PDA

View Full Version : Mời mọi người làm avg100 !taiduc95
07-08-2010, 05:05 PM
Nếu ai từng xem clip này của Erik thì biết avg100 là gì rồi đó :)
http://WWW.youtube.com/watch?v=3CMaQ_3SG_c
mình làm thử, ngồi nghe bài Tik Tok của Ke$ha, làm 50 quả đầu nghỉ 2 phút rồi làm tiếp trong 45 phút :))

Và sau đây là thành tích của mình tháng trước !
Statistics for 01-01-2004 01:35:14

Cubes Solved: 100/103
Number of Pops: 1
Average: 15.48
Standard Deviation: 1.59
Best Time: 10.98
Worst Time: 19.28
Individual Times:

1. 15.89 B' L2 B' U2 L' R U' L F' L B2 F' L' B2 F2 L R2 D2 U' B'
2. 18.59 B D' B2 R' F R' F' D L' R' F D' U' B D U' L' R' D' R
3. 15.94 L2 D2 B F' U F2 L R' U B' D2 R U' B2 F' R B' F2 L2 F
4. 15.25 D R' U' F2 L' B' F2 U L D' B2 U L R F' U' L F' D2 U2
5. 18.50 L' B' L' R B F L' R D2 U2 L2 F2 D U' L D' U' L' B F2
6. 15.12 D' U' B2 F2 R2 B' F2 L' B2 F D' U2 F L2 D2 B' L2 R' F2 U
7. 15.33 D' U' F' L' R' U' L' F D2 U L' R' B F2 L' R' B2 D' B' F2
8. 13.48 F U2 B R2 F U' R D' U2 B' F L' D L2 R B F2 U' R' F'
9. 15.53 U L2 B' R' B D' U2 B2 F2 L2 F2 D2 L2 R D2 U' B2 U' B' R'
10. 11.39 U F' U2 B F2 R2 D2 U2 B' F' U B2 F2 D L2 R2 D U2 B' F'
11. 15.17 U2 F L' D2 U' F' D' R D' U' B D U' L' R' F2 L2 B2 L2 U
12. 16.91 B D L2 D L R2 B' D U' L D2 U2 L2 B2 L B F2 U L F
13. 15.33 F2 R2 U F' R' D2 U2 R2 D2 B2 D U2 L R B' L2 B' D' L' B'
14. 14.56 D' B U L' F L2 R2 D' F2 D B2 F2 L D' U' B' L' R' B2 F2
15. 14.89 D2 U' F' L2 U' F2 D' R' D B' R2 D2 U F L' R2 D' B L R
16. 13.83 D F L2 B' F' L' F' D' U2 B' R' F' L' B F' D U2 B' R' B2
17. 14.09 B2 F D U B L' U' L' F' D U' R2 U2 L B' F2 L2 R2 U' B2
18. 15.09 F D U B D' L' B2 F D' B U' R' F L R2 U2 B' F L' B2
19. 15.91 U2 F' D L B F' L U' B' F2 D U2 L2 R D' F' D2 F R2 F2
20. 16.47 B F2 U' L R' B' U' R' F R' B2 F L R D2 B L R' B' U'
21. 12.88 R' U' B2 D' F U' B' F' R2 B2 F2 D U R2 B' D' B' F L' U'
22. DNF D' U L B2 F L D2 U2 L' B2 F2 U' F2 L' F' L2 U' R2 B' U2
23. 15.84 D' L' R' F2 R' B2 L2 R D U' R2 D' F' L2 D L' U' L' B2 U'
24. 17.44 R D' B' L' B' L2 R B' U2 B U2 F' L B2 R' D' L' R2 U L2
25. 17.11 U' F' D U2 B F D U' B2 F L' F2 R2 F' D' U F' U' F U'
26. 16.34 R' U F2 R D2 B F' L' R2 B F2 L2 R2 D U' L F2 R2 B2 U2
27. 14.14 R D U B' F U R B' F L2 F D' U' L' R' D B' F' R' D
28. 13.88 D U' F' R2 D F D B2 F' L' R2 F D' B2 F' D U' B' D U2
29. 16.12 D2 L2 B F' R F' R2 U' F2 D' U2 B' F2 D L B' D2 B' F R
30. 16.16 R' B' F2 D U L' B F2 D U L' D2 U L R' F D' U2 F2 R
31. 10.98 D' B F2 D' L' B2 L2 R' B' D2 B2 F R U2 F' L' R B F' L'
32. 16.48 L2 R2 U2 B D2 B U F2 L R B F' R' F L D' B2 F' D U2
33. 17.23 D2 U L2 R' B F D' B2 F' U' B' F L R2 B' F D' F' D2 B
34. 16.47 F2 L B2 F2 D2 L F2 U2 L R' D' U' L2 R2 B2 L' R' U2 R B2
35. 16.34 L' R2 D U L R D2 L F2 U L D' U' R2 F U2 B' U' F' L'
36. 13.02 D2 U L' R' B' L2 R' B U R2 D R' D' U' L' R D B2 R2 B'
37. 15.73 U' R2 B' F' D B F2 L2 D U' B2 F L' D2 L R2 U B L2 U2
38. 15.64 F' L' D U' F D' U L' R' U' L2 B2 D2 R D U L2 R2 B2 D
39. 13.67 B2 D F' D R F2 R' B2 F' D2 B2 F U' L' B' F' D2 F2 D F2
40. 17.25 U' B2 F' L2 R2 B' D2 B F2 R' D2 U' B' U2 B2 F U' B' R U'
41. 17.14 D U2 R' B2 U2 L2 R2 B' F2 D' U2 F' U' F D F2 U' L' R' D
42. 17.28 B2 R F R' U' B2 U2 L R D' U B D2 B2 D2 R' U B F2 D'
43. 14.86 U F R D B' R D2 B L2 B F D' U2 F L R2 D' U F D2
44. 15.83 U B' D' F U' L R' D2 B F' D U2 B2 F2 D' F' L' R2 D2 B
45. 15.58 F2 D F2 D' U R2 F' D2 R B2 U L2 R U2 R' B2 F L' R D'
46. 16.53 B2 F U F U' B D' U' F2 D U2 L2 R B' L2 F' U' B D' U'
47. 17.50 B F2 L B L' B U2 L B2 D' U F R D2 B2 F2 L D' L' R'
48. 18.80 U B2 F2 R B' F D U R2 D U' B2 L' B2 L2 R D R B F2
49. 17.67 F2 L' R F R U B F2 U L B D2 R2 D U2 R D2 F U' B'
50. 18.66 D' B2 D2 U2 R' U2 B' U L2 R' D U B2 D2 U B F U' F U'
51. 17.44 B' F L U' L2 R B F U' R B2 F2 L D U' L R2 F2 D L2
52. 13.39 D F' D U2 R2 F' L' R' U' L' R2 F2 R2 B' F' D' U' L2 R' F2
53. 19.28 U' B' U2 B' F2 U L2 R' B2 F' D2 L' U' F D U' F D2 U B'
54. 14.78 L2 R2 B2 F L' R' F L' R2 B' L2 D F2 D' L R' B' R2 B' U
55. 16.26 R' D2 U F D' U F U F2 D' U B2 D U L' R2 B' D2 L U'
56. 16.00 F' U2 R2 U B' F2 U2 L' B2 L2 B L2 F2 L R' B2 F2 U2 R' F
57. 14.52 L' B2 F' D' U R' D2 U2 B2 R' B2 R' U2 L' D' U2 L' R' B' F'
58. 12.41 L' B2 F U2 B F L R' D U' L B F' L F2 D2 B F D2 F2
59. 13.75 R F2 L R B' F2 U' L R2 B2 F2 R U B2 R' F D U' L2 B
60. 15.14 D' B L' R' U' L R' F' R B' U2 B2 D' F' L2 R' D L2 R D
61. 17.78 B F2 R2 D2 U' B2 L F' U2 F D U' B' R2 D2 U F2 L B D'
62. 14.20 L B U2 R B2 D' U' L2 R2 D B2 F2 L R D' B F' D B D2
63. 13.84 L' B D' U B D U' F2 D' U' B F' D2 U' L2 R2 U' R' B2 D2
64. 17.52 D' B D R2 U B' F2 D2 U L U L R D' L B2 U2 L R' F
65. 15.12 D R' B' L2 R D' U' F R B' L2 R U2 B F' L2 R' F L R2
66. 13.75 U' B2 L R2 D2 U L2 D' F L' D2 U B' F' L2 D U2 R2 U' R'
67. 14.89 U B' L' B D' B' F L U' L' R2 D' L2 R U' B2 F U' B2 R
68. DNF B' D2 U L2 B2 L R F2 D U' R' D' L2 R' D U R2 D U' B
69. 15.42 U' L' D' B2 D2 B2 R D' U B' R' D' B2 R' D2 U F L2 D U'
70. 15.61 L2 F2 L' B2 L2 R2 F' L' B F2 D2 B2 F' L2 B2 R2 B2 L' R' F'
71. 11.48 U F' D U' L' R F2 D2 B F2 U' L D' L' B F2 R2 B2 U L'
72. 15.69 D' B F2 D U L' F U' L' D' L R D2 B2 D2 B' D' L' B D'
73. 15.34 R D U' L' U2 L2 U' L R2 F' L R' D' F2 L' R F2 D U2 B'
74. 17.34 D' U B2 L2 R D2 U2 L' R F L2 D' U' F' L' R2 D R2 B D2
75. 17.14 D' F2 U L D2 U2 F' U L2 D2 F2 R2 D' U' L' B' L' R D U
76. 14.48 D2 U2 B' U' R2 D' L R2 U' L' R2 B F D' R' B2 D' U B F2
77. DNF L2 R2 D2 U F L' B' L' R' D' L' U' B U' B F' D L2 B' F2
78. 15.64 D' U' B2 F' L R2 B F' R2 D U L' R2 F2 R2 B2 F U' L' R
79. 14.69 L' R' B2 L U' L2 B' F D B' D U B2 F2 R U B' F' D2 U
80. 14.31 B2 F R' D2 R' B' F2 D2 L2 R2 F' L2 R2 U' F2 D2 R U L' R
81. 16.55 R B2 U' L2 R' U R' B2 D2 F2 U' F D' U' L2 R2 D U' R U
82. 17.47 L' F2 U2 B L' F R' D2 U2 B2 F' D' U2 L2 B2 D R' D U' L
83. 16.09 B2 D' U' L' R' D' L U2 F' L R' D U B' L2 R' F2 U L2 U
84. 13.47 U' F L' B' F' D' L D F U2 L' R' D2 U F D' L2 D' U' L2
85. 14.24 L B F' D2 U' B F' D2 U' B2 F' D2 F U2 L2 R B2 D2 L D'
86. 14.72 D2 U2 L2 R2 U2 L' B F U' B D U B D L2 D L' R F D'
87. 14.59 L2 R B F2 D2 U' L' F' U2 L2 F' D B L2 D L D R' B' U
88. 17.14 B F D' U B2 F2 L' R B' D2 U2 F2 D U L R2 D U L2 F2
89. 15.08 D2 U' B2 F' R F' U' F' L' R B2 R D2 B' F2 L D' B D' R2
90. 14.66 L' F U B2 F2 R' U2 F2 D2 U' L' D2 L' B' F D' B F D2 B'
91. 16.22 U2 F L2 U B' D' F' D' F2 D U L' R B F2 D2 L D2 U2 L2
92. 15.64 D L' R2 D2 U F R' D2 B' D' B2 F2 D' B' F L F2 R2 F2 R'
93. 15.31 L2 R D2 L' R D R2 D2 U F2 L U' L R' F R U L2 D2 F
94. 16.55 R F D2 R U' R' D L' R' B' R2 B2 F' R U' L R B2 F' L2
95. 15.64 F' L' R2 B2 F R' D L' D2 B2 L D U R' B U2 L2 R B' F
96. 13.94 U' B2 L' U L R2 U L2 R' B2 U B U2 L' D2 U R F' R D'
97. 13.59 L' D' U' B' L R' D2 U' B F D2 L2 R' D2 U' B' L D2 U' L2
98. 16.28 F D2 L2 B' R2 U B2 R' D2 L2 R' B' R' D U2 B D' U' B F2
99. 14.77 U' F L2 R2 B' F2 L2 R2 D2 B2 F2 L R2 B L R' D U' B F'
100. 14.56 B' U F' L' R B D' L' R' D' B F L R' B R2 D' B F R2
101. 15.25 U2 B U2 L D U' R2 D2 B' L' D' U R2 F2 L' B' U B F' L
102. 13.78 L2 R2 U2 L' R2 B' D U' R' B2 R' D2 U' L2 R' U' R2 B' D2 U
103. 15.50 R' D' U L' U2 R F U R2 U B U2 B2 R' U L R D2 B' F2

knight1122
07-08-2010, 05:07 PM
ôi a siêng ghê :O e ko bik có làm đc avg 50 ko nữa #:-S
mà làm 103 là hơn erik 1 rồi ( trừ 2 lần DNF )

detucuatazaca97
07-08-2010, 05:13 PM
em cũng có ave 100 đó nhưng bây h phải làm lại vì thằng hàng xóm làm mất thành tích cũ rồi:((

kprsr
07-08-2010, 05:14 PM
Làm cái này nhiều chắc FT lên lắm nhỉ?Đơn giản chỉ là tập luyện thôi mà:D

o0ozu_mjo0o
07-08-2010, 06:43 PM
làm sao mà nó up đc cái clip dài thế kja lên youtube nhỉ

programmer_94
07-08-2010, 06:45 PM
làm sao mà nó up đc cái clip dài thế kja lên youtube nhỉ


VIP member
hoặc nộp tiền

o0ozu_mjo0o
07-08-2010, 06:49 PM
làm sao mà nó up đc cái clip dài thế kja lên youtube nhỉ


VIP member
hoặc nộp tiền


thì ra là thế:))

vuaquyen92
07-08-2010, 09:48 PM
làm sao mà nó up đc cái clip dài thế kja lên youtube nhỉ


VIP member
hoặc nộp tiền


Muốn up trên 10p thì cái user phải có số người xem hàng nghìn mỗi clip và clip phải do chính mình làm khi ấy mình xin làm youtube partner
Hoặc mình phải là 1 công ty hay tổ chức lớn đăng kí hẳn hoi mới được

Làm cái ave of 100 phải làm liên tục như erik chứ nghỉ như thế đâu tính =))

titikid91yb
07-08-2010, 09:49 PM
hôm nay off vs taiduc thua nhiều quá, thực ra là thành tích của mình đã giảm đi nhiều so vs 2 tháng trc :((

trung_italy
07-08-2010, 09:51 PM
Muốn up trên 10p thì cái user phải có số người xem hàng nghìn mỗi clip và clip phải do chính mình làm khi ấy mình xin làm youtube partner
Hoặc mình phải là 1 công ty hay tổ chức lớn đăng kí hẳn hoi mới được

Làm cái ave of 100 phải làm liên tục như erik chứ nghỉ như thế đâu tính =))


thực ra hàng nghìn thì chưa đủ anh ạ :))) chắc phải hàng chục hàng trăm nghìn, và quan trọng phải đc các ng` dùng khác subcribe :-?

o0ozu_mjo0o
07-08-2010, 09:56 PM
làm sao mà nó up đc cái clip dài thế kja lên youtube nhỉ


VIP member
hoặc nộp tiền


Muốn up trên 10p thì cái user phải có số người xem hàng nghìn mỗi clip và clip phải do chính mình làm khi ấy mình xin làm youtube partner
Hoặc mình phải là 1 công ty hay tổ chức lớn đăng kí hẳn hoi mới được

Làm cái ave of 100 phải làm liên tục như erik chứ nghỉ như thế đâu tính =))


thế tất cả các clip đều pải có người xem hàg nghìn hay chỉ cần 1 số cái thôi hả anh

p0ywave
07-08-2010, 09:57 PM
Đức dạo này chăm quá nhỉ
100 phát thành tíc ổn định hơn chưa ;)

K ổn định là mình chớp lấy cơ hội luôn ;;) dỡ phải đợi 10 tháng nữa

Rubik_NMN
07-08-2010, 10:21 PM
Làm cái này rất mất thời gian và công sức
Mà làm xong thì tay cũng...gãy:)) :) :))

o0ozu_mjo0o
08-08-2010, 08:16 AM
Chỉ đủ sức làm avg30 thôi
Statistics for 08-08-2010 08:18:59

Cubes Solved: 30/30
Number of Pops: 0
Average: 20.84
Standard Deviation: 2.07
Best Time: 15.34
Worst Time: 23.99
Individual Times:
1. 22.87 U2 B' L' R' B' D2 U' L' R' U2 B' L R' D2 B F' L2 U' R' U R2 F2 L R U'
2. 23.95 B' F' L2 U' B2 L D U L2 R2 D2 U F2 U L B' D2 U L' B F' U2 F2 R2 F2
3. 21.98 L' D2 U' R2 B R' D' F2 L2 B2 F2 D' B' F' D F D' L F2 L2 F R' U' L2 R
4. 20.02 D' U' R2 B F' D U L R2 F2 U R D2 U R B2 F2 D2 L R' B F R' B' F'
5. 20.34 F' D' U' B' F2 R' B D' U L D2 R D U' R2 B2 D B F' D2 R2 D' U L' R2
6. 22.96 U2 F' L2 R F2 U2 B2 R' B2 U L R' B' F' D' U' B' F2 L' R2 B R' D U2 F
7. 22.50 B L2 R' U' F D U2 F2 U' B F U2 B L' R2 D2 F' D U F L' F D2 R' B2
8. 20.62 B L R D' R F R F' D L' B F D U B U2 F' D U' F D' R2 F R F
9. 22.43 D' U2 B F' D2 U2 R2 U2 F2 L2 R2 F D2 B2 L D2 B F L' R F2 L' R U2 L'
10. 20.16 B' R' F' L2 R U2 B' F' U2 B' L' R2 B' F U2 F2 R2 F' D R' D2 U2 R' U2 L'
11. 23.99 F' D' U' B2 D2 F L2 B R' B F U2 L R2 B2 L' B' R2 F D U' R D' B' D'
12. 20.75 D' L R' B2 L R' F' L' U' L' U' B' L' R2 F' R' B2 U' L R B2 F' D U' B2
13. 21.97 F2 D B2 U2 B' F2 R B' F' D' L U' F U F' U B L' D' U' F2 D' L2 B2 F'
14. 21.10 F' D F L D' U2 B2 D2 U R' D L' R' U2 B' D' F2 R2 U R B2 F' U' B' L2
15. 21.13 D' U R2 D U' B' F2 U F2 L2 D' R2 U2 F2 D U L' R' D B F L' R2 U B'
16. 19.93 B' F2 U F' L2 R' B' D U R2 B' D2 U2 L' R' D' U' R2 D' F2 D2 B F' U2 L
17. 15.34 R' B F2 L2 U' B' D' U L2 R F2 D2 R2 D2 U' B F2 R2 D' R2 B2 F D' U2 L
18. 17.60 B2 R U F R B D' B2 R B' F2 L2 R2 D U' B2 F2 R2 B2 F2 L' B2 F D2 B'
19. 22.34 L R F' R' B' U2 L U' L2 R D' R2 B F' D U' L' F2 L R B F R' D U'
20. 23.24 D2 U2 B' L2 R2 B L2 R U' F R2 D' U' L R2 B2 F' D R B2 F2 U L D2 U2
21. 16.60 L' D2 U2 L' U' B F' D' B2 F2 R D' U L D' U B' U R F2 D F U2 F R
22. 22.31 L2 R2 B' F L R' F R B D' U2 F2 L2 R' D B' D U L R B F L2 R' B
23. 18.84 D2 U2 F' D' B L F D' L B' F D' F2 L R' B2 F L' F2 L2 D2 U' B' R' F
24. 23.71 F2 L B D2 R2 B2 U' B2 D U' F2 R' U2 B L' B L' R' D2 B2 F' L D' L R2
25. 20.34 L' R2 F' R' B2 D B2 L' B F2 D2 U' R2 B' R2 D' U' L' R U' B2 L R' U F
26. 18.67 L' D' F' L' B F D2 B' D U' L2 D U L' R' U2 L2 B2 F L' R D' U2 B U2
27. 19.50 D L D U L2 R B F2 U F2 R2 D2 U2 B2 F D' U2 L B2 D' F2 U2 R D' U2
28. 19.55 D' U2 L' R2 D' U' B L R2 B F' D2 U2 L2 B D L' D U' R2 F2 U R2 D U2
29. 20.16 D' B D2 U B F' U L R' U' L F D' U' F' D U L2 R D' U2 F' U' R' F
30. 20.16 D U B2 F' D' U L' R2 F2 R' B' F' U' B2 F2 L' B F' D2 U L R2 F' D2 U'

vuaquyen92
08-08-2010, 09:56 AM
Cố gắng làm 1 phát, 100 phát mà chỉ được nghỉ trong lúc scram quả thật càng về cuối càng đuối#:-S
Statistics for 08-08-2010 10:09:04

Cubes Solved: 100/101
Number of Pops: 0
Average: 14.52
Standard Deviation: 1.56
Best Time: 10.03
Worst Time: 18.08
Individual Times:
1. 14.08 L2 R B' D' U' B' D2 B' F2 D2 U' F L2 F' L R2 D U' R D U2 R2 F2 D2 U'
2. 11.94 D2 U R' B F2 D B' R' F2 R' B F' D' U L' B F D U' R F' L R2 D' B'
3. 11.77 D' R F2 D' R' F2 D' B2 F2 R' D U2 L2 R F2 D2 U2 F' D2 U2 L2 U' L2 R F
4. 15.80 U B' U' L2 F R' U2 L B' F' D' U2 B' R' B2 F2 L' U2 F R D F2 L2 R' F2
5. 14.80 U L' R' B2 F R' B' L2 U2 F' D2 F' U R' U B L' D' B F2 L' D2 L' B2 R'
6. 13.58 B2 F' R2 B' R B' U2 L2 R F' L' U2 B L' R2 D2 U L D' U' B2 F' L' R F
7. 13.88 U R2 B D' U' L' B' F' L2 R' F' U' F' D2 L U2 B' F' D' B2 L' B' F' D U'
8. 13.00 R2 D L F2 D R' U2 L' R2 B F' L' F' U2 R U R D2 L2 B' F R F D' U
9. 13.71 L R D B L2 R' B F2 R' F D2 R D U2 B' F2 U L' B D2 U2 L2 R D B'
10. 13.46 D2 U B2 F U2 R' F2 L' R' D' F' R2 D B2 U2 L F' L2 R B2 R U2 L R2 D
11. 13.86 F2 L' D2 L' D' U2 L2 R F' R' F2 D U B F L2 R2 U2 B' F' R' B' L2 U L'
12. 15.27 D' L R' F' U2 L' R' U2 L' B2 F' L' R2 U L2 U F L2 B U' F L2 D2 U2 L2
13. 13.03 U R B2 F2 L R' D2 B L' R B' F2 L' R' B F D U B' F D L2 R' D U
14. 14.13 D2 U2 R2 B D2 U2 F' U2 F' D' R' D' F2 D' B' F' D U2 B' F2 L D2 F2 D F2
15. 13.96 L' D2 B' F' L B2 F2 D2 U L R2 B D2 R2 D' F D U L R D L' R' B' U
16. 12.88 L D2 B' F2 U B2 R' B F D F D' U B' L' R' B' F' L R2 D' U2 B' F R2
17. 14.30 D2 U2 R2 U R' F' L R2 F2 L2 B' D B F2 R2 D' U' R' D U2 F2 D' U B2 R2
18. 14.03 B' F L' U' R' D2 U2 L' R D' F' L' R2 B2 F' D U' B2 F D' U' B2 U' B' F2
19. 17.88 B2 L' U L2 R2 F U2 F2 D' L' U' R2 B' D2 U F' D2 B2 R2 B2 F2 D' L' R' B
20. 14.34 L R2 B F R2 F L R' B2 L2 R B' F2 L2 R' F' R B2 R D' L2 R' D U' F
21. 15.31 L' B' F' L2 R' U B2 L R' D L' R2 B D2 L R B' F U' B' L' F L2 U F2
22. 15.13 D' U2 B U2 R2 B' R D B2 U' B' D2 U B F2 D U B F' D' U R2 U' R F'
23. 15.21 R2 B2 F' L' U B' F2 D' U' L' R U R2 B U2 B2 F' L B F' L2 B2 F D' U
24. 12.90 D' L U2 L' D U2 B2 R' B2 L' R B2 D' U B' F2 L2 R' U L2 R' U2 B2 U' F2
25. 17.81 R D' U2 R B' F' R' D L' R' F' U' L2 R' B2 F L2 R' B2 F' L2 R D' U2 F'
26. 13.80 D U2 L2 R U2 R2 F R' F2 U' L' B' U L R F' U L D2 L2 U L R2 U2 B
27. 15.88 U' B2 D' U2 L2 R B U F L2 R' D2 U B2 F' L D2 U2 B' D' R2 B2 D U2 R
28. 13.97 L B2 F' L D' U2 F D B2 F2 R B' F' D2 R B2 D2 B F2 L R' B F' R2 F2
29. 14.80 L R D U2 R U2 F L' R' B F D2 U R' D' B' L' F' L R2 U L B2 F L'
30. 15.80 B' D U2 L2 F2 U' B F' U2 L' D U' B F L R D U B2 U L R' D' F2 L
31. 12.59 D B F D U' R' U' R2 F L' R B' F' L2 R2 B F2 L' U' B2 F' R' U' L2 R2
32. 14.27 D2 U2 B2 F' R D U R2 F' L D' L' B' F D' U L2 R B2 F2 L2 R' U L2 D2
33. 15.72 B2 F U' B' F L2 R U' F' D F D' R B2 F' L D2 B F L F L B2 L D2
34. 13.97 B L B U' B D R' B2 F2 D B L U L2 R F L' D R' D F2 R2 U B F
35. 17.38 B' L2 R D' U B' L2 R U R D' U R2 D U' F2 R D' U B2 D2 B' D2 U B'
36. 14.83 B2 F U B' F2 L2 U' L R F U2 L' D U' B F2 D' L' R2 B D2 F L R B
37. 12.90 D2 U R2 F' U F2 U2 B2 U B F D2 U2 R F' R' B' F2 L2 R' F' L R2 F R'
38. 13.50 L' R2 D' U B' L' R B' D' U' B F2 L2 R B' D U B2 F2 L' B2 F2 L D R2
39. 14.78 D B' D U' B2 L2 U2 L' D' R B2 F R' U2 B F2 D' B2 L2 B' L U2 B' F U2
40. 14.86 L' R2 B' F R' D2 U2 B2 R D2 U2 B F' L' R2 D' B F2 R' D2 R' B' D U F'
41. 14.50 L R2 B2 F2 U' B' F' D2 R2 D2 F2 D2 L' R2 U' L' R' B F' U L F' L2 R' F2
42. 15.21 R2 U' B' L' D2 U' L' U' B D R2 U2 R2 B2 R2 D U2 B' D U B' D L2 R' B'
43. 13.88 D' F' U2 B' R2 B2 R B' F D2 L' D' U' L2 D' B2 L2 R' U2 R B D B2 R2 B'
44. 11.78 B D' B' D' L U B' F2 U L' U' B2 F2 D L F' L' B F' L' R2 D2 R2 B' L'
45. 12.75 L R D' U' L' F D2 U L R' B' D' L' D' U2 B' D' U B2 F D' U F2 L2 B
46. 15.44 F2 U' L R U L' B D' L' U2 B' F U2 B' D' B F' D2 F U' B2 F' L' F L2
47. 14.13 B' D' U B' F2 R2 U2 L' R B D2 B R F2 R2 B2 U R2 D' B' F2 D2 R2 B L
48. 14.93 L2 F2 U' F' L2 R2 B F2 D' L R' B' D' U' L D B F U2 B2 D' R B R2 B'
49. 12.75 L F' L' B2 F2 R2 U2 R U' F U' R' B' D2 B' F' R2 F' D2 U2 R D' U B2 R
50. 13.27 D L R F' U2 F U F U F2 L2 D' U' B F' U' R U R' B2 U' L F D' U2
51. 18.08 L2 B' R' B F2 L R' D' U2 B F' R' F2 D L R B R U2 L B' F' D2 L' U
52. 16.90 B2 F' R' F' L2 B L R2 B F L' R' D U' F' L R' B' F L2 R U2 F2 D2 R'
53. 15.19 U B2 F D' L2 R' U B2 F' U2 B2 R2 F2 R' B R' F2 D2 L' R' B' R' B2 F U
54. 13.05 R2 B D F L F L R2 B L2 B F' R' D' L2 R' B D' B F' L R D' U2 F'
55. 14.41 R' U L' R D L' R U' F2 U2 L2 R' F2 L R' D2 U' L2 R2 D2 L2 R B' L' R'
56. 13.28 L2 R' F' D2 B2 F U' B2 F2 D R' F D B2 F2 R B' L F2 R' D2 U2 L2 U2 B
57. 10.03 D' U B' U R' B' F' L2 B' L D2 U2 B2 R2 D2 U' L2 R' D' U2 L' R' B2 L' R2
58. 16.13 L2 R' F' U F L' R B2 F2 R' B2 D U' F' L2 B2 F D' U2 R2 D2 U L2 R' U'
59. 13.44 U2 B F2 R2 B' R2 B F' L' R B2 F' R2 D' U2 B F' L2 B U' F2 L R F2 D2
60. 15.30 D2 U' B' U' L F' R2 D' L2 D U L' F L' R' B L R' F2 L R2 B2 D U2 L'
61. 16.02 D2 B' R' D U F' R F' R' F2 U' R D2 L' R B' F' R2 D R B2 U2 L' R U'
62. 15.53 D U' R2 F U2 F2 D U' F D2 R2 B2 D2 U' B' F' D2 L D' L' R' D2 U F R'
63. 14.90 B2 F' L R' B2 F2 L2 U B2 U2 B2 F R D2 U2 B D' L2 B2 F R U' L' R' F2
64. 16.16 B D L2 U' B2 F2 L F2 D L' B' U L R2 F2 R2 U2 L R' U2 R' D B D' U
65. 12.93 L D2 U' F2 R U L' R B' F2 L D' L2 U2 B2 F U F2 R2 F U B' U L2 D
66. 14.59 L2 U R' B D' U' B F2 U B2 D2 U2 B2 D B' F2 L' R2 D' U' L2 D L2 R U
67. 16.75 U2 B F' L B2 F2 L2 D' L' B D' U2 L R2 F' D' U R D2 U2 R2 U L R' B2
68. 16.30 B2 F D2 B' F L2 R' B' F U' L2 R B' F' U' R' F' U' B L2 R' U' R F R'
69. 15.94 L F2 U2 R' D2 U2 F' U' L' B F' D' U B F2 R D' U R2 D' U' B' L' D' B'
70. 15.16 B' D2 L' R2 D' L' D' U L2 B2 U2 F L2 U2 B' D' L' R D U2 B D' L2 F R
71. 16.77 L' R' F D2 L D' F' D' U' F' U2 B' F R D' B2 R U2 L R2 B F' D' B F
72. 16.05 B F' D' R2 F' D2 U' L' F2 R' D F R' B2 L2 B L U' L2 R' D U2 L' R' B2
73. 14.44 B' U L' F2 D L F' D2 R2 U' F' U2 L' D2 U' R' B2 F' L D2 L2 R' D' U2 B'
74. 13.53 L2 B L D U' B D' B2 U' L' R' D2 U2 B2 L' R F2 R D U F L2 R B2 F2
75. DNF D' U B L D2 B' F D2 L2 R U2 R' U2 L' B' D' B2 R B' D L R2 D2 B2 F2
76. 14.75 B D2 U' L D' B2 R2 D U2 L2 B D' L2 U L2 R' B' U2 R D2 R D2 L R' D'
77. 16.86 U' F' D2 U2 B F' L R' D' U2 B2 F' D' U2 B' F' U' B' F R B2 F2 L' D' L
78. 13.11 R B' F L D' L' F' L R F2 D U' L D2 U' L' R2 D U B R' B' L2 B2 F'
79. 14.46 B F' R2 U2 L' R' B2 F2 U' L B F D F' R2 F2 L R' B2 F2 D2 L' F2 L F
80. 12.88 R B D' U2 L2 R2 B2 R2 F D' U' B F' U' L' R' B F' D2 U R' D2 U2 F2 R2
81. 12.52 D2 B' L R B2 L2 B2 F' R2 B R' F2 D U L' D2 U' B F' R2 F D U F' D'
82. 12.03 R2 U2 F' U2 L R2 B F' D' R B' F' L2 R2 D' L' R' D2 U' R B F' D2 R2 F2
83. 15.61 L R' B R B2 L2 B L2 R B D' U' B' D2 F L D' R U' L D2 B F' U2 L
84. 16.52 D2 U L R D B2 F' D' U2 R B D2 L2 D2 B' D2 U' L' D2 L' R' B F' U R'
85. 15.18 F' L2 R D' U B' L R2 F D R2 B' F' D U L R' B F L' D F R' D' U'
86. 14.63 R' B D2 U2 R U B' U R U2 L' R2 B2 F D' R2 U2 R' D2 U2 R' B2 R2 B2 R2
87. 15.25 L' B2 F2 D' L' R F2 U2 F' L' R' U B2 L B2 D' U2 L2 R2 U2 L' B2 F' R2 U'
88. 14.88 L U2 R2 B2 F2 L2 D' U B D' U2 R2 D' B F' U' L' B' R D' B' F L' R2 U2
89. 12.46 D' B' F R2 F' L' F L2 F' D U F' L2 R' B' F L F' R2 U' F U L R2 F2
90. 12.02 B2 F L' R D U2 L R D' B2 D' U F R F2 U2 L' R' B F D' B2 L' U L
91. 13.91 B2 F2 D' F D U' B F D' U2 B2 F2 U2 B2 F' D' U B L' R B2 F2 D L R'
92. 14.61 D' B U2 R' D2 L' D U B' F L D2 U' L R2 D U' L2 R' U R2 F' L B' F
93. 16.22 R B' F2 U' B L2 R2 B2 F L D U' B F' U2 B2 F L2 B2 U F' D U B L
94. 14.65 F D' B' L' R' F' L2 U F' L' R B F2 D L' R B F2 D' U F' L B2 F2 R2
95. 11.28 D2 L R D U' R' D2 U B L U' B2 R F' U' B' R' F' R2 D B2 F D2 L R2
96. 13.94 D F2 D2 U2 R' D U' F' L R B2 F2 D' F' U R2 B D' U B' F2 D2 U' L' U'
97. 17.34 U' R2 F' R2 B U B' D' U' B F2 R2 D B' F D U B2 F U' R F2 U2 B' F2
98. 16.19 F2 L2 D2 F L' U2 B2 F' L' R F' L B' F U R D' B2 R' B2 F U B R' B
99. 16.88 U R2 D U2 F R F D' U2 F D2 L' U2 R B' L' R' F2 D' U' B D2 R F' D'
100. 12.58 B' F' D2 B L' R' U R D U2 L R2 U' B2 U L2 R' D U2 R' F' L' R2 D F2
101. 16.59 B2 F U B2 F' D2 F' D2 U2 B' F' R' D B' F' R F' D2 R D U L2 D' U B'

drakean
08-08-2010, 05:21 PM
Statistics for 08-08-2010 02:50:37

Cubes Solved: 98/100
Number of Pops: 0
Average: 15.10
Standard Deviation: 1.37
Best Time: 11.22
Worst Time: 17.69
Individual Times:
1. 14.28 R2 B' D U L R' D' L' D' U' R D B' F L' B2 D' U2 F2 D U L F' D' F
2. 15.22 U' B F2 D2 B' F2 D' U F2 L2 R2 D R' U2 B F R' B F2 D2 U B' R B' L
3. 16.16 F' D2 B F D2 F U L2 R' B' F' U' L' R' B L D' U' F' D' F2 U R2 D U2
4. 16.34 R2 B' F' D R F D L D2 U' B D L' U B' U2 B2 F' L2 R2 D' F2 D L' D'
5. 16.84 B F U F L2 R2 U' B F D L B' L2 U2 B' F U2 B F U R' F D' U R2
6. 13.72 B2 F D' L' R2 U' B2 R U2 L F L2 D L2 D2 U L' R2 F' D L' F2 R F' R
7. 15.70 D2 R2 F U B' L F2 D2 U2 F U' F D2 U' F' D B2 D2 U' F D' F2 D U2 B
8. 15.59 B D2 U B2 F L' R F U' B F U' L2 U' L' B2 F R2 D U B D' B2 F L
9. 14.98 L' R' F' D' U R' D U L' R' B' U' F R2 D2 R U' R' U2 B' D F' L2 B' F2
10. 14.66 L' R B2 R' B' F2 R' D U2 R' B' L R D U2 B L D' U2 L' B2 L2 R' D2 U2
11. 15.05 U' B L' D' U' B F R U' L' B2 F R2 D U2 F' R' U F' D2 L D2 U2 L' R2
12. 14.05 B D2 L' U' F L2 R2 F' L2 R' D2 B2 F2 U' F2 R' U' B' R' D B U B' F U'
13. 14.84 R' U F' L R F2 L2 B' F2 D L2 D' U2 F' U L' B2 R2 B' L' R' B' F L2 U2
14. 14.34 L2 F R2 F2 U L2 B2 D L' D2 U L' B2 F2 D U' L' B2 D2 U2 B F L' R2 D
15. 15.22 B' F L2 R B2 R' F' L B U' F' R' B' R B2 F2 R' D2 U2 B2 D' U L2 B' F'
16. 14.33 D U' L2 B2 L' B2 D2 F' L2 R2 F' D2 B2 F U2 R D2 U' B' L D U' L2 D2 R'
17. 13.11 B F D' B2 L R' D' U' L2 R' F' L D2 U F2 L' R D U' B' F' L R2 D U
18. DNF F' D' F2 D2 F L' R B' F R' U2 B D F' U' L D F U' R' F2 L2 F' D2 F'
19. 15.69 U B2 L2 B' U B F2 L2 B F2 R B D2 F R2 D F' L' U2 F2 D2 R2 B' R2 B
20. 14.24 B' D U2 B' R2 U' L' D2 B2 F' U2 B2 F2 L' U R F2 R' U' B' D U2 R B2 F2
21. 15.97 B' L' R2 B' L' B2 F2 L' U' R F2 L' U' L D' U' B F R' F' L R2 B2 F' D'
22. 15.72 R' F2 D2 B2 F2 D U B D U' B L D2 U' F2 L R' U L2 R' D' B' F2 R' B'
23. 14.22 L R D R' D2 L2 R D2 B R D L U2 B2 D2 U2 L R' U2 L2 B R2 B' D R'
24. 14.25 L' U2 F2 R2 D R2 D L2 R U R' B2 F' D2 U' B2 L' B' F L2 R' F2 L2 D2 B
25. DNF D U2 L D2 U B' U' L' R' F2 L D' R2 B' R' D2 L2 B D B2 L' U' B2 F' D
26. 14.59 B2 L R' F' L2 R' F' L2 R' B' L2 R2 U2 L' B' F' R2 D2 U F2 L2 B2 F2 L2 F
27. 16.56 F' L' R B2 F L2 F2 L' U' B2 F R2 D U R' D' U F2 U B' F R' B2 F' D2
28. 15.92 U2 F2 L2 R B' L R2 B2 F2 D L2 R' B F L2 R2 U' L2 F2 D U2 L' R' D L
29. 11.22 F R U B L2 D R2 D R' F' L R F2 L B F2 L B2 L R F2 D' U B' D'
30. 14.86 L2 R' B' D' L2 R2 D U L2 R D U2 F L B2 F' L R2 B R U' F2 L' R2 B'
31. 15.06 D U2 B2 L D U' L' B' F2 D2 U' R2 D' B2 U B' L' B R B2 D' R B' U L'
32. 17.00 D' L D F U' B' F U2 B2 F' D2 L D' L' R' B2 U' R B' F2 D' U F U B'
33. 13.94 F' U2 B F2 D2 L' D2 U' F' R' U2 L2 D' F L2 R2 U2 B' F2 L' R D' U F D'
34. 14.22 F D' U' B F L D B2 F' U B2 L2 B' F2 L2 U2 B2 F U2 R' F2 L D U L
35. 14.28 U2 B2 D R D2 U2 L U R B F2 D F' U L2 B2 F' U' F U' L2 F D2 U2 B2
36. 13.92 B F2 L' R' B2 D U F R' F D' F D' L2 B2 F' R F2 U' L' R F R' U R'
37. 16.72 B F L' R' B' R B F2 D2 L2 R U F' D F R' F L R B F' L U L2 F2
38. 16.17 L' R B F U2 R' B' F2 U B2 F2 U2 R' U' R' B2 D' L R2 D' B' L R' F U2
39. 15.50 U' B' D' L2 R2 D U F' R' F U' R2 U L' R U B' L' D R F' L2 R2 F2 L
40. 15.69 D U B F2 R B' F' R' F2 L B2 D U B' L R2 B2 F' U F L R B2 R2 B
41. 16.02 L' D2 U B D2 F L D2 U R2 D' R D L2 D B' F2 D' F L B' D2 U R D
42. 14.75 B F' D2 U B2 D2 L' B F2 L' D' U B' U2 B' D' U2 L R' U2 L' R' B' L' B
43. 11.41 R' D2 F D B D' U2 R2 D2 U' F L' R2 B2 F' D' U2 B2 L B F2 D2 U' R D'
44. 13.16 L' R2 F2 L2 R2 F2 U2 B' F L' B' R2 D R2 B2 F L2 U2 L' R B F2 L F' L2
45. 17.39 D' U' B2 F' L' R D2 U B2 F D' L D B2 F2 L2 D R2 D U' R' F2 L2 R' U
46. 14.42 D2 U B' D' F' R' F R' D2 U L' D2 U L2 D' R2 B2 F' U2 B' F2 L R2 B2 U2
47. 15.12 R B F L' B F' R B2 R2 D' R D2 U2 R' B F D2 B U L' R2 U' R' B' R'
48. 14.78 B' F' L B' F2 D2 U F' R' D2 B F' D F L2 R2 D2 U' L' R2 F' R D R' D'
49. 15.78 B D U L' R' U' L F L B' F D B F' L2 F D' U' F U2 L2 B' D U R2
50. 16.16 D' B2 L' R' B2 R' B2 F2 D U2 L2 D' B F2 R' D F2 L' B2 F' L U' B' F2 R'
51. 13.55 B F2 R F2 L2 R F' D B' U' B' F' L R B2 U R D2 B2 L U' L' F R2 U'
52. 16.81 F L2 R D2 R2 B D' U2 L' F' D2 L' B' F R F2 L2 R2 U2 B F' D' U' B F
53. 14.50 U' R' B L D' U2 B U2 B F L R' U2 B' F2 D F' L2 D2 L D F' L' D U'
54. 16.17 F' L2 R' B F2 L2 R D2 U' B' F' U2 B R D L' R' F D2 U L R B F U'
55. 17.69 D' U2 L2 R2 D2 U B L B' F' U2 F2 D2 U R' U L' R' U' B2 F D' U2 B' F2
56. 14.34 D2 B2 U2 F D B2 U' B' F2 D U B2 F' L' R D2 B L2 B' L D2 B D U' L
57. 17.12 L U' B D' U2 F L D2 B F2 L2 D2 L' R' B2 F2 R U' R D2 L2 D' L' R' F'
58. 16.06 U2 L R D2 F' L F2 R F L2 F2 L2 R F' L2 D2 U L' D F' L' U' L' F' U2
59. 15.59 D U2 L' D2 B' F' D U2 B U' L' R' B R' B' U2 B2 D L' B D2 U' F2 D' L
60. 14.94 B F D B' F2 U2 B F' D2 U B F U' B2 D' U L R F2 R' U2 B U' F2 D
61. 17.56 D2 B2 L' R D' R U' B' D R' B2 F U2 L B D' L' R' B L2 R' B2 F' D2 U
62. 13.45 L R' B D2 B2 F D2 U' L' B D' R2 F2 L F' D U2 F' R2 D' F2 D L R F2
63. 14.09 R2 D U2 B' D2 U2 F' D' L B F D B2 D2 L D U2 B2 U' F2 D' U2 L2 F R'
64. 15.03 F2 R B2 F2 D2 L' R' U2 F' D2 U L' D2 U2 F2 D2 B' F2 R D' B' L R2 F2 R
65. 15.31 R2 U2 R' B2 F D2 U2 L R' D2 U R2 D2 U' L' R2 D U B' F' U2 R2 B L' B2
66. 15.50 D' L R' D' B D2 R F' L2 R B2 F2 D2 B' R' D B' R2 F' L2 R B' L2 B' L'
67. 14.84 L R' D B2 D2 B2 F2 D2 U L2 D' U2 B F' D' B2 F2 L2 D2 B2 D F D' U2 L2
68. 12.81 L2 D' U' R F' L B L' U2 F' R2 D' L R2 B' L' D L R U' L' R B2 L R
69. 13.94 B F D U L2 F' R' D2 U L2 U F U2 R U2 B F L R B2 R' D2 F' L R2
70. 15.14 F R B2 D B' D L F2 L' R' F2 D' F2 D2 U' L' D B2 F L' F2 L R2 B2 F'
71. 14.75 U L2 B F' R2 D U2 F L' R' F L' R U2 R U' B' F D' U' L2 R' F' D F'
72. 16.62 B D R2 U' B' F L R F2 L' R' B2 D L U B F R U' R B2 L2 B2 R2 B'
73. 16.44 L R D2 U B F D2 U B' F2 R2 D2 U' B2 R' D' U2 L' R' B2 L2 R' D B2 D'
74. 11.56 B' R' B' D U2 L B D2 U2 L' U2 R B U' L2 R' B2 D' U' F' R' F2 L2 R F
75. 17.56 L D' F2 L' D2 B D F L' R' B2 F' D B' R' F' D' U2 F2 D U L R F R2
76. 17.50 B F' R2 F2 R' D U L' D L2 D U2 L2 R U' B2 F2 L' R D' R' B' D F' D2
77. 12.92 L2 B D2 B2 R2 B2 F L D U' F2 R2 D' U' L2 D' U B L2 R' F L2 B2 F R2
78. 14.22 F' L' R2 B F L D' U' R D L2 R' F' U F' R' D U B' F' L D2 R2 B F'
79. 16.17 L' R2 F' L R U L' D2 L R D' L2 U B F L D2 B2 F2 U2 B F L2 R' B2
80. 14.89 R2 F2 L R' B R' D' F D' B2 U' R' D U' F2 U' L2 R2 F D' U F R B U'
81. 17.47 L2 F L' R F2 L R2 B F R2 U' R' B F' D2 B2 R2 B L' R' B' F' L R' B2
82. 16.19 U L2 R2 B F' D' B R2 D' U' L2 R' B' F' D2 U2 L2 D' U2 B2 R2 F' U2 L' R'
83. 15.88 U L2 B F L2 R2 U' B2 L' D U2 B2 D2 B L D B' L' D' R U2 L U B L2
84. 13.56 B' U' R2 D' B2 F2 L2 D2 L2 B R2 D B' F' R' D' B' F2 U' R' F U2 R' U B
85. 15.42 L' F U' B' F U2 L' R2 D B2 F' L' R' D' U2 F2 L R' D2 U B F' D2 L R2
86. 13.41 B' L2 U R B D U' R F' D U F2 D2 U' B' F2 D U B' F' U' R B F2 D
87. 12.97 F L' R2 D2 U' F' L' R D U' R D U B' D U B2 F' L D' U2 F2 L R D'
88. 13.67 D L2 B U B F2 D B2 F' D' U B2 F D' B' F' D' U' B F' L2 B D2 U2 B2
89. 15.70 U2 R2 D2 L' B L B U' B2 D' L F' D U' B F L D' U2 B F D U2 R2 U2
90. 15.97 U2 R' D L R2 D' R U F' D2 U2 L2 R2 D' U R D2 F2 D' U R2 U2 L' R2 D2
91. 15.17 B2 F' L2 R2 D' U L R B2 U2 B U' R2 B' D2 B' D R F' L' D U' F L2 U
92. 12.50 R2 F' D U2 F' L2 B2 F R2 U L R' U2 L2 B2 F' D' U' B2 F L2 R D2 B F
93. 14.22 B' F2 U' B' F R' D U F2 L R' F' D L' R' B2 U L' F' L R' U2 L R2 U2
94. 16.16 R' D B F' U B2 L2 R' B' D' U2 F' D L D' U' R U2 B' L F L2 D' U F
95. 14.84 L R D2 L2 D' L2 R' D2 L2 R' B2 F2 R' B' F2 L2 R' B2 F2 U F' U' L' R' F'
96. 15.44 L' R D' U2 R' B2 L' D U2 L' B2 L' R' D' B2 R F' U' L R2 F' L2 D' L2 F
97. 17.00 F L R' D' L R2 D' L R B F R' D' U' R F2 L' D U F L R' U B' F
98. 16.81 D' U2 R2 B F2 D L D U' B F2 U2 L2 D' B2 D2 B2 F L2 U2 L' D' R2 U2 L'
99. 16.81 D B F D' U B' L' B L U F2 D U2 B' F2 R' B2 D2 U' L' R2 B F2 L D'
100. 14.86 D2 U2 L D2 U2 L2 R B' L F L2 B' R' D U R' D2 L R2 B D' U2 F' L2 R'

Đú phát
chết nhục sau 1 tuần hem động vậy mà....,giờ cầm lại mà a5 lại khát silicon nản vãi #:-S
đoạn cuối với đoạn đâu có vẻ hơi đuối

vam_nnt
08-08-2010, 09:10 PM
Statistics for 08-08-2010 21:14:03

Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 15.30
Standard Deviation: 1.69
Best Time: 10.69
Worst Time: 20.72
Individual Times:
1. 15.67 D' F2 U' L D2 R2 B F D2 L R2 U L2 R' U' L2 F' R B F2 L' R D2 U' B
2. 14.73 L' D2 U' L' D B R2 B' L B2 U2 F L B R' D' B2 L R2 U2 B' F U2 L' U2
3. 14.34 U2 L' R2 U2 B D' U B R' F2 R' B D U2 B' F2 D2 B2 F' L B D U2 B2 F'
4. 16.84 F2 D2 U2 R2 F2 D' B F2 R F' L2 R' U' B' F L R' B' U2 R2 B F' R2 B2 F
5. 11.98 R' B2 F L2 R' D B2 F2 L D B2 F2 U F' U R F' L2 R' U R B2 F D B2
6. 12.33 D U B' D' U' R B2 F2 D L F R' B F2 D2 L R D' U2 B2 R U B' F' D
7. 13.74 F' U2 L' B F R2 D2 U' B' D2 L2 R' D2 U L2 F' L U2 B2 F' L' U' L2 R2 B'
8. 16.52 R B' L' R' D2 B L' D2 U2 B2 F2 R B' D' L2 R2 D' L' U' F' L R' D' U F'
9. 13.75 F2 L2 R U2 F2 R' D F' L2 R2 F R' D' B F L' R F R2 D' U2 B' L' B' F'
10. 13.47 B2 F' L2 R' F R B' F' R F D' L' R' D2 F D2 U L R B' F U' B2 F D2
11. 14.33 F' D R' F D2 U L2 R2 D' U R2 F2 L2 D2 B F' U' B2 L R2 B' U' L2 R' U
12. 15.30 D2 B F2 R U2 B' F L F' L2 B D' F D' B F' D U' L' D U B2 F2 L2 B
13. 14.81 L2 B2 D U2 B2 F2 L2 D' L D2 R' D2 L' B F2 U L2 R D U B2 L B F' L
14. 17.91 L' R B' L B F' L2 R2 B F D U' L' R D2 U2 L2 R' B' D B' F D2 B F'
15. 13.44 L2 D B F L2 R2 B2 F2 R F D' L' R2 D' B R B' F D B' F' L B' F' L2
16. 12.69 F D B' L2 D' L2 D' U B2 F' L R' D U2 R2 U2 R2 U L R B2 F R' D2 U2
17. 12.81 L B' F' R D' U' R2 D B2 F' L2 D2 B' L' D' R U' R D' L2 R2 F2 L B F
18. 12.17 D2 L' R2 B F D B2 F2 D' B2 L' D2 U2 B' F L D2 R' F R B2 F2 D2 L' B2
19. 15.55 D B2 F D' B' F2 L R2 U' L' D B F' R2 U' B U2 R' F2 D' L2 D U2 B2 R
20. 14.88 F L R' B2 F2 D' B F L' R' U B2 L' F D2 B2 L R2 D2 L' D U2 B L' R
21. 16.00 F' D' B' L2 B2 F D U R D2 R2 D U L' U F L' R' U' B U2 R' U R D
22. 18.31 U2 L R F L2 B' U' F' R U' F' L2 R2 B2 F D2 F D B D B2 D2 U2 L R2
23. 14.41 B' F2 L' R D' R' U L' R' D2 B2 U L D2 L' D' L R D2 U' L2 R2 U' R B'
24. 17.36 L2 B F2 L2 D U' L R2 B' R2 F2 D2 L R2 B' D' U' L D' R D' U2 R' D2 U
25. 15.38 U L2 F D L' R D U' L2 R D U L' F' U' R2 F' U2 B D2 U2 L B F D
26. 15.62 D L' R' U' R D2 B2 R B2 F' R2 B2 F R' B D' R' D B2 F2 D L R2 B F'
27. 13.56 R' D U L2 R F' D U B U2 B' D U R U B' R2 B F2 L' D U L D2 U2
28. 15.39 R2 B2 R B' F2 D2 U' L B2 F2 D' U2 L2 D' B' D U' B D2 L2 D U' L2 B' L'
29. 14.14 B2 L' B2 U' R F L' R' U B' L' U B' D2 F' D' F' U R2 B F D U' B D
30. 14.80 D' L2 R' F2 U2 R' F R2 B2 L R2 B2 F U B2 D U' L2 R' B L' B2 R2 D R2
31. 15.00 F' R B2 F D2 U2 L U2 L' B' L R' B D2 U2 R U B F' U B F' L' D2 U2
32. 16.83 D2 B2 F' L R2 U' R2 F2 L' U L R2 B' L' R' B F' D2 R' U R' B' U2 F L
33. 16.06 B' L' D F2 D F2 D U2 B F' U2 B' L R' B2 F L' D2 U' R' D' U' F2 D' U'
34. 16.97 B2 F' U R2 D U' L2 B F' L2 R' F2 R U' B' F' R' U' B L2 D2 U' R D' L2
35. 15.30 R' D' R2 D L F' D' F2 L' D2 U2 B2 L2 F D' U2 B2 F2 L R' B F2 D U L'
36. 16.66 R B2 F2 L2 D F' L D' U B2 F' D U' B F L D' U' B F D F' D' L F
37. 13.94 R' D2 B' F L R F D2 U R' B F D2 B' U' L' R B' F2 L2 R' F' R B F
38. 14.31 L' R' B' F2 D' U2 L' U' B' U F' D2 U' B F' D' L R' D U B2 F D2 B' F
39. 14.31 D U L2 D2 R2 D' U L' F U2 R D2 U2 L2 R' F L R' U2 L R2 D' U' L2 F2
40. 18.39 R2 D2 U2 B2 L D' B F2 R2 U2 B U2 B2 L R2 B' D2 B2 F' L' U L2 R' U2 R2
41. 15.59 L' R' F2 L' D U L R' D B L2 D2 U' L2 R' D' U' B' F2 D' U' L R2 B' U2
42. 15.39 D' L' D R' D' U B D2 U' B2 F2 D' R' U2 B L D2 U B' F2 L' D' U B2 L'
43. 13.05 F D' F2 R2 D' L' R D2 R' U L' R D F2 U L' F' L' B2 L2 D2 L' D' U B'
44. 18.20 F' U F R' D' B' F2 R D2 U L2 F L' D L' U F' R2 D' R' D' U2 F' R2 D
45. 10.69 U' R' F' D' L2 R D U2 R' D B U' B' L R' F D' U' B F2 D L2 B' D2 U2
46. 16.19 B' L2 U B' F2 D2 U2 F2 L' U L R' F2 L R2 B2 F' L' D L B' L2 R' D2 R2
47. 15.50 B2 R2 U L2 U' L2 R B2 F' U2 L' D R U B' F' D' U2 L R' U' B2 D' U B2
48. 15.25 R2 U' L R2 B L B2 D2 F2 D' U F' U2 F' U2 L' R' D B2 L' R' B F L2 R
49. 14.98 L' R' D R2 D L2 D' R D U' B' L U2 L U' B2 R2 B' D U' B' F L B2 L
50. 17.27 F' D' U' L B D' U L' R D' F' R2 U B R' D B' R' D L2 B' F' L' F2 D2
51. 15.44 L2 D2 L' R D L' U F R2 U L F2 D' U F' D' U' L2 R F' U' F2 D2 U2 F2
52. 16.11 L B2 F D U L R2 B' F D2 U' F R F2 U' B F L' R U' L2 B' F' R' F
53. 14.33 D' U2 F2 D F2 U' R B' L2 R2 D2 U' L' B' D2 U' B' U2 L2 D' B' F U2 B2 F
54. 15.16 B2 F2 D' U L' B2 F' D L D U' L B F' L2 R' U' B' D' B F2 L2 R' D' U
55. 12.72 L' R' B' F' D' U2 L2 B F2 L2 B2 R' F2 R F U' F' U2 L2 R' U L B2 D' U
56. 12.44 D2 U' R' D2 U' L' R' B2 F U L2 R2 D U B2 R' B L' D' L' R' B' F2 U2 R2
57. 14.97 B2 F D' L' B F L R B' R F2 L R2 D' U' B' F U R2 D L' R' B L' R'
58. 15.92 D2 U' L2 R2 U L' R2 D' F' D2 B L' U R2 D2 U' B2 F' D L' R2 B2 F' L' R
59. 15.11 D B' F2 U F' L2 F D2 L2 D L2 U' L D R' U2 B' R' B' R' D R' D2 U2 L
60. 16.80 D2 U2 L B' F' L B U2 B2 D U2 B' R B2 U2 B2 U2 R2 U' F' U L R' D U'
61. 14.50 B F' L' D2 R B2 F L2 D F D' B R2 U' B F L' F' L' D L' R D2 U2 R
62. 17.28 F2 L' R2 D' L R2 D' L2 R D2 U B' D' B2 F2 L' D L R F' L2 R2 B' F R
63. 14.00 U R D2 U' L2 R' B2 F D' U L' B F2 D2 U' B2 F U2 B' F2 R2 D L F D'
64. 14.56 U' B' F2 L' R D' U2 B' U' L' R' D U' F' D2 B F2 D' F U' B L D' U F2
65. 16.75 D' U F D' L R2 U2 B' F2 U B' F2 U B' D2 B2 L F2 L' R' B2 F R' B R
66. 17.83 F R2 B2 F D2 U' L R2 B' U2 R' F D2 U' R2 F2 D' L2 U2 L U B2 L' R2 B2
67. 14.67 D2 R' B' F U L F' D2 L2 R' B F R D2 U L R2 D L' D U B F2 L2 R2
68. 14.44 R2 D' U B' L2 D' R' B D L2 R' F' D B L2 B F D U F D U F L' F
69. 15.66 F U' L' R2 B' R U2 B2 F' D' L F R' B' F' D' L R2 D' U2 F D' U F R2
70. 15.50 B2 F L R D' L2 D' U2 L2 R2 B2 D' L' D' U2 B2 F' D2 U2 B' F2 U2 L' D' U
71. 14.48 L' R' D' U' L R D' B' U2 B D' F2 D U' B2 F' L2 B F L2 R2 D B2 F2 U2
72. 17.44 D2 U' L R B D2 F2 U2 R' B' F2 D' R' D B' F2 D' U2 L2 D2 U' L' R2 B' R'
73. 13.80 R' D2 U' F L' F R' D2 U B2 L U2 F2 L B F2 D U B2 F L D U' L' R
74. 16.62 R2 B D' F' R2 D2 U2 L' D U2 B2 F2 R U2 B' F L2 F2 U F' U' F L2 R F
75. 14.61 L' D' U L2 B R U F D' L2 R2 D2 F2 L' R' U' B2 F' D2 U2 B' F' R' U L'
76. 14.30 D' R' U F' D2 U F' D2 U' B D R B L2 R' B D U2 B2 F2 D L R2 D2 U2
77. 15.72 F2 R B F R B R2 D2 B' U2 B U R' B L2 B2 F' D2 U' L2 D' U F L2 R
78. 18.06 U' L' R B' F R' D2 L' R2 D' U2 L R U' R F D2 F R2 B2 D F R' B2 F
79. 15.56 R2 D2 U L U2 B2 R2 B' F2 D2 L R' U B' D' F' L R' B2 D2 R' F' R' U2 F
80. 17.05 L2 R' F2 L2 R U2 B F' R2 F U F L' B' U' B D2 U2 L' R B2 F' U2 L2 R'
81. 20.72 L2 B' D2 R' D L' B' R' D U' L' R D' B F2 L' F' D B F' L R' F' L2 R'
82. 12.42 F U2 F2 U' F D U R2 F' D L2 R' D' B F' U2 F L R U2 R2 F' U' L' R
83. 15.27 R2 D2 F2 D B' D U' L2 R F D' U2 F2 D' L F R2 B F2 D2 U R' U' B' F
84. 14.88 B' F2 D B' F D2 R2 D' L2 D' U2 F L' B F2 L' D' U' B' F' L' R' D U' R2
85. 14.67 R' D2 F' L' D U L B F U L2 F2 L2 F2 L2 R2 D U2 B2 U R' U' L' B U
86. 16.14 F D2 L' B2 F' D2 B' D U L' R U' B2 F2 L2 R D' U2 L2 F L' R' U L R'
87. 15.92 L F2 D L D U' R2 U2 L' B2 D2 U' L' R D' U B' F R D2 B F L' R D2
88. 17.48 B2 F' U R' D B2 R' D' U L' R' B L2 B2 F' U L' U2 B2 F R2 B U L2 R2
89. 16.62 B2 F' R D2 F2 D2 R2 B F U2 L F R' B D2 U' L U2 B' D U2 F2 D2 L' D
90. 15.14 U2 L' R' F' U' L' R B' L' F' L2 R' B' L D B2 D2 B' F2 U' L2 R' F' R F2
91. 14.77 L' D2 L2 D U' F' L2 U F' L D2 F2 R2 F2 L2 R2 B' F' U B2 F' D U R2 U
92. 17.12 B' L R2 U L' R B2 F' D U F2 D' B2 R D' U L D U' F L B F D2 U'
93. 12.91 D' U' B U2 L' R D F' L R' U' R' F' L' D' B U2 B' D' U F2 L2 U L B
94. 19.81 B' L R' D' U R2 D U' R B D R' B' D2 L' R2 F L' B' R2 D' L2 D' U' F'
95. 13.92 B D U' B F U B' F D U2 L' R B' F' L2 R' U R F2 L2 F L2 U F' D
96. 15.81 D2 B2 F L' R D2 U B R' U2 L' R2 F D R' B F U' F' L' R' F2 D2 U' F
97. 14.45 D U2 F2 L2 B' R2 D B' F U B' D R' B D2 U2 L B' L' R B2 R' F U2 B'
98. 15.25 L' R2 B R D B' D2 R B' U2 F2 R2 B U' B2 D' L' F R' D U' B F L2 R2
99. 16.70 D2 B U L R2 B' U B2 F' R' B' F' U' B F2 R2 F R U2 B2 U L' F D2 B2
100. 15.84 L2 D2 B2 F L F2 L2 R D' B L2 R2 D L' R2 B' F2 R' D L R D F D' F

vipxu_a7
09-08-2010, 01:23 PM
Mấy anh trâu bò thiệt đó :-<
Làm n thế mà thành tích cứ đều đều >-)

atvhcm456
14-08-2010, 08:27 AM
mọi người làm mình nhớ tới hôm mình làm cái avg 300 quá ngồi từ 7h tới 1h trưa mới xong từ sub 35 thành sub 30 luôn =))

detucuatazaca97
18-08-2010, 12:21 AM
đây là ave 100 của em
http://cA3.upanh.com/11.852.16057856.PVC0/aveof100.bmp
p/s: chẳng là gì nhưng phụ thuộc vào độ kiên trì của em đó:X
đã fix ảnh :D

ir0nm0nkey01
26-08-2010, 12:58 PM
Nó dùng rubik j vậy mấy a?
Too short nè.....

thanhtruc96
27-08-2010, 05:27 PM
http://cA7.upanh.com/12.366.16597559.KUX0/untitled.bmp
avg of 100 của mình :D

viet_brother
29-08-2010, 05:49 PM
Statistics for 08-29-2010 08:25:58

Cubes Solved: 100/101
Number of Pops: 0
Average: 21.02
Standard Deviation: 2.71
Best Time: 15.25
Worst Time: 27.45
Individual Times:
1. 22.17 U2 R' F2 L D' B2 F' L2 B U2 R' F' D2 U2 B' U' B2 L' U2 R2
2. 23.34 D' B' F' L' R' F R' F D2 L' U2 L' B2 F' D' B' F2 R D U2
3. 19.69 L2 R' D' L R' U2 B D' U2 L R D2 U R D2 U L2 R D' F'
4. 26.22 D' U' B2 F L2 D' U2 B L R' F2 U' F2 D' F2 L2 R D' U' F2
5. 21.24 B' F' L2 B' F D B F2 D2 L2 R2 B F2 D U' B' U L2 F2 L
6. 19.98 L' R B2 F R' B U' R2 D L2 R2 B2 L' R D2 L' B2 L' R B
7. 23.95 B F2 L2 B2 L R F D U L2 B' F' R2 B2 F' D' L D U2 R
8. 16.50 F' U B2 D L2 R' B2 F' L2 R B2 U' B F2 D U' L' R2 F2 R2
9. 19.28 B2 F2 D' U2 B D2 L R' F' L2 D R2 F L F D U B2 F2 L'
10. 22.95 D' B R2 U' F2 L2 B' U' R2 D' F2 U B2 F' R' F2 L B F' R2
11. 20.84 B' L B U' R2 F L D' U2 L' R' D' B F' L' B F2 U2 L2 B'
12. 23.97 L' R F2 D2 U' R D2 U' F D F' U' B2 F' D2 L' R2 D2 L F'
13. 20.22 D2 U2 F R2 D' U B F L' R' D U2 L U F' L' F D' L' R2
14. 20.05 B' D2 U B D2 B F2 U L2 R2 B' D' B2 L2 B' U2 F D2 B' L'
15. 17.45 R2 D' U2 L2 R' D2 U2 L' R' D' U' L B F R2 B2 D B U' R'
16. 17.31 D2 U' L2 B2 F R' D' B' L' F' U R D2 U B L2 F2 U2 L2 R
17. 18.12 B' F2 D B2 F U2 L2 D' F2 L2 D2 B F2 U' B L R' U2 L' B
18. 18.89 D' L R B F2 D2 F' L' U' B2 U2 B2 F L2 B F2 U' F2 R U2
19. 23.44 L' B' F2 D2 U2 L2 R2 B L F U' R' B' L D B' D2 B F' D'
20. 21.11 B2 L F2 L2 U' B' F D R2 D' U2 L2 B' L2 D U' F L2 D' U
21. 19.28 F D2 U B2 F' L2 R' B2 F' D F R2 B2 F2 D2 L2 R' B2 F U'
22. 17.08 L' B L' B2 F2 R U L' U' B' L' D' U F2 U' F' L2 R2 U' B'
23. 21.70 B' F2 U2 L R2 B F L R' U' F R D B2 L' D U2 L2 R2 D'
24. 18.62 L D2 L' B' F R' F2 R2 B' F L R' F2 D' R' B' U' R B2 D2
25. 23.26 U B F D2 L R' U' L' F U2 F L2 B' F L2 R' B2 F' L B2
26. 17.88 D L2 R F2 L B' R' U' B2 L' U R2 U2 L R U' R' B' L2 R2
27. 20.98 L2 R' D' U' B2 R' D U' B' D2 U' L2 R B U B' F2 L R' F
28. 19.50 B F U B F U2 L' D2 U' L2 B D' F2 R B' F R2 B F2 D
29. 19.17 D B' U B2 F D' L2 R B' L' R' B' F2 D U' F2 L' R B2 F
30. 18.33 U' B2 L2 R' U' B' L2 R2 B' F D' L' R' F U' B' D' F R2 B'
31. 19.39 B' F L R' B2 F' L2 D U' L2 R B2 F2 L' R2 B2 F' L F2 L2
32. 19.14 B2 U' B2 L' R B' F' U B' F2 R' B R' B F L2 R U' L2 D'
33. 18.12 D' U2 L' D' U2 R B F' D R B' F U2 L' D' U' L2 R F D'
34. DNF F2 L' R2 D2 L2 R F D' U' F2 D2 U' B' D' U2 B' L U' R2 B'
35. 19.39 U' L2 R' B' R F L' R D U2 R2 D L2 B2 F D2 R2 D U2 R
36. 20.98 R B' R F D' U2 B2 F2 L2 D2 U2 L' R2 F R U' L' R2 D2 U'
37. 26.11 L2 R2 F' D2 L D' U2 L' B U L2 R F2 D F U L' B' F R
38. 19.64 F U' F' R2 D' L' R F D2 L' R' D2 L' R D U2 L R F2 D2
39. 17.28 B U F L' B' L R2 F' U2 L' R' B2 U B L' R U2 L2 R' D'
40. 20.03 B F L2 R2 F2 D2 L2 R F L' R' D U' L D B L2 R D' F
41. 18.20 B' U2 B' F U2 B2 D B' F2 L2 R2 B F D2 R2 B' D U2 B' F2
42. 23.44 D2 L2 F' U F R U' R' D2 L' B L2 U' B' L' R' D2 U2 B' U2
43. 20.03 L' U B2 F' L R' U R2 B2 F2 R F' R' D' B F' D' U' L D'
44. 21.06 B' F' L U' L R' D2 U2 B2 F' D2 L R2 B' F D U' L2 U2 L'
45. 18.69 L' R2 D2 L' R D' U' L2 R2 F2 R' D U2 L' B' F2 U B2 F2 L'
46. 24.36 B' D' U R' B2 D2 U' F2 U B U2 L2 B' L2 D B F L' D2 R'
47. 23.22 B U' F' D L' D U L2 R' B F U2 F2 U B' F' R' D2 B L2
48. 25.64 F L R' F2 L2 R U' L B' D2 U2 L' R U2 L D U' F2 L' R2
49. 23.20 U R2 U' F' U' R' B2 F D2 L F2 R2 D2 U2 F R D B2 F R'
50. 20.72 U2 L' D2 F L' B2 F2 D' B2 F' L2 R B F L D2 U F' R' B
51. 19.09 L' R2 B F R2 B L2 R2 U' B2 F L' F' L' B R2 D U2 F2 L2
52. 20.50 D U2 B' F2 L U2 B2 L' B D U L2 R U' B L' B' R2 D' U
53. 21.61 B' F' D2 U2 L' R' D' B U2 F2 D L R2 D F2 L' R' U B2 D'
54. 19.48 B2 L2 R2 B F2 U2 F2 L2 R' D' U L2 D2 U B D' F2 L R' B
55. 17.58 U L' R U B2 D' U' L' D2 U F U' L' R2 U2 L2 R F2 U' R'
56. 20.17 B F D' L' R2 U' L F D U' R2 U' L2 B F D U' L' R2 B2
57. 20.05 B F' R B' U' L' R D' U B' F2 L D U2 F2 R2 F2 L' B D
58. 20.81 L B2 F U2 B' F D U2 B2 D U2 B' U2 R2 U2 R' F' L2 R2 D
59. 22.05 U R B' D' B F2 U R2 F L D' B' R' B2 F' D' U B' L2 U
60. 20.77 U' L2 D U' L' F2 D2 U2 B' L2 R D' R D' L R B F2 R U'
61. 22.73 B' R F2 U L2 R B2 F2 D2 F R2 B F U' R2 B' F U2 B' F
62. 22.27 R B F2 D2 U F2 L' D' L F2 U' B F L2 R' F2 D2 L R U
63. 23.08 D' U' B' F U R' B F D' B' F' R2 B2 D' B2 D2 L R' F2 R'
64. 21.34 D2 U' L B D U' L R2 B2 L2 R D2 U' F2 L2 R' B2 L R' F2
65. 21.95 D2 B2 F' R2 D2 R' F' L' U2 B' D L R B F2 L R D2 U F'
66. 26.74 L R D2 L R' D U' F L2 B U' B2 L' R' B F2 L2 R2 U F2
67. 21.66 D' U2 L2 R' D2 L2 F' L2 R2 B F L2 R2 B' F L D U2 B F
68. 19.72 F D' L' R2 B D' U L2 D' R2 F' L' F D2 L2 R2 D' F' D B'
69. 21.95 U' B D' U2 F D R2 B F2 L2 F2 U2 R' D B' U' B' D' B F2
70. 20.52 B2 D' B L' R2 D U2 L R D' F R B' F L' R2 U B' F2 D'
71. 24.23 U' L2 R B D U' B D' U2 B' F' R' B2 F2 L R2 D U B2 L
72. 18.20 R D2 U' L2 D2 R2 U F2 D' L' B U L' D2 U' B' F' R2 U F2
73. 25.31 B F D2 L2 R2 B' F2 U R B' F' R F D2 U2 R' D2 F2 L R2
74. 18.66 U B F R2 F' D U R D2 F L R' F2 L' R2 B L R B F'
75. 20.95 D2 F' L2 R F' R B' F L' R2 F L' B' L2 F' D U2 B2 F2 U2
76. 16.86 U R' D' U2 R2 U2 F' U2 B' U2 L2 R2 B F U R' B' F' R2 U2
77. 27.45 B2 D' B D2 U L F U2 L' D' U' B' F' L R' U F' L U2 R2
78. 16.91 D' L2 R B L2 U2 F' R' D2 U L U L2 B L' R B2 F2 R F
79. 25.89 F U R2 D2 F' D' U2 L' R U2 L' R' F D' U R' F2 L2 F2 D'
80. 21.98 D R2 D' U2 B2 F' D' B' F' D' F D U L R U' L U' B' F
81. 26.41 L2 R D U L2 R' B2 L F U L' D' U2 B' R2 F D' B2 F' R
82. 19.27 B2 F' R2 D' U R' D2 R D L R2 D2 B2 D U' L B F2 L' D2
83. 18.69 U' L' D B' F2 R D' B2 U' L R U2 R2 U2 R2 D U' R' U2 F2
84. 27.19 D U' F2 L' U B' F2 U F D' U2 L' B D' U2 L2 R B' D L
85. 18.36 D L R2 B2 F' L R D' L D F2 L2 D U' R2 D F2 R' F' D
86. 19.89 B2 R B' D2 U2 F L' B2 F2 U' B2 F2 R2 D L F L R2 D2 U2
87. 22.66+ U L' F2 L' R B F R D' U B2 F2 L' B U F D' U2 R2 U
88. 20.33 R D L' U2 L R' B' L2 D2 U' B D2 U2 B' D' B F' U L U
89. 24.59 L' B F' D2 L' R' B' L2 R2 U2 R2 B2 F L' F R B' L F' D
90. 21.22 D U2 F' U R' F2 D2 L U2 L F' L U' B' F D' L R' B' F2
91. 15.86 U2 L2 R2 F' L' F' R' D' U2 B L' R' D B' F' R D U' L R2
92. 26.44 L' R F' D R2 B2 D B F D L2 D2 U2 B2 L R U2 F R' F2
93. 25.48 F' L2 D' U' L' F' L' B L' R B2 U B' F2 L' R D R' B' L
94. 19.09 F' D2 U L' D' U L' R2 D' B2 L2 R2 U L' D' U L2 U R D2
95. 19.74 F2 D' L' D' L R F2 L' R' D U' B F2 D' B' F2 R2 B' F U2
96. 22.75 D L' B F' L' B2 F2 R D F R2 D' L2 R' B' F2 D U2 R' F
97. 21.75 D2 B' F D2 L2 R D U2 B' F L2 R' U F' L' D U2 F' D' L'
98. 20.88 U2 B' R2 U2 R U' B2 U L2 F' D U F2 R2 U2 F' L2 R B' L
99. 23.03 R2 B' F2 U' R2 B L' R' U2 L D' L' R2 U B R2 D2 B2 F2 U'
100. 21.14 B F' R F2 U R2 B F' D' R' F' D L B' F U2 F' L' D2 U
101. 15.25 L R2 B2 F2 L' B' F2 L2 R' D U2 B2 D' U2 R' D B2 U2 F2 R'

làm cái này mệt quá :|

tranmynhquan1991
02-09-2010, 01:46 AM
Statistics for 09-02-2010 01:54:20

Cubes Solved: 99/100
Number of Pops: 0
Average: 18.11
Standard Deviation: 2.13
Best Time: 12.83
Worst Time: 23.64
Individual Times:
1. 19.55 B L' D' F2 L2 B D B' L2 D2 R2 D2 B2 R D U2 R' D' U B' F2 U' B D R2
2. 18.75 D2 U2 R2 B L R D2 B F R' B' F' R2 F' D B F2 L' B U L2 B F' L D
3. 16.83 U2 F D2 U' F2 L B F L' R' B2 R B L' B D U2 F U' L' B' D2 U B' F2
4. 17.48 B F2 L' R2 U2 F2 D2 F' D' U F D B2 F R' D2 U B D2 U F' L' R2 B F
5. 19.56 R' B2 L' R D2 R D' B2 R' B2 F2 D R2 D F2 D2 U2 L2 R2 B2 R D' R B2 F
6. 18.24 D2 U2 L F2 L R2 B F D L2 D' L D' R B' F L' R' U R B F2 L D' U'
7. 17.03 U2 B2 D L' R' U' L B F2 D2 U B' L2 R' D' L B2 F2 R' D' U2 F' U2 R F
8. 18.31 D B' F' L R2 B2 L D B U' R2 D' L2 R2 B2 L2 R2 U F' U R F R' D' U2
9. 18.59 B' F2 U' L R U2 F2 D R2 U B2 F' D2 U' B2 R F L' D2 F R F R' B' F
10. 16.52 F D2 U B2 U2 L' U B2 F L' B2 R' B' F2 L R2 D' U' B U2 F2 L D' F D
11. 19.61 B2 F' L2 R' D2 B F D' L' D U2 B2 L' B' D B2 D' U2 F' D2 U' L' R' B L'
12. 19.89 D' U B F L2 R D L D2 B' F2 D2 U' B L U2 L2 F U2 L R' B2 L' R2 U'
13. 22.05 B2 D U2 L2 R2 F' U' L' R' B2 D2 U B R U L' R2 U2 F2 D2 B2 D' U R B2
14. 19.17 L R' B' F' L' F' U2 B2 F L2 F2 R2 B L2 F2 L' R2 D L' R B2 L2 R' D U'
15. 18.27 L2 B' F D' B F' L D2 U' B F U2 L' R F2 R D' U2 B D L' R F L' R
16. 19.75 B2 D R' D' U2 L F2 L D2 B' F' L B' D2 U' L' B2 D2 U B2 F2 D2 U L' R2
17. 16.19 D' U' R U' B' D2 R2 D' F2 U L R U2 L' D' U2 L' R' D U2 B U B' F D
18. 14.94 F R2 D' B2 L R' B2 L B' L2 R' D U' L R' B F' L2 D2 U' B2 L2 R2 D U
19. 20.31 L2 R B2 F R D L D' F' U L' R B F2 D' L' D' L' D2 U2 L2 R D2 F2 U
20. 18.45 D B D U L B2 F2 R D2 B2 D U L F R2 B D' U' B2 F2 L R' B F D
21. 17.89 B U2 B' F2 R U' B' L' D' U2 F' D L R2 B R U B F' R D F R' B F2
22. 15.20 R2 D2 R' F' L2 D' F2 D U L U B2 D2 U' B' F' L U L' U2 L B F L' U'
23. 21.94 F2 R F L2 B2 F2 R2 D' L2 D B' D R2 B2 R D B' F2 L' U' F2 L B' R F'
24. 16.02 R D L2 R2 D2 U F' D' U' B F D L D2 R B F' R' U R2 B R2 B F2 D
25. 19.09 F L2 U F2 D' U' F' D' L' D U B' F' D2 U L' R D' B' L2 R B2 F2 D2 U
26. 20.45 B2 F D' U' F2 R' D2 U B F' L B D R' B' L F' D2 U B F D U' B2 L
27. 17.41 R' U B L R2 B L' B F' D U L D2 U B R2 D2 U B2 F' U' F2 D2 B' U
28. 19.09 R B2 F' R' B D B2 F' L R F2 L' D2 L B R' D' B2 F' L2 R' U B' R2 U2
29. 12.83 R' D' L2 R2 U R2 B U' B' U2 L' R B2 L R2 B L' B' F L2 R D R B2 L
30. 16.30 U B2 F2 L' R' D' U2 B' F2 R2 F R D2 F L' D' B2 F D2 F R' D U' B' F2
31. 17.42 D2 L2 D' U2 L R' D' B2 F' L B' L' F' D2 U2 F D' B' D2 U F L2 R' D' L
32. 17.17 U L' D' U B F' D B' F L' R2 D U' L' B F' D2 L2 U' L B D R F L'
33. 20.19 R2 F U' F2 L U L2 R' F' R2 U F L' R F' D' F' L' F L' F' L' R2 D' R2
34. 17.03 B2 F L' D2 B F R2 U L' B L U' B2 D' U F R B2 F L' R' F2 D2 U' L2
35. 18.12 B F D2 U R2 D2 B' F' L' R B L B F2 D2 L' R' U B' D' L' D B' D U
36. 14.94 F2 L' R' U2 B2 F2 L B2 D U' L2 R2 D2 U' B F' R2 D' B R' U B' R' U2 R2
37. 16.42 B' F' D' U2 R2 U2 B2 L' B' U L' R' B F2 U' L R2 D U R D2 R F' L R'
38. 18.39 D2 L' B2 D' U2 B' D' U R' D' U2 F' R' B' L D U2 B' F L' B' U' F' U2 F2
39. 20.41 R' B2 F' U' F2 U' B2 F R' F L2 B L D' L R' B2 L R2 D2 R2 D' U' R' B2
40. 18.69 B F2 U' R B' D U2 B' U B' U2 R' D U B' L2 R2 U F' L F' L' R B' F2
41. 19.59 R F2 R' D F U' B F R2 D2 L U L2 R' U' L' R B2 U2 L2 R2 B2 D U' R
42. 17.41 B D' U2 L D R' F2 D' L' R2 D2 U' R' F2 R2 F2 L2 R' F L B2 F' D' L' D'
43. 16.14 D L R D B U' B2 F D2 U B' L2 R D L D U' B2 L R' B F L2 R' U2
44. 16.77 L R' D' B F2 U L2 R D2 U R' B R' D' U2 B F' L D U' F R2 F' D' U2
45. 20.31 R D L R2 F' D' B' D2 R' D' B F2 L2 U2 R B2 F L2 R2 B2 R2 D2 L' F D2
46. 18.89 U' R F2 D' U2 R' D2 U F L2 R2 B2 D' U2 L2 B R2 U L D L2 F2 R' B' L'
47. 14.00 B' F' D2 U2 F U' R' U2 L2 U L2 R' F' R' B L' U L' R D' F2 U' F D2 U'
48. 13.64 D' U' B' D' U L' D' U2 B2 F' U L' R U F2 D2 U B2 F' L R F2 L' R' D2
49. 16.80 B' U2 B F L' F' D2 L' R' F' D2 U2 F2 R D L' R2 D' R2 U B F2 U2 B2 R
50. 18.72 B2 D2 B R F L R' U' B D B L2 R' D' U2 L2 U' L2 D' F L2 R D' B' F2
51. 16.55 D L2 R B2 L U' L2 F D' U2 L' B' F' D' U2 L2 D2 R B' F' D2 F2 U2 B' F
52. 18.52 U2 B' U R' F R' F2 U F' L' D2 U F' L2 R' U L' R' B2 L2 R' F' D2 L2 R'
53. 18.97 B' L D' U2 L R B' L' U2 F D U L2 B F U R' D' U2 L R2 F L' R' U2
54. 18.81 B' R2 B2 D2 U2 B D2 U' R' B R' D2 F2 D L B' F2 L' R B2 F L2 R' D F'
55. 22.95 D U2 L2 U2 B L2 D' U L R D' U' B L R D L D U L' D2 U L2 R U'
56. 16.66 R' B2 D2 B2 F2 U' B2 R B' F R' U' B L R2 D' U2 F U' B R U2 B F' D2
57. 15.27 L' R2 B2 F L' B' F R' U' F' L B F' U L2 R' D L B2 F' D' U2 F L2 R2
58. 15.08 D' L2 R2 D' F2 L' D2 L' R' D2 R2 B2 F U' B F U B2 F D B F' R' U' B
59. 20.20 D' U2 F2 D2 L' B L2 U' L2 B D2 U F D2 L2 R2 B2 R' B2 L2 R' B R' F' R
60. 17.30 U B' F2 D2 F D B' U2 B F D2 B F' R2 B2 F2 L' R2 B' L D U' L' R' D'
61. 17.55 D' R2 U2 L2 D B2 F' L D U2 F2 D U' L R B D U' F2 D' B' R' B' U' R'
62. 19.64 D' U2 L2 F2 D2 U R' U B' F2 U F2 D U' L' R2 D L R2 B L R2 F U2 F2
63. 19.38 R D2 L B F2 D U2 B2 F' D B2 F L' R B D2 U' B2 R' F2 U L2 U' B2 F
64. 18.09 B F L' R D' U R2 B' L2 D L2 R2 B' R' F2 L' R' B F' D' U B U B D
65. 16.38 U R B2 F U2 L' R D' U B' F2 L D' U F2 R' D2 R' B' F2 D U' B' D L'
66. 16.52 R2 B' F' U' B' U2 R D U B2 F' U' F2 L' F' L' F' L2 D' U2 R' B F' D F'
67. 19.91 B' D' U L2 R D2 U R' B F2 U' L2 B2 F' D U' B L2 D' U' B' F' R2 D2 U'
68. 16.53 D' L2 R U' R' B F' U2 F D B R B' D' U F' U2 B D' B D U R D' B'
69. 20.78 D2 U2 B2 D2 F' L D U B F2 D L2 R' B' D' B2 D2 L2 R2 D2 L' R' D F L
70. 16.34 D' L' R' B2 F2 R' D2 B R2 U2 F U L2 D' U B2 F' D' U' B L R2 F2 U L'
71. 17.09 D U2 F L2 R B' F' R2 D B2 F L' R F2 R' B R B D2 U2 B L' F2 D2 B2
72. 17.67 D2 B' F' D2 L2 R2 B2 F2 R F2 L D2 B F2 D' R' B2 F2 U' R' U2 R F R2 B2
73. 17.02 L2 R B' F2 U2 L' R2 B F' U F D R' U B' U2 B2 F R B' D L2 R D' R2
74. 15.48 R D' U B L F L R2 B F' U L2 R2 D R' U' F2 R U L2 B2 U B2 D U2
75. 17.52 R U' L' B2 F L2 D2 B2 F2 D' U2 L2 B2 R' B2 L' D U' F' U R' F R2 B' F2
76. 16.53 U B F' D' U' R U' R2 B F' D2 U2 R' D2 U' R2 D2 B' R' B U2 L' D U R'
77. 20.83 B F' U2 L D' R2 F' R' B2 F' L' B F2 L2 R B' F' D U2 B D' R F2 D' U2
78. 19.20 B2 F2 R' B2 U2 B2 F2 U' R2 D' U R F2 L' R' D2 U2 R' B2 F' U B R' D' U'
79. 17.28 L' R2 D' U2 B' F' R2 D2 F2 L U2 B' L' R' U' R2 D2 U' L' B' L2 R F L' F2
80. 19.05 B2 F D2 U B F2 R U B' D' R' D' L R B2 F D' U' L B F U2 L2 B' F2
81. 17.50 R2 B F2 L R D' R2 D U L2 D B' F U' R U' L' D2 U' B2 F U B2 F' U2
82. 18.36 D' U2 B D L R2 B2 F R' B2 F L' B R D' U B' L D L R2 D2 U' L' U'
83. 19.42 R2 B F2 L' B2 F D' U L' D2 R U' F' L R' B D2 U' F' U B' L2 U R2 D2
84. 13.06 U2 B' L2 R F' U B' U2 R U2 B' F' L R' B2 L2 R B2 F R2 B' F2 L R' D'
85. 18.70 B2 D' U2 R' U2 B' R B' D B' F U L B2 L2 B' F' U' R F2 U' B' F2 L' U2
86. 19.94 L2 R2 D' U2 F' L D' U2 L2 B2 U2 B' U2 R' B' D2 U B' L2 F2 L' R2 D L R
87. 15.88 D L' F2 L2 U L' B2 F2 L R U L' R B' F' D2 B' F' R2 U L2 R D' F D
88. 21.66 L2 R' B D2 F2 D R2 D U L2 B D2 U R' B D2 U L' B F2 L2 F2 L2 R2 U
89. 17.98 B F D U L' R B' F D L B F D2 U' F' L2 U B D' U2 F' U2 L' R2 U
90. DNF R2 D U R' D2 U' L' R' U' B2 F2 L2 R F L U' B' F' R2 B' F2 D U2 L2 D'
91. 16.27 B L' D' B2 L2 F' L2 B2 F2 D2 L' R U' F2 D2 L2 R B F D U' L' R' U F'
92. 17.67 D2 U2 L2 R2 D R' U' B2 L' B' R D2 R F D2 B' U2 L' B' D2 U2 B' L' B2 L2
93. 23.64 L2 R2 D B2 F' U2 R' D' B F2 L' R' B' D2 R B R D2 U2 R2 B' F' U' L R
94. 21.73 F U R B' U2 F2 D2 B2 F' D' U2 L' U2 B2 D' U B' D U' L' D L' R2 D2 B2
95. 18.81 R2 D U2 L' R' F2 L2 R U' L R' D' L2 R B' F' R2 B D' B2 U2 L' F U2 B2
96. 21.86 R2 D2 L' B2 F2 L' R' U B' L2 R2 U' L2 D U2 L' U' F' R D2 B' F2 L2 B2 F2
97. 16.02 L2 R' D' U' L B2 L' F2 R' U L' D U' R2 B' D' R U R' F D2 U2 R B' R
98. 15.17 D U2 B D U R2 F2 L' R' D' F2 D' U2 B L2 D R2 B' L' D2 U' L2 R B2 R2
99. 22.12 L2 R2 D2 U F L R' B F2 D L2 D' U2 L2 R2 D2 L R' F2 D' R B L B2 R'
100. 21.36 L2 F L R' B2 U2 L D' L2 B' F L' D2 U F2 D2 L' R2 F D2 F' R B2 R U2


đoạn cuối đuối quá , ko đã sub 18 :|

haily
04-09-2010, 09:44 AM
Statistics for 09-04-2010 09:51:50

Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 12.51
Standard Deviation: 1.15
Best Time: 8.82
Worst Time: 15.27
Individual Times:
1. 12.24 U2 F' L U F2 L2 F L2 B' U R U2 R2 L2 B2 D' R2 U' B2 U
2. 12.15 B' R' B R' D F' L F2 B L U R2 B2 U' F2 U2 D' B2 D2 L2
3. 12.47 U R2 F' D2 F B L B' R' F' L B2 R2 U' L2 U R2 D2 L2 D2 B2
4. 13.60 U L B R' B U2 F D' B2 R2 B D2 B2 R2 L2 U2 D' F2 L2 F2 D
5. 12.70 U2 D' F' B R B2 L D' R2 F L U2 R2 D R2 U2 L2 U' B2 D L2
6. 12.33 U2 D L2 F2 U D2 R F' U2 F' B' D' R2 U L2 D' R2 D2 B2 L2 B2
7. 11.62 U2 F' R2 B R F D2 B2 R' L' U' B R2 L2 B2 R2 U R2 D' F2 U'
8. 11.43 R' D R2 F B U2 L F' R' U' R2 L' B2 U' R2 B2 U' R2 D' L2 F2
9. 12.16 R' D2 B' R' U2 F2 L2 U' R D2 L F2 U' F2 L2 F2 U B2 U' F2 B2
10. 12.11 L U D' B R' D' F B2 D B' R2 U2 F2 D2 F2 U2 B2 L2 B2 R2
11. 12.74 U D2 R' F' L' D B U' R' D' R' F' B2 U F2 U2 D' B2 D' L2 U2
12. 12.47 R' L2 F' L D' B D F R' D R' F2 D F2 D R2 U2 F2 R2 U2 B2
13. 11.70 B' R2 U' L U2 F D' L U2 B R B' D' R2 U' R2 U2 L2 B2 R2 D2
14. 12.61 U' F' U2 D2 F' B U' R2 L B' R D B2 U L2 B2 D2 R2 D' R2 F2
15. 8.82 U2 F2 B' D R' F' B2 R B2 L2 U2 L' F2 R2 U L2 U2 B2 L2 D B2
16. 12.11 R' F B2 D2 R D F2 D' R D' L2 B U D2 L2 F2 U2 D' B2 U
17. 14.59 R U R' L U' B' D' R' B2 D B U' F2 R2 L2 U' R2 L2 U R2 F2
18. 12.56 L F R L U' L' B2 L2 F2 D B' U2 L2 U2 L2 F2 D B2 L2 F2 L2
19. 12.29 F' L2 U' L' U' B R2 L' U R2 F2 R' D B2 L2 F2 R2 D2 R2 D B2
20. 13.37 U R2 L' F2 U2 B R2 B2 D2 R2 U R' L2 D' F2 D B2 L2 D F2 D
21. 12.92 U' R L2 D R2 U D2 B R2 U' B R B2 R2 D' R2 U L2 F2 U D
22. 12.97 F' L D L2 F' D' B' U F' R F' L2 D L2 U R2 U L2 U F2 U2
23. 13.46 B D' L2 F2 U L B R L2 F' U B2 R2 U2 R2 D B2 D F2 U'
24. 12.88 R' F' L2 F' R2 L B' D' B' R B' D L2 D B2 L2 D2 F2 U'
25. 10.85 U2 L D2 L2 F' D2 B' D B' R B' U' R2 U' F2 L2 D' F2 U' D' B2
26. 12.92 F2 R2 L' D R U F2 U2 L' B L2 U R2 U R2 U R2 L2 U2
27. 13.37 U F' U F2 D2 R D' F' U B' D B2 U' L2 B2 U2 B2 U2 R2 L2
28. 13.64 R' U' F2 D2 L' F B' R U' R2 B' D' R2 B2 R2 D' B2 D' F2 L2
29. 11.26 F' L2 F L' U' F' U' B' R U2 R' D' F2 R2 D' F2 D F2 L2 F2 U
30. 12.56 U2 B2 L' F2 B' L2 F D2 R D' B U F2 D' F2 D F2 R2 U2 B2 R2
31. 12.65 F B2 U F' R L B' U L F' B' D' R2 L2 U' F2 D F2 U2 B2 R2
32. 12.25 U' L2 F2 B D' R2 U R U2 F' B' L' U2 F2 D2 L2 F2 B2 D R2 F2
33. 14.41 F2 B' L U' D R' D' F2 D' B R2 U2 B2 D' R2 U' R2 F2 B2 D'
34. 12.74 L' D R' B' U2 B2 R2 L' U D' B' R U' R2 F2 D' F2 R2 F2 L2 U2
35. 13.06 R U2 D2 F B D2 R2 F D F L' U F2 R2 U' L2 U B2 U2 D F2
36. 10.04 U B2 U F2 B' U' D' L U B' R' L2 U' F2 B2 L2 U' R2 B2 D B2
37. 12.52 R2 D F2 L' F' R D' L' F R2 L' B2 R2 D R2 F2 U' R2 B2 U' L2
38. 11.80 U L' U' B' R' L B2 R' F' D2 R L2 D' R2 D2 B2 R2 D B2 R2 L2
39. 12.02 U R2 U B' L' U' D' F' U2 R L' U' R2 F2 D' B2 D' L2 U2 F2 L2
40. 12.74 U L' D2 R' F' U2 F' D R2 U' R U R2 U' R2 L2 U2 F2 D L2 F2
41. 12.07 U R D2 L' B U' R' B L' D L D2 F2 D L2 B2 U R2 B2 U L2
42. 11.84 U R' U2 D' F' R B' L F B L2 F U B2 D' B2 U' R2 L2 U2 R2
43. 13.60 U R D' L' D' F' B D' B D' L' F2 R2 F2 B2 D' L2 U2 D L2 U2
44. 12.70 L2 B L' F B U' L B2 D' R B R2 U' R2 F2 R2 U F2 B2 U2 L2
45. 11.75 U R' F' R D L' U' R' F' U2 F' B2 U2 B2 L2 D B2 U' F2 L2 D'
46. 13.82 U' D' F' R2 F R L2 B L F D R' U B2 D R2 U2 R2 U' R2 U
47. 13.51 U' F' L' D2 F' D2 F U F D' F' U' L2 D2 B2 U F2 U' L2 D' R2
48. 14.46 D2 B' U2 L U2 R D B U' L2 F R2 F2 R2 F2 D F2 R2 U' L2 B2
49. 13.29 D2 L2 B U R2 B2 U2 L F' R L2 U2 F2 B2 U' B2 D' F2 U' R2
50. 13.19 D L' F' B' U F' U2 L2 B D' L B2 L2 F2 R2 U' R2 F2 U2 B2
51. 10.94 U2 F' L B2 U2 R2 D F2 U F R' B2 U D2 B2 U B2 L2 F2 U2 D'
52. 10.83 B2 R F B L F R' D2 B2 D R' L2 F2 D R2 U2 F2 R2 B2 U2 B2
53. 12.74 R2 U2 F R L D F' B2 L' U' R D2 L2 U D2 R2 L2 B2 U2 R2 F2
54. 12.74 F2 R2 D B U F2 B' U B2 R F B' U2 B2 D2 R2 F2 D R2 B2 U
55. 14.60 F' D' R2 U R' L2 U R2 U2 F R' D B2 D' F2 B2 D R2 U R2 U'
56. 12.92 R2 B' R2 L U B' U2 R D F B' U2 L2 D R2 D2 B2 D L2 U' L2
57. 14.05 U2 L F U F' L2 B2 R' U D' R2 L D' R2 U R2 B2 D' R2 F2 L2
58. 11.17 D2 F2 U' D' F2 B D' F' B' L D2 R2 D' L2 B2 U' F2 R2 D' B2
59. 10.85 R U' F D R2 L D' B R U' F' B2 U L2 F2 L2 B2 D F2 D F2
60. 11.66 B2 L' B' D' B' U' D F R F2 R' U B2 U2 F2 B2 D B2 D R2 U'
61. 12.07 U' L' U2 B R2 U2 B L D B2 R' F2 D' F2 L2 U' R2 U' B2 D2 B2
62. 12.86 F2 L2 F' B2 D R' F B R F' L' B' D B2 U' L2 B2 U' B2 R2 D2
63. 12.97 F R2 L' U F' L F' D' R' D2 F' L2 F2 U' L2 D2 B2 L2 F2 U B2
64. 12.70 F' U2 D F2 R' U' B U' F U' F L2 D' R2 L2 U' B2 L2 B2 D2 R2
65. 12.20 U' F R2 L' U F2 D' F' R' U L F2 B2 U' B2 U F2 L2 U'
66. 15.27 F B2 R2 F D' R2 F' L' D' B R' B2 U F2 B2 R2 U L2 D' F2 U2
67. 12.01 U' R D' F B' L U L2 F' U F R2 D2 B2 D' R2 U L2 B2 L2 D'
68. 10.22 R U R2 U B U L2 F' R2 U' D L D2 F2 B2 L2 U R2 F2 D R2
69. 13.11 R2 L' U2 B' U2 L' F' L F2 D' F D' R2 B2 U2 D F2 R2 U2 R2
70. 10.76 U' R' L B2 R D2 F' U' R2 D' R B' D2 F2 U' R2 F2 R2 U2 R2 U'
71. 14.73 L U B' R2 D2 F B2 L2 U R' F2 R2 B2 R2 D R2 U2 D B2 U'
72. 12.61 U2 R D2 F' L U' D2 F D R' D B2 L2 D' F2 R2 D' F2 U
73. 12.39 B D' B R L' F' R' D' B L' B2 L2 D B2 D L2 B2 L2 F2 D
74. 12.01 L U L F' U F' L F R2 U2 D2 F R2 U F2 U' B2 D2 F2 B2
75. 12.25 R L2 U2 L2 U L2 B U' F B2 L B2 U R2 F2 D' F2 U R2 U F2
76. 13.92 R2 B2 U2 F2 D2 L' F' U' D' L B' R2 U' D2 F2 U' L2 U' B2 R2 D
77. 9.82 U' F' D2 F' L' F D' R U R L U' F2 U' D B2 L2 U' F2 B2
78. 14.32 L F' R B D R' L' F2 L' U' B' D2 B2 D R2 U D' B2 L2 B2 L2
79. 12.34 R' L2 U' D' R' F R' F2 L2 U2 L' D' R2 D B2 R2 U L2 D L2 U'
80. 13.10 U' F2 D B D R U' F2 B2 L F U F2 R2 F2 U2 F2 U F2 R2 U'
81. 12.07 B2 L' D R2 F L U F B' R' F' D2 R2 U B2 U' R2 D' R2 U' F2
82. 10.67 F' L2 U D2 F2 R F L F2 B L D L2 F2 U F2 D' F2 D2 B2 L2
83. 12.52 U' L' B2 U2 R B' L' U2 F R' F U2 R2 B2 L2 D' F2 D2 F2 U L2
84. 12.97 U' F2 L' D F2 D L' U' B R F D' L2 F2 U' F2 D' F2 L2 U L2
85. 11.84 R L F D R2 U' D R F' U B' D' L2 D' F2 L2 D2 F2 L2 D' R2
86. 12.20 R2 F U B' L B R2 U' F B' L' U F2 D' R2 L2 D2 F2 D B2 L2
87. 12.20 F' R L' D' R U' B' R F U B' R' U F2 R2 U' F2 D' F2 B2
88. 12.30 R' D' L B' U2 F D2 R2 F' L B D' F2 B2 R2 U' L2 F2 U D R2
89. 12.21 R U' L2 D' F D B2 R2 B2 R B' U' L2 U' L2 B2 U2 B2 U R2
90. 12.40 F' R' F R' B L2 U' R2 F2 R' B D' F2 R2 U F2 D' L2 D' R2 D2
91. 13.15 U2 D' R2 L2 B' D2 R L' F R B' D' F2 L2 D F2 D' L2
92. 11.67 R B' L' F2 R B D' B R U2 B' D R2 F2 U F2 B2 D F2 U D
93. 13.33 F' R L2 U' B' L2 F' B' D' L' F2 D' R2 B2 L2 F2 D L2 D R2
94. 12.79 R B2 L2 B' R' L' U2 D R F2 U2 D F2 R2 D' R2 U L2 D
95. 13.65 U2 B R2 U' F' D F' R' B' L2 D2 L' U L2 U2 D' L2 U' R2 D'
96. 14.73 R F' U' D F' U2 F' L B2 D2 L' U R2 F2 B2 L2 D F2 B2 D2 L2
97. 12.11 U F2 D2 R2 D R' U2 L' U B R F' B2 D R2 F2 U2 L2 F2 R2 U'
98. 9.14 L2 U' F' D R L2 U F2 L2 U2 L' U F2 B2 R2 D R2 F2 U D R2
99. 13.33 R B2 L' D' L2 B' D' F2 L2 U R' F U' R2 B2 D' F2 U' L2 B2 L2
100. 13.86 U' R' F U2 L U F' B L' B2 U2 L' B' L2 D2 F2 D F2 U' F2 D

vipxu_a7
04-09-2010, 10:04 AM
Có ai tung clip avg100 đầu tiên của Vn đi :))

haily
04-09-2010, 10:05 AM
Có ai tung clip avg100 đầu tiên của Vn đi :))


up dc len youtube mới là vấn đề đó anh=))

vipxu_a7
04-09-2010, 10:09 AM
Có ai tung clip avg100 đầu tiên của Vn đi :))


up dc len youtube mới là vấn đề đó anh=))


Hôm đó anh thấy em up được video có độ dài hơn 10min trên Youtube mà :-?

Còn ko thì ở Zing cũng Ok mà :)

GunNhox
04-09-2010, 12:10 PM
Statistics for 09-04-2010 12:18:29

Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 19.60
Standard Deviation: 1.99
Best Time: 13.66
Worst Time: 24.14
Individual Times:
1. 20.00 L F' L2 B D U2 B F U2 L2 F U B2 R B2 F2 D' R D2 F2 L2 R' F' L F2
2. 17.80 D B' F2 D U' F' L2 R' D U R B D U' R B2 L2 U L R B2 R2 U L R'
3. 19.44 B L R2 F' D' U2 F L' F L R' D2 B R' B2 F L B' F' L' R D2 U2 B' F'
4. 19.47 B2 R' B L' U2 F' D2 B' F D2 U L R F L R' D F' L2 D U F' D2 L' D'
5. 17.73 D' L2 R' D2 U B2 F' L R2 D R' D' U L' B2 U2 L2 R2 F L2 R' U' B F' D
6. 22.08 F' L' F R2 B' L B2 R F2 D' L B' D B' F U' L' R U2 B2 F' U2 R' D2 U'
7. 22.08 U B F2 R2 B' F2 D' R2 B' L' R F D2 U2 B2 R' D' U2 R2 F L' R' F' L2 R
8. 21.58 D R2 D L2 R' U2 B2 D2 U' B' L F U2 R' B R2 F' L' R' B' U L B' L R'
9. 18.11 L2 R F' D B D B2 R F2 L2 R U' L2 U' R2 F' D' U2 B2 F2 R' F D' B' F2
10. 21.50 B F D2 U2 B' L' U F' D2 L' R' D' U L2 U' L D2 R B' F' R2 B' D2 R2 U'
11. 18.52 B D U2 B F D' U2 L' R' U' R2 D U F L2 R D U2 L' R B2 F' D' U' B2
12. 20.12 B F2 D' U L2 R U2 L' B' D L' B2 R U2 R2 D' L D U' B2 F D U2 L' U
13. 21.14 L' B' F R' D U2 B2 R' D2 U2 L' R2 F U' B D2 F' L F' D2 F D U' F2 L
14. 21.34 D2 U2 B2 R2 U' F' U2 B2 F' D U2 B D' U' B F D' U2 L R D' U L' R B
15. 20.19 F2 R2 D U L B2 F U' L' D2 U2 L' F D' U' L' R B F R' D2 F' L2 R2 F2
16. 20.17 B' D U L2 R U2 R B2 F2 L R2 B2 F D' U2 B' D' L2 R2 B D U2 L' R F
17. 20.19 D2 B2 R' B2 F' R' U B' F L2 F2 L R F U B' F D2 B2 D' L' F' L R F'
18. 17.03 D2 F L B F' R' B2 F' R D' U L' R' F' L R B L R2 D U2 B L R D'
19. 20.81 B F2 L' R2 D' U B2 R U' F' L' R' F2 R2 F2 L2 D2 U2 B' L2 B L' D2 U' L
20. 20.50 F L2 D2 L2 R2 D' L2 R2 D U' B F L' D U2 L D R F' U' B' F2 L D2 F
21. 18.36 R B2 F' D2 U R B' R D U' B2 D' U' L2 U B' L' R D2 U R2 U B F2 L2
22. 19.81 B2 R' F2 R F D' B2 F R2 B2 D2 U B2 D' U B2 D' U R F' D' F2 L R2 D2
23. 20.56 F' L R' U2 L2 R2 B2 L2 R' B' R' F D2 L2 R2 U' L R U L' U B2 F' L U2
24. 20.97 L' B' D2 F D' U R' F2 D L U2 F D2 B' L' D2 L' U F2 U' F L2 R' B2 R'
25. 20.26 L2 R2 B2 F2 U2 R D U2 F2 R U L' D U' B2 F2 U L' R2 B D' L R2 D2 B2
26. 17.61 L2 R2 D' U2 R2 D' U L2 D R' D2 B' U R B F' L2 R B L2 D2 R D2 R' D'
27. 16.34 B F' L2 U R B2 R2 D U L R2 D' F' R D2 U2 L R U B F2 D U L' U2
28. 16.08 L2 B F U' L B2 F2 D2 U2 F D U L F R D' B' L' D2 U2 B2 D B L R'
29. 16.80 R U B2 F' U' L B2 F' L2 B' U2 L' D U L2 F R D2 U2 B F' R' F' U' B
30. 22.08 L' D' U2 L2 R B2 D2 U' F L D' U2 F' R U L D' U2 B2 U' B' F' L R F2
31. 19.58 B2 F2 D' U2 B L' D2 L R2 D2 U2 B2 F2 L2 R' F' D U2 B' F' L' B F' U' R
32. 18.56 F2 L2 F' D2 U2 L D B F L' R2 D2 U B' L' B R' U F2 L' R' D' B D' F2
33. 19.61 R2 D' U' L' F2 D' B F' L' R B F U L2 D2 L2 F' L R D2 L2 B' F2 D U
34. 20.47 R' D2 U2 B' F' U2 B F U F2 U' B F2 U L F' D' U F' L' R2 F D2 R F'
35. 21.00 D2 U L' R D B R' B F2 L R2 F2 R' F D2 R F2 D' U2 R2 D' U2 R2 D F2
36. 24.14 L' R B F U' R B' F R' U F2 D' B' L' R D2 U' L2 B U' L U' R' B2 U2
37. 21.16 D2 U2 R' D2 B2 F2 L' D' U2 R' F' L D U' L D2 R2 B R2 D2 U R' B D' B'
38. 22.11 B' U2 B F' L U F2 U' L R' B R2 D2 U2 L U L2 R2 D R2 D2 U' B2 L' F2
39. 19.34 R B2 D L' R D2 F D R' B' F' L2 R' B L2 F L2 D U2 B2 F2 U2 R2 F' D
40. 19.77 D U2 L' F U2 R D B2 L2 U R' D' R' D U F U' F L R B2 D2 U' L2 R
41. 17.69 F U B' F2 U' B L2 D2 R2 F2 U' R B F2 L2 F' R2 D U' L2 U B' F' D2 R'
42. 17.20 B F' D' U2 B F2 L2 B2 F D U2 B2 L2 F D' U B F2 R' D2 R D U2 F U'
43. 18.05 U2 L2 F' U' L R' F2 D2 U L R B2 F' L2 D2 U2 R B2 F' R D' U R2 U2 F'
44. 19.73 D2 U F D' R F' R2 B' D' U' B' F2 L' F' D U F U' F' R' D U2 L' B' D'
45. 19.80 D L2 D U2 B F' U' B' F D2 L F2 D2 U2 L U B' F R' B' F2 U2 B' F2 U2
46. 21.12 R F D U2 R2 U2 L' R2 D U2 R B' F L' U' F' R' B2 D2 U2 F2 L2 R F U
47. 18.81 R' B2 F2 L' R2 F L R' B L D' U F' U L2 B2 F L2 R2 U' L2 R' D2 L U'
48. 19.61 B' F' L2 R2 F' D U F' R' D' U F2 U' F' D B U B F2 U2 F D2 B F' R'
49. 22.52 D U2 B2 R D' U' R' B2 L2 R F2 D U' L U' F' L' R' B2 D2 U2 L' R' D2 B2
50. 21.53 D' U' L2 D2 L2 B L R F D2 F2 D' U2 B2 F L' F' L F' L2 B2 D2 L2 D' R
51. 23.38 D' U2 B L' R' D' L R2 D2 F2 L B' L2 R2 D F' R' D U B2 L' U2 R B' R'
52. 13.66 B2 U' L2 D2 R U' B' F2 L' R2 D B L' R' B' F2 L' R2 B F2 R2 B' D2 U F
53. 19.02 L U F2 L' R2 F' D2 R B2 F' R U' B F L F2 L2 R U' L B' L2 U2 L R'
54. 22.26 L' D' B' D U' F2 L' R2 D' B2 D' U2 B F U B2 U2 B D U F D U2 L' R
55. 23.58 L' R' B2 D L' R' B' F' D' U' L2 R' D' L B2 F D' U' B' D' U F D B F'
56. 21.78 L2 R' F2 R' B2 R2 F' D' U F L2 F' L' R F2 R' D2 B2 F' L R F' D' U' R'
57. 16.70 F R2 D B2 R' B D B' F2 R2 F' R' B2 R' F' D' U B' F U' B F2 R' B2 R2
58. 20.66 U' B F D' R' B' F2 L D U' B2 D' U2 L' R F' R2 D' L2 F D' U B2 L R'
59. 21.03 F L2 R F' L R U B D2 U2 B' D U2 B R' B' R2 U' R' D U2 F D' U B2
60. 21.50 B' D' U B D2 B' F2 L' R' U2 B2 F L2 R' U2 L2 R B' F L' B2 F L' R2 F
61. 22.73 R F' D B' F2 U2 B2 F D F U' R2 F' D' L' R' B F2 R' U' L U R D' L2
62. 20.58 D2 L R' B D2 U2 B' R' U L B F' R' U' B F' L R D' U F L2 F' D U'
63. 18.69 D' U2 B D' U L2 U2 F U2 B' D B' D L' R' F' D2 L B F' L2 B2 R2 B2 F2
64. 23.08 F U2 B' R U L' F' L2 B F2 R D U F U2 R' B F D U' L' D F D' U'
65. 18.73 U F' D2 R2 D' U' F U R' U L2 U' L B L D2 L2 B2 D' R' B' D U L R2
66. 19.00 F' L B F R2 F' L' R B2 F2 L' R' F2 D2 U' L R B2 D2 L B D' F L' U'
67. 19.50 D' F2 D L' R' D' U' F2 D' U' B' D' L' D' L2 B2 L R B D2 B' F2 R D2 R
68. 19.23 D' F' U2 F L' R U R' U R B L R F R2 F U B F2 L2 B U' L2 U B2
69. 18.81 D F2 R D' U' F' L2 F' R2 D' R' F' D U2 R2 F D' L' F D' B' F' D' B F2
70. 16.08 D2 U' B' R B F2 D' B F' R U' B2 D2 U2 R U2 L2 R U' L' U' R2 D R U2
71. 20.78 L' D L' R U2 R' U2 L2 R U' R D U' R D' U' L U2 B2 F' R2 D' U' R2 U2
72. 20.30 L R' D2 U L' D U' L R D U' L U B' D2 F L2 U2 B F' D U L' D' F
73. 19.95 L' B L2 R' B D U B2 F' D2 F R2 B2 D U2 B' D2 U B' L R' B F2 L R2
74. 21.88 F D' L2 D2 R2 F' L R' B2 F' L2 B2 F' R2 D B F2 L' B2 F L U F R' F'
75. 16.92 L' R2 F' L R2 D2 U B2 F2 L2 B2 L2 R2 B L R2 B2 F D' R' D2 F2 L R' F
76. 22.70 B' D L R2 D2 L R U' L R2 B' F L2 R2 B2 F U R2 D2 L' R2 F2 D' L F'
77. 19.89 L R2 D' U2 R' F L D' U L R2 B F U F R' D' R2 D' U' R' F2 L R' B'
78. 22.08 F2 D U2 B' F L D F2 R2 D' U' L' R D U L U' L2 D2 U2 B2 D' B2 D2 B'
79. 20.24 B2 F2 R B' D2 L2 D L R2 D' U2 B' F2 L B F' L' B F2 L D2 F L2 D2 R2
80. 17.28 L R2 U2 F2 U R' U L2 R2 B F2 D2 R2 U' R D U2 L2 D' B L' B' R U2 L
81. 19.34 D' B F D2 U2 L' R U' F D' F2 R2 U F2 D' U F2 D2 L2 R B' L' U2 L D'
82. 19.19 F D U R' U2 B' L R2 B D' U2 B' F R U F' L' B D U2 L2 R U B2 U2
83. 17.25 R2 F L2 B' D2 U R' U' B' L2 R D U2 R2 B U2 R2 D' U2 R2 B2 U R2 F2 U
84. 18.50 U2 R' D' U2 R U2 F R F' D2 U' L' F2 L D2 R D R' F2 L D' B F L' R'
85. 19.58 B2 D2 U B D U' B2 F' R B2 F D' B' F L R2 F2 L2 D2 U B2 F D' F2 D
86. 16.45 U F' D2 U2 L R2 B F2 D2 U L2 R B' R' B2 F' D' B2 F' L2 R2 F' D' L R
87. 19.38 B F' L2 R2 U' B' D B' F2 L R B2 F' D U L R' D2 B' L2 U R2 B' D F'
88. 16.62 U2 F' R2 B' F' U R2 D2 L R' D2 L R F L2 D U L2 B' U R U' L D2 U2
89. 20.30 U' B2 F D' B F2 L D U2 F L2 R' F' L U R' B' D' L' U' L2 R F' D2 U2
90. 18.16 B' L' R' F2 D2 U' L2 F U L2 R' B F D' U2 F L2 R' F2 D2 U2 B F2 D2 F
91. 17.55 D2 L2 D B F' U' L2 R2 B2 F R B U2 R D2 L2 R2 F2 L F' L R2 F U L'
92. 17.64 B2 F' D U2 L2 R' D U2 B U2 R' B2 L2 R D' L' D U L' R' F' L' R B2 F
93. 19.20 D2 F' U' L R B U L F' D' B' F2 L2 R D U' L2 D' U' L' D' U R D2 U'
94. 17.31 U R' B F' U2 R D' B2 D' U B F2 L2 R' U R B2 D2 L R B' F' U R2 D'
95. 20.48 D' F2 R' B' F L2 R2 B' D' F2 D L B U F2 R2 B F2 D2 B2 F2 L R B F
96. 22.23 L' R' B F2 U' B2 L2 R B2 L' R' B R' D2 F D U' L2 B2 F D2 F2 D U2 F2
97. 16.47 L' R' F2 D2 F2 U F' D B' R2 B' F L D F' D2 L' B2 U' B2 L D F2 U F'
98. 17.73 L2 B2 R F2 D2 L' U F' D L2 R' B2 F' L' B' F D L2 R2 D U B L R B'
99. 16.38 B2 F' D L' R' D B' D2 B2 U2 F2 D U2 R' F D R D2 U B2 D' B L' R U'
100. 17.97 B2 F2 L2 R U B2 F L R U R' B' F L R' D' U2 R F D F2 L2 B U' B'

Best ave 12: 18.12
Best ave 5 : 16.92

Làm trong 1 tiếng 8 phút:)>-

titikid91yb
04-09-2010, 01:00 PM
@haily: super awesome :-o
(sottttttttttttttttt)

titikid91yb
12-09-2010, 09:04 PM
Statistics for 09-12-2010 21:13:01

Cubes Solved: 97/100
Number of Pops: 0
Average: 14.40
Standard Deviation: 1.42
Best Time: 9.08
Worst Time: 17.06
Individual Times:
1. 13.11 D U2 L' B' F D2 F2 L2 B2 R2 D' B' L' R2 B L' F L R' F2 L' B' F' D' U
2. 14.27 D U F' D' B F' L' R U2 R2 F' U2 L' D U2 L' R B L D2 R D L' D2 B'
3. 16.06 B' F L2 R' D' L' R' D' B D2 U2 B2 F D2 U F D U B D F2 D2 U' L B
4. 14.33 B' D2 U B2 F2 L' R D2 U B' F R2 U' R' U2 R D2 L' R' B2 D' U' L D U'
5. 13.73 R' B F' L B2 F2 R2 B' F' D' L2 F D' U L' B2 L2 R B F D U R' D2 F
6. 12.86 D' R B2 F L' R2 D L R B' F U2 B' F' L2 B2 F2 D' U L R' D2 U' L2 D'
7. 14.84 U R' U B2 F' D' B F2 D' R' U B' D2 B' D2 F R2 D U' L' R2 U L D2 L2
8. 15.19 L' R B' R2 F2 D2 B R' B' F2 D L D' U' R' B2 D U2 L2 R2 D' L2 R B F2
9. 14.27 D' U L' F2 R' U L2 R2 D' U L2 D U2 F L D2 U2 F L2 B F D2 U F' R2
10. 12.47 R U2 L' R' D' U F U2 B L' U2 L2 U2 B F' L2 R' B L F L' R F R D'
11. 14.08 B F2 D U R2 D U F2 U' B2 R U' B' U2 F2 L' B' R2 F R B2 F D2 B L
12. 11.47 L R2 D2 L R2 U L2 R2 F' D' U L2 R D2 U2 R' B' F2 D2 R2 B R D2 U' B'
13. 14.31 L U R2 U B' L' R' B2 F2 R2 U' R F2 D U R' F L' D' B F' D2 B' F' L
14. 16.62 B' F' R' B F' L R2 U' B2 R D' U L2 D2 L R' D L' D L' R2 D2 U' F' L
15. 14.81 D U' B2 F U2 F L D U2 R U' L' B' L' F2 D B L' R2 D R' U2 F' L' R
16. 13.70 R D2 U2 F' U2 R' F2 U' B U' B U B2 F2 U B F2 D' R2 F2 U B2 L' D' U
17. 13.50 B' F' R D' U2 L R' D2 F R' D R' U L B' F' L' B' F R2 F2 D' B R' B2
18. 12.94 D' F' R B' F2 D' U2 R D' L R2 U B D' R D2 L U B2 D U2 L' D B' F'
19. 14.27 B2 D' R D' L2 R' U2 R B L' B2 D U B2 F L R2 F U' L2 D U' L F U'
20. 13.69 B' D2 L R B F D U F D L F2 U L B2 D2 B2 F2 L' R' F' L D' U' L'
21. 16.75 D R' F D' U B D2 F2 U' F' U2 L D2 F' D2 B F' D R2 B L2 R B2 F2 R'
22. 14.06 L2 B' U R' B2 F D2 U2 B2 F D' R' F' R2 D2 U B F R' D2 R F' L' U2 F
23. 15.36 F' D U B2 F D2 U' B2 R' B' L2 U' R B F' L2 R' D2 U2 B D' F' D2 U R'
24. 13.94 B2 U B L2 B2 F2 L' U' L R U' F' L2 R2 B U R' F2 D B2 L B2 F D F'
25. 15.16 D2 F2 U B' L' B' L2 D B' F L2 F' L U' L R2 F2 R U' R2 D' L' R F U'
26. 15.09 U2 L2 D L2 D2 U L' R B' F R B2 L' D2 U L' R' B2 U2 L B F R' D F
27. 14.52 L F' R' D L2 R' B2 L2 R D' U2 F2 L' D2 U' L R B R B F D' U' B' U2
28. 14.69 R2 U' B' U' L R' U2 R2 F' L2 R2 U2 B' L F' L B2 F2 U L' B R' B R' B'
29. 14.08 D' L2 R2 F L' R2 B' L R U' L' R B L' R2 U' L2 R2 D L R2 U2 B2 F' U
30. 15.77 L D2 R' B' F' L2 D' B2 F2 L R F' D2 U2 L' B' F L D' U2 B2 U2 B2 D U2
31. 16.38 B2 R' U B' F' L R' B F' U' B L2 R F2 R2 D' U' L' R B' F' R B D2 L'
32. 13.14 L2 D' L R2 D2 U L' R B2 D U L2 R' B F2 R2 F R B' F D2 F D2 U L2
33. 11.83 D L B F2 U' L D' U' L R2 U2 B' U L' B' F' D U' L R' D2 L2 B' F' D
34. 13.05 D' U' L2 R' D2 U B2 L2 D2 F L' U' L2 U2 R' D U2 L' R' F2 U L2 F2 D' R
35. 16.39 L' D R F' U L' R B2 D U2 F2 U' B2 D' B F L' R2 D U R2 U2 B2 F R'
36. 13.30 R2 B' F' R' B2 R' B F2 L R' D B' L D U' L R' B' F' L2 R' D L R U'
37. 12.55 D' B U2 B' F' U L B F2 L' U' B' D' U B' L' D2 U' L' D U2 B' U2 B2 R'
38. 14.56 B2 R2 D' B L' D' F L' D2 U F D U B' D B' L2 B2 F2 L2 R' F' R2 D' U'
39. 15.17 L' D' F' R B2 D2 U L U' R2 F2 R B' R' D' B2 D2 L U2 B' F U' F2 R U2
40. DNF U B2 L2 R D' B F' U B2 L' R' B2 L2 R' D U2 L' B L2 D2 U F' D U2 R2
41. 14.66 B2 D2 U2 L D' F D B F' R2 D' L2 D2 R' F' R2 F' D U F' L2 B F2 L R
42. 14.20 R2 F' D U' R B2 F' L R2 U R' F' U' L2 R F' L2 R2 F2 D R B' F L' D2
43. 15.95 B2 F' L F' U R2 D' U2 F U2 L' R2 B2 L' R' U R' F' D' B' F R2 D' U' B2
44. 13.11 D' U2 R' F D' U B2 F2 D B' L R D2 R' D2 U B F U R D2 B2 L R2 F2
45. 13.12 D' U' R2 D2 U' R' D2 U2 B L R F' U2 R2 U B F' D' U F2 L' B D' U L
46. 13.38 D F L R' D2 F2 D F R' D' L2 R2 F2 R' U L2 R B U B2 F2 L R2 D' B'
47. 14.45 U2 L' R' B2 F2 R2 B' D U' L2 D' L' D' U L2 U' F R' B2 R2 D' B' F D R'
48. 11.38 L B L' R' D2 L F' D U L' R2 F2 D' R' B F2 L R2 B' F2 R' D' F2 U2 B2
49. 13.06 R2 B2 F' U2 F L B2 L' B F' R B2 F' D' U B' F2 L2 R U' R2 U' R' B F2
50. 15.88 B2 F R2 D2 U B2 F' R2 B2 F' L' D2 L D U' B2 L' B R2 B L R B F U'
51. 16.81 F D U2 B2 L2 U2 L' R' B R' B2 R D' L R' B F2 L2 B2 F2 D2 L2 R' D B2
52. 14.19 L' R U2 L D2 F' D' U2 B2 D' B' L2 B' F2 D' U2 R U2 B L' D' U2 B2 F' R'
53. 13.30 B' L B2 D U2 F2 U' L2 R' D U' F' L2 D B D2 U' B' F2 L2 F' U' B2 F L
54. 16.14 R2 D' U B2 D U' F' U B2 R2 U2 B' U B U2 L' D' U' R2 D L2 U2 L2 R' F'
55. 16.91 B' U' L2 R2 F' L' D2 L' R2 B F' L2 D2 U2 B' F' U2 L' D U' B D' U' F2 R'
56. 13.75 D' U' B F' U' B L R' D2 B' F2 L' B F' R D U2 L' R' D2 U2 B' D2 U' R
57. 14.75 R D2 U B F2 D' U' F D' L2 D2 L R2 U R B2 D U R' U' F2 L' R' D L2
58. 16.45 B2 L2 R' D2 F' L D U' L2 F2 L' R B2 F2 R2 D U2 R B' D2 B' U2 B' D B2
59. 13.30 L' R2 B F2 D L2 F L B' F' R2 F U L B2 F' L' R D2 U2 L' D R' U L
60. 14.16 B' F' L' R B2 R2 F2 U2 R2 D B L R2 B2 R2 F R' B2 F' U2 L' R' D' L' R
61. 14.98 B2 D' F' D2 U B' F' L2 D2 U' F2 U2 B L' D B D' U L D B2 D2 L R' D2
62. 14.95 D' F2 L2 R' B R2 B2 R' U' R D' R U B D L2 D U2 L R D' U' F2 L2 U'
63. 12.67 L' B' F2 L2 B2 U L2 F D2 R U2 L' R2 B2 F R' B2 L B2 D' U R D2 U2 R2
64. 12.81 U' B2 R D U2 F2 L' B U B L2 R F U B' R' B2 F D' U L R2 F U F'
65. 14.31 D U' B2 F L' R B' R F2 L' R' U F D2 U' F' R' D F' L R' F D B' U
66. 13.44 L R D B U F2 R B' F D2 U R' F' D' U B F D B D' U' F' U2 B F2
67. 14.30 D B' U R2 B' D B2 F R B' R' D U' L' D U2 B2 L2 R B2 L2 R' U' F2 D2
68. 15.38 B' D' L' R2 B' D F U B2 F L R B' D2 U' L R B' F L' F L D B2 F'
69. 15.97 D B' F2 L D' U' L R' D2 U2 F2 D2 R D2 U2 L2 R B' R D2 U R2 U B' U2
70. 14.06 B L2 B F2 R U' F U' L' R D L R B F2 R2 F' L2 R2 F L2 R2 D2 U F2
71. 15.86 B2 D' F' U F' U2 R' U' L2 R' D2 U B' R D2 B R2 U' R2 F2 R B2 D U2 B
72. 15.91 B2 F' D2 U L R' B' D U2 F D R' B F D' B' D L' B2 D2 U2 L2 R2 D' L
73. 14.17 L B F' D2 U R2 B U2 F L' F2 L2 R2 U' B2 R' F2 L' B2 F2 U' L' R F' D2
74. 14.59 F' U B' R' B' F U' R F D2 R U2 F R F D' L' R' B2 F' D U F D' U
75. 14.05 D' U F' U L' R2 U2 L R' F2 D U2 R B' D' B2 F' D' U' B F' U' B L' R2
76. 13.55 L D' U' L' R2 D U' B F D2 U R B F' L F D B' F2 U2 L R' B2 L F'
77. 14.55 L2 R' B' D' U' F' U' L' F' D' R' D' L2 R2 B2 L D2 U B D' U' L2 D2 U2 R2
78. 16.48 L' R' B F' D L R B2 D' U2 F L R' D L' R' D L2 D' L B2 F2 U2 L R
79. 13.92 F' D' U2 L' D B2 F2 U' L2 R2 F' L2 R' B2 D2 R' U' L F2 D' R2 D2 U' B' F
80. 12.80 D2 B2 F' L' B D R' F D U2 B2 F' L' R' U B' U' R D R2 D2 U2 R F' L'
81. DNF L2 B' F' U2 B' F R' F' D' B2 D' U' R B2 L U B2 F' L2 B2 D2 U2 B F' U
82. 15.19 D U F U L R' D2 R2 B' F2 U F' D' L2 R U L2 D' F' D2 U R' B2 U F
83. 12.09 L R B2 U B2 D' U B' F D2 L' U' F2 D F2 R2 U R2 D' B' L D' U R2 U'
84. 16.95 D2 L' F' D2 U' B' U2 R2 F2 U2 L R' D' U L U R U' R2 B2 F2 R B2 L2 R2
85. 13.97 U' R B2 L' D2 L' U' F L' R D' B' F D' U' L2 R2 U L R F2 L' R F' U
86. 16.02 B' D2 L2 R B' L R2 D' U2 B2 L' R2 D' U2 B D2 B2 U L' R D2 U2 B U R'
87. 15.67 L R2 F L2 R2 F' D2 R' F2 U B' D' U2 L' R U L R2 F2 D L R U' F D2
88. 13.53 B' D U L' F L2 B' F2 L2 R' B' F R' B2 F2 U B2 F2 U B F' U L2 B2 F
89. 13.81 D U2 L2 R2 D' U' F2 D U2 B F U L2 F' R' B F' L' R F2 U' R B2 R U'
90. 12.67 L2 R2 U' R' D U2 B' U' R2 D' U B F2 D' U R2 D L2 D' B' F2 U F' R' F
91. 15.69 F2 D U' B D' U R D' B2 F D U' L R D B2 F2 U' B' D' B' D' U2 B F'
92. 14.06 L2 F L R D L R' B2 F L2 B' L R' F D2 U' L2 D' F2 R2 F2 L' B' F D'
93. 17.06 B F' U B D' U' R' D L2 D L' R U' F' U L B L' D2 U' R2 D B' U2 F
94. 9.08 F2 L' D U2 L' F2 R F L2 R B2 F L2 R2 B L' B D2 U2 L2 B' F' D L2 R
95. 14.94 B' F' U' B2 F' L R F U2 L' R' F D U B F2 D L R2 D' U' B U2 B D2
96. DNF B D2 L' R B' F2 U' L2 R' D L' B2 F R B2 R' B' L' F R2 F' D F L' U'
97. 16.25 B2 L2 R' U2 F R D2 B' F' D F' D U L R' B2 U' L' D' L2 R' U B2 D2 R2
98. 16.48 L U' B F' D2 R2 U L' D U L2 R2 B' F D' L2 B D' U' B' F L R F L
99. 14.92 L' R2 U' L R2 D U L2 R F U2 L2 R' B' D2 U2 L' R2 B' F U' L2 F L B'
100. 14.55 R2 U' B2 F' D2 U2 L2 D' L2 R' B' D' F' L R' B2 R' F U2 B2 F U F' U' L'