PDA

View Full Version : Giới thiệu OLL tối ưu !!!!!!kidrock2007
30-08-2010, 11:00 PM
Hôm nay cố gắng hết sức làm xong cái OLL tối ưu #:-S,chưa có hình ,chỉ có công thức thôi xem hình ở đây http://mordred.awardspace.us/OLLCheatSheet.pdf
B-) Mình cũng có lưu ý như sau:công thức tối ưu,cũng chưa phải là tối ưu nhất ,nhưng nếu biết kết hợp các công thức thì được ct tối ưu hơn.Không nên luôn luôn dựa dẫm vào ct tối ưu :>
I-) Vào vấn đề chính ,giới thiệu OLL tối ưu,số move trung bình của OLL tối ưu là 9,1 move.vậy số move trung bình để giải 6 mặt rubik theo phương pháp CFOP là 53,5 move(F2L:26,OLL:9,PLL:11,5) :P ,Chưa tính các move setup đấy ,nếu tính thêm chắc còn nhiều.

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O1.gif
OLL 1 11move
■ (R U2) (R2' F R F' U2') (R' F R F')
■ R U B' R B R2 U' R' F R F'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/7f/O2.gif
OLL 2 11 move
■ y r U r' U2 r U2 R' U2 R U' r'
■ y l' U' l U2 l' U2 L U2 L' U

http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6f/O3.gif
OLL 3 11 move
■ y2 r' R2 U R' U r U2 r' U R' r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O4.gif
OLL 4 11 move
■ y M U' r U2' r' U' R U' R' M'
■ l L2 U' L U' l' U2 l U' M'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ef/O5.gif
OLL 5 7 move
■ y2 l' U2 L U L' U l'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b5/O6.gif
OLL 6 7 move
■ y2 (r U2) (R' U' R U') r'
■ l U2 L' U' L U' l'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/ac/O7.gif
OLL 7 7 move
■ r U R' U R U2 r'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/74/O8.gif
OLL 8 7 move
■ y2 r' U' R U' R' U2 r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9c/O9.gif
OLL 9 10 move
■ y' R' U' R y' x' R U' R' F R U R' x
■ y' R' U' R x U' R' U y R U y' R U' x'
■ y' R' U' R y r U' r' U r U r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/47/O10.gif
OLL 10 10 move
■ y' R U R' y R' F R U' R' F' R
■ y' R U R' y' r' U r U' r' U' r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8a/O11.gif
OLL 11 11 move
■ r' R2 U R' U R U2 R' U r R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O12.gif
OLL 12 11 move
■ y F R U R2 F R y' R2 U R U2 R'
■ y' r R2 U' R U' R' U2 R U' R r'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3f/O13.gif
OLL 13 10 move
■ F U R U2 R' U' R U R' F'
■ r U' r' U' r U r' y' R' U R
■ y2 x' R U' R' F' R U R' x y R' U R
■ y2 f R U R2 U' R' U R U' f'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f7/O14.gif
OLL 14 10 move
■ R' F R U R' F' R y' R U' R'
■ y2 x' R U' R' F' R U R' x y R' U R
■ y2 r' U r U r' U' r y R U' R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c9/O15.gif
OLL 15 10 move
■ y2 l' U' l L' U' L U l' U l
■ y2 R' F' R L' U' L U R' F R
■ r' U' r R' U' R U r' U r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O16.gif
OLL 16 10 move
■ y2 r U r' R U R' U' r U' r'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O17.gif
OLL 17 12 move
■ F R' F' l R L' U R U' R' U' M'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e4/O18.gif
OLL 18 12 move
■ y2 F R U R' d R' U2 R' F R F'
■ l' U' r' U2 L U2 L' U2 r U l

http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O19.gif
OLL 19 11 move
■ R' U2 F R U R' U' y' R2 U2 R B

http://www.speedsolving.com/wiki/images/2/2e/O20.gif
OLL 20 12 move
■ R B U B' R' F2 B D' L' D B'F2
■ L' R' F' U2 L2 U2 L2 U2 L2 F L R

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c4/O21.gif
OLL 21 11 move
■ R U R' U R U' R' U R U2 R'
■ y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
■ R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
■ L U L' U L U' L' U L U2 L'
■ y L' U2 L U L' U' L U L' U L

http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a6/O22.gif
OLL 22 9 move
■ R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
■ y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/50/O23.gif
OLL 23 9 move
■ R2 D' R U2 R' D R U2 R
■ L2 D L' U2 L D' L' U2 L'
■ l2 U' R D2 R' U R D2 R
■ l2' U' z' U R2 U' L U R2 z' L
■ y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
■ R2' B2 R F2' R' B2 R F2' R

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/56/O24.gif
OLL 24 8 move
■ r U R' U' L' U R U' x'
■ r U R' U' r' F R F'
■ y x D' R' U R D R' U' R x'
■ y x D L U' L' D' L U L' x'
■ y x' U' R' D R U R' D' R x
■ y2 R' F' r U R U' r' F
■ y2 l' U' L U R U' r' F

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/51/O25.gif
OLL 25 8 move
■ y2 R' F R B' R' F' R B
■ y' F' r U R' U' r' F R
■ y' x U R' U' L U R U' r'
■ y R' F' L' F R F' L F
■ y2 F R' F' r U R U' r'
■ y2 l' U R D' R' U' R D x'
■ y2 x' L' U' R' U L U' R U
■ x' D R U R' D' R U' l'
■ x' U L' U' R U L U' l'
■ x' R' D R U' R' D' R U x
■ x R' U R D' R' U' R D x'
■ y2 x L U' L' D L U L' D' x'
■ l' U' L' U R U' L U x'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/fe/O26.gif
OLL 26 7 move
■ y2 R' U' R U' R' U2 R
■ y' R U2 R' U' R U' R'
■ y' L U2 L' U' L U' L'
■ L' U' L U' L' U2 L
■ L' U R U' L U R'
■ y' L' U R U' L U R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O27.gif
OLL 27 7 move
■ R U R' U R U2 R'
■ y' R' U2 R U R' U R
■ y L' U2 L U L' U L
■ y2 L U L' U L U2 L'
■ R U' L' U R' U' L

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c7/O28.gif
OLL 28 10 move
■ r U R' U' r' R U R U' R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/ce/O29.gif
OLL 29 11 move
■ y2 R' F R F' R U2 R' d' L' U' L
■ y2 R' F R F' R U2 R' U' y' R' U' R
■ y2 R2' U' R F R' U R2' U' R' F' R
■ y R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R F'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O30.gif
OLL 30 10 move
■ l U' R' U l' U2 d L U L'
■ y2 F U R U' x' U R' D' R U' R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O31.gif
OLL 31 9 move
■ L' d' R d L U' L' B' L
■ y2 R' U' F U R U' R' F' R
■ L' U' B U L U' L' B' L

http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6b/O32.gif
OLL 32 9 move
■ R d L' d' R' U R B R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cd/O33.gif
OLL 33 8 move
■ R U R' U' R' F R F'
■ R' U' R U l U' R' U (x)

http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/11/O34.gif[/IMG]
OLL 34 10 move
■ R U R' U' x D' R' U R E' z'
■ y2 R' U' R U y' x' R U L' U' M'
■ R U R' U' y' r' U' R U M'
■ (R U R' U') B' (R' F R F') B
■ R U R' d' l' U' L U r' R

http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b7/O35.gif
OLL 35 9 move
■ R U2 R2' F R F' R U2 R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9a/O36.gif
OLL 36 11 move
■ (R U R' U') y (L' U2' L U) y' (R U R')

http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/64/O37.gif
OLL 37 8 move
■ x' U' R U l' U' R' U R
■ R B' R' B U B U' B'
■ l U' R' U y' R U R' U' z'
■ y F R' F' R U R U' R'
■ y R' F R F' U' F' U F

http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cb/O38.gif
OLL 38 11 move
■ (L' U' L U) y' (R U2 R' U') y (L' U' L)

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O39.gif
OLL 39 9 move
■ L F' L' U' L U F U' L'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a8/O40.gif
OLL 40 9 move
■ R' F R U R' U' F' U R

http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f8/O41.gif
OLL 41 10 move
■ y2 r R2 y' R' U' R U y R U' M
■ y2 R2 L z' l' U' R d L U' L l'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d8/O42.gif
OLL 42 10 move
■ r' R2 y R U R' U' y' R' U M'
■ y2 L2 R' z r U L' d' R' U R' r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/5b/O43.gif
OLL 43 6 move
■ f' L' U' L U f
■ B' U' R' U R B
■ y2 F' U' L' U L F

http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d6/O44.gif
OLL 44 6 move
■ f R U R' U' f'
■ y2 F U R U' R' F'
■ y R U y' L U' L' B'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b2/O45.gif
OLL 45 6 move
■ F (R U R' U') F'
■ f' (U' L' U L) f
■ y2 f (U R U' R') f'
■ y2 F' (L' U' L U) F

http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/de/O46.gif
OLL 46 8 move
■ R' U' R' F R F' U R
■ R' U' l' U l F' U R
■ y F U F l' U' l U' F'
■ R U l U' R' U F' l'
■ y2 L F U' R U R' F' L'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/db/O47.gif
OLL 47 10 move
■ F' L' U' L U L' U' L U F

http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/37/O48.gif
OLL 48 10 move
■ F R U R' U' R U R' U' F'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ed/O49.gif
OLL 49 9 move
■ R B' R2 F R2 B R2 F' R
■ l U' l2' U l2 U l2' U' l
■ y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e9/O50.gif
OLL 50 9 move
■ y2 R' F R2 B' R2 F' R2 B R'
■ r' U r2 U' r2' U' r2 U r'
■ y2 l' U l2 U' l2 U' l2 U l'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/44/O51.gif
OLL 51 10 move
■ F U R U' R' U R U' R' F'
■ y2 f R U R' U' R U R' U' f'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/44/O51.gif
OLL 52 10 move
■ R' U' R U' R' d R' U R B
■ R U R' U R d' R U' R' F'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O53.gif
OLL 53 11 move
■ l' U' L U' L' U L U' L' U2 l
■ y' l U2 L U L' U' L U L' U' l'
■ y2 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r
■ y' r' U2 R U R' U' R U R' U r

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O54.gif
OLL 54 11 move
■ r U R' U R U' R' U R U2 r'
■ y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
■ y2 l U L' U L U' L' U L U2 l'
■ y l' U2 L U L' U' L U L' U' l

http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/04/O55.gif
OLL 55 11 move
■ R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F'
■ R' U2 R2 U R' U R U2 y l' U' l
■ R d' R2 D R' U2 R D' R2 d R'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/1f/O56.gif
OLL 56 12 move
■ F R U R' U' R F' r U R' U' r'

http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/40/O57.gif
OLL 57 10 move
■ R U R' U' r R' U R U' r'
■ R' U' R U M U' R' U r

Anh em text thử nhá

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 05:57 AM
tks
có mấy cái 6,7 moves mình đem đihọc:D

haily
31-08-2010, 11:32 AM
thêm cái hình anh ơi:)

...............................

phnhatchieu
31-08-2010, 12:03 PM
hình đâu, hình đâu:-/:-/ cút ra góc lớp=))=))=))

kidrock2007
31-08-2010, 03:26 PM
hình đâu, hình đâu:-/:-/ cút ra góc lớp=))=))=))


là cái gì thế ????????????? :-/[hr]
hiện giờ máy lag quá ,không up ảnh đựoc ,anh em thông cảm ,tới tối sẽ up hình

vipxu_a7
31-08-2010, 04:39 PM
hình đâu, hình đâu:-/:-/ cút ra góc lớp=))=))=))


là cái gì thế ????????????? :-/[hr]
hiện giờ máy lag quá ,không up ảnh đựoc ,anh em thông cảm ,tới tối sẽ up hình


Cứ phải làm ngược ct tráo thôi :))

Em góp ý là anh lấy link ảnh từ mấy topic dạy Oll trong 4rum ấy :)

kidrock2007
31-08-2010, 04:41 PM
anh lấy bên speedsolving,hình đẹp ,dễ in ra giấy ,nhỏ dễ sắp sếp.ểu nhất cái post hình .cứ phải thêm code vào mệt nghỉ

vipxu_a7
31-08-2010, 04:48 PM
anh lấy bên speedsolving,hình đẹp ,dễ in ra giấy ,nhỏ dễ sắp sếp.ểu nhất cái post hình .cứ phải thêm code vào mệt nghỉ


à ko,upanh.com nó có sẵn BBcode đó anh ạ

kidrock2007
31-08-2010, 04:49 PM
thế thì chẳng nhẻ phải down ảnh về rồi .lại upanh lên :|

vipxu_a7
31-08-2010, 04:55 PM
thế thì chẳng nhẻ phải down ảnh về rồi .lại upanh lên :|


Thì vẫn nhanh hơn là đi copy code về anh ạ,nếu đó là một topic thì anh đăng kí thành viên rồi trích bài đó ra cho nhanh

kidrock2007
31-08-2010, 05:05 PM
thôi khổ quá ,chắc phải lấy link của mấy bài trong forum thôi

kidrock2007
01-09-2010, 04:14 PM
mình đã up hình mới anh em vào xem rồi nhận xét :D

rubikfan1996
01-09-2010, 04:23 PM
Ờ hay đó, thks đại ca :D Bài này giá trị ra phết

kidrock2007
01-09-2010, 11:10 PM
Mình sẽ cố gắng thu nhỏ lại để in trên hai mặt giấy a4,pll cũng sẽ cố gắng.nhưng do đang nghiên cứu Ryan nên không có thời gian.mong anh em vẫn ủng hộ mình :D

bangdenas
07-09-2010, 05:15 PM
đúng là pro FM =.=. Có mấy cái 6,7 moves quá hay anh ạ :D