D2 U F2
5. 25.22 B' F2 L2 R D U2 B' F' D' R' B' F' U F D' L R2 B D L2 R2 U2 L' D2 R
6. 23.91 R D' B2 F' L' D' R' F L D2 U' R D' L' U B F' L' B' F' R' U2 B' D U
7. (27.62) R' F U R B2 L' R D2 R2 F U' B' D R B' F' D2 U L D' U B F L2 F
8. 23.70 R F L' R2 B2 F' D R2 F D U2 F' L2 R' B L2 F2 U R2 B F' R' D B2 F'
9. 21.04 U' L U2 R2 U F' L' F' U2 L' R B' L2 B2 U' L2 D B' D L B' R D2 R' U2
10. 25.98 L' U' F2 D' U2 L R2 B' L' R' D L R' U B L F' L R B' R D' U' B2 F2
11. 25.14 D' U2 R D2 B2 D2 L' D U2 F D' R' F' U2 B2 L R' D2 U B' F' D B F2 R'
12. 23.20 B R2 D U2 B' F' D R2 D2 L2 R2 D2 U2 B F2 U2 R' B' D' B' F U L2 D' U2

muốn xuống nữa chắc phải luyện full oll oh mất :|

ba0pr09x
03-01-2011, 08:18 PM
Session average: 1:04.73
1. (1:24.54) F2 R L F' U' B2 D U' B' F2 L' F' L' B2 L R' D2 R2 F R2 U' B D2 L' D
2. 1:00.36 B2 F L' R2 U L' F U D B F' L2 D' F' U R' U' B U' L2 B U F R' B2
3. 1:12.53 B2 R F B D2 F2 B' R2 B' U' R F' U R2 F' D L' D U2 L2 R U2 L F D2
4. 1:01.32 B L B2 R U' D F2 B U' R2 F' D B' L2 F U L2 D2 U L2 D2 R2 D L F2
5. (58.35) D2 L' F D' F D F2 R2 L' B' R2 U2 F R L' U D' B' F U D2 B F2 L2 R2
chả học tí CT OH nào cả :)))

hcuber
07-01-2011, 06:49 PM
Statistics for 01-07-2011 18:52:09

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 36.36
Standard Deviation: 4.57
Best Time: 31.94
Worst Time: 46.36
Individual Times:
1. 35.58 D' U L R F L2 R' D2 U L2 R' B D B2 F R B2 U L2 D R2 D' F' L R2
2. 32.14 R2 D2 B F L U2 L D' U' F' D' B F L' D B F2 D' L D F2 R B' F R
3. 32.34 L' R2 B F D' R2 B2 F' U' B2 U2 L2 R D F' U' F2 D L2 D' U' B' D' B F2
4. 31.94 D2 U' L' R' D' U' L2 R D2 B' L' R D2 U2 L' R D U' B' U B' F2 R' D2 U'
5. 32.34 F' U2 F' U B2 F R D' F D U2 L' D2 B L2 B2 F' L' R2 B' F' L B' F L
6. 36.56 B R U' L' U' R2 F' D2 U2 B L2 B2 F' L2 B D2 U L2 B' D F' D' L' F' L'
7. 42.89 D B' F' L R2 D' U L' R2 B F' D2 U F2 R' B2 F' L2 R2 D' U' L R' U' R'
8. 33.06 U' B F' L2 R' D' U2 L' R F D2 L R2 U2 L2 D U B L2 D2 L R2 U2 B2 F2
9. 39.91 U2 F' D U B F2 R B' F2 R2 D B2 F2 L' R B' F L R D L2 F2 D2 U' R2
10. 39.25 B' R U F' L B2 F L' F2 L R2 D' U2 L R' B2 F2 D' U2 B' F2 L2 F2 L2 U'
11. 33.91 U2 B F2 D' B R D2 L2 F' U F2 U R' D B' D U' F U B' F U R2 U2 B'
12. 46.36 L R' D B F L2 U2 R2 B2 D' U' L' U2 B2 D' U' B' F2 R D2 U2 B F' U' R'
ave đẹp quá .

hcuber
08-01-2011, 02:02 PM
Statistics for 01-08-2011 14:03:58

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 34.90
Standard Deviation: 5.61
Best Time: 26.23
Worst Time: 44.12
Individual Times:
1. 40.20 R2 B' L R F2 D' U' L2 U R B D2 B2 U2 R2 D F2 L' R2 B' U2 L2 D' U2 B
2. 35.23 B2 F' U' L2 R2 U B F' R D B' D L U' L2 F D U' B' U2 F D U L2 D2
3. 40.75 F' U2 F L B' D U2 B F' L' R' F L F' D' R U2 L' D L D U' B' L R'
4. 28.22 R' D' B2 F2 R F R' D2 L R D2 U L R2 U' B' L B' F2 U' F2 D2 U R2 D'
5. 41.70 R2 U2 R D2 L R D' F' R D L R D' R2 F2 D' U2 B D2 U' L2 R' D' F D
6. 32.50 L' U B U R B' L R B' U R2 D B D2 U L B' D R U L' R B' U' F2
7. 36.53 L2 D' B F D R2 B2 F2 D2 F' U F2 L2 U L2 R' B2 F' D2 U R2 B' F' R' F'
8. 29.34 R' D2 B' U B2 L2 B2 U2 R' D2 F' D' U' L F' U' R2 D' B' F R U R' B' F'
9. 29.91 B' L2 B2 F L2 D2 U2 F2 L' R2 F' D R2 D' B' F R2 D' U' F2 L2 F2 D' U' R
10. 34.11 D L2 R B2 R F D U2 L' F' L2 R2 D R2 B2 F' D U B R' D U2 R' F' D'
11. 26.23 D' B F R B' F2 U' L2 R' F2 L R F L2 R' F L2 R2 U' R' D U F D2 R
12. 44.12 L2 D B2 F L' R2 U' L2 R2 F' D' U' B F U L2 R' F' L B' F L R' B2 F

chán quá.
Statistics for 01-08-2011 14:04:35

Average: 31.12
Standard Deviation: 1.65
Best Time: 26.23
Worst Time: 44.12
Individual Times:
1. (36.53) L2 D' B F D R2 B2 F2 D2 F' U F2 L2 U L2 R' B2 F' D2 U R2 B' F' R' F'
2. 29.34 R' D2 B' U B2 L2 B2 U2 R' D2 F' D' U' L F' U' R2 D' B' F R U R' B' F'
3. 29.91 B' L2 B2 F L2 D2 U2 F2 L' R2 F' D R2 D' B' F R2 D' U' F2 L2 F2 D' U' R
4. 34.11 D L2 R B2 R F D U2 L' F' L2 R2 D R2 B2 F' D U B R' D U2 R' F' D'
5. (26.23) D' B F R B' F2 U' L2 R' F2 L R F L2 R' F L2 R2 U' R' D U F D2 R

thêm phát .

hcuber
08-01-2011, 05:02 PM
Statistics for 01-08-2011 17:04:21

Cubes Solved: 50/50
Number of Pops: 0
Average: 43.56
Standard Deviation: 10.65
Best Time: 26.61
Worst Time: 1:20.63
Individual Times:
1. 29.89 L2 D U' B2 F2 D' F' D' U L2 D2 B' F U B' R' D2 L' R2 B' F2 D' B F L'
2. 34.20 B2 F' D' U' B2 L2 B' F2 L2 R F L' B' U L' D U L2 R' D U B' F D L
3. 32.69 L2 R2 D U' L D2 B' L R2 D U' L' R B2 F' D B' L' B2 F L2 R2 D' U' B
4. 46.39 L' B' D' U2 B L' D' R2 B F' U2 B F L2 R2 B F U' R' B L' R' D2 B2 R
5. 35.42 L D' L R B2 L B' R' F2 U2 B' F2 D2 U' B L' R2 D U2 L' B' F' L' B D'
6. 33.53 B F D U2 R F' L2 D2 U B L' R F' L2 R F D U' F2 D' B F U2 L D
7. 42.00 R' B2 F L2 D U' L2 R D L2 R' U2 B' R2 F' D' U2 R B F D B2 D L2 R2
8. 58.38 R B2 U L2 R2 B' F R2 B' F' R2 F L R' D2 U' R2 B' F R' D2 U' B2 F2 L2
9. 26.61 D' B2 F' D U2 L R D B D2 L' R D L B R F' U' L2 R2 B2 U2 L' R' F
10. 36.70 U2 F2 R B F' D2 L' F D U' L D B' L D' R' B U' L2 R2 D2 U' B' F2 U'
11. 38.41 D' U' L B' D U' F2 U' B' R2 D2 U R2 B F' L' U' F' U L R' B R2 B' F'
12. 37.00 D' U2 F2 L' R' B' F2 U2 F L R F' D2 L' R' D R' B' F2 U2 F' D B F2 D2
13. 37.66 L' B F2 D' F2 L2 B2 U' L2 D U' F D' U F2 D U2 R U2 L' R' D2 B2 L R'
14. 35.64 L B' L' B2 F2 D' U2 F' D B U2 L R2 B2 L' F2 L' R' D' B F L' R' F2 D'
15. 35.98 L' D2 L2 R B F L B' F' D2 R2 F2 U F U2 B F2 U B L U' R' D' U' B'
16. 33.16 D U' B' R B' U' B' R2 B2 R2 F' R B' F2 U B R B2 F2 L2 D U' B' L2 R'
17. 33.72 L R2 F L B2 L D2 U2 L2 R D2 U2 F D' L' R2 D2 B2 F' L R' U' L2 R2 B
18. 30.61 L' U F2 U2 F' U' B U' B' F' U2 B' L R' B' D U' L' R D2 L2 U' B F' D
19. 40.09 D U' F' L R2 F2 D U' L' R2 B F U' L' U' B D R D' L2 D B R2 F2 D2
20. 47.11 R' D B L2 D' U2 B2 F D2 U R B F' R B U2 B2 D U B F L' R' B2 F
21. 35.41 L2 B' L' R D2 F L2 U R2 B2 F' L2 R' B2 D L D U' R U' F' R' B2 F' D
22. 35.58 F2 L' R' U2 L2 R B2 R' B D' F L R D2 F' D U L' U2 L' R2 D R2 U' B2
23. 41.21 R2 B' L U L B F' D2 B2 F2 D2 U' R B F2 R2 D U' B2 F D' U L R U2
24. 31.74 B' F2 L2 R' B2 D2 B' L B D' B L' R' F2 L D' U B2 D2 U' L B' R2 D' U
25. 51.83 B2 F2 D2 B F2 U' R' B F D U2 L D' U' B' F L2 R2 B F' R' D' U2 L2 U
26. 1:20.63 D' U2 L R B' F2 R2 B2 F L2 R' D' L R' B R' B' F' R' B2 R D' L' B D2
27. 41.13 D B' F' L D B2 L2 B' L' B' F L2 R2 B' F' L2 B' F D U2 B2 F2 L B U'
28. 45.94 R B D U2 F L B2 L2 D2 L' F D L2 B2 F2 U' L' D2 F2 D2 B F2 L' R2 D
29. 47.46 R B F2 U2 L' R F' L2 R U B U R B2 L' F' L' R B F2 R' U2 B' D2 U
30. 47.29 D L R' U' B' F2 L R F2 L2 D2 U' L' B2 R' B' F D2 U' F' D2 U' F D' U
31. 42.63 D2 U L' R' B R F2 L2 D' U2 L D' U2 R2 D L2 B L2 B2 U L U' L' U' R'
32. 59.55+ U' B L' D' U' L' R2 D2 L' F' L B' F2 D2 U2 B F' R' D U2 B' D L R' U2
33. 55.41 F D' L' R D F' R D2 U2 B L' U R2 B' F L B' F2 D U2 L R B F D2
34. 39.24 D2 L2 R D2 U2 B2 F' D U L' B' F2 L B F2 U2 L R' B F' D' L' R2 B2 L
35. 53.43 B' F L' R' D2 U2 L2 R' B' R D L2 B U' R2 B' U2 F' L' U2 F' L2 F' D2 U'
36. 52.02 B' F2 L R B2 F2 L D2 B2 F2 U' L2 D2 B2 D L B2 R B D2 U L2 R' D2 R'
37. 36.85 R B' L2 R D2 B' F D U2 L D' R' D' L2 R F D' B' U2 B' F D U2 R2 D
38. 33.44 D2 B F' R' B2 D U' R' B R D2 B2 F D B F2 D2 U L R2 D' U B' F U'
39. 48.83 F' D L2 R2 D' L R' B2 F' U' L' B' F' L R2 U2 B L2 D B2 R2 F D' L' D'
40. 42.30+ F R' B' F L2 R2 D2 U' F L R' B' F R B2 F' L B D U L' F2 U2 L' R'
41. 49.93+ B2 F2 U2 L2 R2 B F2 L R2 U2 L' R D F2 D2 U' R D' U2 L R' D2 U' L B2
42. 45.27 B U2 L' R D' R2 D2 U R2 F2 D' U' L2 B2 F R D L R2 B2 L' B' L' R2 D
43. 37.42 L' B L2 B' U L R B' L R' D R2 D' L R2 B' F2 D' B R' B2 U2 R' U F2
44. 52.97 D B' F D U2 F2 U' B2 D2 B2 F' L R' B2 R' D B2 L2 D2 R2 D' U B' L2 B2
45. 37.96 L' R2 U' B D' U' L' U2 R' D L2 F2 L2 U' L2 D2 L B2 U2 B F U L R' F2
46. 1:05.07 L R U B' R' U2 B' F D2 U L' B2 F2 D U B R' U2 F U2 R2 D B D2 U
47. 1:03.19 B' L' R' U2 R2 D R' U' B2 L2 R' B R2 B D' U2 L U L' R B F2 R B2 F
48. 51.66 R' D' L D2 U' B2 R2 F2 D2 U2 F2 R' B2 F2 R U B F2 D U F L2 B L' D2
49. 1:00.14 F2 R' F U B' U2 R' D2 U2 B F2 R' F L' U2 F' D' U L2 R2 D U' B2 F2 U
50. 47.05 R B F' D' F2 L' B F L R2 B' R D2 L2 D2 U' L2 D' U B' L R2 D2 L' R

hành xác

titikid91yb
18-01-2011, 04:48 PM
Statistics for 01-05-2011 16:52:49

Cubes Solved: 11/12
Number of Pops: 0
Average: 23.59
Standard Deviation: 3.60
Best Time: 15.25
Worst Time: 30.09
Individual Times:
1. 24.39 B F D' U' B F' L' R' D2 L2 U F U2 R' D U B F D B' L' R U' L R'
2. 24.05 L F2 U2 R' B' U' L2 R B D2 U L2 R' U2 F' D2 U2 F2 D2 U' L2 R B F' L2
3. 22.97 R U2 L' R U' R U B D2 U L' R2 U' B F2 D2 F' D' L R2 D2 U' L' R F'
4. 30.09 L' F' L2 U2 L R D B F2 D F' R D2 F' U R2 D U' B2 F' L' B' L2 B U2
5. 24.86 D2 U2 B' R B F2 D2 F' D' B2 F2 L' R' D U' R2 B' F' L2 D U B' F D' U'
6. 26.62 L D2 U' F2 U2 L' R2 D R F2 L2 R U2 L2 F2 R2 F L2 B F U2 L' B' L2 R2
7. 15.25 R2 B' L R F L' R' B' L2 U' B2 F2 L' R2 B' D' U' B' U L D R F2 L R
8. 19.91 F D' U B2 D' U' R D' U L D' L R' F D' U L2 R B' F' L2 R2 F2 L' F2
9. 22.06 F2 U' B2 U2 B2 L R U L D2 U L R U' B2 F U F D' F2 R2 U2 F2 L R
10. 25.12 B2 F' D R2 D' R' B D2 U L2 B' F' L2 B' D' B2 F2 D L R' F2 L' R2 B' L2
11. DNF D' U' L B2 R' B F D2 U2 B2 F2 R U2 F2 D B' F2 R F2 L U' F D' U F'
12. 24.20 L' R2 D U' L U L R2 F' U' R' B D' U' B2 L D U F D2 U' L U' F2 U2

cuibaponline
19-01-2011, 03:19 PM
Rubik's cube one-handed
14:30:41 19-01-2011 - 15:23:21

Mean: 27.87
Standard deviation: 3.20
Best Time: 21.69
Worst Time: 33.75

Best average of 5: 24.21
33-37 - (31.71) 26.34 23.25 (22.97) 23.04

Best average of 12: 25.92
26-37 - 24.89 24.31 24.71 26.95 26.56 28.99 30.16 (31.71) 26.34 23.25 (22.97) 23.04

1. 21.69 U B2 D R2 U R2 F2 U' R2 L2 D' L F U R B' U2 L' B2 L' U'
2. 29.39 L2 D' B2 L2 U' F2 D2 L2 B2 R2 B2 L D F' R' B L B U2 R2 L' D'
3. 31.76 F2 D' F2 U' R2 L2 U' F2 U' R2 D F R L2 D L' D R B U'
4. 21.83 F2 D R2 U R2 U' L2 D B2 D' B2 L' D F2 D B2 R' D2 F U2
5. 29.84 B2 D B2 D L2 D' R2 B2 U' F2 U B' D' U F2 U B' L' D' B' F' R'
6. 29.94 R2 F2 L2 B2 L2 U' R2 U B2 U2 B' R' B R' L2 F R2 U L B'
7. 29.55 F2 R2 F2 L2 D' R2 U2 B2 U2 F2 U F' L2 F' R L F' D' F2 R B U
8. 30.68 U2 R2 B2 L2 D B2 F2 L2 D' B2 F2 R' L2 F' L' D B L2 U2 F L' U'
9. 30.53 B2 D B2 F2 D R2 D R2 D L2 U' R F2 U' R F' R' U L' D' B U'
10. 27.89 U' L2 F2 D' R2 F2 U' L2 U2 F2 R2 B' U' F' U2 R' D L2 D' L2 D2
11. 32.60 F2 U L2 F2 L2 D' B2 R2 D L2 U' F L' F2 U2 B R' B L D' R2
12. 27.08 B2 U2 F2 D' R2 U' R2 B2 F2 U L F' U R2 B' R D U F2 U R
13. 24.63 D' B2 D2 R2 D L2 F2 D B2 L2 U' L' F' R U B2 L D2 F' D2 B2
14. 29.89 U' R2 B2 D L2 F2 D2 U' R2 B2 U' R U' L2 U2 B' D L2 B' L2 U'
15. 30.74 L2 D' R2 F2 U2 L2 B2 D2 U L2 U B' U2 R' L' B U F D2 B' L2
16. 30.13 R2 U R2 D F2 U2 B2 U' R2 L2 U2 R B2 F L' B' D B F' L2 D' U'
17. 26.28 R2 B2 L2 B2 D2 F2 D R2 L2 U' F D' R2 F2 U B' D' U' L' F U'
18. 24.78 U R2 F2 D' B2 U2 R2 B2 R2 B2 U B R D B2 F L U' R U2 F2 U'
19. 22.63 D F2 U L2 D L2 U' B2 R2 B2 U' L R2 B' D F L U' B2 L D' R2
20. 29.14 D' B2 D B2 U' F2 L2 U B2 R2 U' F U B' F2 D2 R L U' R L2 D'
21. 23.40 U F2 D' F2 U' L2 B2 D2 R2 U' B2 L D R' D' L B2 R U2 F' L2
22. 29.37 U' L2 U' L2 U' L2 D2 U' R2 B2 D B L U' F U R F R2 U B2
23. 27.54 B2 U2 L2 U' L2 B2 R2 D R2 D2 U' R D' F' L2 F R2 L B' F2 R
24. 33.75 U F2 D2 R2 U' R2 B2 U2 F2 U L U' B' D2 R F' U L' F D'
25. 28.01 B2 U B2 F2 R2 D' B2 F2 D' B2 D L D' L2 B' D' U L' B2 R' D' U2
26. 24.89 U2 L2 D B2 U R2 U2 R2 U L2 F2 R' U L D L B' D' F' D' B U'
27. 24.31 U B2 L2 B2 D' F2 L2 D R2 D B2 L U L' U' L' U B F' D2
28. 24.71 L2 U' L2 D2 R2 L2 F2 L2 U' R2 F' U2 L' B2 U2 B D L' B2 R' L'
29. 26.95 D L2 F2 D' B2 D F2 U' F2 R2 L2 B' U' B2 F' D B' D' R D B2 U'
30. 26.56 L2 D2 B2 D R2 D' F2 L2 U' F2 D2 R' D' B' D2 L U2 L2 U' F
31. 28.99 B2 R2 L2 U' F2 D2 U F2 R2 D U F L U L B2 D2 R' U L2 B2 U
32. 30.16 L2 B2 R2 B2 D2 B2 D R2 D U' B' L' B F' U F R2 D2 R' D2
33. 31.71 D2 B2 F2 D F2 L2 U' R2 D2 L2 D' B U F' U' L2 D2 U2 L' U' F2
34. 26.34 F2 R2 D2 L2 U' L2 U' F2 D U2 F L' U' B U2 B2 F' U' R L
35. 23.25 R2 U F2 D' L2 B2 U2 R2 B2 U2 L B D' B' U' R F' L2 B2 L' U'
36. 22.97 B2 F2 U L2 U2 B2 F2 R2 U' L2 U' L B' F L' B2 R2 D2 U R' B2
37. 23.04 L2 F2 D L2 U2 R2 L2 U B2 R2 D2 L' U F' U R L2 U2 F' R D2
38. 30.74 U' L2 U2 R2 D2 B2 U B2 U' R2 U B L' U B' D' R' L B D' U'
39. 30.22 U' F2 R2 U' F2 R2 B2 D2 B2 D' U' B' R B R' U' L' U' R2 F D' U'
40. 30.10 B2 L2 B2 R2 D2 F2 U' R2 U2 R2 U2 L' F R F2 D U2 L B
41. 29.41 D B2 D R2 F2 U2 B2 L2 D L2 D2 R' D' F R2 L2 D R' L2 U' B' U2
42. 30.35 D' U' B2 F2 L2 D' B2 D' R2 L2 U' F L2 B2 L' B U' R L2 D F D2
43. 24.21 D B2 L2 U L2 D2 R2 U F2 U F2 L' U' R' F' R' D' L B' F2 R2
44. 29.21 B2 R2 L2 D' B2 D' U' B2 F2 R2 U B' F' L' D R2 L2 F R2 L2 D2
45. 32.78 U2 B2 R2 F2 U' L2 U B2 R2 U2 L2 B R2 D R' L2 D' L F2 R D2 U2

PLL làm còn chậm quá :-S

hcuber
20-01-2011, 06:40 PM
Statistics for 01-20-2011 18:43:52

Cubes Solved: 25/25
Number of Pops: 0
Average: 59.36
Standard Deviation: 12.42
Best Time: 44.38
Worst Time: 1:43.24
Individual Times:
1. 44.86 D' F' D' L R2 D U2 L2 R' U' R' D U' B2 F U R2 B2 L' R' F' D' U' B' D
2. 1:21.94 D' L U B' F2 R2 U2 F' L' R' D2 B2 F D L' B' F2 L2 B2 F2 L' R2 D2 L' R2
3. 1:10.67 L' R U B' F L2 R' U' F D' U2 F2 D U' L' R F' L2 F' L R B2 L' B' R
4. 1:01.34 L2 R' B' L R' B L' R2 F' L' R2 D' L2 F' D B2 R' U2 B2 R2 B F R B2 R'
5. 1:05.06 U' L2 R D L2 F2 L' R' D U' L' B' F D B2 F R2 U' L' D' U' B' F2 D2 B2
6. 1:00.88 U B F2 L2 D2 U B2 F' D' U' B R2 F' L U B2 F' D U2 R2 U2 B F' L U'
7. 57.16 L2 R2 D2 U2 F D L2 D2 B' F D' U2 B2 L' R D2 B2 F U' L D' B2 F D2 U
8. 1:43.24 U' F2 L D' L F2 L B' F L2 U2 B F L2 D L' D2 R2 B F L2 U' B' L B'
9. 53.22 U2 L R D2 U F2 R D' L2 R' B L2 U L2 B' D' R D' R' B2 L' R' D2 U' B
10. 1:04.34 R F2 L R' B2 F2 D2 F R2 D' U' B' F2 D U F L2 F2 R B2 F' L2 R2 F' U
11. 59.91 F2 L2 B F2 D2 U2 B F L' U2 B' R D2 L' R B2 D' B2 L2 R' D U B2 F' L2
12. 49.34 D2 L' D' B2 L' R2 D2 B' F R D' B F L' D2 R' B F' R' U2 F' L2 R B F2
13. 1:04.94 L R' B2 D2 B F L R2 F U B F2 R B L2 R2 B' D U2 F' D F' L2 R2 D2
14. 48.91 L R2 D R D2 U R U2 L F' D' F' U2 B D' U2 L R2 U' B2 D' F' L' B' F'
15. 1:04.25 F L' R2 B' F2 D' U L2 U' B' F2 R B2 F' L2 F L F2 U' L' R' B2 F' D' F
16. 50.33 D2 B F2 L' R2 B L' U R D R' D' U' B' U L2 R2 D' U2 B' F' D U' R' B'
17. 1:03.02 L2 R' F2 D' L' B L R D2 U F' L R' B' F' L R' F D2 U L2 R' F D R
18. 44.38 F' R F R2 B2 R' F2 L' R' D2 U2 B F2 D2 U' B2 L2 B R2 B2 D2 B U2 B' L
19. 56.95 D F2 R2 D B2 F2 U F2 U' F R D2 U2 B' D U2 B2 U2 F2 L U L2 R' B2 R2
20. 44.98 F2 D2 B' R U R D U' L U R2 B' F' D' L F' L' R D2 U' B F' D2 F L
21. 55.55 F' L2 F' L' D2 U2 B F2 R2 U L' D2 L D2 U B' D2 B' L2 R B L' F' U' L'
22. 57.98 D F L' F R2 B' F2 R B' L2 R2 F D2 U2 L' R B D2 U' B' R' D B' F R'
23. 53.26 D' U2 L R B F' L' D2 U2 L B' F' D2 U2 L B' L B' R2 F U R2 F2 L2 R
24. 48.14 D L' F' D' U2 F D L' R2 D B D2 B' F' D' B' F2 L' R2 F L R2 B F' D
25. 59.31 B2 F' D' F2 R D2 U' R' B2 F' L2 R F' L D2 R' D' L' D2 R2 U' L B F U'

sub 1 phút rồi yeah. =))=)) mệt thật

hcuber
21-01-2011, 04:21 PM
Statistics for 01-21-2011 15:13:24

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 4:10.46
Standard Deviation: 47.24
Best Time: 3:26.62
Worst Time: 5:27.94
Individual Times:
1. 5:27.94 B Fw' D Uw2 U L2 B' Uw2 U2 B2 F D2 B2 F D' L' Rw2 F2 R' F2 L2 Uw' Fw F L2 Uw Rw' R D B2 F' Uw' B' Fw' Uw L2 Rw D' Uw Fw
2. 3:44.88 D Uw' B' Fw' U2 R' Uw U' B D R' D2 Uw2 U2 L2 F Uw2 Fw' D2 Rw R B' F2 D U Rw B2 Fw2 Uw' R' Fw Uw U L2 U L' Rw Uw L2 R'
3. 3:26.62 F' Rw2 D2 L' Rw' R2 D' Uw' U' L Rw' B2 Fw2 F' L2 Fw' Uw' Rw R D R2 B Uw Rw2 B L2 Rw D' B2 Fw2 F2 L' D' U' L' Rw' D Fw2 R2 F
4. 3:30.73 F L Fw' F2 Uw' Rw' B F U2 B2 D' L B F D2 Uw2 U B' F' D U' B' Fw F' Rw B Fw' Uw' Fw L2 D2 Uw U2 B' Fw L R2 D' U B2
5. 4:42.12 Rw2 R' B L Rw2 R2 B2 Fw2 F Uw' L2 Rw' R' D' F D' Uw' Fw D Uw' U2 B' L' B' F' Uw L Rw U B2 Fw2 U2 R' F' Rw2 R' B' Fw F D2

chán quá.


Statistics for 01-21-2011 16:25:58

Cubes Solved: 17/17
Number of Pops: 0
Average: 42.25
Standard Deviation: 3.99
Best Time: 34.83
Worst Time: 50.48
Individual Times:
1. 44.36 D U2 R' D' R' D' U2 L2 R2 D2 B2 L2 F' D2 U R D2 F' U B2 R2 D' U F2 L'
2. 43.22 B2 F' U' F' D U' B2 F L2 B L2 R' D U L' D2 L2 R D2 U2 R2 U L R D'
3. 35.03 D U' F2 L2 R' D2 U F2 R D' U' B' F2 U B D' U' B2 F' D2 B R2 B' D B'
4. 43.92 R B' F2 D2 L2 B D U2 B2 L' R B F2 L2 R' B' D' U' B L2 D B2 D2 U R
5. 39.39 D L' D2 U L D U L2 R2 F' D2 L R2 B' D L' F' D L' R B F U' B2 F
6. 45.64 L B U L B F D F2 D' R' B F' D2 B2 D2 U2 R U R2 D2 U B2 R2 U' R2
7. 44.42 B D L F D U' B' F' R' F2 D U L' R F' R2 D2 U F' R2 D' B F L' R
8. 42.42 F' D U2 F2 L B' F U2 F2 L2 B' F' D' U2 R' D F' U2 L R B' F' L' D2 U'
9. 44.22 U' B2 U' L R' D' L' R' U L' R' B' L F R D U' F2 D U' L2 B' F' R2 U'
10. 37.97 D2 B' F2 U2 L' D' U' L D' U2 B2 R2 F' L' R D2 U R' D' L2 R B2 F2 L' R2
11. 39.16 D U' B2 R F' D L2 F R F2 R2 B2 L' U' B2 F L R2 B' F L' R D B F2
12. 34.83 B' U2 L2 R2 F2 L' R' B' D' U F' U' L2 R2 D2 U' R B' L2 B' R B2 D B2 R'
13. 42.92 D2 U2 R' D' B D B U B' D B' F L2 B L R U2 L R' D' F' D R' D L2
14. 44.64 U F L' D U' L' R2 F L R2 B' D2 R' D B D2 B' F' D' U2 B2 L R2 B F'
15. 39.25 U L2 B L' D2 L D U2 L U L2 R2 B F D' U L' D L2 B' F2 R' B2 U2 B
16. 50.48 L D2 R' D2 L2 R' D' U' L' R2 B' F U2 R' B F' U L2 D U R2 B' L' R U2
17. 46.30 U2 F' D L2 D' B F2 R' D' L R' B F' D U2 B' F L' B2 F D' L' U B' F'

tay yếu .=))

hcuber
22-01-2011, 03:17 PM
Statistics for 01-22-2011 15:21:59

Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 43.46
Standard Deviation: 6.64
Best Time: 30.74
Worst Time: 1:01.74
Individual Times:
1. 39.55 F' U2 R2 B2 F' D R2 U B2 L2 D2 U' L B D B' L D' U R' U2 F R2 D' B2
2. 47.41 L R2 B' R' D U' R2 B2 F D' B' D2 U2 L2 U2 B' F U2 R B F L' R' B' R'
3. 38.16 U' R' U L2 R U B F' L R2 D U' L D' U B' F L2 B2 F2 D U B' D U'
4. 42.30 F U' F L' D2 F2 R U2 B2 F2 D' U2 L F2 L' R2 B2 F' D L' U' R B' F2 D
5. 37.95 D' L' D2 R' U' L2 B D2 U' L B' D' R' D L2 R B F2 U L' B2 F2 R2 B2 R2
6. 37.16 D U2 L' D L U B' F2 D' U2 B' F' D U2 L R' F2 D2 U' L2 R B F2 L D
7. 42.25 D2 U2 L' R2 B F' R' B F' U2 B' F L' B F' D' U' B' D' B2 L B' F U' F2
8. 49.17 D U' R D2 B' L' F2 R U2 L B' D U' B L F2 D U L' R2 U L2 R D U'
9. 44.41 F' L' R2 B' F D' B F2 L D U2 L U2 L' R2 B F' L U B' U' F D' U2 R
10. 45.17 R2 D2 B' L2 R F' D F2 L2 R B2 F' U2 F2 L R' B' R2 F2 R2 F' R2 D' L' R
11. 52.77 B2 R' U' B' F' L2 R' B2 D2 U2 F' L U' R2 B F' D U' F' D U R' B2 U2 B'
12. 31.84 D2 R2 B2 L' F' R2 B' L R' B R' U2 L2 R2 U B' L2 R F2 L2 D2 U2 R' B F'
13. 35.28 B' L' F2 L R2 B2 F L B L R' B2 F2 D2 U2 F2 L' R F R D R B' F2 R'
14. 50.30 B2 F R' D' U2 B F' L' R' D' U F2 L' R F' U B' L' D U' B F2 R2 D' U2
15. 44.72 D2 F' L R' B' F2 D R F R2 B2 F2 U' B D' L' F U' B' U F L' U L R2
16. 54.70 L2 D2 L2 R U R U2 R D' L2 B2 F2 D2 U2 R' U2 B' L' R D R2 B2 F U2 B'
17. 44.42 F D' U L R' D L' R2 F' U L2 R' D2 U' B2 F D U' R' D2 F2 D R' F2 D2
18. 49.20 D' U2 F L' F2 L' U2 B2 F2 D U2 F R D U2 F U L2 R' F U2 B R B F2
19. 42.34 D L2 R B2 F2 D' U' L2 R2 B' F R' F' L2 B U' L' F' L' D2 L' D L R B
20. 36.33 F' D U2 F2 R' B2 F D' B2 L' U R2 F' U' B F L' D' R' F L R' B2 F2 L2
21. 41.05 R' B' L R2 B' L' D' U R D2 B2 F R' U B2 L' R2 U R U R D2 U2 L2 R
22. 46.34 B D U B F R B2 D2 F' L2 R D' U L' F' L' R' B' F2 L2 R' D' U' L2 R'
23. 44.69 B F L R D' U' L' U L2 U' L2 R U2 L' D U2 B F L' R B' R2 U2 F D2
24. 44.70 F' R D2 B' U R F2 L2 F L R' F2 D2 U' B2 U F D2 U2 F2 L D R2 D' U'
25. 42.98 B2 D L2 R2 B' U R' B2 U L R2 B2 U2 B' F2 D2 U L' R2 U L' B F' R2 F2
26. 39.98 U' B F2 L2 F2 R' D' U2 B D2 U L R D' F' D' U2 L F L' R B' R2 D2 U2
27. 43.78 F2 L U L2 R' B R B2 R' B2 U F' L' R B F2 U F' D U B2 L' R D' B'
28. 46.17 L' R' B' D2 U2 L U R' B F' L U' R B' D U2 R2 B' R' B' L2 R D U' L'
29. 39.89 B' F2 L2 D' F U L' R2 F' L' F2 L' F L' B' F2 D' B2 L2 D L R' D' F D
30. 35.05 B' F' L2 U' L2 R' F2 L' R2 U' B2 F L2 R2 U' L2 R2 B' F R' B2 F D2 U2 R'
31. 43.88 D' U B' D' L2 R2 F' R B' F2 D2 U L R B R F2 R D2 U' L2 R' D L F2
32. 37.11 R2 B2 F D' L B' R D U L R U' R' D' R D U L2 R U2 B D U' L U
33. 42.05 F2 D' L' R D2 U' L2 U L2 R B L R' U2 F2 L D L' U2 F U' L R2 F' R
34. 38.58 D L2 B' F R D2 U2 B F' L D2 L D L2 D L' B R B F L R D' R U
35. 40.20 B2 D' R' D2 B' F L' D2 F' U L D B' F2 D2 U B' F L2 R2 U2 B2 D2 U B
36. 43.83 B2 F L F' U R2 U' B2 D' U2 R' F2 D2 U' L' D' L2 B L2 R2 U2 F L' R D'
37. 31.66 F2 D U2 L R B2 F2 D2 F2 D' L D' B' F D2 U L R2 F L2 R' U L2 R D
38. 37.09 F2 L2 R2 B F2 D' U2 L R D' U2 R' U F2 L U2 L2 R B' F' U' L R2 D' F
39. 54.36 U B' F' D U2 B F' L2 R U' F L R2 D' U B2 U F2 D' U2 L' B' F2 R' F'
40. 44.41 L' R B F' D2 L R D' F R' F' U2 B' F R2 F2 D2 U' B L2 B' F2 U' F L'
41. 49.86 L2 R' D F2 D' U F2 D2 B2 F2 D B2 U2 B F2 L2 U2 B' F L2 R2 B D' R B
42. 42.50 U B D' L2 B D' L2 B' F' D' U' B' F R2 B2 U L' U B2 F' L' F2 L2 R U
43. 39.89 D' L' D2 U B' D L' B' F' L2 R2 D U' L' U2 B U B' F2 U B' D2 B F D'
44. 43.72 D' U' B2 F U2 F' L' R D U' B' F' D' U' B F2 L' U2 L2 R2 U2 B F2 R2 F2
45. 35.39 D U' L' R B' F2 U' B' F2 L F U2 L' R2 U R' D2 U2 R2 D2 L R B2 U2 B2
46. 31.34 D' B F' U F' L R' F' D2 R D2 U2 B2 F2 R2 D B2 U L2 U2 R' B R2 U F
47. 37.89 R2 B2 D' F D' U F2 R2 D2 U2 B F' D U2 F2 L' B' D' U2 L' U F2 D' U R
48. 38.31 D2 U' B D2 U' B' L' U' R2 D2 B2 F2 L2 R2 D' U L R F' D' U2 B F' R U2
49. 31.25 D2 B2 F2 D' U2 F' R' F2 L B' D F R2 B D R2 B2 F' D2 U' R2 D U' L2 U2
50. 42.25 D2 B R2 U R' B' L2 F2 L U B' L2 B' R B2 F L R F R F2 L R B R2
51. 1:00.14 F U R2 D2 R' D' U B' R2 U' B2 R U' F2 U B2 F L2 D U2 B F U' B2 F'
52. 34.55 D' R F L2 B2 F2 U2 B2 F2 L' B2 F2 L2 F' D U' L2 R B2 F2 R B2 F D F
53. 49.30 L R' F U2 L' R' F' U' B U' B2 L' R' D2 F' L B2 D U2 L R D' B' L' B2
54. 43.72 R2 D U B' F R' F2 R' U B2 R B2 R2 D2 R' B2 D2 L' D2 B D F' L' B2 F2
55. 47.33 L2 R' U2 L2 R' B' L' R' B2 L' D' U B L D U2 L B R2 D2 U2 B2 F2 L2 D
56. 44.30 L R B R2 D2 U' F2 R B2 F U F' R B' D U' L R2 B F2 R' F L2 R' U2
57. 43.44 L U R' F' D2 U2 R' D' U2 B F2 L2 B2 R2 B F' U2 L2 R D2 U' L' R B' L'
58. 44.12 B' F' D U2 F2 D R' U' L B' F' R2 D' L F L U B F2 R2 B L' R' B' F
59. 51.55 F2 U2 F D' F' R F2 D' L R2 B2 U' F' D' L' R2 D U' B D B' D2 U2 B2 D'
60. 44.31 R' D' L R U2 F D' F2 R' B R U B' D' F R2 F2 L' D2 U' B F2 D2 U2 L
61. 58.83 D2 U B2 U L D B' F2 D2 U2 L2 B L F' D2 U L2 R' B F R' F' D L2 U'
62. 52.22 L R' F' L R' D B' U' F' U2 B F' U' B' L D L U2 L' D U2 L' R2 B' D'
63. 46.36 B R F2 D U' B U' F R2 D U' L' R2 B D R2 B' F D F2 D' L2 R D U'
64. 35.97 L2 R2 B F L2 R D' U' L' R' F U F2 L' D2 U2 R D U F' U B2 F2 U L
65. 48.36 F2 L R' D2 U' L' U B2 F' D R2 D2 L2 R B F' L R' F' U' B' F2 D2 B' U2
66. 44.31 D2 U' R2 B2 L D F' L R2 B' L2 D2 B' F2 L' R' D' L R2 D' U' B2 L D F2
67. 44.98 F D' U2 L' R D2 U L2 D L' R2 F' L2 R' B' F L2 B L2 R2 B2 F2 L2 R2 F'
68. 46.44 U2 R2 U' L' D F' D B2 L D2 B R' F' U2 B' F2 R B L2 D2 U2 B L R2 B2
69. 42.17 F2 D2 B2 D B' F D U' F2 D U' L2 D L2 R2 B' F R2 B' L' D2 U2 B' F R2
70. 1:01.74 F L2 R' U' F2 U R2 F' U2 F2 R D' B F' D' F U L2 U L' U' L' B F2 U
71. 45.55 D2 U2 B2 F2 L2 D' F' D' U' L B L' D' L2 D2 L2 R2 F R' D B L2 D' L' F'
72. 51.05 L R D' B' L2 D2 L R' F L' R2 F' U2 B' L2 B2 L' B2 R' D U R' B2 D2 L2
73. 51.70 L' B2 D' U2 L2 D2 U' B2 F' D' B2 U' B2 L2 R B L' R2 U2 L2 R2 D' U R' D2
74. 40.19 R2 D' L B2 D2 U' B F D2 B2 F' D' U R' F L' B2 F2 D2 U L R D L' R2
75. 40.66 B' F2 D L' R' U' F U2 L' D2 U F' L R2 D2 U' R2 D L' D R U' B2 F R2
76. 41.59 B F L2 B' R B L D2 U2 B' L R B' D R2 D' R2 F' D U2 B' L' U R F'
77. 53.48 B L2 R B' D U2 L' F D U' F' R2 D U' F' L F2 U' B' F2 U L2 U2 L B
78. 57.23 F' D' L2 U' F2 U B2 L' R B' F2 R' F' R F' L2 R2 B L' R B2 F D U2 R2
79. 47.50 U B' F' L2 R2 U2 B F' L2 R2 B' L R U' L' D2 B2 F' U' L2 B' D B2 F' R'
80. 46.08 R2 F2 D2 F L D L2 R' U' L2 U2 L' R F2 R' D2 B2 D2 L' U F2 L' D U' R2
81. 43.34 R B2 F L R' D2 U2 L D' U' B2 F U B2 F' R' B F U F2 U B F' L' R2
82. 56.50 F L R2 F L U' B' F' D U R F U2 F2 D2 B F2 R2 D2 U' F D2 U' B2 F
83. 47.48 B2 F D2 U R U B F L' D U2 B2 F D L' R B2 R B2 F2 D' F2 L2 R2 B'
84. 40.53 B F L2 U2 R' B' L R2 D F2 L B' F D2 U' B2 F' L' R2 D2 R' D' U2 B F'
85. 35.94 D U2 L' R D' U' L' U F R' U2 L' R F2 L' B2 F R2 F' U2 B2 F' D2 B' L'
86. 47.86 F' R F2 D2 U' B' R D2 U L2 D' U' L' R F' R' D2 U' B F L R F' L D2
87. 43.08 D L' F2 D2 U' L2 R D L2 R2 D2 U' L' R D U2 L B' L' R F' L2 R B L
88. 45.53 L R2 D2 R F U2 L B' D U F' U2 B F' D' B' D2 B F2 D F2 U2 F R' F'
89. 33.14 L B F' L2 R2 D U' L2 R2 D L2 R2 U' R2 B2 L2 R2 U' L' B' F2 D U' B F
90. 42.80 B2 F' D' U' B D U2 B U2 L' R' B' F2 L' D R' U2 F2 L2 D' R D' U L' F'
91. 31.24 L R D F D U B' L2 F2 U' R2 D B U' R U2 L' B F' R' D' R2 D2 B2 D'
92. 40.47 L R2 F2 L' F' L D' B' F D F L' B F R U B2 L2 B2 R U F U B' F
93. 40.80 F2 L' U' F2 L' U2 L2 R' D U' R D' U2 L R2 D2 L2 F' L F L' R' D U2 L
94. 30.74 B F' D' U2 B2 R' D2 L D' F2 D R D2 B2 L R B R' F' D' L F L' D U'
95. 36.16 U' F D' U B2 F L' R D2 F' L2 R' B F' D2 L' R2 D' U B L' R F' R' F'
96. 57.26 B R' D' R B2 F U2 F D2 B' F' L R2 B U2 L2 U' R2 D U B' D' U F' R2
97. 42.05 D2 U' B2 D' B' F2 U' F' D F' U2 L2 R B' F2 D U2 L2 B' D2 U F L' R' F'
98. 36.42 U' L' R2 D R' D2 F2 U' L2 R' B' D2 R2 B F' L R2 D2 L' R D U B' D U2
99. 40.80 D' U L2 F R B F' D B2 L' R2 B2 D2 B2 R2 B2 D U L' B2 R2 D2 U L2 R
100. 38.89 L2 U2 B' D2 L R U2 F R F D2 B' D2 U2 F' L2 R' D' U2 B2 F' U R D2 F

luyện sức bền .

cuibaponline
28-01-2011, 02:43 PM
Rubik's cube one-handed
14:24:55 28-01-2011 - 14:48:41

Mean: 28.87
Standard deviation: 2.20
Best Time: 24.46
Worst Time: 32.57

Best average of 5: 27.92
1-5 - 28.32 26.99 (24.99) 28.44 (28.94)

Best average of 12: 28.70
1-12 - 28.32 26.99 (24.99) 28.44 28.94 31.56 (32.57) 29.47 29.13 27.72 25.78 30.69

1. 28.32 L2 B2 U2 R2 L2 D' B2 R2 L2 D' L' D' F' L' D B2 R L2 U' R'
2. 26.99 D' B2 U B2 D' L2 F2 U R2 F2 D' F D' F' L U' F2 L B2 F R2 U'
3. 24.99 F2 D R2 B2 D' R2 F2 D2 B2 D B2 R' U2 R F U' F' R B' F R' U2
4. 28.44 U2 L2 U2 R2 B2 U' B2 F2 U L2 U' B L F L' F2 L F D F' R U'
5. 28.94 D2 R2 L2 B2 R2 U' B2 R2 D' L' U2 R' U F' L B R' B2 L U'
6. 31.56 B2 U2 L2 B2 U' B2 R2 D B2 D' R2 B' D L' U R' B2 F D F D2 U2
7. 32.57 U F2 U L2 F2 U2 B2 U' F2 L2 D L B R U' R D L B F2 D' U'
8. 29.47 F2 U R2 U' B2 D' F2 U' B2 L2 U2 B' D' U' R' B2 D U R F' L2 D'
9. 29.13 R2 L2 D U2 B2 D L2 F2 R2 F2 D L' D2 B R2 L2 U' B D' R2 D'
10. 27.72 L2 B2 R2 D' L2 U' R2 D L2 D' U' L' U' R L2 U' L F R2 B L U
11. 25.78 U2 B2 L2 D B2 U R2 L2 B2 L2 D' B' F R2 D F2 L' U B2 R' D2
12. 30.69 B2 U2 L2 U' F2 D L2 U' B2 L F R L D R' L' F' R2 B' R'
13. 29.70 F2 D' R2 U2 R2 U2 B2 L2 U R2 U' L' B' F' R U B2 D R F R
14. 29.63 F2 D R2 U R2 U' F2 D' L2 D' F2 L' B D2 R' F2 L2 B L U2 L2
15. 28.26 R2 D R2 F2 D L2 D2 R2 D2 U' R2 B' R B U R2 D' L B F2 L2
16. 32.54 U2 B2 D' L2 D' F2 U' L2 F' R D R2 F2 U' L2 B' U L' U'
17. 31.37 D2 L2 U' F2 U' B2 L2 F2 U F2 R2 B R2 D' L' B R2 D' U2 R' U2 R'
18. 24.46 D' F2 R2 F2 R2 D' B2 U F2 D L2 F' D2 U F' R' F' D' R2 D2 L'
19. 29.69 B2 U' F2 U' F2 U R2 D2 R2 D2 F2 L' F' U R D' F' R B' U2 B
20. 29.31 D' F2 R2 L2 U2 B2 L2 F2 U R2 D B' D' U2 R2 U R L' D F D U2
21. 26.62 D2 F2 D L2 D R2 D' L2 U2 R2 U' R' B2 F U R' B' D F L' B L2
dọn dẹp nhà cửa xong sớm sẽ làm clip:D

dizzmylife2658
28-01-2011, 07:45 PM
Session average: 19.31
1. 19.15 L' U' R B D' L2 F R B D L D2 L' F' B L2 R' F U2 B D2 F2 D' R F
2. 19.94 F' U L' F2 U' F R' B D' U' R2 B2 L' R2 B' R' B2 R B U' L U B2 U L'
3. 19.50 U2 R2 F D' R2 F' R2 L' F D2 R2 U L U' D2 B' D2 U F2 L' U' F' L D R
4. 19.94 D2 L F2 D2 R2 B L U2 L' U' R' D' F2 R2 U' L' D R2 F2 R' L2 F L2 F' R2
5. 18.99 L F2 L R F2 B' L' R' F D' R2 B D B' U2 R D' L2 F' R' L' D2 U2 L2 U
6. 20.18 F L2 F' L D B2 D2 L' F D' U2 B' D F R D U B' U R L2 B D F R
7. 19.25 R2 U2 R' F L F D2 F2 L2 U' B L' U2 B2 R2 D2 L B R2 L F2 D L' D' B2
8. (20.41) U' L2 B F2 R2 D F2 U2 D2 R B' R L F U2 B' U2 D' F' B2 R' U2 L' F D
9. (17.64) R2 L2 F2 U' B' L' D U B2 F2 U' B2 D' U' B' D2 B2 R L' F2 L R' F D R
10. 19.62 R' L F' L R F L U2 B2 L2 B' U2 R2 U R' B2 U2 R2 U R' D2 U2 F D' F2
11. 18.37 R U' B' U D' R' B D' R B' F2 R D2 L D U2 R2 D B' U' D2 R B' R2 U
12. 18.13 F2 R L2 B F U R' D F B2 R L U2 B2 U' R D2 B2 D2 B' D' F' L2 B D2
ô zia

hcuber
29-01-2011, 06:12 PM
Statistics for 01-29-2011 18:17:30

Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 33.90
Standard Deviation: 5.72
Best Time: 29.11
Worst Time: 44.72
Individual Times:
1. 29.98 B' F' U' B2 F' D U R' B' F2 L U B D' U2 B2 F2 D' L B D' L' R' D2 U2
2. 31.16 L D R' B2 F L' R2 U2 F2 D2 U2 L2 B2 F D U2 B2 R' B F D L2 B2 F2 U'
3. 34.55 U2 L' R2 U2 F2 D L2 B' R' B2 F R' U' F2 D U F' R2 U' B2 F' D2 U2 L' R2
4. 29.11 D L R' B F2 D' U L2 D L' R' F D' F2 D U2 B2 L D2 B2 D B' L2 B2 F
5. 44.72 R2 B' F' D' L2 D2 R' F L R2 D2 U2 L2 R2 D' U B U B2 U' L' R D U' B'


dizzmylife2658
31-01-2011, 10:52 PM
Session average: 18.96
1. 19.10 L' B' D2 L' B' D L' F R U' D' F2 R' U F' L2 D' L2 R U R2 U2 B' L R'
2. 19.09 U L F U2 D2 L2 F U' D B' L' R D2 F B2 U2 L B R L2 D B2 R2 U2 F
3. (15.36) R' U' D2 B2 U B2 U' D' B2 R2 B2 F U2 D F' B L D' R L U2 F2 U' D' B'
4. 19.91 B U F U F B D B2 L2 R U R' D2 B' D' L2 U2 L2 F2 L' U D R U R2
5. 18.59 L U R' B' D2 F' L2 U2 L R' D L2 F B2 L D2 B' U D R D' B' D2 U R
6. 16.48 R2 L2 B' D U L2 D L F2 D F L R2 B' R2 F D2 F2 D B' D' F R' L D2
7. 20.94 D2 F' B U2 B' D B D' U2 F B2 L R2 U' B U R2 L' U L2 R2 F2 D R L2
8. 17.69 U' D' R' L2 D2 F2 B2 U2 F' D' U R' B R B' L B2 D F' B U2 D' L R B2
9. 19.89 B' F2 L' D L U' D' B L' B' L2 F U2 B2 R D2 R2 L' F B U L2 D U R'
10. (21.71) D2 B' D' U' B2 L' B F' L2 D2 U R2 L D R2 U F' D2 L R' B' U B D2 B
11. 18.46 L U2 B L D' U L F2 D2 F B' L B D2 L B2 L B' D F2 U2 F' D' B L'
12. 19.51 F' D B' F R L2 U' F' B U2 L' B2 L' D2 L R' U2 L' R2 F' U L F R2 U

hcuber
01-02-2011, 04:15 PM
Statistics for 02-01-2011 16:21:37

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 37.65
Standard Deviation: 5.88
Best Time: 29.44
Worst Time: 47.27
Individual Times:
1. 30.42 B2 L D' L R U L R2 D2 B2 F L R2 U2 L B F2 D U B' L' B2 F2 R2 F
2. 32.11 U2 B2 F' R D2 B U2 B' F' L2 R2 U' L' R' F D U L' R F' R' B2 L2 B2 F
3. 37.28 F L R2 B L R2 U2 F2 L' R D' L2 B' F2 U' B R2 D U2 R F D U' L' U2
4. 47.19 R' B2 F' R B2 U B' F R2 U2 L2 F' L D' B2 D' R U2 F D' R U F' D2 F2
5. 40.00 D U L' R' B F L' R2 U L' B' F L' R2 B2 F2 D' U' R D' B2 F2 L' F U2
6. 43.58 D L2 R' F D U2 L' R' D2 L' U2 R B' F2 R B2 F D2 U' L' B F L' R' U
7. 33.64 L2 R2 U2 R' D2 U L R' F2 L2 R' U' L R' D' L B D' U F' U F U B2 R2
8. 47.27 U F' D2 F' U2 L2 R B2 L R D' U L' R U L2 B L' B' F2 L2 U R2 B F
9. 40.86 B2 F' D B F' U' F R U2 L R F R U' L R B2 F' D2 L' D2 U B2 F' U2
10. 35.11 U2 B F2 R D U' B' F' L2 R' B' L' U2 F D' U2 B F' D R' B F R' F2 U
11. 34.92 D U R2 B D2 U' R2 U2 L2 R' B F U B2 F R D U L' R D B F' L R
12. 29.44 D F D2 U2 B2 D L2 R D' B' F2 U B2 F' D U2 B' F2 L R2 U L' B' F2 L2

tay yếu