PDA

View Full Version : Thách đấunghiavn
15-04-2009, 11:54 AM
Vì tình hình box thi đấu ko duy trì đc, mình làm box thách đấu này cũng gần như thế, mỗi tội giải thưởng thì ko =

Scramble:
1. R2 L B U R F' D2 U L' D B' F L2 D' L' B L D U' L' R D' B F' R'
2. F L D L B R2 F2 B2 L2 B F U2 F2 U' R D2 F' L2 D2 L2 D' L2 F2 B2 R
3. B D2 B' R U2 L D' U' L' R2 D2 F2 U' B' F R' D R' F2 B L' B' U2 F R'
4. R' U' B2 D' R' B2 U' L' B U2 F2 U2 F2 R L U2 L2 R B2 R F2 L2 U2 L R'
5. F' L2 R2 U' R' U' L D' F B U2 B' F D2 B2 U D' L2 D L' U L' U' F' B2
6. B D' U' B2 U' F L D2 L' B2 D' R' D2 L2 U2 B F' U' D B2 F2 L2 R' U R2
7. F2 L2 U' D' F D' F' B2 L' D2 L' F' R L2 F R L' B R' B2 D' U2 R' U' R2
8. B2 F' R F' L U' R' B D U2 B' F2 U L F' U2 F R2 B L' R F2 L' D B2
9. F2 D2 R2 U B' L' D' U' R' U' B2 R B R2 F' L' D L2 D B' U' L F2 D2 F2
10. R F' D' U2 L2 D2 U L' F D' L2 B L2 R' F R2 B' L R' F' B D B2 R B'
11. R' U' L2 B' U' D2 B2 F D L2 R' U2 R U F L' F L2 U' D' L U2 D2 F2 D
12. B2 U F' D L' U B L U L' R2 F D2 U2 B L D2 R2 F L' D' F' U R D

UMU
15-04-2009, 08:08 PM
@puzzlebuilder: Weekly Cubing Competition is being delayed, so nghiavn opened this topic instead, but no prize :D

nghiavn
16-04-2009, 04:52 PM
Mà hình như dạo này puzzlebuilder có lên đâu nhỉ
Mọi ng ko thik theo cái này lắm (chắc vì ko có giải thưởng), thôi vậy