PDA

View Full Version : HOT!!! Haiyan đã bị đình chỉ thi đấu vì .... :Oprogrammer_94
30-08-2010, 08:29 PM
link từ 4rum WCA http://www.worldcubeassociation.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=885#p4954

Haiyan chính thức bị đình chỉ thi đấu 3 năm từ 1/9/2010 http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif

Đây là luật của WCA

Các WCA đã quyết định một vấn đề tạm đình chỉ đối thủ cạnh tranh trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra sự cố. The competitor's identity will remain anonymous pending the results of the investigation. Của đối thủ cạnh tranh sắc sẽ vẫn ẩn danh trong thời gian chờ kết quả điều tra. This investigation will also see the introduction of the Independent Advisory Committee (IAC) lead by Anders Larsson (Sweden). Điều tra này cũng sẽ thấy sự giới thiệu của Ủy ban Tư vấn độc lập (IAC) dẫn bởi Anders Larsson (Thụy Điển).

The board of the World Cube Association has decided to take temporary action in light of complaints regarding [competitor] behaviour in recent WCA competitions. Hội đồng quản trị của Hiệp hội Thế giới Cube đã quyết định phải hành động tạm thời trong ánh sáng của các khiếu nại liên quan đến [đối thủ cạnh tranh] hành vi trong các cuộc thi gần đây WCA.

The complaints involve repetitive violation of at least the following WCA Regulations: Những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm lặp đi lặp lại ít nhất là các WCA Quy định sau đây:
2f) Competitors must obey venue regulations and conduct themselves in a manner considerate of others at all times during the competition and while at the competition venue. 2f) Thí sinh phải tuân theo quy định địa điểm và tự kiểm soát mình một cách chu đáo của những người khác ở mọi thời điểm trong quá trình cạnh tranh và trong khi tại các địa điểm thi đấu.
2g) Competitors must remain quiet when inside the designated competition area. 2g) Thí sinh phải giữ yên lặng khi bên trong khu vực cạnh tranh được. Talking is permitted, but must be kept at a reasonable level, and away from those competing. Nói là được phép, nhưng phải được giữ ở mức hợp lý, và đi từ những cạnh tranh.
2k4) competitor interferes or becomes a blatant distraction to others during the competition; 2k4) đối thủ cạnh tranh trở thành một cản trở hoặc mất tập trung blatant cho những người khác trong quá trình cạnh tranh;
2k5) competitor refuses to abide by any of the WCA regulations during the competition. 2K5) đối thủ cạnh tranh từ chối tuân theo bất kỳ quy định WCA trong cạnh tranh.
2r) The competitor must accept the final ruling of the WCA delegate. 2R) Các đối thủ cạnh tranh phải chấp nhận phán quyết cuối cùng của đại biểu WCA. Penalty: disqualification of the competitor for the competition. Hình phạt: nguyên của đối thủ cạnh tranh cho cuộc thi.

The board has received complaints and testimonies from several WCA delegates representing [country] and the organisers of WCA competitions. Ban đã nhận được khiếu nại, lời khai từ một số đại biểu đại diện WCA] quốc gia [và những người tổ chức cuộc thi WCA.

The complaints and testimonies are serious enough to take temporary action until there is an independent view on the situation. Việc khiếu nại, lời khai là đủ nghiêm trọng để có hành động tạm thời cho đến khi có một cái nhìn độc lập về tình hình. Therefore the WCA will be suspending the competitor's ability to participate in WCA competitions throughout the month of August of 2010. Do đó WCA sẽ được đình chỉ khả năng của đối thủ cạnh tranh để tham gia vào các cuộc thi WCA trong suốt tháng của tháng tám năm 2010. In particular, we are enforcing this suspension at the following upcoming competitions: Đặc biệt, chúng tôi đang thực thi này bị đình chỉ tại các cuộc thi sắp tới sau đây:

[Competitions omitted] [Thi bỏ qua]

The WCA has the authority to do the following actions and will be exercising this authority in the following ways: WCA có thẩm quyền để làm những hành động sau đây và sẽ được thực hiện quyền này theo những cách sau đây:
1) Competitor will not be able to participate as a competitor in WCA competitions through the month of August in 2010. 1) Đối thủ sẽ không thể tham gia như là một đối thủ cạnh tranh trong các cuộc thi WCA thông qua trong tháng tám năm 2010.
2) Competitor will not be able to interact or interfere with any of the staff or delegates involved with running WCA competitions through the month of August in 2010. 2) Đối thủ sẽ không thể tương tác hoặc gây trở ngại cho bất cứ nhân viên hoặc đại biểu tham gia cuộc thi chạy WCA thông qua trong tháng tám năm 2010.

This action by the WCA is temporary pending further review. Hành động này của WCA là tạm thời chờ xem xét thêm. WCA will appoint an independent committee that will investigate this case and come with an advice to the WCA Board. WCA sẽ chỉ định một ủy ban độc lập sẽ điều tra trường hợp này và đi kèm với một lời khuyên cho Ban WCA. The committee will be led by Anders Larsson from Sweden. Ủy ban này sẽ do Anders Larsson từ Thụy Điển. Anders has been a member of WCA since 2003 and is known as an independent, reliable person with a commonsensical vision. Anders đã được một thành viên của WCA từ năm 2003 và được biết đến như một người độc lập đáng tin cậy, với một tầm nhìn commonsensical. The competitor will have the opportunity to express his vision on the case to the committee. Các đối thủ cạnh tranh sẽ có cơ hội để thể hiện tầm nhìn của ông về vụ án để Uỷ ban.

The WCA does not have the legal right to prevent [competitor] from attending competitions as a spectator. Các WCA không có quyền pháp lý để ngăn chặn [] đối thủ cạnh tranh tham dự các cuộc thi như khán giả. If [competitor] desires to attend a competition as a peaceful and non-intrusive spectator, the WCA encourages it. Nếu [đối thủ cạnh tranh] mong muốn tham dự một cuộc thi như một khán giả hòa bình và không xâm nhập, WCA khuyến khích nó. At the same time, the WCA feels that [competitor's] attendance at such WCA events during the temporary suspension of participation would not result in action and incidents that are favorable to this investigation by the independent committee. Đồng thời, WCA cảm thấy rằng tại nhà] [đối thủ cạnh tranh tại đó WCA sự kiện trong thời gian tạm đình chỉ tham gia sẽ không dẫn đến hành động, sự cố được thuận lợi này của ủy ban điều tra độc lập. The WCA board recommends that [competitor] refrain from attending WCA events through the temporary suspension. Ban WCA khuyến cáo rằng [đối thủ cạnh tranh] Không được tham dự các sự kiện thông qua WCA đình chỉ tạm thời.

Regards, Kính trọng,

WCA Board Ban WCA

Masayuki Akimoto Masayuki Akimoto
Ron van Bruchem Ron van Bruchem
Tyson Mao Tyson Mao

còn đây là nguyên nhân vì sao Haiyan bị WCA "treo giò" :))


Cáo buộc về hành vi không xứng đáng là một nhà thể thao từ Haiyan Choang (2008ZHUA01) đã được thực hiện kể từ đầu năm 2009. Last month, the WCA decided to pursue this case, and following the investigation from the IAC, the WCA finds that Haiyan Zhuang has acted in a manner which deliberately hindered the spirit of friendly competition. Tháng trước, các WCA quyết định theo đuổi trường hợp này, và sau khi điều tra từ IAC, WCA thấy rằng Haiyan Choang đã hành động một cách mà cố tình cản trở tinh thần cạnh tranh thân thiện.

While acknowledging the contributions to the Chinese cubing community, we find the behavior and actions of Haiyan Zhuang to be manipulative, selfish, and disruptive to the growth of cubing. Trong khi ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng cubing Trung Quốc, chúng tôi tìm thấy những hành vi và hành động của Haiyan Choang được thao tác, ích kỷ, và gây rối cho sự tăng trưởng của cubing. We find that Haiyan Zhuang has violated the rules outlined by the IAC, rules 2k2, 2k3, 2k4, and 2k5. Chúng tôi thấy rằng Haiyan Choang đã vi phạm các quy định nêu của IAC, các quy tắc 2k2, 2K3, 2k4, và 2K5.

Rule 2k2: Mr. Zhuang repeatedly lied to competition organizers and delegates with regard to competition planning. Rule 2k2: Ông Zhuang nói dối nhiều lần tổ chức cuộc thi và các đại biểu đối với các kế hoạch cạnh tranh. He made false claims about the number of rounds scheduled for WCA competitions in order to serve both his personal and financial interests at the expense of the competition as a whole. Ông đã tuyên bố sai về số lượng dự kiến cho các cuộc thi vòng WCA để phục vụ cho cả lợi ích cá nhân của mình và tài chính tại các chi phí của các đối thủ cạnh tranh như một toàn thể.

Rule 2k3: Mr. Zhuang has repeatedly threatened physical violence against WCA delegates and competition organizers in an effort to coerce them into meeting his demands. Rule 2K3: Ông Tráng đã nhiều lần bị đe dọa bạo lực chống lại WCA đại biểu và tổ chức cạnh tranh trong một nỗ lực để ép buộc chúng vào đáp ứng nhu cầu của mình.

Rule 2k4: Mr. Zhuang caused a disruption at a WCA event with a tirade on the stage which distracted competitors from the event. Rule 2k4: Ông Zhuang đã gây ra một sự gián đoạn tại một sự kiện WCA với một tirade trên sân khấu mà phân tâm đối thủ cạnh tranh từ sự kiện này. His actions at competitons have been a distraction to delegates and organizers and hinder their ability to manage the competition. Hành động của anh tại competitons đã là một phân tâm để đại biểu và tổ chức và cản trở khả năng của mình để quản lý cạnh tranh.

Rule 2k5: Mr. Zhuang repeatedly refused the requests of the WCA delegates. Rule 2K5: Ông Zhuang nhiều lần từ chối yêu cầu của các đại biểu WCA.

Whereas the WCA prefers transparency in its operations, the WCA respects the IAC's decision not to release the gathered evidence. Trong khi đó WCA việc thích minh bạch trong hoạt động của mình, WCA các tôn trọng quyết định của IAC không phải để phát hành các chứng cứ thu thập được. The release of identities and information would likely increase the pressure by Mr. Zhuang against people who have cooperated with this process. Việc phát hành các bản sắc và các thông tin có khả năng sẽ gia tăng áp lực do ông Tráng chống lại những người đã hợp tác với quá trình này. The WCA board would like to thank the IAC and the delegates and competition organizers from China for the work that they have put into this process. Ban WCA xin cảm ơn các IAC và các đại biểu và tổ chức cạnh tranh từ Trung Quốc cho công việc mà họ đã đưa vào quá trình này.

Given the lack of cooperation by competitor 2008ZHUA01, his direct attempts at manipulating the investigation by the IAC, his tampering of witnesses during the investigation by the IAC, his threats of violence, and his general disruptiveness and selfish behaivor, the WCA is putting forth the following actions: Do sự thiếu hợp tác của đối thủ cạnh tranh 2008ZHUA01, cố gắng thao tác trực tiếp của mình tại các điều tra của IAC, giả mạo của mình của các nhân chứng trong quá trình điều tra của IAC, các mối đe dọa của ông về bạo lực, và disruptiveness chung của ông và behaivor ích kỷ, các WCA là đưa ra các hành động sau đây:

Haiyan Zhuang (2008ZHUA01) must make a formal public apology to the Chinese cubing community, competition organizers Qianqian Wei, Shuang Chen, Xiaobo Jin, and the Chinese WCA delegates. Haiyan Choang (2008ZHUA01) phải thực hiện một lời xin lỗi chính thức nào đối với cộng đồng cubing Trung Quốc, tổ chức cuộc thi Qianqian Wei, Chen Shuang, Xiaobo Jin, và các WCA đại biểu Trung Quốc.

Mr. Zhuang will not be able to compete in WCA events for three years from September 1, 2010. Ông Zhuang sẽ không thể cạnh tranh trong WCA sự kiện trong ba năm từ ngày 1 tháng 9 năm 2010. Issuing the above noted apology before October 1, 2010 will reduce the term of the ban by two years. Phát hành trên ghi nhận lời xin lỗi trước khi 01 Tháng Mười năm 2010 sẽ giảm thời hạn của lệnh cấm của hai năm. Additionally, further reports of pressure on individuals to not participate in or organize events of their choosing will result in additional time added to the ban period. Ngoài ra, báo cáo thêm áp lực với cá nhân không tham gia hoặc tổ chức sự kiện lựa chọn của họ sẽ dẫn đến thời gian bổ sung thêm vào thời gian cấm.

The WCA, at this point, would like to elucidate that simple inquiries regarding competition scheduling or requests regarding competition events are welcomed. Các WCA, vào thời điểm này, muốn làm sáng tỏ rằng yêu cầu đơn giản về lịch trình cạnh tranh hoặc các yêu cầu liên quan đến các sự kiện cạnh tranh được hoan nghênh. The problems in the incident regarding Mr. Zhuang stems from repeated demands about competition scheduling without regard to the impact on other competitors, and the refusal to accept the schedule as set by organizers and delegates. Những vấn đề trong sự kiện liên quan đến ông Tráng bắt nguồn từ nhu cầu lặp đi lặp lại về lịch thi đấu mà không có liên quan đến các tác động đến đối thủ cạnh tranh khác, và từ chối chấp nhận lộ trình như là do nhà tổ chức và các đại biểu. Furthermore, the WCA would like to remind its community that it works as a non-profit organization. Hơn nữa, WCA muốn nhắc nhở cộng đồng của nó rằng nó hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận. The board members, delegates, and organizers have no financial interest in WCA competitions or in WCA activities. Các thành viên hội đồng quản trị, các đại biểu, và tổ chức không quan tâm tài chính ở WCA thi hoặc trong các hoạt động WCA. The WCA maintains this separation in order to ensure that actions taken by the WCA and its delegates are done in the interest of the cubing community, and not for personal financial gain. WCA duy trì tách này để đảm bảo rằng các hành động được thực hiện bởi các WCA và các đại biểu được thực hiện vì lợi ích của cộng đồng cubing, và không phải cho lợi ích tài chính cá nhân.

We hope that Haiyan will acknowledge his mistakes and return to the cubing community as a contributing member. Chúng tôi hy vọng rằng Haiyan sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình và trở về cộng đồng cubing như một thành viên đóng góp. We also hope that the Chinese cubing community can move on from the damage caused by these events and we look forward to the Chinese cubing community being an ever more involved and active member on the international cubing scene. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng cubing Trung Quốc có thể di chuyển về từ các thiệt hại gây ra bởi những sự kiện này và chúng tôi mong muốn cộng đồng cubing Trung Quốc hơn bao giờ hết đang được một thành viên tích cực tham gia và trên trường quốc tế cubing.

Regards, Kính trọng,

WCA Board Ban WCA

Masayuki Akimoto Masayuki Akimoto
Ron van Bruchem Ron van Bruchem
Tyson Mao Tyson Mao

Đáng thất vọng http://vozforums.com/images/smilies/Off/amazed.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/amazed.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/amazed.gif ko ngờ haiyan lại giở mấy cái trò này http://vozforums.com/images/smilies/Off/angry.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/angry.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/angry.gif
Chuyến này ra đảo nghỉ 3 năm cho tỉnh người http://vozforums.com/images/smilies/Off/what.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/what.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/what.gif
AE cùng bình loạn nào http://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gif

vipxu_a7
30-08-2010, 08:33 PM
Tưởng mà ổng cheat như ông hồi xưa thì thôi X_X thất vọng,may mà kỉ lục ko bị xoá

newcubie
30-08-2010, 08:34 PM
ơ
đọc theo luật
thì cũng ko rõ dzì mấy
có ai nói hành động cụ thể ko
cho mình biết với

o0ozu_mjo0o
30-08-2010, 08:37 PM
ra nghỉ đảo 3 năm sau ông ta vào kill mấy cuber kja=))
haiyan là ai hả ânh
nghe giốg cái con a5 mod nhỉ:D

hoalongntc
30-08-2010, 08:39 PM
ra nghỉ đảo 3 năm sau ông ta vào kill mấy cuber kja=))
haiyan là ai hả ânh
nghe giốg cái con a5 mod nhỉ:D


Haiyan là người hiện đang nắm WR BLD 3x3.

Thật không ngờ ....:-S

vuaquyen92
30-08-2010, 08:39 PM
Cái thằng này để tiêu đề toàn câu view thôi ông này chả gian lận gì cả, chỉ là do cái thái độ như là đe dọa sử dụng vũ lực hay cản trở cuộc thi nên mới cho ra đảo nghỉ 3 năm. Hầu hết thái độ của ông này nhằm ép buộc BTC phải làm theo ông ta phục vụ cho lợi ích kinh doanh :-?

programmer_94
30-08-2010, 08:41 PM
Cái thằng này để tiêu đề toàn câu view thôi ông này chả gian lận gì cả, chỉ là do cái thái độ như là đe dọa sử dụng vũ lực hay cản trở cuộc thi nên mới cho ra đảo nghỉ 3 năm. Hầu hết thái độ của ông này nhằm ép buộc BTC phải làm theo ông ta phục vụ cho lợi ích kinh doanh :-?


fix ngay ạ ;)) lăng xê công nghệ cao mà :D

trung_italy
30-08-2010, 08:43 PM
đó cũng bị tính là gian lận a ;)) như bóng đá mua chuộc trọng tài đó :-?

trung_italy
30-08-2010, 08:45 PM
dịch = google thì thà đừng dịch để nguyên TA còn dễ đọc hơn @@

programmer_94
30-08-2010, 08:45 PM
vậy để title thế nào cho hợp đây http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif[hr]


dịch = google thì thà đừng dịch để nguyên TA còn dễ đọc hơn @@


do trình em yếu chứ anh đọc nửa TV nửa TA bình thường :))

vipxu_a7
30-08-2010, 08:46 PM
Cái thằng này để tiêu đề toàn câu view thôi ông này chả gian lận gì cả, chỉ là do cái thái độ như là đe dọa sử dụng vũ lực hay cản trở cuộc thi nên mới cho ra đảo nghỉ 3 năm. Hầu hết thái độ của ông này nhằm ép buộc BTC phải làm theo ông ta phục vụ cho lợi ích kinh doanh :-?


fix ngay ạ ;)) lăng xê công nghệ cao mà :D


Tường giật tít hơi bị kêu đấy ;)) Anh cứ tưởng ông ta mở mắt chơi :))

vuaquyen92
30-08-2010, 08:49 PM
đó cũng bị tính là gian lận a ;)) như bóng đá mua chuộc trọng tài đó :-?


=)) anh ko hiểu ngăn cản hoặc cố tình ngăn cản 1 cuộc thi diễn ra thì gian lận thế nào nếu mình ko có ý định thi
Trên WCA forum cũng có nói ông này nhiều lần nói dối BTC về nhiều chuyện muốn lái BTC làm theo hướng có lợi cho việc kinh doanh (chắc ở đây là HaiYan Cube)

o0ozu_mjo0o
30-08-2010, 08:51 PM
đó cũng bị tính là gian lận a ;)) như bóng đá mua chuộc trọng tài đó :-?


=)) anh ko hiểu ngăn cản hoặc cố tình ngăn cản 1 cuộc thi diễn ra thì gian lận thế nào nếu mình ko có ý định thi
Trên WCA forum cũng có nói ông này nhiều lần nói dối BTC về nhiều chuyện muốn lái BTC làm theo hướng có lợi cho việc kinh doanh (chắc ở đây là HaiYan Cube)


người ta gọi là có tài mà ko có đức pải ko anh:|

nanotek2711
30-08-2010, 08:52 PM
đọc thì đọc đc. nhưng nhìu wá đọc hông nổi >.<

Anhxtan
30-08-2010, 08:53 PM
Bảo đảm trong 3 năm nữa thì cái "ngọn núi" 30.94 ấy cũng chẳng ai phá nổi đâu. Haiyan cố tình "treo ngón" để tu sub 25 ;))

programmer_94
30-08-2010, 08:53 PM
đọc thì đọc đc. nhưng nhìu wá đọc hông nổi >.<


đọc tiêu đề, đọc mấy dòng tui viết và đọc mấy dòng bôi đen :d chừng đó là đủ :D

tranmynhquan1991
30-08-2010, 08:58 PM
viết kiểu này đọc khó lắm :| , việt ra việt mà anh ra anh chứ

vuaquyen92
30-08-2010, 09:01 PM
cái này mọi người bấm qua link WCA đọc TA cho dễ hiểu :-?

o0ozu_mjo0o
30-08-2010, 09:02 PM
cái này mọi người bấm qua link WCA đọc TA cho dễ hiểu :-?


úi sời
bấm vào đọc tiếng anh thì nó vào mắt rồi nó lại bật ra anh az:D

vipxu_a7
30-08-2010, 09:21 PM
Bảo đảm trong 3 năm nữa thì cái "ngọn núi" 30.94 ấy cũng chẳng ai phá nổi đâu. Haiyan cố tình "treo ngón" để tu sub 25 ;))


Kỉ lục quá vững chắc :)>-

Nhưng bị cấm thì tiếc thật

hcuber
30-08-2010, 09:22 PM
Bảo đảm trong 3 năm nữa thì cái "ngọn núi" 30.94 ấy cũng chẳng ai phá nổi đâu. Haiyan cố tình "treo ngón" để tu sub 25 ;))

Ông anh nói chuẩn quá lão này đứng nhì thì ko ai dám đứng thứ nhất với cả thằng nhì dưới lão phải luyện ngày đêm đến thần kinh may ra có cơ vượt nhìn cách lão nhìn 15 s rồi xoay đã gai cả người rồi

vipxu_a7
30-08-2010, 09:25 PM
Bảo đảm trong 3 năm nữa thì cái "ngọn núi" 30.94 ấy cũng chẳng ai phá nổi đâu. Haiyan cố tình "treo ngón" để tu sub 25 ;))

Ông anh nói chuẩn quá lão này đứng nhì thì ko ai dám đứng thứ nhất với cả thằng nhì dưới lão phải luyện ngày đêm đến thần kinh may ra có cơ vượt nhìn cách lão nhìn 15 s rồi xoay đã gai cả người rồi


Đã thế cái hôm ông ta luyện tập còn thành công suốt nữa chứ :-o Đúng là quá ảo

vuaquyen92
30-08-2010, 11:00 PM
Tình hình là sau khi cãi vã với WCA Haiyan Zhuang đã thành lập CCA (China Cubing Association) và đang đề nghị các cơ quan chức năng cấm tổ chức WCA hoạt động tại China =))
Theo thông tin ban đầu thì Haiyan hình như cãi vã liên quan đến chuyện quốc tịch của Đài Loan với Trung Quốc (do Trung Quốc và Đài Loan vốn là 1) nên gần như nhiều khả năng là WCA sẽ bị cấm ở TQ giống như FB và Twitter can tội phân chia 2 quốc tịch này :-?

o0ozu_mjo0o
30-08-2010, 11:02 PM
Tình hình là sau khi cãi vã với WCA Haiyan Zhuang đã thành lập CCA (China Cubing Association) và đang đề nghị các cơ quan chức năng cấm tổ chức WCA hoạt động tại China =))
Theo thông tin ban đầu thì Haiyan hình như cãi vã liên quan đến chuyện quốc tịch của Đài Loan với Trung Quốc (do Trung Quốc và Đài Loan vốn là 1) nên gần như nhiều khả năng là WCA sẽ bị cấm ở TQ giống như FB và Twitter can tội phân chia 2 quốc tích này :-?


hết thik ông này:|

vuaquyen92
30-08-2010, 11:24 PM
Tình hình là lại có 1 nguồn tin đính chính khác do chính haiyan giải thích xem ra lỗi cũng có phần của WCA do sợ Haiyan phá kỉ lục BLD mà ra (ko biết đúng ko)
Ai rảnh đọc hết bài giải thích này bên speedsolving nhé
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?t=23009

Xem ra chuyện này phức tạp hơn ta tưởng gần như các cuber TQ đều ko đồng tình với cách làm việc của WCA:-?

kieuphong
31-08-2010, 01:58 AM
Ko phải Haiyan ép BTC để có lợi cho việc kinh doanh mà là lão này có hứa sẽ tài trợ tiền và display cho cuộc thi, nhưng đến lúc gần thi thì lão ấy yêu cầu phần thi BLD phải có 2 vòng, nếu ko có 2 vòng thì lão ấy sẽ nghỉ ko đến thi nữa (và tất nhiên là sẽ ko có tiền và display). Có lẽ vì hành động đó mà WCA cho rằng Haiyan đã hành động ko lịch sự và thiếu tinh thần xây dựng.
Haiyan thì giải thích rằng sở dĩ lão ấy dọa ko đến thi nữa là vì tiền vé máy bay để đi đến chỗ thi là khá đắt và ko đáng để đi nếu chỉ có 1 vòng BLD. Haiyan còn buộc tội Chris đã chọn deligate ko đúng theo sự lựa chọn của số đông cuber Trung Quốc.

hcuber
31-08-2010, 09:40 AM
còn 1 vòng 33 BLD là do tên chirs nó thêm 44 BLd mà lão này bảo có mỗi 1 tên thi nội dung này đọc sơ có gì ko đúng thì sửa lại nha#:-S#:-S#:-S

vipxu_a7
31-08-2010, 10:12 AM
hôm qua có 1 clip Yu xoay haiyan(đã chế) em còn tưởng là cube đó bị cấm dùng khi thi đấu nữa chứ :))

hcuber
31-08-2010, 10:22 AM
hôm qua có 1 clip Yu xoay haiyan(đã chế) em còn tưởng là cube đó bị cấm dùng khi thi đấu nữa chứ :))

Ăn nói hay nhỉ , cube chứ có phải người đâu mà cấm.

luckyluck29
31-08-2010, 10:26 AM
Thế anh Haiyan này bị đình chỉ thi vĩnh viễn ạ :-/:-/:-/. Nếu vậy thì khổ thân quá :-q:-q:-q

p0ywave
31-08-2010, 10:28 AM
3 năm thôi
Vĩnh viễn thì ông ý nghỉ quay đj cho rồi
Quay xong cũng chẳng dc công nhận

Sm0k3
31-08-2010, 10:29 AM
Tưởng tên này thế nào. Đúng là dân bác Hồ ( cẩm đào). Lợi ích kinh tế và quốc gia đặt lên hàng đầu.