PDA

View Full Version : Scramblehaily
14-06-2010, 02:50 AM
Mình lập topic này để post scramble cho các bạn tiện in ra, ko cần phải lên máy tính, rất tiện lợi khi cúp điện
Scramble trong chử kí của anh Baoquoc007 khó cop ra nhiều dc, nên các bạn cần bao nhiêu scramble thì cứ liên lạc mình qua nich gold_titan_man
Mỗi tuần, mình sẽ post 10 tờ scramble cho các bạn( giấy a4)
Hiện tài, mình đang có gần một triệu cái

F D B F' R2 B2 F2 R2 F2 L F L2 R2 B2 D' B2 F2 R F D' U L' R D' U'
L' R D2 U B F2 R D B2 F2 D2 U L' R2 D2 U2 B U' B R' U R' D2 B' F'
B' L2 F' D' R' D U F2 D2 L' R U2 B2 U' F2 R B' F2 L2 B2 L U L2 B F2
D2 L R B' F2 U' F2 D L' B2 F' D' U L B2 D2 U2 L2 D' U F2 L' R2 F R
B2 F D2 B L D' F L R' B2 D' B' D2 U B D' L2 R2 B' L R' B R' B2 U2
R2 D2 U2 B2 R B' F L' F2 L R' F' L B L D2 L' R2 D' U' B F' L' B' F2
D L' R' D2 U L F2 L R2 B' U L' R D U2 L D' B' D2 U2 B F2 L' U' R2
B' F' R' D' U' B2 F2 D U' L' B F U L' U2 F2 L F L D U' B F2 L' R2
L2 D2 U' R D' R2 B F D' U2 F2 U' L F L' B' F' D2 U B' U2 F L' B2 U
D L2 R D2 B L2 B F2 L2 D' B' D B2 F R2 D U R' B2 L R2 D2 B F2 L2
B D2 F R2 U' B2 F' L' R2 D U' L R2 B2 F U' B R D' U' L2 D2 L U' F'
D' U' B2 D' L2 R B' U2 R' D B' F' L' R' B F D B D R' D L' R2 B' F'
B2 F D2 L R2 D R F2 R B' R2 D2 U' F2 U' B U' L2 B' U B' F D' U' R2
D R' B2 F2 U F' L R2 B' U B' F L R2 U2 R' U F2 L2 R' D2 U B2 R2 F'
F2 L B' L' B2 F2 D' U' R' B' F2 L2 B' L2 R D2 U' B F2 L R D' U B2 L2
F' D2 L2 B' R D U L' R B L' D2 U' R' B' R2 D' L F' D' R' D2 U' B2 D'
F D U' L2 R2 B2 D2 U L R2 D2 U2 B2 F D' U' L F' R D' R' U' L' D' U2
F D' U' L R2 D R2 D' R' U2 L2 B D' U' F' R' B' F2 R D U L2 D' U2 R'
B2 D' U' B2 F2 U2 B' D2 U' B2 F2 D2 U' B F2 D2 U2 B' F' U' L2 D2 B2 F' D2
R' U' L' R' U2 L2 U2 L' R B2 D U L R F2 D2 U' B' D2 L' B' F2 R B F'
U F' R' D' B2 F2 D' U R' B F' D2 U' F' U R' D2 U' L B2 L2 U2 B2 F L
F L' R D' U2 F L2 R' B' F D2 U F2 D U2 F2 R B2 F L B D' U F2 D
D2 F2 L2 R' B' F R2 B2 L2 R2 U' L R B' F' D' U' B D' U2 B2 F L R U'
F U' R' D B R U2 B2 F' L' R' D L R' D2 F' D2 U B2 L R B L' R2 F'
U F2 D' L R' B2 L' B' F L F L2 D2 L U' R' B L U L R D' R F2 U
U2 F2 U' R2 D' U2 R D U' B' U2 L2 B F' R' U' B2 F L' B2 D' U' F R' U2
U' L2 R' B' F L' B2 F D U2 B2 F' R B2 F2 D2 U2 R D2 U2 F2 D' L2 D F
L' B F' U' L' R' F' R' D F R' B D' L2 R B U L' D B2 L D L U R'
B' U F2 R2 B L2 B2 L' D L2 F2 R F' L2 B' F' D2 R' B R F R2 U2 B L'
L' R D R2 U B2 F' D U L2 D2 R U B2 F' L2 R2 B F U2 B' F' L2 R' D
U' F2 L B F' U2 B2 R2 B' D2 B D F' R2 D R2 D' L R2 U L' R2 B2 L' F'
B' F' D2 F2 D U' L2 B L R B F' R' D2 F D U' B2 R D2 R F2 U2 L2 B
U2 L2 D' U' R B' L' R2 D' U L2 R D' U R2 D2 L2 R2 B U2 B R2 U2 L' F
R B' F' U2 F2 U' F' D' B' F2 D F' D U' L' R U B2 D2 R B L F2 L2 D'
F' R' B2 U R U2 F2 L' R' D' L2 R F R D L R2 U2 R' B' L2 R' U2 B F2
U L' D' U R2 D U' L R2 D L' B2 F2 U R' D' F' R U' L2 F' L' R2 D F'
D' F L F D2 U B2 F2 U2 B D2 U' L2 R D2 U L' R' U2 L2 D R2 D2 L' R2
U2 R2 B' D' U' B U' L D U L' B' F2 D2 B' F2 U B' D U2 R F' R B F2
F D' F2 U2 B F L' B2 R U' L R2 D2 B2 D U R' D2 U2 B L2 R' D L' R
D' U2 L D U2 R' B F U' B F2 U' B2 F D' U2 L B D2 U' F2 D' U2 R' B2
R2 B F2 D2 U' B2 L R2 D2 L D L' D' R D L2 R' D2 U L U' B D U' L2
F2 L U2 F' U' F2 L' R2 B2 U R B F' L D2 L2 R2 D' U2 F D F2 D2 U' B
L2 U' B F D U' L2 D U2 L2 R' D' L' B L D2 F L' R D2 U B' L' R2 F2
D2 R B' U B R U L D' B R F2 L2 U2 R' B' D U B' L R2 F2 L' B2 D
R' D' F R D2 L2 R2 F2 L B2 F U F2 D' U2 B2 L R2 F2 D2 L2 R' B' F' R'
R2 U B' U' L' D U F' L B' R2 B' F' R2 B2 D' F2 L2 R2 B L' F2 D' B' L'
U2 F D B2 F L R2 B2 L2 U F2 D L B2 F2 L' B' F2 D F2 D' U' R2 U F'
U L2 D U' B' L2 R D F' L B' F2 U2 B' D F U' L R B2 L2 U2 B F D'
D2 B2 L' B F' U2 B' F2 D B U L2 B' D2 R' F' D2 U2 B' F2 D' L' R2 B' L2
L R' F D U L' D2 U2 B' F2 D2 U' B D2 U2 L F' D' B L' R2 F2 R B' D'
B' F L2 F U' F' U2 R D2 U' L2 R2 B F' R' F' U2 L2 R2 F2 L' R2 F2 L' F'
D' U L' R F' R' B' L' F' L B2 F' R' D2 L2 D2 L D2 B F' D' U2 B' L R2
L2 R F2 D2 U' R B2 D U R' B' R2 D2 U R D L U2 B F2 L F' D B' F
D2 F2 R' U' F L2 B2 D U L' R D U' L R U L' R2 D2 L R' U B F2 D2
B2 R D' R' B2 F' R' B2 L2 R2 B F2 D2 U' F' L' F D U' R' D' U' L R2 D'
B F2 L' R' D2 F' L D' F U2 R2 U2 L2 B2 D' U B2 L2 R2 D L2 D' R2 B L'
L R' B F' D L' B D F U' B F2 R' B2 R2 D F' U2 F U2 R2 B F' D' U
R F' U' B' R' D2 R' D2 U2 R' U' L R B' R' D' R2 B F2 R' D U2 B' F2 U2
L R' F2 L2 R2 U' B' L2 R2 D B2 F D2 R2 D U F D2 U B2 D U' L2 R2 F
R2 B' D' U' L' R' B' F D2 U' L R U' B' R' U L2 R2 U R' F2 U2 B D L
D U2 B F R2 D' U L' R D' F2 L2 R2 U' L2 D U B D' U R2 B2 F L2 B
L' D2 U R' D2 U' F2 U' L R2 B2 U R B2 L R' U B' F' D' L D B R' F'
L' R B R2 U' B' F R2 B' F L B F' L' R U2 R2 F' D2 U R D2 U B2 F
L' R2 D2 B2 F' L2 D U2 L' R2 B L F' R2 D' U' L F2 L2 B' F2 D' U L' R
F' L U L2 R2 U B2 F2 L R2 B2 L2 R' U R2 B2 L F2 D L2 B2 F U2 L' D2
B F' L F D U R U2 L2 R D' U2 B2 F2 L R D2 U' B D U' L' B L' R
B F U' L2 R2 F2 U R2 U R2 B2 F2 D' F R' F' L' R2 D2 U F2 R B' F U2
R D' L' R2 D' U' B F2 L R' B' F2 L2 R B2 D' L R U2 L F' D' U2 B2 F'
D2 L R2 B2 L R' U2 R' F2 R' B' L2 R' F' L2 U' F2 D2 F' L2 B' L' R D2 U2
U B2 D U B2 F2 U R U' F' U2 L2 B F U B2 U B2 F' U B D2 L' R B
U' L2 R' U B' D U' R2 D2 L' B' F2 U' F D R B2 F' L U2 B' L2 R F' U'
L' R F' L2 R D2 U' R B' U' L F' U' B2 F D2 L B' F2 U2 B' F2 D U' L'
R' D2 L' B2 F2 L2 B' F L U' L R2 B F D R' U' R' B F' D2 U B D' B
U' L' B' D2 U' L R D' L R2 D2 B2 D' U2 B2 D' U2 L2 D U F D2 R B L2
L2 R U' F' R2 D2 R2 D U2 B' F' D2 U2 L' R B2 L2 F' R D' U' F' L' R' B
F' D U' L' R' F U' B2 F U2 L U R2 B' L2 B D U2 B F U2 B2 F' D U'
R' B2 F' D' R' B U' B F2 D' U2 L2 R2 B' D2 U L2 R2 B' L2 R2 B' F' L U2
D' B' F R2 D L2 U' B2 U' L2 D2 B' D' U2 B' R B' F2 R D' U2 L' U L R2
F L R D L2 D U' R U F2 D2 U L2 U L R' B' R2 D F D2 U B F2 U2
F' L2 R B D R U B' R2 U L2 R B L2 R2 D' U F2 U F' L' R2 B' D' B
D' U2 F2 D L B2 F2 D L' F D B' L B' R U2 R D B' D U2 R' B L' R2
L2 R B2 F2 D U F L2 R2 F U L2 B F D U' F' R' D U L' D2 B' D U2
B F2 L2 R' D B F' L R B2 F2 L2 R D2 U2 B2 L2 R2 D2 B F2 L2 U2 L' B2
R' U2 L2 D U B' F' D L R D' U2 F L' R' U2 F2 U2 F2 D U' B F' R' B
B' F U L2 B L U2 L R2 B2 F2 L' R' D2 U' F2 R F2 L U2 R B F2 U' B2
L' R F' R' F' L2 R2 F D' B F2 D B' F L2 R' B2 F2 L B F U' R2 F' R2
R D2 U B' R B2 L B2 D F2 D2 B2 F R U2 L B' F' U' B' U2 F U B2 U
F' D U' L' F L' R' B2 D U2 B2 L2 D2 U F2 L' B D' U2 B' F2 D' U2 B' F'
R2 F U2 B2 F L D' U L2 R B' L' D' F U' F L' B' F D' U' L' D U L
R U B' L' D2 U R B2 F2 D U L' F2 L2 R D U2 B2 F L' F' L R' B F'
U2 L U2 R D' L R' U L R D' L R F' L' R2 D' U L R' D' L2 D' U' L
L' R D L B2 F2 L F R' U' R' D2 U R' B L' R2 F2 R U' B F2 R U2 F
D2 B2 F L B L2 R' F2 D' L2 U B' F' R D U2 B2 F2 D2 U' L D2 U' R2 U
B' L B L2 R2 B F' D' F U' L R U2 R B2 F' L D' L2 R' D' U2 L' F2 D2
B2 F L D U2 F' D' U2 R2 B2 F' D2 R B' R F' R F' D2 U2 L2 B' U2 B2 R'
L2 D' F' U2 B2 D' F R2 D' U' B' D2 L R' U2 L' D' B2 U2 B U2 L' D2 L D'
D R U' L R' U B D' U' B' D' L2 B' F' U' B' R2 U L F' L D U L' R
U B L B' D2 B F U' B' R B2 F2 D B2 R2 F2 U B' F' L D R' F U' B'
B D' U2 L2 R' D2 L2 R2 B2 F' L2 B F2 D2 L B F L2 R' B' U B2 F' D' U2
D' U R' F2 D U2 B2 F R2 D' L2 F' U2 B2 F' D2 L' R' B2 D U2 L D' U R'
R F D B F2 U' F L' B D' L' R2 D U' B2 F' D B2 F2 L' U2 F2 D U' F'
D U' R' D2 L D U' F2 U' B2 R2 B2 L F' L2 R' U2 L2 R2 D' L2 U' L R B'
B2 D' U L U' B R2 B2 F' D U L' R' D U' B' F2 R' D' F2 L2 D U' F' U2
B2 R' D' U2 R F2 L2 R F' R2 B D U B F' L' U L2 R' D' U B' F2 L' R2
L2 R2 D' F2 L D2 F' L2 R F2 L' R2 D U2 R' U2 L2 R2 F R2 U2 B' F2 U' F'
B' F L' B R' D2 U B' F L B' F D L' B2 L' R2 F' D' B' U2 L R B' D'
R2 U2 F' U2 L' B U B2 F2 L' R B2 U' B F U F U2 F2 D F2 R2 F' L2 R2
L' R D2 U' L B2 R' D2 B2 F' L' R' F' D' F D L D B2 F2 D U2 F L' D
L' R2 B' U' B2 D L D U F U' B' D2 U' B' L D2 R' U2 B2 U L F L2 R
D' B2 L' R' D2 U' L' U F' L' F2 U2 F2 L R U2 L B2 F2 L2 B' F U B F
U' B D2 B2 F U2 L R B2 D2 U2 B' R' B2 D R' F' D U R B' R D' R2 F
L2 R' U' B U L2 R' D L R' F' U' B' F2 D U' L R B' F2 D' U2 R2 B L2
D U L2 R D' R2 F R2 U R2 F' U2 R D' U' L' R' F' D2 U2 B' F2 R2 U2 F
U' B' F2 R2 D L' R2 B' F R' D U L B R D' L' R2 D U2 L R' F' D2 L2
D2 L' R2 B F R' B U B2 L' B R' F2 D F' D2 U' B' F R' B' D2 U R2 U2
L' B' L B' F L B2 F2 L' R' F D U B' F2 D2 U B F2 U' L2 B2 F U2 B
D2 U2 B2 D2 U' B' F2 L' B' U L' F' R' U R U2 B D L' D' L B2 F2 R2 F'
R2 U F' R D2 U B2 F' L R D U2 R B' F L R D L2 D2 B2 U2 B2 D U2
L2 F' L D B F2 R2 B2 F2 L B2 L' F' R2 B' R' F' D' L U' R2 B' L' B R2
L R B F2 L D' L' R' D U B2 L' R2 D U F L' R' B R2 D2 B' D2 R D2
D2 U' B2 F2 L U2 R' D L' R' U2 F2 D2 B2 F' U' B' R' F2 D2 R2 D' U' B' R'
D2 B L2 U' B2 L2 R2 B2 U R B' F' L2 R' B R' B L' B' F' D' U2 B2 D2 L
B F D' L U2 R' B2 L' R' U2 F2 D U2 R' U2 B F2 U2 R U2 F R' U2 B F
D' R' F' D U B' U L2 R2 B L' D' B2 F L' R2 D' U' L B' F2 U2 F2 D U
B2 F L R2 F2 U2 B2 F2 L R2 U B' F2 R' D U2 B2 F U' L F2 L' R' U2 L2
L' D B2 L2 F' U2 R F D2 R2 D U' F2 L' R U' R' U2 R2 B2 F2 R' F D' U'
F L2 B L2 U B' U2 F2 L' R D' L2 R' F2 R' B' L B L' R2 F2 L' B' F R'
U2 B F D2 U B' L2 B' F2 L D U' L' D' L' R U' B' F' L' U F2 L' R2 D'
U' L2 U2 R D' L' F2 D R2 U B' L B2 F2 D R' B2 F' L' R B R2 B' R' U2
R U' R' D2 L2 R' D2 B2 F' D' F' L R' F L' R2 D' U R D2 U2 L2 D B D
U' B' F2 L B2 F2 R2 B2 F' L2 D2 U B F2 D2 L' R2 U L' D L' R' D B F
B2 D L' R2 U2 R' B' F' U' F' U B2 D' U R' D2 U' L' D B' D U' B2 F L
B L2 R' B' U R' D2 U2 F2 L' R' U' R' D' L2 R' D' F' L2 R' F2 L R2 U L2
D' U L' B2 F D U2 R B' F U2 B' F D2 L2 R F D2 U2 L R2 U' R' U' F'
L B F' R B D U2 F D F2 U' L' R2 D U2 L' R B' D' U2 L' R2 D L' F'
L D L2 D2 U2 B' D' F U L' F R' B' L R F2 L D2 U B' F L R D' U2
L' U2 B2 F2 D2 B2 F2 R' B2 U2 L' R2 D U' R' D2 R' U' F' U R2 B' F' U R
B U' B L R F D2 U2 R2 D2 U F' D2 R' U' R2 U2 R2 U2 R2 B2 F' L D' B
R' F2 L' D' R' D L B F2 U2 L R2 D R2 D' U' L2 R' D' U' F2 L2 R D' U
U' L2 D B' L2 R B F2 L2 D U' L F2 D U2 R D L R B' F' L R U' F'
F D' U' F2 U B F2 D2 U2 L' B F2 U L F' D' L2 R2 F L' R' B F L R2
B2 R' D F2 D2 U L' R' D' U2 B2 F L' R' D2 U2 B2 U B F D' U2 L R D'
L' D U B2 F2 L R2 U B' F2 L2 R D U R2 F U' L R' D U2 B R U R
F R F' L U' R F D L' B' F' L' R2 B F U' R U2 B F U R U' L2 R2
F L R' D' U2 L' R D2 U B2 F L B' F2 U' R B' D' L2 R' D U' L D F
B' D' R' D2 U2 L2 R' D2 U B2 F' D U2 L R' B' D L2 B R' U' L' F' R' U
R2 B F2 D U F' U2 F2 L' R D L2 R D2 U' L D U' R2 D' R' F' U R2 D'
U2 L D2 U L R D' U' B' F R D' U2 B F2 L' R B' D2 U' R' U2 B R2 B
U2 L D U B2 D2 U' R' D2 U2 L2 R' U2 R' D2 U B R' F U R B F L2 R
D2 R2 D' U L' R2 D U L' R2 B R' B F2 U R2 D' B F' D' U B2 U2 F2 R'
F L2 D2 U2 L2 B2 F U2 B2 L2 R' F' R U B' L' R2 U2 F2 R' D' U L2 D2 U
R' D R2 B F2 U R' B' R' D' U2 B' F' L R2 F' L' R D B' F' L D U2 L2
R U2 F' D2 U2 B' L B' F D' F' R B2 L' R' F D' B R' B R D' U L R
R' U B2 F U B2 F' L2 R' B' D F D2 L U2 F2 U B2 R' D U2 L' R' D2 B'
D' U2 F2 L2 D U2 B2 L2 D L R F2 U2 R B2 U' F2 D2 U B' F2 D' U L' B2
D2 U L U L' U2 L R D R2 B2 F U2 B2 F2 L' B' F2 D' L F' U L R U2
L' B' F' D R F' U' R2 D2 U F R' D2 U L2 R D' U' B' F L D2 L B2 R2
F' D U' B2 F D L2 B F2 D2 B2 F' U' F D2 U2 B2 R2 B' U L2 U B2 L' R'
B2 L2 R B' F U' L2 R2 D2 L' D2 U2 L2 B' L' R2 B F L R2 B L2 R' D2 U'
L' R F' D2 U2 B' D2 B F U L R' B2 F R' U' L B' D2 B2 R' D F L2 R2
B F2 L' B2 L U2 L2 R B' L2 D U2 R2 B2 F2 L B2 F2 D' F2 U' B L2 D' B
L R2 U' L2 R2 F U R F' R B' F U2 R2 U B' L R' D2 U' R2 B' D' U L'
R F2 D U B' F' R B F2 L D U B2 F' L' B U L2 D' F2 L B F2 L2 R
B2 F2 D B' F' R2 D' U' F' U F' L U L B2 F2 R2 B2 L R U' B' L R' F
R2 B L2 R D2 U' B2 L2 R2 D' R' F2 D U' L' R2 F' L B2 D' R2 D U2 B' F2
U2 L' B F2 D U' L2 B2 F2 L2 R2 F' U2 B2 D' U R D' B' F' D U2 L R' D
U R2 U F U2 F2 U R2 B F' D' B2 F2 R' B' F R2 D' U F' R2 D U L D2
L' R2 B D2 B2 F2 D L2 D' U2 B U2 B' F' R F U2 B' U' B' F R2 U' L' U
D2 U L R F D' L' R U2 B F2 L' R' B2 L' R2 U' L' R2 B2 U L R' D U'
L R2 B' R2 U2 L' R' D F L2 B F' L2 U' R B2 D' L D U L R B2 F U'
D' L B F' R' D' R' U F R D2 F' L2 B L' R2 U2 B L' R D2 F' U' F U'
B L' B D2 U F R D2 U' R B2 F' L' R' B' F' D U' L B2 F L D2 U F
L' R' B L' U2 L2 U' L R B2 F L' D L' B F L2 F L' R2 B R2 D U2 F
R B2 F2 D2 U' L R U L R' D' L B2 F' L2 U L2 R D' F2 D2 U' B' F' D
D' U2 F' U L R2 D' B D L' R2 D2 U' R D2 U2 F2 L2 U' L B' L B F D
L2 R2 F2 L R2 F D' U' L2 R' B' F R B U B2 D' B2 R' B' L2 B D' U2 B'
D2 B F R2 U F R2 U2 R2 B F' D U2 F2 D U' F' L2 B2 F2 R2 U2 F' U' B2
R2 D' B2 F' L B' F D L' R B2 U2 R' B' F' D L' B' F L R B' F' R2 U2
L R D' U' R U B' U2 B2 F D U2 L' R U2 B2 F R' D2 B2 U F' R' F L2
B R' D R F2 D' U' F D2 B L2 R B L R2 F' U2 L B F2 D' L R2 F2 R2
D F D F2 L2 R' U' L' R D2 U L R' B F' D U L' R2 D2 B2 U' L2 R2 D2
U' L2 F R2 B' R B F' L U' B F L U' F' L2 D B F' L2 R2 B2 L2 R2 D'
F' L B F' D' B F2 D L2 R2 B2 F' L R B F L2 D U F' L R2 D2 B R
B2 R B' F' D U' R' B D B' F' L R2 U2 F' L2 R F' L2 B D' F' L' R B
L R D U B2 L' R' B F2 D B R B2 L D B2 F D2 F2 R2 B2 F' D U R2
D U L2 R' F2 D2 U2 B' U2 L2 R' U' R' B R' B' F D B' L2 R B2 F2 R2 U
L' R' B U2 R D' U' F' D U' F' D' U' L U' L D' U R U2 B' F2 L' D L2
B U R D2 F D2 B2 F2 L' R' U' R' D2 L2 D U' L B' D R D' U' F' R2 D'
U B R' D R2 D' B2 F2 L' D2 L F' L B' D U' L' R' D2 U' B U F' D' U'
R B F D2 B' F' L' R2 F' D' F' R2 F R2 U' B' L B2 U R' D' U B' D2 U2
B F R B F L2 R' F' U F2 U' L2 R' B2 F2 D' U L D2 U' L' R2 D2 U B'
R' U R2 D B2 D2 U' L B F D' U B2 R D L2 B' F2 D2 U L R B L R
L2 R' B2 F' D2 U L R B L2 F2 D L' U2 L' R2 D U' F' D2 U F2 L2 B F
F' R' D2 B L R U B' F D B2 L2 D L R2 D' U' F2 R2 D2 U B2 L' F L2
B F' L R2 D F' L B2 F U F' U B2 L' D' L B D L' U' F' D' U L' R2
R2 B2 F2 U B R2 D B' D2 B D U2 R2 B2 F2 D' U F R F2 D' U L' R' U
D' U B D U B L2 R' B2 F2 L R U2 B U2 R' B2 F L D' F L B2 F L'
D U' B' F2 D' U F2 R U' B L2 R' F' L2 R2 U B F R2 U2 L' D' U R2 B2
D2 F' R' U' B' R2 F L U' F2 L R' D2 U B' R' U2 B U2 L' U B F L2 R
D' U2 B2 L2 D U' B L2 D2 U' L2 U' B L' R U2 L2 R D' B2 F2 D U2 R' F
L2 R B D' R B' R B F D' U B R D L' R2 U2 B' F' R D2 U' F' L R'
L2 R B L2 R2 B' L R D' U2 B' D2 U B F2 U' L2 B F D B R2 B F2 L
D' B' F' R2 U' R2 U' L2 D2 U' B2 F' L' F2 U2 F R D' R2 D' U2 R F2 L' D
L R2 D' U' B F L R2 D2 U' L2 R U' L2 R' D2 U F' D U' R F2 D U B
D2 B' D U L' U' R2 F2 R' B2 L' D F D' U2 F D2 R2 U2 L' D' L' R2 D' U
L B2 L' R' F L' D U' R' D' L R' U R' D B D' F D2 U' L B' D2 R U'
D2 B2 F2 U L' R' B2 F2 L B' F' L F' L2 B' F' R D2 L B F2 L2 R2 D2 U
D F' L2 R2 B' D U2 L R' D U' R D2 U2 B' F' L R' F' L2 D2 U R D' B
B2 F2 D B L R2 U B' F2 D' U2 L R2 D' B D' L' B2 F2 L R U B' F2 L'
U2 L R B2 D' U' L2 R' B2 L R' B2 U' F D' L' B' F U2 R2 D2 L2 D F2 D2
B' U' L' U' R B' D2 U2 F' R' F U' F' L2 B' F2 U B' F2 L2 B F2 L D' B
B' F2 U R2 F U' B F2 D' L' R2 U' B' L2 R2 F2 U2 B2 L R U2 L2 R' U' B2
B D2 U F R' D2 L R2 D2 U2 L2 R D' U' L D F' U' B F' U F2 R' D' U2
B' U L2 R2 D2 L R2 U L2 D' L B L D' U B2 F U L2 F2 U2 F D' U' F
U2 R' F L R F' U B2 F2 D' R B' U R2 D2 U' B F2 D2 B2 U2 L' F2 D2 L
R B2 R F L R' D' U2 L' R' D' L2 R B F' D' U L' R2 U' F U B' F U2
L R2 F U' B2 L2 D2 R2 D U2 L' B R2 U' B2 D U B' F' D2 U2 R' D2 B D'
D' B F' L2 D' U' B2 F2 R2 B' F R B F2 L' R' D2 U F' D L R' B' D2 B'
F R B2 D' U B2 F' U' B' F2 R' B F2 D' U B2 F2 D' U' R' U2 F' L' R F'
L F L2 B F' L' R2 U F R2 B' R2 F' R B' D L2 R U L D' F' D' L2 F
L' D' L' R' F2 L R' B2 D F' D U2 B' R' B2 F2 D2 B' D B D U F' U2 L
D B2 L' U L2 R2 F2 D' U2 L F' L' B2 F L' R' B' D' U2 L' B2 U' F' U' R'
L' B' F2 L' R2 F D2 U2 B2 F U2 L R U B F L' D2 U' F2 D2 L F' D2 U'
B L' U' R' B2 D U L B' L D' R' B' F L2 F2 D U2 F U B F D R' D2
L' D2 U' R' B' F' D' B F2 U L2 R B' L' D2 U' B R2 U' B2 F' R2 B' F' D2
R2 B D2 U L2 B2 U' R B' F L R' F2 U' B2 D' B' F' L2 D U2 L' D2 L2 R2
B' F' D' R' U' B D L' R' B2 F' D B2 L' F2 D' L D' F D R' D2 B L2 D2
B L F2 L F' L2 D R2 U' F D' U2 F L' R2 B2 U' L2 F L R2 D U2 R B
D F' R U2 L2 B' F' L' R2 B F' L' D L2 R' U' B2 F L R' F' U2 B2 F2 R2
D U2 F D' F D2 U' B' F' D' U' B' U2 B' F' D L' D2 R' B' R2 B D U R'
R2 D2 B' L D U' B L' R' B' R2 B2 R2 B' R' B' D F2 L2 F U L2 D2 R U2
D2 U2 F R2 D2 R2 U F' L R' F L2 R D2 R2 D' U L F' D' U R' D2 F' L'
B' F2 L R2 B' L2 R' D2 B' F' L D' L B2 L' F2 L R B' F2 U' L2 D2 B' F'
B L R B2 D' U2 L' B' D' U' F U' L' B' F' R2 F2 L2 U2 F D2 B' U' B' F
U2 B R B' R D' U B F L R B' D2 U R U' R B' D2 U B' L' R' B' R
F2 U' B' L' R2 B' L2 U' L2 F U2 F L' R' F L' R2 U L R2 D U' F2 D U
L' F2 U' L' B D' U L U R B' F D' F D' B2 F' L' R2 D L2 R' U2 B' F'
D' B' F R' D' R D' U L D' F R2 F2 D L R' B F' D U L' R2 U B' U'
B' F' D' U2 R2 D B2 F' D' U R2 D L F' D2 U B' F2 R' U' L F' R' U F'
R2 U L' U B L R D2 R F U2 L' R2 B2 F' L2 R' B F2 R2 D2 U B2 F' D
R' B' F2 L R2 D U L B R2 D' L' F D2 U' L D' U' F2 L B2 F' R2 B2 U2
L' B' F2 R D2 F2 D2 L2 F' D' U F' D2 B F L' U L' R' B F' D R2 B2 D2
L' D' U' B2 U F' D2 L F' R2 D' L R' U' L B F2 R2 U' R' D' R' D U F'
D2 F R2 F D' B2 L D' B' F2 R' D F' U B2 D2 B' F2 R' F L' B F U2 R2
U' R D' B2 L' R U' B F' R' F2 L F' L R2 F R2 D2 U2 F R B F' U F2
L R' B F2 D U2 L D L' B' F' R' F L D2 L' R2 U2 B2 F' R B2 D' U F2
R' B2 F L2 R2 D' R U' B F' R2 U B2 F' L' B' F R D' F L2 B D U' R2
D' R B U2 L B' L' R D2 B U2 B' F' L B F' D' U2 B D2 U R' U L2 R2
L' R' B' F2 D U' L2 R2 B D' U' B L R' B F2 R D2 B2 F2 L' R U2 B2 F2
B U B D' F' L2 R' B' F L' R B F2 L2 R' D' U2 L' B2 F U2 B' F2 D U'
L' U' B2 F2 L2 R' D B F U L2 D' U F D U2 L' R' B2 F2 R2 F2 D' F' U'
B2 F2 U' F L' F2 U' L R B F2 L R D' R D' L2 D' B' F2 R' U2 B2 F L2
B' L2 R2 B F D' U B F L R D2 F D' B' F2 L F' R2 B2 F2 D2 U F' U'
B2 R F' L2 B D2 B F U' B' U2 B2 U B F D' U2 B2 F L2 B F D' U' B
U F2 L' R2 B' F' D2 U2 B' F' U R' B2 F D2 B2 L' D F R D2 U B2 F2 U2
R U' L B2 D' R' F U R' D' F L2 R' D' F2 R B' R D' L U L' R' F' D
D2 U' B2 D2 R' D' L' D2 B' D' B2 R' B' F' U F U' L2 D L' B R2 B' R U'
D2 R B' F' D2 U' B D U2 L' R2 B F2 L2 R2 U' L' R D U' B' R D' F' D'
R' D' L' D2 U2 L2 F R' B' L D U F L' R U R' D U' B2 F2 U B2 F U2
F L2 D' U B D' L' R2 D2 U' L R' B' U2 F U' R' D2 B U' F' L' D U F2
F L R2 D U F D R2 B F' R2 U2 F2 D' B' F' U' B2 L2 R' B L2 R B F2
U2 B' L2 U' F2 D2 U' R' F2 L R B' F2 R B' F2 D' U L2 R2 B' L2 B' F2 D
R2 F' D U2 L' R2 F2 L' D2 B F D' U' F L2 R2 F2 D U' B' F D U' L' R'
R2 B2 F' D' U' B2 D2 U2 B2 F R' B D2 B R D' U L' R B' F2 D U2 L' U'
B2 F L' D U' L U2 B2 F2 U2 R D' U' B2 F2 D B2 D' U' B U2 R U2 B2 F
L' U' L2 D U' F' U2 B2 F2 L2 B2 F' L2 D' B' D2 R' F' L U F' L2 F2 R2 D2
L2 D2 U' L B R D L B2 L D' U B' F' R' D' U' L' F' L F2 D L2 U' R
B' F' D U' F D' U' B F' L2 R' B F2 U2 L' F L R' B' L' R2 B' F U' F'
B D U R D U' B2 F2 L2 R2 B2 F D' U' L2 R2 F2 L2 R2 D L2 U2 F2 D' L
F2 R' U2 L R' B R D2 U2 B' F2 L' R' F' L' B2 D U' B2 F2 L2 R2 D2 B' F
D U F' L' R' F2 U' L R' F U2 L2 R' F2 R2 F U' B F' R' D2 L' R2 F U
L R D' U2 R B F D F L2 B2 F2 R D' F2 L' R' B2 D2 L D R' F D U'
U L2 U L B2 L2 D' U2 B' F R B' F D R2 U2 B R B L2 R D U2 B2 F
B2 F' R2 B2 U' R B D U2 B F2 D R' D L' R2 B D U L' R2 U R B2 F'
B2 F' U B' F R2 B F' L' B' F2 L2 R2 D' L R D' R B2 D2 L2 D2 F' D' B
B F L' B' F' R' F' L R' B' F' D2 R B' L' D U' B L' R' D2 L2 B' L R2
B2 R U L2 U2 B D F2 L U L2 R' B' D' U R2 B2 U2 L2 D' U' L2 R B2 F
U' B F2 L' F2 U F' D2 U F U F' U' L' U2 B' F2 U F2 L' R D U B' F2
L2 U2 L F D' L2 B' U' L R2 D U2 L' R' B2 F2 L' R2 F2 U F2 L2 R D L'
F L R2 U' B2 F2 R' F D B' R' B F D U2 R' B' L2 F L' R2 F2 L2 R B'
L' B2 L' R' D2 U B2 D' L' R2 D' U' L R2 D U L U' F D2 F2 U B' F' D
D' U2 B2 D2 U2 L' D L R2 D U2 R' B2 F2 U L D B2 F2 D2 U B' F L D2
U2 F L' R D' U2 F2 R2 B' R' B' D2 U2 L R D2 L2 R' F' R F' D U' L2 R2
L2 R2 U R' B2 F2 L2 R F2 L' R' B2 F2 U R2 D B' F L R D2 F2 R' F' L'
R2 B2 L R B' L R D' U L R2 F2 L D B' F2 U B L2 D' B2 F L2 R' U
D B' F L B F2 L' R' U B L' B' D' L D2 U L2 R2 U F L2 R2 U' L D2
F2 L2 R' D2 U L' R2 D' U' F' D' L' R' D' U2 B2 F L2 F' L2 R F2 L2 R D'
L B' F2 U' B2 F L D' B' D2 B' F R D' U2 L R2 F2 R2 B L R' B F R2
R2 B' F2 D2 U2 B' D' L' D2 U2 F' L D B F' L F2 D' L2 R' B2 F' L2 R F2
U B U' L R2 U R B2 R2 F2 R B' D R' U' B U2 B2 L2 R' U2 L2 R' B2 F
U2 L R2 B2 F2 D U2 L R D2 U B' R2 U B D U' R B2 L2 B U' B F L
L2 R F' L R' D U L' R F D2 L2 D B' F' U' B' D2 L U F2 U' B2 R D'
L R D2 U' L B' D2 R B' R2 B F U B' U B' F' U' R D U L R2 B2 U2
R' D B2 F' R' B' F' L' D' L' D2 U L' D2 U' R' B F' R F2 L' B2 U2 B2 L2
U' B' F D U' F2 D2 R F' D B D' L2 B2 D U' B F D R2 D U B2 D U2
B2 D' U R B F' D' U' B' F L' R' B L R' B2 L2 B F2 R2 D2 U2 L' R' U2
B2 F2 L R' F' U B2 F' L2 R U2 R' B2 F2 L' F' D2 U R D B F2 R D' U'
L R U L2 R' B F' U2 R' B U2 B L R D' U' R' D' U F U2 F2 D U R2
L2 B D L2 R' B2 D' F2 D F2 U F U2 B2 F2 R' B2 F' L D2 F D U2 L2 B'
B2 D' U F' U' B L2 B F' R2 D' B2 D' B' F' L2 B2 D2 U B U2 B2 F L2 U
D2 L' R D' U' L' B' F2 U2 L F' L2 R' D2 R' B' R2 U F L U' B F' D U'
B' U2 B2 U' L2 R2 B2 R2 D2 B2 F' D2 F' D L2 B2 F U2 B D B2 D2 B2 F2 D2
R' B' F' U F' L' R2 B' R2 F L R2 D L' B' F2 D' U2 L' R2 D U' R' B2 R2
D2 U' B' F2 L' D2 L2 D' U' L' B F' D2 R' F L D2 B L R B2 L' F2 L F
B' F D2 U' B2 F' R2 D' U2 B2 U L2 R' B' F L F2 L2 U F' U' F L' R' F
D U' B L' R' B2 D' L R' D U2 B' R2 U' F R2 F2 D2 B' L2 D' L2 R' D' L2
D' U R F2 U L' D' B F2 D2 U2 L F D' L R U2 L' U2 R B' R U2 B' F2
R' U' R2 D' U' L2 R2 D2 U B' F' R D' U B2 U2 R2 F2 R2 D2 B' U' L R' B2
F' D2 L' R' D' U' L' R2 F2 L D B' U F' D U' L' B D2 U B2 F' L F' U'
F' L R D2 U2 L' R2 F2 L2 R U2 L D2 U B D' U' B' F D' U' F' L2 R F2
B' F2 U B2 F R' F' D2 B2 F' L2 B2 D2 U B F L' U B2 F' D2 U2 F2 R' B'
D U2 B F2 D' U2 L' R B F' R F2 L R2 B' F2 U' B' F L' B F R' U' B
U F2 L2 R B' F D U L' R2 U L' U R' B2 L2 R' B2 F' L U2 L B' F' L
B' F2 L2 R D2 U' R2 B2 F R' F' L2 U' B U2 B F R2 D U L R' B F' R
U' B' L R D B F2 R2 D2 U' B D' U2 F R D' B2 F' D' U B2 F2 L B R'
F' L2 D U' L' F2 L D2 U F' R2 F2 L2 R B D2 U2 L R D2 F L2 R' D2 L'
B F2 D2 B2 F' U2 L2 R U R2 U B2 F D U L' R2 B' F D' U2 B F2 R2 B'
F L2 D' U2 L D U' F U' L' F L2 B' L R' D2 U L R B L R2 D U R2
R F2 D B2 F' U2 B' U' L2 D R' B2 D F2 D2 U' B L' B' F L R2 B D2 U
R D' U L R F2 U B2 F2 L' R2 B' L R B2 L2 D' U2 B' F R D U2 R D2
L' R' F R B2 D F2 R2 U B2 L2 R' B' F R2 F R2 B' F L R' B2 F R U
D' F D2 L2 D L D' L2 B' F2 U L B2 R B R2 U2 L2 F D2 B2 L F2 L D2
D2 U' B' L' F2 L U2 L2 R B U L B' L R' D B2 D U2 L' D L' R2 U2 R'
U B' F D2 R B F' U2 B' L' R' D' U' B2 D U R D R' D U' F U' R2 D2
L' R U L' R' F2 D' U2 L' B U' F D' U' L2 R' U B2 F D L2 R2 B2 F2 L'
L' D2 U R2 F2 L' F' L R2 B' L' B' L D U F R2 D2 U2 L2 R2 D U R F
D' L2 R' D U R2 D' R2 B2 L2 F' D' B D2 U2 L' R' B R F' U F2 L B U2
D L2 R D U2 F' U L R2 D2 R U2 R B2 F U' F' D2 U2 R F' R D B' F'
L2 D U2 L R' U2 F2 D' B2 F R B2 D' F2 D U' R D2 B' F' U' L' R2 D2 U'
R2 B' L2 B2 F2 R B L' B L2 F' D2 L R D F2 R D B F' L B2 D U R'
U' B' F2 L' B2 F' R2 B F D L' R B L B F' U B F2 D' U R2 F' U L2
F U' B' F2 L2 R' D2 B F' U B D2 F2 D B' R2 F2 U2 L2 B' F' R2 D2 L' D'
B L2 R2 D2 B2 F2 D2 U F D2 U' L2 R2 U' L2 R F2 L' R D2 B D U2 B' L2
L2 F2 L2 B' R2 D B' D' L' B2 F' R2 B' F2 D U2 L R' B' R D U' L' D2 R
U B2 F D' U' B' U' B F' L U2 R' D U2 B2 F' D2 U B' F U2 B' F2 U' F
F L2 R2 F2 R2 U R' U R D L2 U2 L R2 U F2 D L B' D U B R' D F2
D' L2 R' U2 L2 R U2 R B2 L F L' U' L B F L' F' L2 B' F L2 R2 B F'
F2 R2 D U2 R2 B2 R2 B2 F' L' U' B F D F' D2 U F U' F2 L U' L2 R U'
D' U B' L2 U L' R' B' L2 R2 D' U B' F L' D' U2 R D R2 D2 R D' L B2
R B' U B F R' F' L R2 U' L' B F D L' R' U F' U L2 R' D' U' B' F
L2 B2 U2 L2 R2 D' B L B' L2 B' F D L B F U' B2 D2 U B2 F D2 L2 F'
R D2 B U R U' R2 B2 U' B' F2 L R2 U2 B F L R' B2 F2 U' R2 F' R D
L R B2 D U' R2 U' L2 U2 B2 F2 L2 R D' R2 U' B F R' U B L2 B F L'
L D' U B' U2 L2 F' U B' F2 D2 U' F2 D U' R B' D B F' L' R D U2 F2
U' B D U2 F' U' F R' F L2 R2 B2 U2 R2 F2 L' R2 B F' L R' F' R U2 B2
U' R2 F2 L2 R U F' R' F2 U' F2 L2 R2 B F L D U2 B2 F2 U' R B F' L
B2 F D' L' R' U2 F2 D U' R' B2 F2 L2 R2 B2 F' D' U2 F D2 L' U' B2 F' L2
F2 L2 F' U' L' R2 D' R' B' L' R' F2 D2 L2 D2 R2 B F R U2 R2 D U L R2
B D' U' L2 R B2 D U' B' F D' B D B R B2 F2 R D U2 L' R' B F2 U'
D' R D' L2 F' R' F L2 R B2 D U L' B2 R' F' D' U R' D B' R B F' U'
D' U B' F D R' B2 D U L R F L R' U' B F2 L R D L2 R D' U B'
R' D B' F2 D2 U B' L D' U2 F' R2 B2 D R2 D2 U B L2 B2 R2 U2 L2 R' U
F2 L' B' L D B F D' R D' B' F2 D' L R' U R2 B2 L' R' D B2 F' R F2
F D L' R D' U2 B' F' R' B' R' U B2 F' D' U' B F' D2 U L2 R2 D' B' U
D U L2 R2 F U2 B' F' D L' B' F' D U2 L' R' B F2 L U R' B2 D L' F2
D U' R D' B F' D' U' B' U R D2 B2 F' D F' D' U2 L R2 B' F2 R' D2 R
U' B F L D2 F' D' B' U' B2 R2 D' U' F2 R2 B F D' B' F' U' F D B2 F2
R D' L F' L U2 B' F2 D' U' B2 F' U' L D' U2 B2 D2 U F R2 F D' U F'
L2 D2 F2 L' R2 D F2 L R' U2 B2 F2 U B' L B F R2 U R2 F2 L R U' R
F R' D2 U R' D2 F L B2 F2 L' B' L R U2 F L2 R B' D2 L' B F' R F2
B2 F2 D' L' R B2 F R' D L' R' D U2 B' F' D U L R B2 F' R F' D U2
F L' R F2 R' D L2 R' B F2 L' R' B L B2 F L' R' B R F2 D B' F2 L'
F2 R F' U2 B2 F D2 L R F' D U2 R' U L' R U' B2 R2 D' R2 B2 F D2 R
U2 F' R D' B' D' U' B2 F2 U L2 R D' F2 L R D2 U' L B F L R' D2 U'
U2 F' R2 D2 U2 R' U B' F' D U L2 R B F' D L R F2 D R' F R D B'
L D2 L F' L' D U2 B' F2 L2 D' L' R' B' L R2 U2 B' D2 R D' U2 L R B'
D2 U' R U L' R2 D F L U2 F2 D2 U' L' R2 D' U' L' R2 B2 F D2 U' R2 D2
D2 U B2 F R2 U2 L R' B L R2 F D R' B' F' D' F' U B U' L2 U L2 B
F2 L R' D' L' B2 F U L R F' L F' D B2 L2 R' F' R2 B2 R2 U R' B L
L' R D B2 D' U' L R' D2 U' L D U2 L2 R2 D2 B L D U F2 L2 R2 D' U2
L R2 F2 L2 F' L U2 R2 D' U L2 U2 L' B' F L' R D' F2 D B2 F D2 U F2
D U2 R2 B F' D2 U' L' R' D U F2 R' D2 U2 B2 L U L' R2 D2 L2 B2 U F
B2 R' B2 U L' R2 B D' R F L R F' L B L2 R D2 B F U B F L B2
U2 F R' B U L D2 L U B' U' L R' D U R' D U' L' B' F R D U2 R'
L' D2 U B2 F U B2 F D2 U' R U2 F2 L2 F' L' R2 B' F D' F2 R U' R U
D' U2 B2 R B F' D' L' R2 B' F D2 U2 B' L R D B' F' U F' L2 B' L D
B U L R' U2 R U B2 F L R U' F2 D R U' B' F D U L2 B F' D L'
L F L2 R F D2 U' L R F L' R D' U' L2 R2 B' F2 D2 R' B' L2 D2 L2 R'
F L2 U' B' U2 L' R' U B2 F2 R' D R F' D' L2 R2 F2 L2 R2 B' U R' B L
D U R' F2 R D2 L' R D' L F' L F' R2 F D U2 B' R2 U2 L B2 F2 D2 U
F2 D' L2 R2 B U' B2 D' R' U' F' D2 U B L R' B F L B2 R' D U L2 D
B U' B2 L2 B F U' L R B F D U L2 U' B2 F D2 B' F L2 R' D2 F' U2
D2 U' B' F L' R' D2 U B2 L' R2 D' L2 D' B2 L2 B2 L2 D' U R' D2 U L' R2
B' F2 L2 R B2 F2 D' R2 B' D2 U2 B U F2 U R2 B L D2 U' L' U' R U F'
B R B' D' U' R U' L2 D' L D2 U2 F2 R D' U R2 F' D2 L R2 F R' D2 B
B' R' U2 L F2 D' U L2 R' D2 U2 B F U2 B' U2 R B' U B L2 D2 B' F' R'
L' D' U L' D2 B2 F2 D L R' B2 D U B F2 R2 U2 R2 D' R B D L' F2 L
L2 U2 B' D R B2 D' L' D L2 R2 D2 U' B2 F2 L' R B2 F2 L2 B2 F R U F2
F2 U2 L' D2 R2 F' L2 B U2 B' D2 L' B R' D2 F2 R2 D L2 B L R2 B' L B
F' U' L' B2 F' R' D R' D' F L' R2 D B' F' L2 R' U' F2 D' R B2 D2 B2 F2
L F L2 F D2 U L2 D2 B R' B2 R2 D B' L' D B' F' R2 B' D' B2 R D' R
D2 U2 L D U B' F D' U2 F2 D2 L R2 F2 L2 U2 L2 U2 R' B F' D2 U2 L' R
F' L R2 D2 L' R' U' B2 F' U R2 B' U R B' D2 F2 L2 B U2 L R' D U2 F2
D' U L D R' B F' D2 U2 L2 F L' R2 D2 U' R2 U' L2 R' D L2 D' U' B F2
L' R2 D B2 D' U2 B2 F2 L2 R2 D2 R' B' F2 L' D L2 D' B' D2 U2 B' F L2 R2
B2 F2 L' R2 F' R2 U B' D L2 R2 B2 F2 U F' L2 B' D2 B' F2 L2 R2 U' R2 D'
F L2 D U' L D' B2 F' L B2 L F' D' F R' B2 D' U' L' R D' U2 B' U' R'
D' U' R2 B D2 B' L2 U' L' R D U' B F2 D' R' B F' L2 B' U2 B L' R' D
L R2 D U B F2 L U' L2 R' F' D' F U2 R F D U B2 L2 R B' F R' U'
F' L D2 U' R2 B F2 R' F2 L2 U' B U' B2 R' B' L F L' B F L' R B2 L'
D U L' R' B' U2 L' D' B D' R D U' L' R' D U B' L' B' D B' L F' U'
R' F2 U' F' D' U' F L2 R' F2 U2 B L2 B2 D F' L R2 D' U2 L' R' F D' U2
L' D2 U2 L B F' U' B' D2 F R2 B' D2 U2 R F' D' B' U' L2 D U L2 B2 L
L2 R' D' U B F' U' F2 L R B' F' L' F2 L U R B' F R' D L2 D U R2
D F R' U2 L U B F2 L2 B' F L R B2 D2 B' U B L R D B F2 L2 D'
B2 U2 L' R' B' U' L2 R2 U' B' R U B' F2 L2 B' F' R B' D' R2 D R2 U2 F
D2 U B D2 R B F' D2 B2 R' U' L' D B D2 U R B F L' D B F' D R
L R2 D' B F R2 B2 R' D2 F' D2 U L2 B2 F' L R' B' U2 L2 R D L2 R2 B'
L2 R2 B F2 L D U' L' D B2 R2 U2 L' R' B' L2 D2 L D' U' R' D U' L F2
D U B F' D' B' R D2 L R2 B D2 L' R' B' R2 B2 L' F U L' U' B2 F' L'
D B2 F D2 L R' F2 L' D R' D L' B2 U' L2 U' L R B2 D' U2 B' L' D' U'
L' R' D2 B2 R F2 D2 U L' R2 D' R F' D2 U2 L B U B2 F' R' D2 B F R
D' U' R' F' U' R2 F' U' F2 U' L2 R2 B2 F2 L2 D2 U2 L2 R' D2 U' L2 F' D' R
L2 U2 R2 B2 L B2 D' U L B2 D2 U2 R2 B2 F' D2 U' L' R' B L U2 F L2 D'
F2 D' L2 B' F' D2 U B' L' R B L' B' F' L' D' F L' B' D2 U R' B D2 F'
R D U2 B' R D2 U' R F2 R2 U2 F L U2 F D' L' R2 D R' D' B' L R' D2
D2 U2 L2 R2 B F2 U R B2 F' D U2 B' F D2 U' R' B' F L2 R' U' F' L R2
B' F L' F L' R F D' U L' F2 R D R' B R2 B' F' D' B' D' F' L2 R2 U2
B2 F' L2 R D R' D F L R' B L2 R2 U' R' D' U2 L2 R D2 F L2 B2 F2 U
R D2 L2 R D2 U' L' U F' L R' D B2 L R B2 F2 D B R B' F' D' U' L'
L R F U R F2 L' R' D' U' R' B' L R' B2 D2 U' B F L' B F' D B F2
U L U F L B F' R D2 U' B' L2 R2 B F' L' U' R U' B R D L' R2 B2
B F2 D2 U L2 U R B2 F L' D U' R' U2 L2 B2 L' R2 B' U2 F D' L' U' L
U2 B2 F' D B2 R D2 U2 B' U B2 F2 D2 U' L' D2 B' F' D' U' F' R U B F2
D2 B2 U2 R2 D2 U2 L D F' R B' L' R B2 L2 R U L D2 R F2 L2 U2 F' U2
B' F2 L' R' D B F L R F L' B' D B D R2 F U B' L B' D U' L2 D'
B2 F' U2 F L' D2 U' F2 L2 R' B' L2 U B' U' R F' D2 U R' F' R2 U' B' F'
U' L2 U2 B2 F R B2 F2 L' U' R2 D U B F2 D U2 F D' U F2 L' R2 U2 B2
U R D' U2 B' D U' L' R D2 L' F D U' B2 D2 U B' D B2 R' B2 R2 B' R
L D2 B' U F2 D U2 F' D2 R F2 D2 U' B2 F' U2 B' F' L' R D' B' F' U2 L2
R U L2 R F2 R F D R2 B' L' R' B U' B' D L2 R2 D' L R' F' D2 L' R'
D' L' B' F2 D' R' F R B2 U R U' F' D B2 F D2 U2 L' R B F2 D B' L2
L R B2 L R B' D U2 L R2 B' F' L2 R' D2 U2 B' F R2 D' B2 F' L2 D L'
B2 D2 U2 R' B2 L2 R' B2 L' R2 D' L2 D2 U' B F' L' F' L' R2 D2 L R' B2 L2
U2 R' F L' R' B' L2 F2 L R' B' R' B R' U2 B2 F L2 R' F' L' U' B' D U2
B2 D F2 U2 R' U2 F' R' D L R F L2 B F2 D F2 L R2 D' U2 L R2 B2 F'
B2 F2 U2 L2 D' U2 R B U2 F2 R2 D L2 R U B F2 D' U R2 F R2 B' F R'
L R' B F L2 R2 D R' D' U' R' U' L R U L' D L D2 U B' U' F2 L2 U2
F D' U' L2 R D' L2 R' U' R2 U' B F2 D U' B F' L' R2 D B2 R' U F2 L2
D R' F R U' R' F L' B' F' L' B2 F' D' L B' F U' L' F' D' R' D B F2
U' B2 F2 D' L' R2 F' L U L' R2 B F' U F2 D2 R B F D2 B' F2 U F' U'
L2 R' F' R' D U' L B' F' L U' L2 R' B F' U L' R' D2 U B2 R2 D U' F'
R' F R2 D' L2 B2 R' B' F R U R D' U2 B' F D U B2 F2 D2 B2 L D2 U
L2 D2 U' B F' U2 F2 D2 U' R' D' B' R D U' B2 F2 D' B2 L2 F L D2 U B'
F L2 B2 L2 D' F' U2 B2 U2 B D' U L R' B2 F2 R' B R' D2 L R' B2 F' D2
B D2 U2 F D B' L R' F2 U B' F2 U B F' L R2 B L D' U B F2 R D2
F2 L' R' F2 R' U' F' L2 B2 F2 U L' U2 B F D2 U B2 D L2 B' U2 B F2 U2
D U' R2 U2 R2 D' U' B' R F' R F2 R2 F' U2 L2 D F' U2 R' B' R' B' U' B'
U' L' B F L R B' R' B' F2 R' F' D U2 F' R2 D2 R B2 F D2 U' B2 U F'
U B' L2 R2 D U L' R2 U' L2 B2 F2 D B L R U B' F' L2 R D U L2 R
F' D2 B F D2 R B' F' D' U2 F2 D' U' F D L2 R D U' R D' L' D2 L' B
B' D2 U2 F L' U F L' B' F L B2 D2 L2 R' D' R B' F' D' U L U' L2 U'
D2 U2 B' F U R B' F2 U2 L R' U' B' F2 R' U R' B U2 L D' L2 R B' F2
U B' U2 R B2 F D B' D' U B2 F2 U F' R' B2 R2 D' U2 L D' U' B' U2 R'
B' L R' B L R D U F D U B' F2 D' B D' L2 F2 L' R' F L' U2 B' F'
R2 D' U2 L' R2 D' U' B' L2 R2 F D' U' B' D2 R2 B2 F2 L R' D L D2 U B
B2 F' L R D L R F2 U2 B' F2 R D' L R' D R2 B D' U' L' R B2 U' F'
B2 L B F2 L R' U L' B F D2 U F2 D2 R' D2 U2 R2 D2 U' B' F' D R' U'
D U2 B D U B U' B2 F' L' B' U' L2 B' U' B' L R F' D L' F U' B' U2
F' D2 U' B' D' U2 B' R' U' L B2 D' B2 D' L2 B2 L2 D U' B F2 R F' D' U

atvhcm456
14-06-2010, 02:52 AM
thằng này bệnh à post scramlên làm gì

rubikfan1996
14-06-2010, 03:03 AM
Đại ca đếm hộ em trong này có bâo nhiêu cái scram với vậy trời :O:O:O Hoa mắt khi cuốn xuống :O:O:O

haily
14-06-2010, 03:04 AM
Đại ca đếm hộ em trong này có bâo nhiêu cái scram với vậy trời :O:O:O Hoa mắt khi cuốn xuống :O:O:O


450 cái thì phải, em có đến 20271 trang đấy, mỗi trang 45-50 cái thì phải

qwerty319
14-06-2010, 03:29 AM
hoa cả mắt @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)

vipxu_a7
14-06-2010, 03:30 AM
em có 1 bài tương tự rồi :(

trung196
14-06-2010, 03:33 AM
ủng hộ nè
1. D2 R F' D' F2 D2 F' L' U F D B D' B2 R' D2 U2 R2 B2 D' L2 F L R F2
2. F L' D' U B R2 B' R U' L R2 B2 L2 R B2 D2 L2 D L2 U2 L R2 U' B F'
3. U' B2 L' R' U2 F L D U' F2 R' D2 F' U2 F L2 B' D2 F2 R D2 L R' B' U2
4. L R2 D2 U2 L' R F2 D2 F2 L' F2 R' F' D F2 R2 D2 U2 F D U' B' F U' F
5. B R2 B' L2 R' U L' D2 U' B L' R2 B L2 R' D' B F2 D' L2 F U' L B2 D
6. L' R2 D' L2 F' D U' L2 B R2 B F2 U2 R U' B' F2 U' L2 U2 L' B' D2 B F2
7. B' U2 R2 B2 F L' U' L' U F2 D U' B L R' F D2 U2 F2 D R F' L2 D2 B2
8. B2 F' R2 D' F D2 B' F' R2 B' U2 F' R2 B R' D2 R D B' F L' D2 U2 B' R
9. B' L' B2 L U' R2 D L D L' F D R2 D' B' F' D B' L' R F2 D' F2 L' U
10. U2 B F' U2 L2 D' L' D' U R D F2 R D2 B F R' D' L' B' D' R B' D U2
11. B2 R2 B F2 R' D2 R F U R2 U B U' L R D' U' F D2 U2 L D2 U' B D
12. U' R B F R U L D2 U' R2 U F2 D U' R2 D2 B' F R U L2 D B' F' D2
13. D2 U' B L' U L' U L2 D2 U' L2 B' L2 D2 U2 L' U R D' R2 F D' L2 B2 D
14. D2 R B D' R2 B' L2 D2 U' B2 D2 R D' F' R' B F2 D' B' U2 R2 D' U' B2 F2
15. B' F2 R F' U2 F D2 L2 D U' R' D2 U2 L2 R2 D U' B' F' U2 B' D' B' L' U'
16. B' F R U F' L R' F L R' D B2 F2 U' R2 D2 U F L2 D2 B2 D U L' R
17. B F2 L2 B2 R2 F2 R' D' U' F D R D B F' D2 L' R F' L' R' B2 F2 L' U
18. U L2 R' F L2 R2 B2 L2 B2 F2 U2 R' B2 D B2 R2 F U L' U L' B F' D' B
19. U B F D2 U F' R2 U2 R D2 B D2 U' L2 R B D2 R' B' D2 R D2 U L2 R'
20. D U2 R2 B2 D' U' B' U' B' R B L' D' R2 B' F' D' B' F' D2 R' U' F' L2 U
21. R' F' L2 B2 U' R2 D U' L2 D U B' U' L' F2 D F2 D' B' R' U' B F2 R F
22. R' B' F D B L' R F' D2 F2 D2 U F U' B' D B2 D' U2 L' B' L2 D B F2
23. B2 U2 B2 F D2 U' L U' B2 R' D F' U' L B2 F L R' F' D' U L D' B2 R2
24. B D' L B2 R U R D' U R2 F D F' L2 D L B2 U2 B' U F' U2 L D L'
25. L' B2 F2 R' U2 R U R B F2 D2 B' R' U2 B' D' L2 D L D' U' L' F2 R' U2
26. D' F' R' U L' D' B' D' F2 L' D2 U' B D F D F U' B' L R' U2 B' U2 F2
27. U R' F U R2 D2 B2 U L2 U' L' R B F L' F2 U B R' B2 F' R' U2 L2 R2
28. R' D2 L D F U' R2 D' F' D2 R' B2 F R F' R2 B' D2 L' R D2 U' F2 U' B2
29. L U' R2 U2 L' B' R' B F' D' B2 D F' D B' U R' B R' B D' B R D R2
30. B' U2 R' U' B2 L2 R2 U B2 L' R2 B' R F' L R2 B2 L B F' D' B2 U' L' R'
31. D' U' F L' R2 B' L' D B' U2 R D B2 R' U2 L2 U' B' F' U2 B2 R B' U' R'
32. R B L' B' U' B U2 R U' F D2 B' F2 U L2 R' B L' F U F2 L R2 B2 R2
33. U2 B F' D F U R' B U' B2 F2 D2 R F' R2 B2 F R B' F' D2 F' L2 R2 D2
34. D2 B F R U' L D' F L2 B2 L2 R' B2 R' B R2 F D2 R2 F R' F L R B2
35. R' F2 L' U2 L' B' F' R' B' F' R U R' B F' L2 B R B L2 D U R2 F' R
36. L' R B F L2 B' L R' D2 R2 F L' F R2 B' L2 R2 B' D R' D L R' U F'
37. B2 U2 R2 D' R2 U R2 B2 U2 R' B R2 F' U' R2 B' F R U R U2 R B' F D'
38. R B2 D L F2 U B2 F' R2 U' B' L' D' F' L D2 U' F' R2 F L' D2 R2 U F'
39. L2 R D2 B2 F' L' R2 F' R U R' D R' B2 D' L U2 F2 L' U' L2 B2 R2 F2 D2
40. R' U L R' B' F D F2 D2 L' R2 D2 U L2 R U2 R B F2 L' D' F2 D' B L2
41. L D L' F' U2 F R D' U' F' L' D' F' R2 D' B D' U2 B' U2 L B' D' L2 R'
42. D F R' B2 R' F L R D2 B' L' D2 B L D L2 B' R D2 L B2 D L B2 D
43. L' B' F2 U' B2 D' U2 F D2 R B2 F' R' U B U2 R D B' L B2 R U' L D'
44. B F2 R B' R U' L2 D2 U B2 L2 D2 L2 R B2 F U R' F' R' U' L F' U R
45. B' F L' B2 L' B U2 F2 D' B' L2 U' L U2 F' L B2 L R' B' F2 R' U2 L U2
46. D R B U' F' R' B2 R F2 U' R' D2 U R2 F L' D R D B U' B' L' D L
47. R' D2 R' B2 D' R2 U2 L' B R' B2 R' D2 L R B U' B' F R2 F2 R' D' L' R2
48. U' R' D' B2 U2 L2 B2 L2 B2 F2 L F2 R2 F L2 U2 R B' F U' F' D' U' L U
49. U L B2 F2 U2 L' R2 U2 L2 U R2 B' F D2 R U2 B' D' F L' D2 B2 L2 B' L2
50. L' B2 D U' R U F U L2 D2 F2 U L R' U B' U' F' D' R F D' B L R[hr]
1. R' B' U' R U L D U' F L2 D2 U' R2 B2 F' L U2 B' D2 B2 U2 B' L2 F' D'
2. L U F2 U' B' U R U' R B' U2 R' B2 D B' F2 D2 F2 R' D2 U2 L' B' L R2
3. F' U2 R B2 L' U R' D F' R2 U' R2 U2 B' F U' F D2 B' D B' F L D' R2
4. D2 U B2 U' L D2 U R F2 L' D' U2 L' R2 B2 L' D F2 U B' F' U L2 U2 F
5. R' B2 D U2 L R' D U F2 D2 B F D' R F2 D2 R2 D2 U' F2 L' U' F2 D L
6. B' D' U L' D2 B U' L' B2 D' U F2 U L D U' L U2 L2 R' D' L' R2 B R
7. U' L2 R U2 B L' U2 L B F D2 U2 B' F2 D F' D' U' L2 B' F2 D2 B2 F2 L
8. U' L D R B U2 L D2 B2 R U2 B F2 D' R F' L' U' L' D2 B L2 R' B F
9. U B' R F D2 B2 F U' L2 F R' U L D2 U' L D U' B2 R F' L2 R2 B2 F2
10. L R' U R' U B L' R' D' L D2 F' D2 F R2 F' L R U' L U2 B2 D' U2 F'
11. B D F U L' R' U B' F' R D' R2 B2 R2 D' L' R' F' U F' D R' D2 R2 D
12. B R' U2 B' U' L D L' B' D L F R2 B L R' F' D R B' D' F' D' F2 U'
13. B2 L' B2 F' R2 B D L F D2 U2 R2 U R2 U' L2 U2 R F' D2 L2 D' B2 U' F'
14. L B2 F2 D U' R2 B2 L2 R2 B2 D U F2 L2 F U R U L U B2 L' F' R2 D'
15. D2 R2 D L2 B2 D U' B' R' B2 F R' B' F' U B F' D2 B2 D2 R B2 U F L
16. F' D L' R2 B2 F2 L2 D L B2 L2 R2 B2 R' D' L' R' D F2 D2 B' L2 F' D L2
17. U' L' U' L2 F L2 B' R D' L B2 R F' U' B2 D' B' U' L D2 L2 U2 L2 U2 F2
18. F D R U F2 L' D' U L2 F2 L' R2 D2 U' F' L2 U' F2 D' B F' U' R' U' F
19. B2 F' D R' B2 D2 U' L2 D L2 B2 L' B' R2 F2 D2 F2 D' U' B R U' B2 R' B
20. R2 F R2 F D2 R B' F2 R2 U2 B2 D' F U2 R' D U B F' U2 F R2 B L2 D2
21. L R' B2 F2 L' F' D U' R' B L' D R U2 L' R F D F D2 U2 L2 D B' R
22. D R B' L R D2 U' B2 F2 R' U B2 F2 R U F L2 F' L R U R D2 L' R
23. F D2 R2 B D2 U F2 U F2 L' F2 D L' B' F' U2 B2 F L' D' R B' U2 L2 F
24. D2 B U L' F' R2 D' B2 D2 U' L' R2 B2 U' F' U2 R' U F L2 R B U2 B F'
25. D' L' D2 B2 F D U2 L' U B' L R' B R2 U2 B L R2 B2 D' U F L U' L'
26. B' U' F2 D F L D' R' D2 U' L' B2 F' U' L2 R F2 R2 D' U2 L2 F2 U' B U2
27. B L F U2 L' R2 B2 F' U' L' R2 F D R2 F' D L R2 F2 L D' R D2 B' U
28. D2 R B' L' R B2 U L B2 U B' U F L2 F D' F R F2 R' F' U2 B' D U'
29. U2 L R2 U2 L2 F' D2 U' F D' U2 F' R' U F2 L2 U2 R2 U B2 F2 L' D' R' F'
30. L2 R U F L2 F D' B2 L2 R' U L2 B' D2 F' R2 B' L' R' D' U B2 F2 L' R'
31. B R' U' L2 B' L2 U F' D2 U2 B2 U2 B2 F2 L U2 B F U' L' R2 B R2 B F'
32. R2 B2 F2 D' L' B D B' L2 R' D' F R F' L' R' F' D2 U2 R2 D L F U' R2
33. U2 B2 U' F' D U' L' U F2 L' U' F2 U B2 F' L R' U B F2 L R2 D2 U F2
34. F U2 L R' F D L R' F2 L' F2 D' R' B F2 R B2 L' B2 F2 D2 U' L' D2 U2
35. F2 U F R' U2 R2 B' D2 L' D2 U' F' L2 B' R' U B' L R D B F D2 B' F'
36. F2 D2 B2 L' U R2 U2 R2 D2 B' D2 U2 R' D2 L U' F L2 R F L R B L' B
37. B' U B2 L2 R F' U' L B D' L2 R2 B2 D2 U2 L' U2 F' L D' L' D L2 D2 L'
38. L' B2 R B2 F2 D2 F2 L' F2 R2 B2 U L2 B' R' B L F' L F2 U' R D' F D2
39. D' U2 F2 R2 B R U2 F2 L' R' U' R U' R B' F' L R F' R F D2 L' U' B'
40. L2 R2 D2 F' U' L2 U' L' D2 R D U' B F' U B2 R2 U2 B F' U' L' D' B L
41. U' F L2 F' D L' D2 U F' L R2 U F' D U' B U B L R' D2 F2 D2 B' D2
42. B F2 R B2 F2 L2 R2 D2 U' L B2 L D2 B' D2 U2 R B' U2 F U L2 B2 F D'
43. B2 D2 U2 L R' D' U L' B2 F' D' B2 L2 B D' B' D2 F R2 B' F2 U L R D'
44. B D2 B2 D2 U' L2 U2 L2 B R2 D' B2 L' U L' R B2 F U' R2 D2 R B L2 U
45. B2 F2 U2 B D2 U' L U B' U' F U' B U' B' L2 F' U' F2 D R2 U F' L' R'
46. B2 F2 R2 D2 U' L' R2 D2 B' D U' B' D2 U B2 F2 D L R D R' U F2 R F'
47. L B F2 R' D' U2 B2 L' D U B' F' D' L2 U R D2 U B2 D2 L' B2 F2 D B
48. D2 L R2 F U R' F2 L' D' F2 U2 B F2 U' B2 R D2 R2 D' R D R' F L' B2
49. F L R' B L D2 L' F2 R2 F L' F2 R' D' U2 L D L2 R2 D' L2 D2 B' F2 R
50. D2 F2 U' R' F U2 B' D2 B' F2 D' U2 B' F2 U2 B L' R B' F R2 F L2 R' D'
51. F2 R' B2 D' U' F D2 B' F' R2 D2 B L2 R2 U B2 L R B' F D B2 R F2 R
52. F L' U' R U' R' B2 F2 L2 R2 D' L' R F' U' R2 U' B2 F2 D R' U' R2 F' L2
53. B2 D' L' R B' U2 F2 L2 D2 R U R' F2 U B2 F D2 B2 R' F' D F2 U L' F'
54. B L2 R2 B R D L2 D' U R2 F2 U2 L R U F2 L' U L R2 D2 L2 D L U
55. D2 B' L2 U R2 B' D R2 B R D U B R' B2 F' D R U2 R D U' F D2 F2
56. R B D2 U L2 B2 D F' R F' U2 L B' L D' B U' R' U L2 R' B F2 L' D'
57. R B' R2 D B' F' L B' F2 U2 R D' B F2 L2 R' D2 U B R' B2 L' U2 B L2
58. L2 D' B2 L2 B F D' R' U B2 L F L' D' R B' L2 R' D L D' R2 B' L R'
59. D' F D U' L' D B2 D2 L B U' L' B R B' D B2 D2 L' R B F2 L F' U'
60. R2 F' L' R B D' U' L2 B' D2 B2 F U F U' R U F2 U' B2 D' F' L' D' U2
61. D U' R' U' B L' R2 B2 F' D2 B' F' D B2 F' R U' B' F2 U2 B' F2 D' R2 F'
62. U' R2 F' D' R F D L F2 U B D2 F' U F2 U' B2 L2 B2 U' L2 R' U2 F' D'
63. F D L' R2 U' B D L' D R D' F' D U R U' L' R' B U B' U2 F2 D' R2
64. L U R' B2 U2 R D2 L2 R' B L' F' R2 D2 R2 U2 R' D2 L' B L2 D2 L U' R'
65. D' U2 L R2 B F2 U' B2 F' R F' R' B2 R2 F U' L U2 B' R2 B2 D F2 R2 U'
66. R B' U B' D U' R' U2 B' L2 R' B2 D F R2 B2 R2 F' D U R2 F U2 B D'
67. D B U2 B F' D2 L2 U2 B' U R' D B2 F2 D B D U L2 R F' L' R' F' L'
68. R2 B2 F R U B D U L' R2 B R D B2 F' D' U2 L R U R2 B' D L R'
69. R D' R D2 B L' U R2 F R B F R D' L R' U B D R' B2 D' U' R2 B
70. F2 R' B2 L B' U' R' D L' R F L U2 L F L' F' R D2 B' U2 B U2 F U'
71. U' F' D' U2 L2 B L2 R B' F' R' F D L D L R F2 U B L D' U2 R' F'
72. D2 B F' D2 B' L2 R' B R2 B2 L' D2 B' L D L R B F2 D2 U' B' L D R2
73. U' L' R B2 F' D2 L2 R D' R F L F2 D L2 D2 B L' B L R F' U L2 D2
74. L2 D L F2 D2 U L' B R U L' D B' F2 U' B D' R' D R2 B2 F' L' U' F
75. D' F2 D2 B' L' D' F2 L U2 R B' F D' B2 F2 L' D' F2 L2 F' D R' U' L' F
76. L' D2 L' F' R' F' L2 U B D U2 B' R2 B D' U F2 R B D2 L R2 F2 L R'
77. R' D' F D' F' D' U F2 R2 B2 U F' U2 L R' F' D U2 L U F2 L F' D' B
78. F2 D2 B U2 L R' D' B D' L' B2 R2 D2 B L2 R2 U B' D U B D2 R U' L2
79. D L R2 F' R' B' F' U2 R F D2 U R2 B2 D F2 L2 R D2 L' R' D2 L2 F2 U'
80. B' L R B L B' L R2 D2 L B F D2 R D2 U B' U F' R B D2 B2 F2 D'
81. D' F2 D B U L R' B' F2 L B L B' F D2 U' B' D' U L' U' B' R2 B2 D2
82. L' U2 F' L' R' U F2 D2 L2 D2 R F' U F R' B R' F' L' B' F R' D2 B' D
83. D2 U' L2 R2 B' L2 D' U2 R2 U2 B' D2 U' B2 R U2 F' L' D2 R' D B' L R' D2
84. F R U' F R F R' D2 R' B' D F' D2 B U2 L' B2 F D' F U' L D' B2 L
85. L D' F' D' F2 U2 F D B2 R' D' U' R' D2 F2 D2 B L' R' B U' L' F2 U' R'
86. B D2 L2 F2 U2 R U' F L R2 B L R D2 U B D2 U' L F D2 U2 L2 D' U
87. B2 L2 B F2 U L' B2 F' R2 B2 R U R' U2 L D2 F U' B D B2 L2 D R2 F'
88. U' R2 D L' F2 D2 R2 D' L' R' B' R B' L2 D B' D2 B U B U' F' R D U'
89. D' L F2 L2 F U' L2 R2 D2 F' R2 B2 L2 B F L D U R' U2 B2 D F U2 R2
90. B2 F L B' D' U B D' R2 B2 F' L' R2 F' D U' B F D U R2 U F U L'
91. R F2 D2 B F D' B2 D2 R U2 L F' R U2 L R' D R B' L2 D U' F U' B
92. F' R' U2 R2 U2 B' L' R2 U R2 U2 F D2 B' D' U' R U' B2 R B U L2 R U2
93. L' D' F' R F' D U L2 F D' U' B F' U' L D2 F U R' B F L R2 U' F'
94. D L R2 D U2 F L' U2 B' F' L2 D2 F D F D' B U B' U R B2 U F' D
95. B' F D' L2 R' F R' F' R' B2 L2 D' L' B2 F2 R' D2 B' D' B' F' U F L' U
96. U2 L F2 D' L' F2 D L2 U' L' F D F2 R2 F2 U2 L2 B2 L2 R' F2 U F' L U2
97. B' L2 F' D R B' D' F2 U' F' D2 B U2 L2 R' U' R' D B2 D' B' R2 U2 B2 U
98. U L' F L2 D2 U' F L' D' U2 R F' U F' L D L F2 U2 R2 U L R2 U L'
99. L' R F' L D2 U2 B2 L2 D' U L B F2 R2 B' F' R B R' B R' D' L' R' B2

bumbboy
14-06-2010, 03:38 AM
slove mỗi scram này 1 lần,tầm 500 lần là khá lên đc đấy:))

vipxu_a7
14-06-2010, 03:44 AM
ủng hộ nè
1. D2 R F' D' F2 D2 F' L' U F D B D' B2 R' D2 U2 R2 B2 D' L2 F L R F2
2. F L' D' U B R2 B' R U' L R2 B2 L2 R B2 D2 L2 D L2 U2 L R2 U' B F'
3. U' B2 L' R' U2 F L D U' F2 R' D2 F' U2 F L2 B' D2 F2 R D2 L R' B' U2
4. L R2 D2 U2 L' R F2 D2 F2 L' F2 R' F' D F2 R2 D2 U2 F D U' B' F U' F
5. B R2 B' L2 R' U L' D2 U' B L' R2 B L2 R' D' B F2 D' L2 F U' L B2 D
6. L' R2 D' L2 F' D U' L2 B R2 B F2 U2 R U' B' F2 U' L2 U2 L' B' D2 B F2
7. B' U2 R2 B2 F L' U' L' U F2 D U' B L R' F D2 U2 F2 D R F' L2 D2 B2
8. B2 F' R2 D' F D2 B' F' R2 B' U2 F' R2 B R' D2 R D B' F L' D2 U2 B' R
9. B' L' B2 L U' R2 D L D L' F D R2 D' B' F' D B' L' R F2 D' F2 L' U
10. U2 B F' U2 L2 D' L' D' U R D F2 R D2 B F R' D' L' B' D' R B' D U2
11. B2 R2 B F2 R' D2 R F U R2 U B U' L R D' U' F D2 U2 L D2 U' B D
12. U' R B F R U L D2 U' R2 U F2 D U' R2 D2 B' F R U L2 D B' F' D2
13. D2 U' B L' U L' U L2 D2 U' L2 B' L2 D2 U2 L' U R D' R2 F D' L2 B2 D
14. D2 R B D' R2 B' L2 D2 U' B2 D2 R D' F' R' B F2 D' B' U2 R2 D' U' B2 F2
15. B' F2 R F' U2 F D2 L2 D U' R' D2 U2 L2 R2 D U' B' F' U2 B' D' B' L' U'
16. B' F R U F' L R' F L R' D B2 F2 U' R2 D2 U F L2 D2 B2 D U L' R
17. B F2 L2 B2 R2 F2 R' D' U' F D R D B F' D2 L' R F' L' R' B2 F2 L' U
18. U L2 R' F L2 R2 B2 L2 B2 F2 U2 R' B2 D B2 R2 F U L' U L' B F' D' B
19. U B F D2 U F' R2 U2 R D2 B D2 U' L2 R B D2 R' B' D2 R D2 U L2 R'
20. D U2 R2 B2 D' U' B' U' B' R B L' D' R2 B' F' D' B' F' D2 R' U' F' L2 U
21. R' F' L2 B2 U' R2 D U' L2 D U B' U' L' F2 D F2 D' B' R' U' B F2 R F
22. R' B' F D B L' R F' D2 F2 D2 U F U' B' D B2 D' U2 L' B' L2 D B F2
23. B2 U2 B2 F D2 U' L U' B2 R' D F' U' L B2 F L R' F' D' U L D' B2 R2
24. B D' L B2 R U R D' U R2 F D F' L2 D L B2 U2 B' U F' U2 L D L'
25. L' B2 F2 R' U2 R U R B F2 D2 B' R' U2 B' D' L2 D L D' U' L' F2 R' U2
26. D' F' R' U L' D' B' D' F2 L' D2 U' B D F D F U' B' L R' U2 B' U2 F2
27. U R' F U R2 D2 B2 U L2 U' L' R B F L' F2 U B R' B2 F' R' U2 L2 R2
28. R' D2 L D F U' R2 D' F' D2 R' B2 F R F' R2 B' D2 L' R D2 U' F2 U' B2
29. L U' R2 U2 L' B' R' B F' D' B2 D F' D B' U R' B R' B D' B R D R2
30. B' U2 R' U' B2 L2 R2 U B2 L' R2 B' R F' L R2 B2 L B F' D' B2 U' L' R'
31. D' U' F L' R2 B' L' D B' U2 R D B2 R' U2 L2 U' B' F' U2 B2 R B' U' R'
32. R B L' B' U' B U2 R U' F D2 B' F2 U L2 R' B L' F U F2 L R2 B2 R2
33. U2 B F' D F U R' B U' B2 F2 D2 R F' R2 B2 F R B' F' D2 F' L2 R2 D2
34. D2 B F R U' L D' F L2 B2 L2 R' B2 R' B R2 F D2 R2 F R' F L R B2
35. R' F2 L' U2 L' B' F' R' B' F' R U R' B F' L2 B R B L2 D U R2 F' R
36. L' R B F L2 B' L R' D2 R2 F L' F R2 B' L2 R2 B' D R' D L R' U F'
37. B2 U2 R2 D' R2 U R2 B2 U2 R' B R2 F' U' R2 B' F R U R U2 R B' F D'
38. R B2 D L F2 U B2 F' R2 U' B' L' D' F' L D2 U' F' R2 F L' D2 R2 U F'
39. L2 R D2 B2 F' L' R2 F' R U R' D R' B2 D' L U2 F2 L' U' L2 B2 R2 F2 D2
40. R' U L R' B' F D F2 D2 L' R2 D2 U L2 R U2 R B F2 L' D' F2 D' B L2
41. L D L' F' U2 F R D' U' F' L' D' F' R2 D' B D' U2 B' U2 L B' D' L2 R'
42. D F R' B2 R' F L R D2 B' L' D2 B L D L2 B' R D2 L B2 D L B2 D
43. L' B' F2 U' B2 D' U2 F D2 R B2 F' R' U B U2 R D B' L B2 R U' L D'
44. B F2 R B' R U' L2 D2 U B2 L2 D2 L2 R B2 F U R' F' R' U' L F' U R
45. B' F L' B2 L' B U2 F2 D' B' L2 U' L U2 F' L B2 L R' B' F2 R' U2 L U2
46. D R B U' F' R' B2 R F2 U' R' D2 U R2 F L' D R D B U' B' L' D L
47. R' D2 R' B2 D' R2 U2 L' B R' B2 R' D2 L R B U' B' F R2 F2 R' D' L' R2
48. U' R' D' B2 U2 L2 B2 L2 B2 F2 L F2 R2 F L2 U2 R B' F U' F' D' U' L U
49. U L B2 F2 U2 L' R2 U2 L2 U R2 B' F D2 R U2 B' D' F L' D2 B2 L2 B' L2
50. L' B2 D U' R U F U L2 D2 F2 U L R' U B' U' F' D' R F D' B L R[hr]
1. R' B' U' R U L D U' F L2 D2 U' R2 B2 F' L U2 B' D2 B2 U2 B' L2 F' D'
2. L U F2 U' B' U R U' R B' U2 R' B2 D B' F2 D2 F2 R' D2 U2 L' B' L R2
3. F' U2 R B2 L' U R' D F' R2 U' R2 U2 B' F U' F D2 B' D B' F L D' R2
4. D2 U B2 U' L D2 U R F2 L' D' U2 L' R2 B2 L' D F2 U B' F' U L2 U2 F
5. R' B2 D U2 L R' D U F2 D2 B F D' R F2 D2 R2 D2 U' F2 L' U' F2 D L
6. B' D' U L' D2 B U' L' B2 D' U F2 U L D U' L U2 L2 R' D' L' R2 B R
7. U' L2 R U2 B L' U2 L B F D2 U2 B' F2 D F' D' U' L2 B' F2 D2 B2 F2 L
8. U' L D R B U2 L D2 B2 R U2 B F2 D' R F' L' U' L' D2 B L2 R' B F
9. U B' R F D2 B2 F U' L2 F R' U L D2 U' L D U' B2 R F' L2 R2 B2 F2
10. L R' U R' U B L' R' D' L D2 F' D2 F R2 F' L R U' L U2 B2 D' U2 F'
11. B D F U L' R' U B' F' R D' R2 B2 R2 D' L' R' F' U F' D R' D2 R2 D
12. B R' U2 B' U' L D L' B' D L F R2 B L R' F' D R B' D' F' D' F2 U'
13. B2 L' B2 F' R2 B D L F D2 U2 R2 U R2 U' L2 U2 R F' D2 L2 D' B2 U' F'
14. L B2 F2 D U' R2 B2 L2 R2 B2 D U F2 L2 F U R U L U B2 L' F' R2 D'
15. D2 R2 D L2 B2 D U' B' R' B2 F R' B' F' U B F' D2 B2 D2 R B2 U F L
16. F' D L' R2 B2 F2 L2 D L B2 L2 R2 B2 R' D' L' R' D F2 D2 B' L2 F' D L2
17. U' L' U' L2 F L2 B' R D' L B2 R F' U' B2 D' B' U' L D2 L2 U2 L2 U2 F2
18. F D R U F2 L' D' U L2 F2 L' R2 D2 U' F' L2 U' F2 D' B F' U' R' U' F
19. B2 F' D R' B2 D2 U' L2 D L2 B2 L' B' R2 F2 D2 F2 D' U' B R U' B2 R' B
20. R2 F R2 F D2 R B' F2 R2 U2 B2 D' F U2 R' D U B F' U2 F R2 B L2 D2
21. L R' B2 F2 L' F' D U' R' B L' D R U2 L' R F D F D2 U2 L2 D B' R
22. D R B' L R D2 U' B2 F2 R' U B2 F2 R U F L2 F' L R U R D2 L' R
23. F D2 R2 B D2 U F2 U F2 L' F2 D L' B' F' U2 B2 F L' D' R B' U2 L2 F
24. D2 B U L' F' R2 D' B2 D2 U' L' R2 B2 U' F' U2 R' U F L2 R B U2 B F'
25. D' L' D2 B2 F D U2 L' U B' L R' B R2 U2 B L R2 B2 D' U F L U' L'
26. B' U' F2 D F L D' R' D2 U' L' B2 F' U' L2 R F2 R2 D' U2 L2 F2 U' B U2
27. B L F U2 L' R2 B2 F' U' L' R2 F D R2 F' D L R2 F2 L D' R D2 B' U
28. D2 R B' L' R B2 U L B2 U B' U F L2 F D' F R F2 R' F' U2 B' D U'
29. U2 L R2 U2 L2 F' D2 U' F D' U2 F' R' U F2 L2 U2 R2 U B2 F2 L' D' R' F'
30. L2 R U F L2 F D' B2 L2 R' U L2 B' D2 F' R2 B' L' R' D' U B2 F2 L' R'
31. B R' U' L2 B' L2 U F' D2 U2 B2 U2 B2 F2 L U2 B F U' L' R2 B R2 B F'
32. R2 B2 F2 D' L' B D B' L2 R' D' F R F' L' R' F' D2 U2 R2 D L F U' R2
33. U2 B2 U' F' D U' L' U F2 L' U' F2 U B2 F' L R' U B F2 L R2 D2 U F2
34. F U2 L R' F D L R' F2 L' F2 D' R' B F2 R B2 L' B2 F2 D2 U' L' D2 U2
35. F2 U F R' U2 R2 B' D2 L' D2 U' F' L2 B' R' U B' L R D B F D2 B' F'
36. F2 D2 B2 L' U R2 U2 R2 D2 B' D2 U2 R' D2 L U' F L2 R F L R B L' B
37. B' U B2 L2 R F' U' L B D' L2 R2 B2 D2 U2 L' U2 F' L D' L' D L2 D2 L'
38. L' B2 R B2 F2 D2 F2 L' F2 R2 B2 U L2 B' R' B L F' L F2 U' R D' F D2
39. D' U2 F2 R2 B R U2 F2 L' R' U' R U' R B' F' L R F' R F D2 L' U' B'
40. L2 R2 D2 F' U' L2 U' L' D2 R D U' B F' U B2 R2 U2 B F' U' L' D' B L
41. U' F L2 F' D L' D2 U F' L R2 U F' D U' B U B L R' D2 F2 D2 B' D2
42. B F2 R B2 F2 L2 R2 D2 U' L B2 L D2 B' D2 U2 R B' U2 F U L2 B2 F D'
43. B2 D2 U2 L R' D' U L' B2 F' D' B2 L2 B D' B' D2 F R2 B' F2 U L R D'
44. B D2 B2 D2 U' L2 U2 L2 B R2 D' B2 L' U L' R B2 F U' R2 D2 R B L2 U
45. B2 F2 U2 B D2 U' L U B' U' F U' B U' B' L2 F' U' F2 D R2 U F' L' R'
46. B2 F2 R2 D2 U' L' R2 D2 B' D U' B' D2 U B2 F2 D L R D R' U F2 R F'
47. L B F2 R' D' U2 B2 L' D U B' F' D' L2 U R D2 U B2 D2 L' B2 F2 D B
48. D2 L R2 F U R' F2 L' D' F2 U2 B F2 U' B2 R D2 R2 D' R D R' F L' B2
49. F L R' B L D2 L' F2 R2 F L' F2 R' D' U2 L D L2 R2 D' L2 D2 B' F2 R
50. D2 F2 U' R' F U2 B' D2 B' F2 D' U2 B' F2 U2 B L' R B' F R2 F L2 R' D'
51. F2 R' B2 D' U' F D2 B' F' R2 D2 B L2 R2 U B2 L R B' F D B2 R F2 R
52. F L' U' R U' R' B2 F2 L2 R2 D' L' R F' U' R2 U' B2 F2 D R' U' R2 F' L2
53. B2 D' L' R B' U2 F2 L2 D2 R U R' F2 U B2 F D2 B2 R' F' D F2 U L' F'
54. B L2 R2 B R D L2 D' U R2 F2 U2 L R U F2 L' U L R2 D2 L2 D L U
55. D2 B' L2 U R2 B' D R2 B R D U B R' B2 F' D R U2 R D U' F D2 F2
56. R B D2 U L2 B2 D F' R F' U2 L B' L D' B U' R' U L2 R' B F2 L' D'
57. R B' R2 D B' F' L B' F2 U2 R D' B F2 L2 R' D2 U B R' B2 L' U2 B L2
58. L2 D' B2 L2 B F D' R' U B2 L F L' D' R B' L2 R' D L D' R2 B' L R'
59. D' F D U' L' D B2 D2 L B U' L' B R B' D B2 D2 L' R B F2 L F' U'
60. R2 F' L' R B D' U' L2 B' D2 B2 F U F U' R U F2 U' B2 D' F' L' D' U2
61. D U' R' U' B L' R2 B2 F' D2 B' F' D B2 F' R U' B' F2 U2 B' F2 D' R2 F'
62. U' R2 F' D' R F D L F2 U B D2 F' U F2 U' B2 L2 B2 U' L2 R' U2 F' D'
63. F D L' R2 U' B D L' D R D' F' D U R U' L' R' B U B' U2 F2 D' R2
64. L U R' B2 U2 R D2 L2 R' B L' F' R2 D2 R2 U2 R' D2 L' B L2 D2 L U' R'
65. D' U2 L R2 B F2 U' B2 F' R F' R' B2 R2 F U' L U2 B' R2 B2 D F2 R2 U'
66. R B' U B' D U' R' U2 B' L2 R' B2 D F R2 B2 R2 F' D U R2 F U2 B D'
67. D B U2 B F' D2 L2 U2 B' U R' D B2 F2 D B D U L2 R F' L' R' F' L'
68. R2 B2 F R U B D U L' R2 B R D B2 F' D' U2 L R U R2 B' D L R'
69. R D' R D2 B L' U R2 F R B F R D' L R' U B D R' B2 D' U' R2 B
70. F2 R' B2 L B' U' R' D L' R F L U2 L F L' F' R D2 B' U2 B U2 F U'
71. U' F' D' U2 L2 B L2 R B' F' R' F D L D L R F2 U B L D' U2 R' F'
72. D2 B F' D2 B' L2 R' B R2 B2 L' D2 B' L D L R B F2 D2 U' B' L D R2
73. U' L' R B2 F' D2 L2 R D' R F L F2 D L2 D2 B L' B L R F' U L2 D2
74. L2 D L F2 D2 U L' B R U L' D B' F2 U' B D' R' D R2 B2 F' L' U' F
75. D' F2 D2 B' L' D' F2 L U2 R B' F D' B2 F2 L' D' F2 L2 F' D R' U' L' F
76. L' D2 L' F' R' F' L2 U B D U2 B' R2 B D' U F2 R B D2 L R2 F2 L R'
77. R' D' F D' F' D' U F2 R2 B2 U F' U2 L R' F' D U2 L U F2 L F' D' B
78. F2 D2 B U2 L R' D' B D' L' B2 R2 D2 B L2 R2 U B' D U B D2 R U' L2
79. D L R2 F' R' B' F' U2 R F D2 U R2 B2 D F2 L2 R D2 L' R' D2 L2 F2 U'
80. B' L R B L B' L R2 D2 L B F D2 R D2 U B' U F' R B D2 B2 F2 D'
81. D' F2 D B U L R' B' F2 L B L B' F D2 U' B' D' U L' U' B' R2 B2 D2
82. L' U2 F' L' R' U F2 D2 L2 D2 R F' U F R' B R' F' L' B' F R' D2 B' D
83. D2 U' L2 R2 B' L2 D' U2 R2 U2 B' D2 U' B2 R U2 F' L' D2 R' D B' L R' D2
84. F R U' F R F R' D2 R' B' D F' D2 B U2 L' B2 F D' F U' L D' B2 L
85. L D' F' D' F2 U2 F D B2 R' D' U' R' D2 F2 D2 B L' R' B U' L' F2 U' R'
86. B D2 L2 F2 U2 R U' F L R2 B L R D2 U B D2 U' L F D2 U2 L2 D' U
87. B2 L2 B F2 U L' B2 F' R2 B2 R U R' U2 L D2 F U' B D B2 L2 D R2 F'
88. U' R2 D L' F2 D2 R2 D' L' R' B' R B' L2 D B' D2 B U B U' F' R D U'
89. D' L F2 L2 F U' L2 R2 D2 F' R2 B2 L2 B F L D U R' U2 B2 D F U2 R2
90. B2 F L B' D' U B D' R2 B2 F' L' R2 F' D U' B F D U R2 U F U L'
91. R F2 D2 B F D' B2 D2 R U2 L F' R U2 L R' D R B' L2 D U' F U' B
92. F' R' U2 R2 U2 B' L' R2 U R2 U2 F D2 B' D' U' R U' B2 R B U L2 R U2
93. L' D' F' R F' D U L2 F D' U' B F' U' L D2 F U R' B F L R2 U' F'
94. D L R2 D U2 F L' U2 B' F' L2 D2 F D F D' B U B' U R B2 U F' D
95. B' F D' L2 R' F R' F' R' B2 L2 D' L' B2 F2 R' D2 B' D' B' F' U F L' U
96. U2 L F2 D' L' F2 D L2 U' L' F D F2 R2 F2 U2 L2 B2 L2 R' F2 U F' L U2
97. B' L2 F' D R B' D' F2 U' F' D2 B U2 L2 R' U' R' D B2 D' B' R2 U2 B2 U
98. U L' F L2 D2 U' F L' D' U2 R F' U F' L D L F2 U2 R2 U L R2 U L'
99. L' R F' L D2 U2 B2 L2 D' U L B F2 R2 B' F' R B R' B R' D' L' R' B2
Khiếp khủng X_X

trung196
14-06-2010, 03:44 AM
Thêm nè
1. R B2 D U2 R2 U B' L' R2 U2 L' U' F L' U B D2 R2 D2 B' U2 B U2 B' D2
2. R2 B' F L' R' D' R2 D' B U' B' D2 U' F2 D2 L B D2 F2 U' B U B' L2 U
3. R' D U' F D2 R B' F2 D' B' F2 D2 L2 B' U' L B' F U F' L' B F' D' U'
4. U2 B F' D R2 U' F' D2 R D B U' L' R B' F L' R2 F L2 U2 R2 F' D B
5. D' L2 R' B2 R2 D B' F2 D' F L' F2 D2 B F' R' U F' D B' U F' U F' L
6. B2 R2 B' R' B D U' F' L' B L' D' U' R' B' F2 D R B' F2 D2 F L' U2 F'
7. F L' U L2 R' D2 L2 R' B2 U2 B2 F2 L B F2 D' B2 F' L U2 L' D' L B D
8. R2 D2 B' U L' U' F2 R2 B2 R D' U' B' L' R2 D U' R D2 L R' B' R2 B' F2
9. F2 L' D2 L' F2 L2 R2 B' F' L2 F L' R' D2 U B2 U L F R U' F D2 B U2
10. B2 L' D2 L2 R' F D B' F' L' D2 U R D' B' L B' F' L B' R D L R B2
11. F' R' F2 L' B L' F2 U B F' R B2 F' D' U2 F' L2 R2 U' B2 F' R2 B R' D2
12. B' F' D' R' B F2 L' R U F D' U' B D F2 L U2 B F2 U2 B R2 D2 L B'
13. R B' L' F D' F2 L U L' R B' D' L' F' L2 D' R2 B L R2 F D' U2 L R
14. R2 U' L2 U2 B' F' L R2 U2 L' D U' F2 D' U' B' F2 D2 U2 L F' L2 F2 D' R
15. U2 B' U2 R U L R2 D U R U' L' R2 F' D U2 F2 U B' F2 D2 U2 L B U'
16. B R F L2 U2 B F2 L2 R2 B D' L2 R2 D' L F2 L2 U2 B2 F2 U2 L2 B L' F2
17. D' L R F' R2 F L' D' U2 L' R B F' D2 L2 B2 L' R2 U F' U2 B2 R' U' F
18. L' R F' D2 B' D' U2 R D B' L' R B' F' D2 U2 B' D' L2 R F2 L2 B2 L R2
19. D' L' D' R' D F R' U L2 F2 L2 R2 D' L2 R2 B2 F2 D' U2 R' U' R' B R U2
20. B L2 B F' R2 F D' U B L' D' U2 R B L2 B2 U2 B2 L' D' U' B U2 B' U2
21. U' B2 R2 B2 R2 U' R' U' F' U F' D U' L2 R D R' D U F2 L2 D' L2 R' U2
22. B2 D' B' D R U2 F D2 F' R2 B' U2 L2 R B U' L' D L' D2 B2 D' B2 L2 F'
23. L2 R B2 F L R B' D R2 B' R D U L2 D B' D2 F D2 U' L' R D2 F' U2
24. B2 R D R B F2 U2 L' U F2 D' U R2 U' L' F' R D' U B F L' F L2 D'
25. B L R' B' L' U B2 D' F2 R2 D' F2 U' L2 D' R2 U2 L R2 B U2 F' L2 U2 B
26. B' R2 B' R U2 L' D2 R2 F' L2 D' U2 B2 U' L R2 B2 F L F' D2 U2 B' L2 R2
27. U' R' B U R2 F' D2 F R2 B R2 D' L' B F L2 B2 D2 R' U2 L B2 D' L2 R'
28. B R' B F' L R D R U B F R U' L2 B F2 D2 L D2 U B' L U L B2
29. F R' F2 L F' D' F2 D' U2 F' L' F L F2 L R2 D2 F' R' D U R2 F D U2
30. D2 F' R2 D U F' D2 F D' R2 B R' B' U' F D L' U' B2 F D' U2 B L2 D'
31. L2 R U' L D' B2 L B U F' U2 L' B' D U F' U' F2 L' R2 D2 B' L2 R2 U'
32. L2 R U L' F R2 B2 F2 D L R' B L' D U B2 U' L R' B2 U' B F2 R B'
33. U' F2 L' R2 D2 L2 F2 L' R D2 L' F U2 B R D2 B2 D2 R2 F2 L2 D' R' B D'
34. B2 U' R D' R' F R' U' R' F' L D' U' R2 F' R2 B' R B L R D2 U F2 D2
35. B' D2 F' U F U' B' D R' D U' F' D2 L B F' U2 R B' U F2 L U' B2 U
36. R U' B2 D U F2 D R U L' B D U' F D2 L2 D L R D2 R D2 U2 B D2
37. U R2 D F2 R B2 L2 B' R2 D2 F L R B2 F' D2 L' R' D2 B' U' R2 D2 U L'
38. D F' L2 U2 L2 R2 D B D' B' R2 B F R B U2 L D U L R D U' B2 U
39. U' F2 D' R B' D U' B2 R2 U2 F D B' L2 B2 R2 D' R2 D2 B' F L2 F L2 R2
40. L' R' U B L' B F R D2 U' B2 F L R2 U2 B2 U F2 L R' B' F U2 L R
41. D2 U2 L R D' L' R F L' R' D' L2 R' F2 L U' B R2 D' R' B F' D' L' D
42. R D L2 R F2 U F2 R B2 F2 R D R F' R2 B2 F2 D' U2 R' F' R2 B2 D F2
43. L' R U R' B2 L2 R2 B' U2 L D' U' L' F2 R D' U2 L B2 D B2 U R2 F U
44. F' R2 F D B D L2 R' F L2 D B' D' B2 D2 R B2 F2 D B2 F2 U2 F D2 B2
45. L2 U2 F2 L B F' D2 L D2 U L2 B R' B' D2 U' R U2 L R2 B2 F2 R D' U'
46. U B L2 B' F2 R2 D L F L2 R' B2 L B F D2 U B2 D2 U' F' L U F' R2
47. R2 B2 F2 L R2 U2 F' U2 R2 F U' B' L' B L2 D' F' D L' D2 U' R' B D U'
48. B2 U B2 F L2 B L2 F' U' R2 D R' F U2 L' B' U2 B' L2 B' L' D' U B' L'
49. L R2 B D L D B2 F2 R U' R B2 D' B' D2 B2 D' B2 L2 D2 B2 R' B' R2 F
50. L2 F D' L2 B' U' L U2 L' F L' D2 R' D2 U2 B' D L' F' U' B D L2 D' B2
51. L' R' U2 F2 U' F U F R' F U F' D' B D L F' L F2 L D' L' R U L
52. L2 B2 F2 R2 U' B' R2 F' R B F' D B U2 R' B2 D B' D2 B2 R' D2 F' D2 F
53. R D2 L R' B2 D2 U2 L' R D' L2 R D R' F2 L B2 L2 D L' R2 B2 L' F2 L2
54. D' F D B L' B' U L2 U2 L2 D' B2 L B U' R' B2 D' U' L2 F2 U2 F U L'
55. D B R F D2 B' U F' U2 L2 F D2 F2 R' F2 L2 R D2 U2 B' L' B R D2 B2
56. L' R U R D F2 L' U' L2 F D' R' D U2 B' L' B R U B2 L F' R B2 U'
57. U' R B2 D2 U' B2 D' L2 D U B F R' D U2 R' F2 D' U' B' F2 L F U2 B'
58. R' F2 L' D' U2 B D' L2 D' R D' F D2 B F' D2 F2 U2 F' U' F' L F U2 R
59. D F2 U' F L' R F' U2 B2 L2 R D' U R' F' U' L2 B' L2 B L R' B2 U2 F'
60. D' B R U F D' B' L' B L2 D' R F' D2 F R' F2 L' D' B2 D2 R' B' L D
61. F' L2 D' U2 B' D2 L' F' D' R' B2 R2 B U R2 F' D F L D2 L' F' D B F2
62. D2 L' B2 L' U R' F L R F D' L2 R2 B' R D R2 F2 D' B' U F U L2 R2
63. D2 U' B2 F' L' D2 F' L' B' F2 L F D' R F' L' B' L' U' F' R F2 U' L2 F'
64. U L B2 F2 D R B2 U L' U2 L2 D L2 U' L' B2 D' R2 B' R2 F2 D F' U2 B
65. D' R2 F' U' L2 F' D U2 R U R2 B2 L' R2 F L B F2 L B R2 B2 F D F'
66. L' D' L' U2 F' R2 F2 D U' R U L2 R U2 R' F R2 F' R D U F L D L
67. F2 R2 U2 B' F2 L' U' B' D2 U' B D F' D L R2 B' F2 R' F' D2 U B2 U R'
68. B D B2 L B' L2 B2 D2 U B' L R' D' L R2 D U R B D2 F L2 B F' R
69. R2 U2 F' R2 D R' F' D U' B D' L B' R D2 L' D U' B' U2 B' F2 U2 B2 D
70. B' F2 D' U2 F L2 U2 F2 L' B' F2 D B2 R F' D' F' L U2 L2 D2 B F' L2 R
71. B2 L F2 R U R' B U' R' D F2 L' B D' B2 F2 L' B' D' B2 F' L' R' F2 R2
72. L' D2 B' F' L' U L R' F' L' B' L' U' R2 F D' L' U2 B R' D2 U' R2 U2 B2
73. U2 R' F L' B2 F L U2 F2 R F' L2 D2 U' F D B2 U B' L R B2 F' U F
74. D2 B' F2 D' U2 R U L' B2 R B2 L' U' B' F' R' D L2 B' L2 F2 D2 U2 L2 D
75. L B' F' D' R' D U' R' B2 U B2 R U2 L' D R2 D2 B2 D2 F' L' F L' U' B'
76. F2 U2 L2 B' L' R2 D B D' R2 F2 R U2 L D' L' B2 L D2 L' R' F L2 D B
77. B' U2 L R2 D2 U2 R2 U L2 R' D2 R' D U B2 D2 B F' D L' B2 F' L B' D
78. L2 B' L' B2 F' D B' L R2 B2 L2 D' L R U' F2 L2 D U' B2 D' R2 F2 R' B
79. R B R2 D' R' U2 L U' L U' L' R' B' L2 R' F2 U B F2 D F U L' R F
80. B U2 L' R U' B' U L2 B' R U R2 F' R F' D B' R' D2 U F2 D2 F2 D2 U
81. F D2 L D U' L U' L F2 U2 R D B' R' B D' F2 R B F L' B2 F2 D2 R
82. U' F2 L2 D2 U' R' B' D R2 D' R' U' L' B2 D' B' L' R B' F' D U' B' L' D2
83. B L R2 B' L' D B F2 U' R D2 U2 B' U2 L2 R D B2 U' R B D' L B2 L'
84. U2 L' R2 F2 D' U F D' B' D2 R2 D U B2 D U L B' L2 U L B' U R F'
85. R2 U B2 L D2 U' L D' U F2 D2 L2 F R' B' F U' B R B U2 R2 F2 R' F2
86. R2 B2 L' U' L2 B2 L' F U' L D U B F R U2 L' R2 D' U L R' F U2 F2
87. U R2 U L D2 B D' U2 L2 R F' L2 D2 U2 F2 L D B' F' L' D2 U L' U2 R
88. D B2 L2 D' L2 B' F L' F2 R2 F' U R' B2 L' D' F2 D L F' L B2 D' B L2
89. D L2 D' U' B D R' B' F2 L2 B F' R2 D' U' L D' L2 R B L B' F' D' R'
90. B' F2 D' U L2 B' U' F2 L2 D2 U' R D' F R' B2 F2 U' R2 B' D B' F D R
91. D2 U F2 D2 L' R' D B2 R2 B2 F2 U' L2 D2 F' D2 B2 R2 F' R' D2 U L D' L
92. R' F D2 U B D2 L' R' D' U2 B2 D2 U2 L U L2 R' U L D2 L' F2 L B2 U'
93. D' U2 F U L' F2 L2 R2 U B F L F' R B U' L' R2 F U2 F U' L2 R2 D2
94. R2 B F L2 D' F2 D F D L' F U' L2 F2 R' D2 L2 D' R2 B2 U B' D U B'
95. L F2 L2 F' R2 D' B' F2 L2 R B' F' L2 R U B' L R B' L B2 L' B2 F' U2
96. D' F L2 B' F U2 L2 D2 L2 B' L2 U2 B F' D L2 R' B L2 B R' B L D U'
97. R' U2 B2 D2 L B R D2 R' D' L R D' U B' F2 D' U B' U' R B F R2 F'
98. F' D' B U B U L D B' F U2 F' D' U2 R' D2 R B L' B' F2 R U' L2 R'
99. B' L R2 U L R2 U R2 B F2 L' R2 U F2 D2 U B2 D2 R' B F L' R2 D2 L
Khi làm scram các bạn để U trắng F xanh lá cho đúng luật WCA nhé

kidrock2007
14-06-2010, 06:20 AM
rãng quá vậy.nhàn cư vi bất thiện =)) =)) =))

hazu_kita
14-06-2010, 06:27 AM
Chú bị sao vậy? Bộ hết chuyện làm hay sao?? :| A nghĩ những scamble này không cần thiết cho lắm. Vì khi cúp điện cũng có thể scamble bậy đến 1 lúc ok thì solve mà.... :|

kidrock2007
14-06-2010, 07:23 AM
đâu phải chỗ nào cũng cúp điện như nhà chú =))

programmer_94
14-06-2010, 07:25 AM
Chú bị sao vậy? Bộ hết chuyện làm hay sao?? :| A nghĩ những scamble này không cần thiết cho lắm. Vì khi cúp điện cũng có thể scamble bậy đến 1 lúc ok thì solve mà.... :|


sax, vâỵ cũng nói

vâỵ người ta nghĩ ra scramble làm gì

cái ảnh die rôì, nói miệng vâỵ "Lắc não 10 lần trước khi post"

nhaque_buidoi
14-06-2010, 09:08 AM
here cho a e dùng thử nè
F2 L B2 L R B' R' F' R' D2 B F2 U' B' D2 U' B2 F' L2 R' F2 D' U L B2 L' B F' R' U2 B' D F' R2 U' R U R' F D R2 U2 L' B' D' F' U' F' R B F' D2 L2 R2 F2 L2 F R B2 F' R D' B' D' F L F2 R2 F L2 B' L2 R' U2 L2 F2 D L R' D2 U2 L F D U2 F2 L D' L' R2 D B2 D U F L2 B D U L' D F2 D U' R' U' L2 D' R' F R U' L U' B' R' D2 U B2 D U' R' D' L' D' U' R2 D B' U2 B' F' R2 B2 R2 F D U' L2 F L' D2 B' R F' L2 R2 B U2 L D U R' B2 F L2 B2 F' L2 D U' R2 D2 B2 D R' F U' R D R' B' L2 B2 L' D U F' R' D2 U B D' L2 R2 F L D U2 L' U' L' D2 F2 U' R2 F2 L' D F D' B' F2 D L R' U' R' U2 L2 U' B2 R D2 U' R' D' B2 F' U2 R' B2 F2 L D B2 U2 L2 R B2 F' D2 R' B D' F U2 F' L' B U' B D2 B L2 B' F L R2 B' F' D L R B L2 D' L D B' F2 R' F' R' D2 L R' U2 F L B D F L' F2 U L2 B' D2 R B D R D' B' R2 D2 L' F' U' R' F2 D' F' D U2 B' D2 B' F D2 U' F' L' B2 L B2 F' U' F' U' L B2 F2 D B' F D L2 D' U F U2 R' U' F R' B2 F D B' R2 U2 B F' D U2 L2 U' F' L U2 L R' B R' U2 B R2 D' L U2 R D2 B F' L D L' B' D R U' L' R2 B' F' U2 B2 D F' U' B F U2 F' D R2 U B L2 B R U B2 D2 R2 U' R2 D2 B' L' R D L2 B2 U B R2 D U' F2 R2 U2 L U' L2 D2 B L' U2 F' R F' L' R2 D2 L' D R' D' U' B' F' L U2 R2 F' R' D R2 D' U2 F' L2 B' U B' D U L2 U F2 D L' U' R' B' D F R' D2 B2 R D' F2 U' L2 F2 U R B2 F' D2 U' B' F L D F D F' D' F U' B D2 L2 R' D2 U B2 D U F' L' R' B' F R2 B' D' F R2 U L2 D' B2 F2 L F2 L2 F2 R' F2 R' F2 L' U' B2 D' F L F2 L' D2 U' B2 F U L' R D2 L2 D' L' B2 D2 L2 R' D2 L2 B D' F L2 R F2 U2 L2 R2 F L2 B2 L' F D2 L' D2 B2 F D2 R2 U B2 L U' F L2 F2 R' F2 L R' B' R2 D2 B2 F' L2 F2 D2 U2 B2 L2 R' B' R U B' U F L D2 L B2 F' U2 F R B F L2 B' D' U2 F' D U2 R B2 R' D' L B D2 F2 D U' B F' D L R U' L' B L2 U' L2 B' L' D' U2 B2 F' L R D U2 B R F L2 R2 U2 B2 L' R F2 U R' B2 L' R F2 U2 F2 D2 L2 F' L2 F D2 B' U' B2 D B2 D' U R' D' U B2 F2 U B2 F2 R2 D2 R2 F' R' B R2 B R B' L B2 F' D' U B' R F' R U' L2 F L R2 B F' R B2 F' D U' F2 L' D2 U2 B2 U B2 F' L D' B' L R D2 U B' D' L U F2 U' B R D2 B F' D B' D' L B L R B D2 F D2 U' F U' B L' R' B' R F' D B2 R' B2 F' D' R' F U2 B2 D U2 F D' B F' L B F' D L R' B2 L2 U R' D' L R2 D2 R F2 D' B' F2 U L' B F2 R' D' U B' D' U2 R2 F2 D' U' L2 R' F L' U F2 D R' F' U2 R B' L' R B2 F' R2 B' F' R2 D R B2 F R2 U' L F2 R2 U2 B L2 D L U B2 R' D U2 B' L F D L' R U' R2 D U2 F' D U2 L D2 R2 D2 B L' R B' L2 D R2 D' L F2 D' B R U' L U2 B F2 D U2 B' F' U R' F' L2 B R D' B2 U2 R D2 U L D' B2 R F' D' L2 R' D2 U L2 B F' D2 U F2 R U' L B L2 U' F2 R2 B2 D' F2 D' U' R' B2 L2 R B D2 U L2 F U2 L' B' U' B2 R D' R D L' R D' F2 D2 R2 F R2 U2 F U' B F' R D2 U B' F' D F2 L R' D L' U' L' F' R D2 L' F' U' F2 D L' F2 L' D F2 U L' B2 D2 L' F' L' R B R2 B2 R2 F2 D' U' L2 R2 F' D2 L' B2 U' R D' L D B' L'


999 move thoai a e đừng ngần ngại :))

haily
14-06-2010, 10:09 AM
here cho a e dùng thử nè
F2 L B2 L R B' R' F' R' D2 B F2 U' B' D2 U' B2 F' L2 R' F2 D' U L B2 L' B F' R' U2 B' D F' R2 U' R U R' F D R2 U2 L' B' D' F' U' F' R B F' D2 L2 R2 F2 L2 F R B2 F' R D' B' D' F L F2 R2 F L2 B' L2 R' U2 L2 F2 D L R' D2 U2 L F D U2 F2 L D' L' R2 D B2 D U F L2 B D U L' D F2 D U' R' U' L2 D' R' F R U' L U' B' R' D2 U B2 D U' R' D' L' D' U' R2 D B' U2 B' F' R2 B2 R2 F D U' L2 F L' D2 B' R F' L2 R2 B U2 L D U R' B2 F L2 B2 F' L2 D U' R2 D2 B2 D R' F U' R D R' B' L2 B2 L' D U F' R' D2 U B D' L2 R2 F L D U2 L' U' L' D2 F2 U' R2 F2 L' D F D' B' F2 D L R' U' R' U2 L2 U' B2 R D2 U' R' D' B2 F' U2 R' B2 F2 L D B2 U2 L2 R B2 F' D2 R' B D' F U2 F' L' B U' B D2 B L2 B' F L R2 B' F' D L R B L2 D' L D B' F2 R' F' R' D2 L R' U2 F L B D F L' F2 U L2 B' D2 R B D R D' B' R2 D2 L' F' U' R' F2 D' F' D U2 B' D2 B' F D2 U' F' L' B2 L B2 F' U' F' U' L B2 F2 D B' F D L2 D' U F U2 R' U' F R' B2 F D B' R2 U2 B F' D U2 L2 U' F' L U2 L R' B R' U2 B R2 D' L U2 R D2 B F' L D L' B' D R U' L' R2 B' F' U2 B2 D F' U' B F U2 F' D R2 U B L2 B R U B2 D2 R2 U' R2 D2 B' L' R D L2 B2 U B R2 D U' F2 R2 U2 L U' L2 D2 B L' U2 F' R F' L' R2 D2 L' D R' D' U' B' F' L U2 R2 F' R' D R2 D' U2 F' L2 B' U B' D U L2 U F2 D L' U' R' B' D F R' D2 B2 R D' F2 U' L2 F2 U R B2 F' D2 U' B' F L D F D F' D' F U' B D2 L2 R' D2 U B2 D U F' L' R' B' F R2 B' D' F R2 U L2 D' B2 F2 L F2 L2 F2 R' F2 R' F2 L' U' B2 D' F L F2 L' D2 U' B2 F U L' R D2 L2 D' L' B2 D2 L2 R' D2 L2 B D' F L2 R F2 U2 L2 R2 F L2 B2 L' F D2 L' D2 B2 F D2 R2 U B2 L U' F L2 F2 R' F2 L R' B' R2 D2 B2 F' L2 F2 D2 U2 B2 L2 R' B' R U B' U F L D2 L B2 F' U2 F R B F L2 B' D' U2 F' D U2 R B2 R' D' L B D2 F2 D U' B F' D L R U' L' B L2 U' L2 B' L' D' U2 B2 F' L R D U2 B R F L2 R2 U2 B2 L' R F2 U R' B2 L' R F2 U2 F2 D2 L2 F' L2 F D2 B' U' B2 D B2 D' U R' D' U B2 F2 U B2 F2 R2 D2 R2 F' R' B R2 B R B' L B2 F' D' U B' R F' R U' L2 F L R2 B F' R B2 F' D U' F2 L' D2 U2 B2 U B2 F' L D' B' L R D2 U B' D' L U F2 U' B R D2 B F' D B' D' L B L R B D2 F D2 U' F U' B L' R' B' R F' D B2 R' B2 F' D' R' F U2 B2 D U2 F D' B F' L B F' D L R' B2 L2 U R' D' L R2 D2 R F2 D' B' F2 U L' B F2 R' D' U B' D' U2 R2 F2 D' U' L2 R' F L' U F2 D R' F' U2 R B' L' R B2 F' R2 B' F' R2 D R B2 F R2 U' L F2 R2 U2 B L2 D L U B2 R' D U2 B' L F D L' R U' R2 D U2 F' D U2 L D2 R2 D2 B L' R B' L2 D R2 D' L F2 D' B R U' L U2 B F2 D U2 B' F' U R' F' L2 B R D' B2 U2 R D2 U L D' B2 R F' D' L2 R' D2 U L2 B F' D2 U F2 R U' L B L2 U' F2 R2 B2 D' F2 D' U' R' B2 L2 R B D2 U L2 F U2 L' B' U' B2 R D' R D L' R D' F2 D2 R2 F R2 U2 F U' B F' R D2 U B' F' D F2 L R' D L' U' L' F' R D2 L' F' U' F2 D L' F2 L' D F2 U L' B2 D2 L' F' L' R B R2 B2 R2 F2 D' U' L2 R2 F' D2 L' B2 U' R D' L D B' L'


999 move thoai a e đừng ngần ngại :))


yêu cầu ko post linh tinh, vớ vẫn

NIRVANA
14-06-2010, 10:23 AM
here cho a e dùng thử nè
F2 L B2 L R B' R' F' R' D2 B F2 U' B' D2 U' B2 F' L2 R' F2 D' U L B2 L' B F' R' U2 B' D F' R2 U' R U R' F D R2 U2 L' B' D' F' U' F' R B F' D2 L2 R2 F2 L2 F R B2 F' R D' B' D' F L F2 R2 F L2 B' L2 R' U2 L2 F2 D L R' D2 U2 L F D U2 F2 L D' L' R2 D B2 D U F L2 B D U L' D F2 D U' R' U' L2 D' R' F R U' L U' B' R' D2 U B2 D U' R' D' L' D' U' R2 D B' U2 B' F' R2 B2 R2 F D U' L2 F L' D2 B' R F' L2 R2 B U2 L D U R' B2 F L2 B2 F' L2 D U' R2 D2 B2 D R' F U' R D R' B' L2 B2 L' D U F' R' D2 U B D' L2 R2 F L D U2 L' U' L' D2 F2 U' R2 F2 L' D F D' B' F2 D L R' U' R' U2 L2 U' B2 R D2 U' R' D' B2 F' U2 R' B2 F2 L D B2 U2 L2 R B2 F' D2 R' B D' F U2 F' L' B U' B D2 B L2 B' F L R2 B' F' D L R B L2 D' L D B' F2 R' F' R' D2 L R' U2 F L B D F L' F2 U L2 B' D2 R B D R D' B' R2 D2 L' F' U' R' F2 D' F' D U2 B' D2 B' F D2 U' F' L' B2 L B2 F' U' F' U' L B2 F2 D B' F D L2 D' U F U2 R' U' F R' B2 F D B' R2 U2 B F' D U2 L2 U' F' L U2 L R' B R' U2 B R2 D' L U2 R D2 B F' L D L' B' D R U' L' R2 B' F' U2 B2 D F' U' B F U2 F' D R2 U B L2 B R U B2 D2 R2 U' R2 D2 B' L' R D L2 B2 U B R2 D U' F2 R2 U2 L U' L2 D2 B L' U2 F' R F' L' R2 D2 L' D R' D' U' B' F' L U2 R2 F' R' D R2 D' U2 F' L2 B' U B' D U L2 U F2 D L' U' R' B' D F R' D2 B2 R D' F2 U' L2 F2 U R B2 F' D2 U' B' F L D F D F' D' F U' B D2 L2 R' D2 U B2 D U F' L' R' B' F R2 B' D' F R2 U L2 D' B2 F2 L F2 L2 F2 R' F2 R' F2 L' U' B2 D' F L F2 L' D2 U' B2 F U L' R D2 L2 D' L' B2 D2 L2 R' D2 L2 B D' F L2 R F2 U2 L2 R2 F L2 B2 L' F D2 L' D2 B2 F D2 R2 U B2 L U' F L2 F2 R' F2 L R' B' R2 D2 B2 F' L2 F2 D2 U2 B2 L2 R' B' R U B' U F L D2 L B2 F' U2 F R B F L2 B' D' U2 F' D U2 R B2 R' D' L B D2 F2 D U' B F' D L R U' L' B L2 U' L2 B' L' D' U2 B2 F' L R D U2 B R F L2 R2 U2 B2 L' R F2 U R' B2 L' R F2 U2 F2 D2 L2 F' L2 F D2 B' U' B2 D B2 D' U R' D' U B2 F2 U B2 F2 R2 D2 R2 F' R' B R2 B R B' L B2 F' D' U B' R F' R U' L2 F L R2 B F' R B2 F' D U' F2 L' D2 U2 B2 U B2 F' L D' B' L R D2 U B' D' L U F2 U' B R D2 B F' D B' D' L B L R B D2 F D2 U' F U' B L' R' B' R F' D B2 R' B2 F' D' R' F U2 B2 D U2 F D' B F' L B F' D L R' B2 L2 U R' D' L R2 D2 R F2 D' B' F2 U L' B F2 R' D' U B' D' U2 R2 F2 D' U' L2 R' F L' U F2 D R' F' U2 R B' L' R B2 F' R2 B' F' R2 D R B2 F R2 U' L F2 R2 U2 B L2 D L U B2 R' D U2 B' L F D L' R U' R2 D U2 F' D U2 L D2 R2 D2 B L' R B' L2 D R2 D' L F2 D' B R U' L U2 B F2 D U2 B' F' U R' F' L2 B R D' B2 U2 R D2 U L D' B2 R F' D' L2 R' D2 U L2 B F' D2 U F2 R U' L B L2 U' F2 R2 B2 D' F2 D' U' R' B2 L2 R B D2 U L2 F U2 L' B' U' B2 R D' R D L' R D' F2 D2 R2 F R2 U2 F U' B F' R D2 U B' F' D F2 L R' D L' U' L' F' R D2 L' F' U' F2 D L' F2 L' D F2 U L' B2 D2 L' F' L' R B R2 B2 R2 F2 D' U' L2 R2 F' D2 L' B2 U' R D' L D B' L'


999 move thoai a e đừng ngần ngại :))


yêu cầu ko post linh tinh, vớ vẫn

làm đến hết dòng 4 đã thấy mỏi hết cả tay :|

nkoxkut3_9x
14-06-2010, 11:40 PM
ax in thế này thì giấy ở hàng in hết sạch mất

PROHacker1804
15-06-2010, 03:11 AM
sax, cái này CCT đầy rẫy, chỉ cần bấm extract scrambles rồi điền thông số (bao nhiêu cái, bao nhiêu moves) là có thoải mái, sao lại post lên đây nhỉ ? spam chăng ?

vipxu_a7
15-06-2010, 03:14 AM
here cho a e dùng thử nè
F2 L B2 L R B' R' F' R' D2 B F2 U' B' D2 U' B2 F' L2 R' F2 D' U L B2 L' B F' R' U2 B' D F' R2 U' R U R' F D R2 U2 L' B' D' F' U' F' R B F' D2 L2 R2 F2 L2 F R B2 F' R D' B' D' F L F2 R2 F L2 B' L2 R' U2 L2 F2 D L R' D2 U2 L F D U2 F2 L D' L' R2 D B2 D U F L2 B D U L' D F2 D U' R' U' L2 D' R' F R U' L U' B' R' D2 U B2 D U' R' D' L' D' U' R2 D B' U2 B' F' R2 B2 R2 F D U' L2 F L' D2 B' R F' L2 R2 B U2 L D U R' B2 F L2 B2 F' L2 D U' R2 D2 B2 D R' F U' R D R' B' L2 B2 L' D U F' R' D2 U B D' L2 R2 F L D U2 L' U' L' D2 F2 U' R2 F2 L' D F D' B' F2 D L R' U' R' U2 L2 U' B2 R D2 U' R' D' B2 F' U2 R' B2 F2 L D B2 U2 L2 R B2 F' D2 R' B D' F U2 F' L' B U' B D2 B L2 B' F L R2 B' F' D L R B L2 D' L D B' F2 R' F' R' D2 L R' U2 F L B D F L' F2 U L2 B' D2 R B D R D' B' R2 D2 L' F' U' R' F2 D' F' D U2 B' D2 B' F D2 U' F' L' B2 L B2 F' U' F' U' L B2 F2 D B' F D L2 D' U F U2 R' U' F R' B2 F D B' R2 U2 B F' D U2 L2 U' F' L U2 L R' B R' U2 B R2 D' L U2 R D2 B F' L D L' B' D R U' L' R2 B' F' U2 B2 D F' U' B F U2 F' D R2 U B L2 B R U B2 D2 R2 U' R2 D2 B' L' R D L2 B2 U B R2 D U' F2 R2 U2 L U' L2 D2 B L' U2 F' R F' L' R2 D2 L' D R' D' U' B' F' L U2 R2 F' R' D R2 D' U2 F' L2 B' U B' D U L2 U F2 D L' U' R' B' D F R' D2 B2 R D' F2 U' L2 F2 U R B2 F' D2 U' B' F L D F D F' D' F U' B D2 L2 R' D2 U B2 D U F' L' R' B' F R2 B' D' F R2 U L2 D' B2 F2 L F2 L2 F2 R' F2 R' F2 L' U' B2 D' F L F2 L' D2 U' B2 F U L' R D2 L2 D' L' B2 D2 L2 R' D2 L2 B D' F L2 R F2 U2 L2 R2 F L2 B2 L' F D2 L' D2 B2 F D2 R2 U B2 L U' F L2 F2 R' F2 L R' B' R2 D2 B2 F' L2 F2 D2 U2 B2 L2 R' B' R U B' U F L D2 L B2 F' U2 F R B F L2 B' D' U2 F' D U2 R B2 R' D' L B D2 F2 D U' B F' D L R U' L' B L2 U' L2 B' L' D' U2 B2 F' L R D U2 B R F L2 R2 U2 B2 L' R F2 U R' B2 L' R F2 U2 F2 D2 L2 F' L2 F D2 B' U' B2 D B2 D' U R' D' U B2 F2 U B2 F2 R2 D2 R2 F' R' B R2 B R B' L B2 F' D' U B' R F' R U' L2 F L R2 B F' R B2 F' D U' F2 L' D2 U2 B2 U B2 F' L D' B' L R D2 U B' D' L U F2 U' B R D2 B F' D B' D' L B L R B D2 F D2 U' F U' B L' R' B' R F' D B2 R' B2 F' D' R' F U2 B2 D U2 F D' B F' L B F' D L R' B2 L2 U R' D' L R2 D2 R F2 D' B' F2 U L' B F2 R' D' U B' D' U2 R2 F2 D' U' L2 R' F L' U F2 D R' F' U2 R B' L' R B2 F' R2 B' F' R2 D R B2 F R2 U' L F2 R2 U2 B L2 D L U B2 R' D U2 B' L F D L' R U' R2 D U2 F' D U2 L D2 R2 D2 B L' R B' L2 D R2 D' L F2 D' B R U' L U2 B F2 D U2 B' F' U R' F' L2 B R D' B2 U2 R D2 U L D' B2 R F' D' L2 R' D2 U L2 B F' D2 U F2 R U' L B L2 U' F2 R2 B2 D' F2 D' U' R' B2 L2 R B D2 U L2 F U2 L' B' U' B2 R D' R D L' R D' F2 D2 R2 F R2 U2 F U' B F' R D2 U B' F' D F2 L R' D L' U' L' F' R D2 L' F' U' F2 D L' F2 L' D F2 U L' B2 D2 L' F' L' R B R2 B2 R2 F2 D' U' L2 R2 F' D2 L' B2 U' R D' L D B' L'


999 move thoai a e đừng ngần ngại :))


yêu cầu ko post linh tinh, vớ vẫn

làm đến hết dòng 4 đã thấy mỏi hết cả tay :|
copy and paste có chi mà mỏi hở anh

PROHacker1804
15-06-2010, 03:16 AM
làm là xáo rubik theo công thức đó bạn à, chứ copy thì mỏi gì

Phi
16-06-2010, 03:16 PM
hjz. cái 999 move kia để mà break in hả ??? :D

PROHacker1804
16-06-2010, 06:07 PM
999 moves đó làm đi làm lại vài lần là lên tay FT liền

NIRVANA
18-06-2010, 12:53 PM
làm mỏi rã rời cả tay. Mà ông nào cho xem cái thành quả sau 999 moves đi =))

MrkidMastermind
12-07-2010, 04:46 PM
thui di cac cha thua viec ak:((:((

o0ozu_mjo0o
12-07-2010, 08:29 PM
Thôi thôi xin các đại ca
tập hết đốg này có mà sub 11 luôn:))

marj0_xjnhzaj
16-07-2010, 05:00 PM
scramble 999 move kia = times 9lần solve 3x3x3

jackblk
17-07-2010, 01:52 AM
Đặt vào thẻ [spoiler=Show] nhé các bạn, dễ nhìn hơn :)

trungvn98pro
26-08-2010, 11:12 AM
HỰ!(sặc máu)làm hết chỗ này chắc cả cuber và cube hi sinh@-)8-Xb-(
ước gì mình làm dc hết chỗ ni trong vong 3 h[-O<[hr]
chú thích cho mềnh các kí hịu dc k:D[hr]
email nè:trungham_98@yahoo.com.vn[hr]
bạn ơi cramble nghĩa là làm gì zdậy:-/:-/

Wolverine
26-08-2010, 11:35 PM
HỰ!(sặc máu)làm hết chỗ này chắc cả cuber và cube hi sinh@-)8-Xb-(
ước gì mình làm dc hết chỗ ni trong vong 3 h[-O<[hr]
chú thích cho mềnh các kí hịu dc k:D[hr]
email nè:trungham_98@yahoo.com.vn[hr]
bạn ơi cramble nghĩa là làm gì zdậy:-/:-/


scramble là tráo rubik đó bạn
còn kí hiệu bạn vào phần hướng dẫn,có rất đầy đủ :|