PDA

View Full Version : Ave 500 :))GunNhox
10-10-2010, 05:34 PM
Đúng là hnay rảnh rỗi quá nên mới nghĩ ra cái trò nèy :)) ..... em định làm ave 1000 cơ cho nó ý nghĩa với ngày hnay nhưg mà nản quá =.=" làm ave 500 đã ngốn hết hơn 4 tiếng rồi :| .... Anh em nào có hứng thì làm rồi pót lên cho vui :))


Statistics for 10-10-2010 17:36:35

Cubes Solved: 500/500
Number of Pops: 0
Average: 18.05
Standard Deviation: 1.61
Best Time: 10.84
Worst Time: 21.00
Individual Times:
1. 19.42 D B R B' F' L2 D U' F L R F' U' L D2 U2 F R2 U2 L2 R B' F' D U
2. 19.98 R F D U' R' B2 F L' B' F R2 B2 U B' R' F U B2 F2 D' B2 U2 B' R D'
3. 19.14 D' B F R D U2 L R2 B2 L' B' F L2 F L2 B' D F L2 D F R B' L' R2
4. 18.14 R' D U R' U2 L2 R D' U2 B' D2 U L' D2 R' B F2 L' F U' B F D' B L'
5. 15.36 U2 L' D' F U' F2 U F D L' R B' F2 L2 D2 B F D2 R' F2 R D2 U B D
6. 19.11 U2 L2 D U2 L R B' L2 U F' L2 D U' B' F L' R' U2 B F2 R' U' L' R U
7. 16.84 D U' L R B L' R' B' U B D' U2 F' U F L R' F' U2 R B' F2 D2 B F2
8. 15.73 R' B' F U2 R2 D' R' D U2 L' D' B' D' B2 F2 U' L2 R2 B L R D2 L R2 F2
9. 15.53 U2 F2 D' U' B F2 D2 U2 R' B R2 B2 F' L D' L2 R D' U L2 D U2 L2 D L
10. 19.31 D2 U B2 F2 L' R' D' U2 B F L' B' F2 D2 F2 L F L D U2 B F' U R' B
11. 17.95 L R F L2 D U' L R U' L U F D2 U2 L F2 D2 L R D2 B L' D' U R
12. 19.83 D' B2 F D' L' R2 B' R2 D2 U L' B F D F D2 U B2 F D' F D2 U' L D
13. 15.91 L2 R' U2 L2 F R2 F' L' U' L2 R D U' L' F' D2 F' D2 L' R2 F D2 U R' U2
14. 18.08 F2 R2 B2 F2 U' B L' R D U B F D2 B' F' L' D U' R D2 U R' U2 R B'
15. 18.33 R' D B' L' R U L' B D' U2 F2 R D' U R2 D' F2 D' U B L2 R D2 R B'
16. 18.38 U' R D2 R' U F U2 B F' D' F2 R2 D L' B' F L2 R2 D2 F2 R B L' U' L
17. 16.20 R' B2 L' R U L2 R2 B L2 B D B F' D2 B U' R' D' F2 U' B' F' D B' R
18. 19.19 R2 B2 R2 D' U2 B' R F' L2 D' U' L B' F2 L' R2 B' L D' U2 B2 F2 L R2 U'
19. 18.23 L' F R' F' R' F2 D' L B2 F L' F2 L' B' F D' U F2 L' R' F' L2 R2 B' U'
20. 19.36 B' F2 D2 U' L R' D2 B' D U2 B' F D B R2 D L' D L2 F' D2 U' F D' U'
21. 19.83 D' R D2 B2 D F2 U L2 R' D F R2 F' L' D' R D F' D U L F2 D2 U' R2
22. 17.23 B' D' R2 B' D2 U2 B F' R2 B' F' L' D2 L2 R' D F2 D U2 F2 R D' B2 U' R'
23. 15.91 D2 L2 F' L2 D U B D U B2 D U' F2 D' U' L2 R D U2 L' B F R' D F2
24. 18.14 U2 F D2 U F L2 B F' U' B F D' B' F' L R D U' F' L D U2 B2 U' L2
25. 19.31 D2 U F' L R B F L' R2 B2 F2 U F2 L2 B' U' R D' B' F' D' U' F D2 L'
26. 16.64 B2 D U' L R F' D R' B' R' F2 U' L D' F U R2 B2 D' B' F' D B' L' R2
27. 15.89 D F' L2 D2 U' L' R2 D' U B L' B F D U2 B2 F2 D' U2 L' R' U2 B2 D2 U
28. 18.31 L R2 D U2 L' R2 U' L R' D F' L2 F2 R' F' U' F2 L2 D' U2 L2 D2 U R' D2
29. 18.53 L R' U2 B R' D U' L R2 D' R' D2 U L2 R' D U2 B2 R F2 L' R B2 F U
30. 18.70 U2 B' F L R2 D2 U2 L2 U2 B' F' L D' L R2 F2 D' B' L2 B2 L2 D L' B R2
31. 15.16 D U R F D' B F2 D U' F2 L' U L' R D U' B2 L R B' R F L' R2 F'
32. 16.19 D2 U F' U2 R' U' B' F2 D' U B2 F L D U F' D' B' D2 L' B2 F2 U2 B' F2
33. 19.88 L R D' U2 B F2 D2 F D2 U L B F D U' L2 D' L2 B F' R2 U' R' F2 D
34. 17.48 U' B D' B2 F D2 L' R' B2 D B' F' L' R' F D2 U2 R2 F L' R B' U2 L' R'
35. 18.05 B' F R U' R' D U2 L2 R B F2 U' L' F2 D L2 R2 F2 U L U' L B2 D U2
36. 16.84 L R' F2 L R D' U2 B' L' D' B2 U' L B' D U' L D' F D L B2 D2 L2 R'
37. 17.42 L' F2 R D U' L' R2 F' D' U' L2 B2 F2 L2 R B2 F2 R F' U' B D2 L2 D U2
38. 18.88 B R' B F' U2 L R U B' F U B' L U2 R B F' L R2 U L' R' F2 U2 B2
39. 18.91 F2 D' U L U' B' R' U' B D2 B L' R2 B2 L D U R' B' F2 U' R2 B F R2
40. 18.11 R2 B L2 U2 L F' U B2 U F2 D' F' L' R D' U' R B D2 U L' D2 B2 U B2
41. 15.34 B' U L R' D' U R B' D U2 L' D' B2 F2 U' F2 L2 R' B D2 L' R' U B' U
42. 19.59 F2 L' R' B F' D' B2 F2 L' B D U2 R2 D' U2 L' D U B2 L2 U' F' L R2 U2
43. 18.89 R B' L R' D2 L2 R' D2 B2 F2 R D' U L B' F2 D2 R2 B F2 D U' L' U F2
44. 17.95 D2 U L2 R' D R U2 R2 B2 L2 D2 R B F' L2 R' D2 U F2 R D U' L2 D' F'
45. 16.39 D U B2 R2 D' U R2 B L' D2 U2 L' U' L F L R2 B F2 L' B L' D2 B2 F'
46. 12.66 U2 L D U2 B F L2 U2 F' L D' U' F D2 U' L' R' D L2 R' B' F D U' R2
47. 18.34 U R2 F L2 B' D U2 L2 R' D U' B L D' U B L B2 F D' U2 L' F2 L2 R2
48. 18.61 R' F2 D B2 L2 R D B D' L' B2 L2 D2 L2 D U L2 D' U2 L R' B2 L B2 D
49. 17.55 D' U2 B' F' L B L' R2 B F' L' R' F L' F' D R2 B F2 R' U' L' R2 B R
50. 18.00 D2 R' D2 U F2 D' L D' U L2 B2 R' B2 F L2 D' U' R U2 R' B F' L' U B'
51. 16.08 B' F L B' U2 B2 F2 D2 U2 B2 F' D2 U' R D' U2 B2 L2 R2 U' L2 R2 U2 F2 U'
52. 19.36 U B2 D' L2 R' F' D2 R2 B F' L F' U2 R2 B L R2 D2 B F2 D B F D2 R2
53. 19.05 U2 L2 D2 R B2 F L R F D B2 F' D' R D' U B' F' U B2 F' L' B2 D' F'
54. 16.17 U2 B' F U' B2 U' F L R' B D' L F L F' L D2 U2 L' R2 D' U2 B' L2 U2
55. 19.19 D2 U F2 R2 B' D' F' R D' U' R D U' B2 U B F D' B L2 B' L R' U2 B'
56. 18.91 U' L' R' B2 F D B2 F D' B' F2 L' B D U L' D2 U' L2 R2 B2 F U' L2 R'
57. 18.45 D' F R' B2 F D U2 B' U2 F D2 L U2 B' F R2 U' F D B D U L' R F'
58. 16.73 B L2 B2 U B R B L F2 R2 U' F' U R2 D' U2 F' D2 L2 B F2 D F2 R U'
59. 18.83 L2 U B D' U B2 L2 U2 L' B' R' B F D2 R2 B F' D' F' U B D' U B R'
60. 18.89 U B U' B2 F' D' B F2 R' D2 U B2 D2 L B2 F L U' L U2 L' F R' B' F2
61. 18.50 D2 U2 R2 B' F R' D2 U2 L R B' U' R B' L' R D2 U B' L' B2 R2 D2 U2 L
62. 17.80 D2 B' U2 F2 U R B F L2 R2 B' F2 D' L' D' U B2 F R2 D2 F D B2 U' B'
63. 19.61 R2 D' B' F2 D F' U2 F' L' B D' U2 L D2 U L R' D2 U B' D2 L R' D L
64. 19.70 D B L2 F2 L2 R2 B2 D F L' B F' L R2 D' L R B D2 U B2 F' L2 D' L
65. 18.95 B' F2 L' B F U L2 R D' B2 F R U2 F' D2 L B F2 U2 L R2 D' L' D U2
66. 16.50 B L' F' R2 B F2 D2 B2 R B2 F2 L2 D B F' D' U L R' D U2 B' D' L' R2
67. 17.23 L R' D L B F2 L2 F2 D' U2 R' U' F' L' R2 D R' U' B2 L R D2 L D R'
68. 14.97 L' R' B' R2 F2 L D U' F2 D' L' R2 D' U2 L B2 F2 D' B' L2 R B F' D2 U
69. 18.42 F' D L2 B F' D' U2 F2 U' B' D2 U2 R' D' L2 B F2 D2 U' B F' D' L' D' R
70. 18.08 D2 F2 U R' F2 R2 D' B2 R' D2 U2 F U' B' F U2 B' D F2 D' F L' R' F' U
71. 18.92 L' F' U' R' D U F2 U' L R2 B F' L2 R2 D' F U B' F2 L' R' B2 F L F'
72. 17.58 U B' L B2 F L' R' U2 F D U' B2 R2 B' F R2 U B' F2 R' B2 L' R D' U2
73. 18.16 B F R2 D U2 L' D' U' B2 F' R' D2 U' L' R2 U2 L R' F' L2 R D2 L' R B2
74. 19.11 B' U B' L F D' U' R' D2 L2 R2 D R2 B2 U' L R' F2 D U2 F' R2 U' B2 F
75. 17.08 B' F2 D' U' B U2 F' D B2 D L' R U' R F L R U' F' R' B2 L2 R' U2 L'
76. 15.16 L' R D R' U' F U B2 F D2 R2 B R2 D2 R' D2 U2 B F' D' U2 B U' R F
77. 10.84 L R' D' U2 B2 F' D B' F2 L' F' L' D L' R D U' B D U2 B' F2 L2 D2 L'
78. 17.23 F2 D' U B2 D' L' R D' F' D F D' L R' B2 L' R F' U2 R' F' L2 R' F2 L'
79. 19.19 B R' B R F' R2 B' U F U2 R2 B F U2 B D' U R B2 F L R' B' U L2
80. 16.66 B2 L2 R D B2 F2 L' U R2 F2 D' U2 B' D2 U' L B F2 D2 L' R' B F' U' R2
81. 18.61 D' R2 U L2 R2 F2 R B' D R2 B2 F2 D R B R' B D L2 R2 B F' L' B U'
82. 19.66 L R2 D2 U2 R' U2 L' F D2 L' D L2 R2 B2 F2 D U' L R2 D F2 D' U2 L' R2
83. 17.92 R' B F U2 B' F2 D U L U' B2 U L' B' D L2 F2 R' D U L2 R' U' L' R'
84. 18.92 B' U R2 D U L2 R2 D2 B D' U' B F L U' L R2 B2 F D2 U2 L D' B2 F2
85. 19.03 L2 R' D U' R' F U' R F' D2 U B' F2 L R' U2 R U2 B2 L' R2 B' F R' B2
86. 19.26 L F' U B' D U2 B F D U' L R' B2 F L U' B R U' R B2 L' U' L R'
87. 17.55 B' L2 D2 U L' R D2 U R2 B2 D2 B2 U2 B F U' B' D U' B2 L R2 U L2 R2
88. 18.42 F2 D' U' F' D2 U F2 L R' D L2 R2 B F L B R' B F L F U2 L' R D'
89. 18.80 D' U L' R B' U' R' D2 U R D' U' L2 B D U F L' R2 D B R2 F' R U2
90. 15.12 L2 R' D L' F2 D2 U L' B U L2 R B' D U L' R U2 B2 R2 B' R' D' L U'
91. 16.92 B L B' R2 F' U B' R U2 R2 D' F' D' U L2 R2 D' R D2 F U B' F U2 F2
92. 18.42 D2 U B2 D' R' B F U L2 R2 U2 B F2 D2 U2 L2 R' U R2 D' U' B' F' D L
93. 19.11 U2 B2 L D L D' R' F' D' B' F' D U' R' U B' F D' U R' B' U' L2 R2 F2
94. 19.58 D F' L R' B2 F U2 L' R2 U2 B' F2 L D' B2 F2 L2 R B2 F' U2 B2 U' L R2
95. 19.58 L R2 B2 F2 L R U F' D B L' R' D2 U' B2 U R' B D2 L B2 F2 L2 R2 B
96. 19.56 B2 L D2 U2 B2 F D U' F' L2 R B F R' B' D U' F2 D' U' B2 F2 D U2 F
97. 17.31 R' B2 L R D2 U' B D L' R2 D L2 R B2 L2 B' D2 B L R2 F' D' L2 B2 L
98. 19.73 B' F D' L' B2 F2 L' R2 D' U B2 L B2 F' U L2 U2 R' D' U2 F2 D' L' R B2
99. 17.74 U2 B U F2 L2 R D' U F2 D U' F' D' B' D' U L2 R2 D' U2 L2 B2 D' L2 B
100. 18.92 U' F U2 L' R2 B' L2 R B' F' U L' U R B' F R B D B' F D U2 L' U
101. 14.78 D F U' R' B2 D2 U2 F' R' F D2 U2 L2 R' B F2 L2 R' U2 B U' L' R B D'
102. 14.86 D' B2 F' D B2 R D2 B' F' R' D B' D' U' R' D B' F2 L' R D2 F2 L2 R2 U
103. 18.06 D U2 B' D2 U2 R D2 U2 B' U' F L' R2 U B' F2 U2 R' D' B F2 D2 L2 R F2
104. 17.95 B2 F2 U B' L R F' L F' L2 F D L' D U' R2 B' D U R' D U2 F2 R2 D
105. 17.39 F2 L' R U2 F2 U2 L2 U' F2 D2 R U' R D2 U' R2 U' L2 U L2 B2 L D U' B2
106. 19.36 D2 F2 R D B2 R B2 D B2 F' L' U2 B' U' L R D2 B L' R F D2 U2 L2 D
107. 18.23 B L' B' F2 D' L' B' F2 D U B F' R B' D' F' L' B2 U' R2 B' D' U' B F'
108. 17.34 D2 U R2 F R2 B U' B R' D2 L B F' R' U2 F2 L' R' U2 L2 F' L2 U R F
109. 16.00 D U' F D' U B2 F2 L2 R B2 F2 D2 U R2 B2 R D2 U' F2 U F2 L F2 L2 R2
110. 19.84 D' U F2 L' R' B2 F' U2 B L' D2 B' F2 R D2 B F2 D2 L' F2 U' B F2 L' F
111. 17.62 L' D2 B2 F2 L2 B2 F D F2 L' R U2 B2 L' B' F D' L2 F U2 L' R D' L2 R
112. 15.16 B2 F U2 R' D' U B' L2 R F' U' B U2 L' R2 B F L2 R D2 U' B' U B2 R
113. 15.86 L2 F' D2 R2 B2 F2 L D U B U' R' F' L2 B' L' D2 B2 F2 D2 U' R2 B2 D' B'
114. 19.42 U2 B R' B L U L' R2 F' D B' F L' R2 F2 R2 B' D2 U' B2 F2 D' U2 B2 L
115. 19.16 L R D U2 R2 B' R B F U2 R D L D' U2 R2 D2 B D' U R B' D2 U2 R'
116. 18.27 F' U2 L2 D B' D2 B F L2 F2 D' U L B F2 L2 B F2 D U' B2 F R D' L'
117. 15.34 R B F2 D' R U L' F2 D F D U2 R' U2 B2 F U2 B F' R2 B F D2 U' B
118. 18.42 B D' U B F R D' R' B F2 U' R B' F L2 U' L' F L B F2 D' L2 R' U
119. 17.61 R' F2 R D2 R2 B F' D' U2 B2 F' D2 U2 R F' L' R' U' R B2 R B U2 B2 F2
120. 17.00 B' D2 L2 B2 F2 U' F' D2 U R' U' F' R2 B F' L2 D F D2 U' L' R' D B2 F'
121. 16.31 B' D2 U2 F2 D' F' L' B2 R2 F D2 R2 B L R' D U B L' R B D U' F2 R
122. 19.03 L' R D' L2 R' D U' F R2 F2 D2 B2 F R' B2 R2 F' D F D U L' R' B2 D'
123. 19.38 R' F L R2 U2 F' L' D' U' L R D2 U2 B' D U2 B F R2 B2 F' L' R' D' R'
124. 19.03 R' U' F2 R2 U L R B F' U' R2 U' L2 R U L R B2 F' L R B F D L
125. 19.45 D2 R' B L2 B2 D2 L2 R U' L' R' B D2 U' L2 R U' F' D U' B F' D2 U' F'
126. 19.26 D' U L R F2 D' L2 D' U2 B F' L' U F' R2 D' U' L R2 F' L2 R' B D' U2
127. 18.05 D' L2 B' R' D2 R' D' U2 B2 U L' D2 L' R2 D2 U2 B L' D' B F2 D2 L R2 F2
128. 18.00 U2 F L' R2 U B' L' D2 B' F2 R' D U R U' F D F2 R2 B2 L2 B F2 L F2
129. 18.98 B2 U2 F D B' L2 R' B' L B2 F' R' U' L D2 B F L R2 D U2 L' R2 D' F2
130. 18.16 F D' L' B F2 D2 R' B2 F U' L' B' L' B2 U2 L D2 F2 L R' U' B2 F' L' D
131. 18.16 D2 U2 L' R' D2 U' B' F2 R2 B D U' F D' L U R D2 U L R U B' F' U
132. 14.50 U F D' B' F' L2 R U F R2 B' F2 U B2 U' R' F2 L2 R B D U' L B' F'
133. 15.05 L' R F2 L2 R D' U2 R D B' L B D U' B2 F D U L U2 B' R' B' L2 R'
134. 16.39 L B2 L' R2 D U2 L D2 U' L D2 U F' D2 U2 L2 D F2 R U' L' R B F2 D'
135. 17.24 B D' U' R' U' B' F D' L B L2 R2 U' F' R2 F' D U2 B F' L2 R D2 U R'
136. 16.39 D F L D' U2 B2 D2 L F2 D2 B2 R' F' L B2 R B2 F' L R2 B' U2 L' R' D'
137. 19.09 L' B' F2 R2 D F' D U L2 R2 U2 B2 F R' U L2 R B' L R2 D2 U' R B' D2
138. 17.95 D' F U F2 L2 D2 U2 B2 F' L2 U2 L2 R D2 U2 F' L' B2 L2 U' F D' U2 B2 L
139. 19.47 L' B L' D' R D2 B L2 R' B' R' D2 U2 L B' D U R' D L2 R' D2 L2 R2 U2
140. 14.41 D' F' R' B' F D B2 D' U B' L B2 F R2 D2 L2 B D L2 R2 B' F D2 B2 F2
141. 16.73 B F L F U2 R2 U B D' U2 R2 U' L B2 U' R' F L B U L R2 B2 D2 U'
142. 18.42 F' U2 L2 F' D U' B' F D2 F D' U' B2 L' B2 D U B F' L2 F L' R' D2 B'
143. 19.39 F' L B2 D U' R' D R2 D' L2 R' D B F2 R2 B' F2 L2 B2 D2 R' B R2 D R'
144. 18.89 B2 U' L' B U L2 U L2 R F' U' B U' B' D F L' R' D2 U' F2 D' B' R2 D'
145. 16.42 D' B' D2 B' D2 L' R2 U2 L' R2 U' B' L' F' L R' D' U2 B' D2 U2 B' F' U2 B2
146. 17.53 B' L2 B2 F' L2 R2 U' B2 F' L R2 B' F' L R D' R B L' R U F L' R' B'
147. 19.66 R' B D' R' U2 R2 D L' R B' D U2 R2 F' U2 F R' U2 B F U B' R2 D2 R2
148. 19.39 D' U2 F L B2 F' D' U' B F' R' D L' R F' U2 R2 B2 L2 D U L D2 U B2
149. 18.80 F L' R' F D U B' F' U2 L' R2 B2 F2 R2 U2 R' D B2 R2 U' B F2 D2 L' B
150. 19.77 B2 D2 U B' R D' F' D U F' L R F L2 U B2 F L' R D' B F2 R B F'
151. 19.26 D' U2 R2 B2 F' D2 U L2 D' U2 R2 U2 B U2 L R U L' U R' D R2 B2 U' F
152. 17.97 R2 F2 R' U B2 U2 L' R2 U2 L2 R' D U2 F R2 B' F R2 D U2 F2 U2 L' B F
153. 18.92 U2 L' D' L' R2 B2 F' R' D U' L R' D' U2 R2 B F2 L2 R2 B2 R D2 L' R2 U
154. 19.80 R2 U F2 D2 F2 D U' L' D' U' B2 D B F2 L B2 U2 R' B' F D2 F2 D U2 F'
155. 19.48 D2 F L2 B2 F L2 D U2 L' D' U2 B' F2 D' R2 B' F' R2 B2 D2 U R2 B F2 R'
156. 19.83 L2 F2 L2 D2 L2 R' D' F2 U' R B' F U B2 D2 F2 D L2 R D2 B F L' D' U'
157. 16.69 B' D L D' B D U' L R' B2 F2 L F2 L2 R2 F' D B' D2 U B F2 L B2 R
158. 18.83 L R2 U' B F2 L2 R' D2 U B L' B' F' L' R' D2 B U' B2 F2 D U' F U L
159. 17.59 D' U2 L' R U' R2 B2 F' L R2 F' U' R' B' F2 D U2 B D' R' B D2 R2 B' D2
160. 18.45 R2 B U2 B' D' U B' R U2 B2 U' F U2 L' R' F2 R B' F L' U' L F D' U2
161. 16.47 R2 D' U' B F' L' R B2 R2 B2 L' R B' L D U2 R2 U B U' R' U2 R B D2
162. 20.53 R' D L D F' R2 B' D' B' F L R U2 B2 F' L R' U2 R D2 B' F2 D U' R
163. 19.20 D' U2 B' F2 U R D F' D2 U B R D' R2 B2 R' D2 U' L R' U2 F' L R' D2
164. 16.30 U2 B2 U2 F' U' R' B2 F2 D U L' R' U' B2 U F2 U2 L2 R' D' L R' U' B' D'
165. 17.53 B F D U2 B' D2 U2 B L2 R D' R2 D U2 R U' L2 R' F2 L D' U2 B2 F2 L2
166. 20.53 L D U L2 R2 D2 U' R F R2 F' L R' U2 B L B2 F L2 R' F D U' B F'
167. 18.05 B2 L2 R' B2 F2 L' D U2 B2 F' R' D' U B L' U2 F2 L2 R F L' R' B' L2 R'
168. 15.59 R2 D2 U2 F L' D' U L2 D2 F2 L' D' L' B2 L F2 R D2 U' B F2 R' U' B2 R'
169. 18.34 R2 D' F2 U2 B F' L2 B D' B2 F2 R2 B2 F' R2 B' F2 D2 U2 L2 R2 B2 D2 U2 F'
170. 17.53 L2 R F2 U2 L2 D U2 R' D U B2 F' L' U B D2 U' L D2 B2 F L D' B D
171. 19.17 R' B2 R' B' D B L2 R2 U2 B U2 L' R' B R2 B2 L2 R' U F L2 R' D U2 B
172. 17.22 L' R' B2 F2 L2 D2 U2 B R2 B L2 U' B' F2 U L R' F2 U' L R2 B2 U B2 R'
173. 18.08 F2 R2 F' R' D L R2 D2 L R2 F' D' U' L' R B2 F2 L R2 B' U2 R2 U' R' D
174. 18.52 U B2 D2 U2 L2 F2 R B' L B U L2 B' R' F L2 B F' L2 R2 F2 R2 D B R'
175. 19.08 R U F2 L D U B F' L2 R2 B F D2 U L2 R' B F R2 F R' F' L2 B' L'
176. 19.00 B' F2 R F' U L' R B' D R' D' U' B2 D2 U2 B' F2 U' F D F2 U F' L D2
177. 19.03 L2 D' U2 B2 L2 R' D R2 D' U2 B' L R' B F D U B' D' L2 U B L2 D B
178. 19.80 B' L R' F2 U2 L' R F U L2 B' F2 U2 L' F D U' L2 R U2 B F2 D' L' R'
179. 16.94 R F' D U L F' D2 U' B2 F R U B2 L R2 D2 L' R' D F D R D' R2 B'
180. 19.23 U B2 L2 D R2 U' B' U B' F2 R' B F L R2 B' L2 R D B2 F U' B2 F2 D'
181. 18.84 L' R D L B F' D' U' R B' F' D2 U B F U2 F2 D' B2 F' D L2 R2 B F
182. 17.77 U2 R2 B2 F2 U2 B2 F2 R2 U B D U' F2 L R2 F L R2 U' F R2 D2 F L R
183. 19.89 B L R D U2 B U L' R' F D U2 B L2 U2 B' F L2 F D2 L' B' R' U' R
184. 19.41 D' B' F' L' R2 U' B D2 U2 F' D2 B' L' F L' F' R2 B' F' R U' L R' B L'
185. 18.97 L' B F2 R F2 D F' U' B' U' B2 L B R2 D F' D' B F2 R F2 D' U' L' R
186. 20.03 B F L' R' D' B2 R' D U2 F' D2 U' L' D2 U' R B' L B' U2 R F2 U B F
187. 18.83 B F D2 U' R2 D' B D' B2 D' U' R' B' F' U2 B' F' L2 D' F U' B' F' R' B'
188. 19.30 L' R' D' F' R2 B2 L2 R B' L B' F R2 B F2 D' F' R' D2 R D' U2 B D' L'
189. 18.19 B' U B2 U2 B F2 D' L2 R D2 B F' L' R B2 F' R D' U' B2 U' F R' F2 D2
190. 18.00 R2 F2 L2 R U' L' R' D' B2 F' D L2 R2 D F2 L D U' B2 F D2 L F' D' U2
191. 12.34 B L2 B2 L' R2 U R2 F' L B2 F' L' B F D U B' L' R2 D2 U' B D U2 L
192. 19.56 F' L2 R2 B2 R' B2 D U B' U F2 L' D U' B F L R F2 R2 D2 U' R2 B' F'
193. 19.16 B' F2 D2 U L' R2 D2 U2 B' F' L2 B2 F2 D' B' L F D2 U2 L2 F' L' R' F2 L
194. 18.16 R F L' R2 D' B' D2 R B' L2 R' B' F' U' L2 R' B2 F' L B2 F2 D L2 R' U
195. 15.91 D' L' R2 F2 L2 R D' U2 B U' B' L' R' B' U' B2 D2 L R D' F' L2 R U' B2
196. 18.98 U F2 D U L2 B2 F2 R2 F' L U2 B2 U2 L' B2 D' B2 F2 D U' L' R2 F' L' R2
197. 19.61 R' D R' U' L' R B2 D2 U2 R' B D' U B R F D2 U2 L' R' B2 R F D' U'
198. 18.03 D2 R B U' B U F2 R' U2 F' L U2 B2 R F2 D2 U L2 R' D2 F' D2 U2 R F
199. 19.88 B2 F2 D U' B' D L U' L R2 F' U' B2 F R2 U R' B2 F L R B' F L R2
200. 17.48 F2 L R' B2 F D F2 R D' U2 F' D' U L B' F2 R2 D U2 F2 R' U2 L D U
201. 19.53 L B' F2 L' D2 L' R2 D U B R D R2 F' U' R' B F2 L R2 D2 U' B F' U'
202. 17.89 L2 U2 R2 B2 F' U B F' D B' F L2 R' B L2 F' R' B F' D' F D' L F2 R'
203. 18.50 L2 R' U' L2 R' B F2 L2 R2 D U L' R' U' B2 U2 B' L2 R' B2 R B2 D2 L R
204. 19.73 L B2 R' D U' B F2 L' U' B' D2 U F L' B2 R' D U2 L2 B2 U' L B2 L2 B
205. 19.45 U2 B2 F L2 F L2 R2 B R B' L2 R' D U' L' F L F L' R U' F L B R'
206. 16.45 B' F' L' R' D' R2 D L R2 D' U B U2 L2 R2 B2 D2 F L R2 B R2 D2 U' F
207. 18.16 F D2 L' R B' F' D' R2 B' D2 U B2 L2 F2 U2 R D' L' R' B2 F' U2 L B F'
208. 18.45 B F' L' B2 U B' F2 R2 U B' L' R' B' R F L B' L' R B2 F U2 R2 U B
209. 16.11 F2 U' B L R D U2 B2 D' B' F2 L2 B' D' R B2 R U2 B2 F' L D2 L2 B U
210. 19.22 B2 L2 D2 B2 D' L' U B' D B2 F U R2 U2 B D U2 L B' F' R2 U L' F2 U2
211. 17.73 L R D' R2 U' R2 F D2 F D' L D' F2 U L2 D2 B' F D' R2 D' L R D U2
212. 19.75 B D U' B D' U2 B L' R2 D' U2 L R2 B D L B2 F' L2 R' D' U2 L2 R2 F
213. 19.00 F' D' F D B2 L2 R' B F2 D U L' R2 D L' B' U2 R B' F2 D F R2 U2 R2
214. 18.08 R' D2 L D R' B2 D2 U' B' R2 B L2 D U' B' D' U B' D B2 R B' U2 B2 D'
215. 19.69 B2 R B' D2 B2 F L2 R2 F U' R U2 B' U2 R D' U' R' F R F2 D' U' B U'
216. 18.06 B' F D2 U B' F D U' B' F' L' R' D U2 F2 L' R2 B F' L2 B' L2 B' F' L2
217. 19.06 B F' D2 U2 B F2 L R' U B2 L R2 B' F2 D' U L' U F D' L R' B D2 F
218. 18.16 F R' U' B F' D' U' L' R' B2 D L R2 D' U' B2 F' D U B' F D L B' F'
219. 19.69 B2 F' R' U B F2 L2 B' L' R D2 F' R' F2 L' B2 F R2 U L R' D2 U2 L2 R
220. 18.72 B2 F2 D2 B2 F' D B' F2 D U2 F R2 B U' F L B2 D U2 B' F2 U' B2 D U
221. 20.11 L R B' F2 L R B2 F U' B F' D' U' B L2 R2 D2 B' L2 R D B2 D2 U2 R2
222. 16.91 L R' F2 L2 D' F' R2 U2 F L B' F' D' L R D' R B D2 B F2 L D' F U2
223. 17.55 L2 F' L2 R' F2 U2 L R2 D' U2 R2 D' B' F R' B' L U' L D U L2 D F R
224. 19.05 L B F D' L2 D L' R U L' D F' D U R2 B F' L2 F U' B2 F2 L R' U2
225. 16.75 D2 U R U' B2 L R B' D2 U' F R' B' F D' U' L' F2 R' U' B' L' B2 L2 B2
226. 17.80 U' F R D' F' D U B U B D2 B L' R' D2 U2 F' D' U B2 F' L2 D U L2
227. 17.84 L R2 U2 B D2 U2 L R2 U B' F' R B2 F2 D2 U' L' B' R2 B F2 U L B L'
228. 19.69 U2 F2 L D U2 B' F2 L2 R' B L2 R2 F2 L B F2 L2 D2 U2 B' D2 U' B' D B
229. 13.66 B2 F' L R2 D2 U B F' D' U2 B' F2 D B U' B' F' R' D U L2 D' B2 D' F
230. 19.58 D2 R F' R D' L R2 D' U2 B2 L B F' D' L U R' D2 U2 B' F2 L2 R B' L
231. 16.00 D U2 R F2 L2 R' B' U2 F2 R' U F' D U' R' D U2 B2 F R' F' L' R B F'
232. 16.69 D' U F2 D R' U2 F D B D2 U2 L R U F2 U R B' F' D' B2 U2 F D U2
233. 19.27 B U' B D2 L B2 F2 L' R2 B2 D U2 R2 B R2 B2 F D' U L2 D2 B' L F D
234. 17.74 B L' R F2 L U' F2 L' R' U2 F2 U2 L2 D U B' F' L R' U B' L2 B D B'
235. 16.98 L2 B F D' U2 B2 U L' R2 D2 R' B' L2 B' F D L2 D2 B F' D2 U2 B2 D F'
236. 17.42 D' U2 L2 F2 R B2 F D2 F2 L' D2 U' B L B' F' D2 U' L2 B2 L' R2 D' U2 F
237. 15.97 L B2 F' L' B F2 R F D' U L B F L' U' L D L R2 B' L' D' U2 L' D'
238. 18.22 D2 L' B2 L2 B' F R' U2 B F L2 D U F2 D U' F2 D U F2 D2 L B' D' U2
239. 17.89 F' U2 B F' D L F2 L2 B L B F2 R' D' U R D U' R' F2 U F' L' R F'
240. 15.42 D2 U' B D2 B F' D U' R U' B R' B R2 D F' D' L2 R F U F2 R B F
241. 16.23 L2 D R' B U L' U' L2 R B' F L R F2 D' L2 R' D L2 U' L' R2 F' R D2
242. 17.66 B2 U2 F' U F' D U' L B2 F2 D L2 B' F2 D B2 D2 L R' B' L' R2 B U' F'
243. 16.97 D U' F2 L F2 D B' R' F2 U2 L R' D2 U' R2 F' L2 R' B L2 B L2 B2 R2 B2
244. 17.27 D' U R D L2 D U2 R' F2 U L U2 L' R' D2 U' R' D2 L2 R U2 F U2 R2 U
245. 16.19 B' F2 L' R B' U L2 R2 F2 D L R' F2 L F' L B' F2 L B2 L R2 D' U B
246. 18.97 F' R U' B' F2 L2 R' D2 L R' U2 R2 U L' B' D' U' F' D F' D2 L2 R D2 R2
247. 15.44 L2 R' B L' D2 R B' F2 D2 F D2 R B2 F2 L2 R B L2 R' B2 F' R2 F2 D F2
248. 19.72 U' L2 R2 B F' U2 B2 F R' D2 U2 R F L D2 B' F2 R2 F2 D2 F2 L' R B U
249. 20.00 L F2 D' L B2 D2 L2 R' D' B' F R' B2 F' D' U F' D' U2 L2 F2 L R' U2 R
250. 19.20 L' R2 U2 L R2 F L' U R B F D F2 R2 D2 U B' F2 D2 R' F' D L2 U2 R'
251. 17.78 L D U' L2 F' L R' U R D' R D2 L' R2 D2 U' B' D2 U2 B2 L B L B' R'
252. 18.31 R2 B' F2 L' R' B' L U2 R' B D U2 B' F L' R B' D R2 B' U B' F D2 U'
253. 17.02 F2 D U' L R' B L' D' U2 F2 U L2 R2 B' F' L B' L' R2 D' U' R2 U' F' L'
254. 19.61 L' R F' L' R D R' D' U' B' F U L F R F' L D' U' B' R2 D2 B R2 F2
255. 17.26 F' D U' L' D' U B F' D' L' R' B' F L' R' F' R D' L' D2 U2 L R D2 L'
256. 18.62 F U L R2 D' U F D' F L' F2 U2 F R B' F' D U F2 R' F D B2 F R2
257. 20.05 D U2 B' U' L2 R D2 U F' L' R2 B' F L2 B2 D2 B R B' F2 U' F R' B F'
258. 19.58 R U' L' R' D' B L' R B2 L' D2 U2 L R' B F' D2 U L U2 L' D2 F L R'
259. 18.08 U2 F D' U L R D2 R D' U B L R' F L2 F L F2 U' B2 F2 D2 L2 B2 L2
260. 19.55 F L' B F' R' B2 D' U' L D U B' F U' F2 U' R' D' B F' D L' R D2 B
261. 17.58 B2 L B2 U2 L2 R D2 F2 L2 D' L' U B2 F' U2 L2 R D2 U' B2 F2 R D' U' F
262. 20.50 L' F' D2 U L B D U B D2 R2 F2 L' R' B L2 R B2 F U2 B' F2 L' R' F2
263. 14.36 B2 F' D' U2 R2 B2 U2 L2 R B2 F2 R' D' B2 U B U' B F2 R F2 R B R' U'
264. 18.45 D U' L' D' U L R2 B D2 R' B R B' F2 L' R B L R' F' D' U R' F2 U'
265. 18.47 F2 L' U2 R' B L2 B F' D U L2 B' L R B F2 D2 L R2 D U B2 F L R
266. 15.78 D2 R B2 L' B' D' U R2 B' L R2 D2 U B U2 L2 B R D' U2 R2 B' R B2 L2
267. 16.83 R2 D2 R2 B F' R D' L R2 B2 D2 U2 B2 U2 R2 F' R2 U2 L' R' D' U' B' U L'
268. 16.34 B R2 B' D' U L R' U L2 U R2 D2 F2 D L' U L' B2 F U2 F2 D L' R' B2
269. 15.41 D' R' B2 F' D2 U2 L' R B2 D U' L R' D' U2 B2 L2 D' U' B' F2 R D2 B F2
270. 19.16 D' B R D2 U' B2 R2 D2 F' D R2 B2 F2 L2 D' U B2 L' R' D' U L R D' U'
271. 17.84 F D U2 L2 B' F L U' B2 F' R B2 F D B' F D2 U2 R' B F2 D2 B' R' B
272. 17.84 B2 F' L R2 F' L2 R D' U B2 D' U' B2 D' U R B2 F D' U' R2 B L U' F
273. 18.62 F' L' D2 B F2 U2 F2 L' F D L' R B' L2 D' U' L2 R2 U2 L U L F2 D F
274. 18.66 D2 U2 L' F' D U2 F' D2 U L B D' L' R2 D B U' R' B' R2 D2 L' B F2 U2
275. 19.74 D2 L' B' F2 L D2 U2 L B2 F U R' F R2 F D2 U' F2 D2 L2 U2 F' U L R
276. 20.03 R2 B2 F2 L' R B2 R' B' F' U2 R D' U B D2 B' F R' F2 L' R D' B U L2
277. 18.74 U2 F2 D2 U2 L' F D2 U2 L' R2 B' F2 D2 L2 R2 U2 L R' D U L R2 U R' B
278. 19.08 L' R B R' B' R D U L D' F2 U' R' F2 D2 U2 B' L D2 U' R2 D2 U' R' F
279. 20.39 L U' L2 B' D2 B' L' D' F U B2 F' L' B' L' U' L2 B F' D U' L R' B U
280. 17.69 F2 R2 B' L' R D2 U' L' B L' U2 L R D2 B2 L2 R' B' L R' F2 D' U F L'
281. 19.73 D' L2 B D U L' D' F R D' U2 B' F' L' R' D U' B F' D U2 R2 B2 F2 U2
282. 17.45 F2 L' R B2 F L F2 L' B2 F D2 U B2 F2 U2 F' D2 R2 F2 D2 R D2 U' B' U2
283. 17.42 L D U' B F2 R2 B' L' U B F2 U B' D L' F2 D' U2 B L U R2 U F2 U
284. 17.38 D2 U' B' F D' F R' B F' L' R D2 R D U B U' R' F D2 B2 R U F U2
285. 19.66 L' R U L B D U R2 D2 U2 L R' B' F L' D2 F' D2 B' F L R' U2 L2 R2
286. 19.70 U2 B2 F2 R' B L' F U2 R B' F U2 L2 R F L' B2 F D' B' D F2 D2 B2 D
287. 16.70 U F2 U' B2 D' B2 D' U B2 F' U2 B F' U2 L2 R2 D2 L2 U2 B2 R' B L D F
288. 17.81 B' L2 R D U B2 U' B' D2 F D B' F L' R2 B2 U' R D U L R B' R2 F'
289. 18.23 R D B2 F' U' L R2 B L' B F' L2 B2 F2 R' B R' F' D' U2 B2 F2 R2 B F
290. 17.08 B' F D F U F' R D' U2 R D R' B F2 L' R B' F L2 R B' U2 B' D U2
291. 17.28 L' R B F2 L R' D2 U L2 R2 D2 U' R' B D U F' L R' U' R2 D' U' F2 U2
292. 17.39 R2 F L2 B2 D2 F R2 B' L R2 U' F D2 F' R2 D2 U' F D2 U2 R' D2 L2 D2 U2
293. 18.58 L B2 F' D U' R D2 U' R' B' R F2 R2 D2 L R2 B L2 R2 U B F2 L' B F'
294. 19.76 F' R' B D2 B2 L2 R B L2 R' F R2 B' L R2 D R D U2 L2 R2 B2 D2 U B'
295. 18.92 D2 U' B' L R2 F L B F R2 D U B L2 U' R' B' R' B R F2 R' U2 F L2
296. 16.55 R' B F' U' B U' B' R D2 R2 D2 U2 R B2 F D' U2 L R2 B2 F2 U2 F' D2 U2
297. 19.58 D' U2 B2 F2 U2 B2 F U L R2 U L' D F L D' U' R F L2 B' F2 L U R2
298. 19.00 D F' L F' D U B' L' B R' D2 U2 L R2 D' U R D L2 R F' L D R F'
299. 19.02 B' R B L' F2 L D U' F2 R2 B F R2 D U2 B D' L U' L R F R D' U'
300. 19.08 F2 R' D B' F2 D2 U R2 U' R2 F2 L2 B F D U' B F2 D U' F U L' R U
301. 19.27 D' U2 B2 L' U' L F' D' L2 B2 D B2 U' L' D2 U' L2 R' D' U R D2 L' D2 L2
302. 19.45 D' B' F U2 B' U F' L D2 U' L' R' D' U2 L R F R2 D2 L2 R2 D2 U R' B
303. 17.94 D B2 L U2 L2 R' F2 D2 U B' L2 D U F' D U' F L2 R' F D' U L U L'
304. 14.97 U' B' F2 L' R F2 L D' U' L R' F2 R D' F2 D2 B2 R' B F U B2 D U' B'
305. 17.67 U L' F U2 B F U L2 R B D U B' F' L' D R' B' L R U' L2 R' U' L'
306. 18.36 F' L' R D2 R' B' F2 L' R2 U2 B2 D B' F2 U R' B F2 L2 R2 F L R2 B2 U'
307. 18.47 B2 D' B F' D U R' U' L2 D2 F U L' R D L B2 F' D' U2 R2 B F U' R'
308. 16.58 R' F U F' U2 R B F D2 U2 B2 L2 R U B D L R B2 R B2 D2 L B U
309. 16.42 D2 R' U' L2 R D' B' R F D' F' L2 D2 B' L B F L R F2 L' R2 U R' D'
310. 20.19 F2 R2 D' L2 D2 L' F' L2 U' B' F' U L2 D F2 U L2 R' B' L2 R' F' L2 R U
311. 18.08 R U2 L' B L' R2 B L D' F2 D2 U B F2 R D2 B' F' R D R2 B' R' U2 B2
312. 19.81 R2 F L B2 L' R' B' D2 R D' U2 L' R B' F D' U2 B2 F2 D' F' U2 R2 D2 U2
313. 11.75 B2 L U L2 B2 F D' U2 L' D2 U B F2 D2 U L' R D' B F2 L2 R' D' R F2
314. 18.81 D B' U L' R' B' F2 D' U' B D U' L R U' R2 F L' U2 L2 D2 U B D F
315. 16.88 D' R' U2 B' U' F' U2 R2 U R2 D' U R B2 D' R2 F' L B F' D' F' R U R2
316. 19.70 F2 D B' L2 R B L' R2 B' F2 L F' L2 F L2 B' F D' U' L2 R2 B2 F' L2 R2
317. 17.23 U2 R' D U B2 D' B2 F2 L' R B2 F2 L2 D2 U2 R' B2 D' U2 B U2 F' D L' R'
318. 18.84 L2 B2 F' U B2 L2 F2 D U' F R' B' F R U2 L2 R D' U2 B U L2 R' D U
319. 18.92 L R' B2 L R2 B' F R2 B D2 L B D2 U2 L' R D' L F' R D' L D2 L R2
320. 17.27 B2 U2 L2 R' D F2 R2 D U' B U L U B2 D' U2 B2 F D2 U B F2 D' R2 B2
321. 19.75 B2 F2 L R B' F' D' U L R' B R U2 L R B' D' F' D B2 F D2 R B2 F'
322. 16.55 L2 R2 D2 U L' R2 F R' B' D U F' L' F' D' B2 F D U2 F' U2 L' D2 U2 F'
323. 16.97 B' F2 R U' B2 R2 B' U2 R B L2 B F' U' L' B' L' R2 D' R B2 D' U2 L R'
324. 19.47 L R' D' L' R F' L2 B' F' D2 L2 U' L D2 F2 U L R2 F L' R2 B2 F' D2 B
325. 16.97 D2 R' D2 F R' D' U' F L D' U L' D U' F D' U' B' F L2 B2 F D F2 U2
326. 17.47 D2 U2 R2 D R2 U B2 F' U L R F' D' F D U2 B2 L' B2 U2 F' L F2 R2 F
327. 14.88 L' R2 D2 R' B2 L2 R B2 L' B2 L R' U' B2 L' F' U' R' B2 F' L R D2 L F'
328. 19.12 U2 B' U F2 U2 L2 R2 B' F' L2 R' B2 F' R' D' U F' R2 U2 L' U L' R' B R'
329. 20.75 U' B U2 L' B U B2 F2 D' L2 U2 L R2 F' L2 R F' U' R' B2 D2 U' B' F R2
330. 20.50 R D2 U L2 R D' F2 R B D U L2 B F2 D B F D B2 U' R F D2 B2 U'
331. 19.05 B U' B U2 R2 U L2 D' B' L F D2 R' B' F' L' R D' L' U' F' D' U' L B'
332. 15.74 B2 F2 U' R2 B' L D U2 L' R D' U B' F L2 D' U' F2 U' R U' R U R U2
333. 18.28 D' B L B' L' R2 B2 L' B' F D U' R2 D B L' B2 L R2 B2 F U' B L2 D'
334. 15.22 D R U2 R2 B' U' R2 B2 F L F' D U F D' R D U L' R2 B F' L2 R U'
335. 20.11 D' U' R F2 L2 R2 B U' B' F' L' R' D U2 R D2 B' F2 D2 F L2 R2 D F' L
336. 18.27 U' R' U2 F' R B2 L2 U' L D R B' D B2 F' R' F' L' R D2 B2 D B2 R2 D'
337. 18.50 B D L D R' F L' R2 D F R' B' F2 R' D U' R' D' U' F2 R' D' B F R'
338. 20.66 F' L2 R F R' F R2 B U B2 U L' F L' R2 D2 B' D2 B' F U' B' L' F' L'
339. 18.69 R F D L2 D2 U B' F L R' B' L R' U B2 R2 F D F2 U R F D L R
340. 18.92 D2 B' L R2 D U B2 U' B' U' F L' U' L R2 F L' R' F R U2 B2 U' L' U'
341. 19.42 R' B2 F' R D2 U R2 B D' B U B F R D L2 R F2 R2 F' D2 U2 B' F' L'
342. 18.84 U B2 F L B' D' R U2 B' F U2 L R2 B' F' R2 U L2 U' L' F L R B' F2
343. 17.50 B' F2 L' R' B2 F' D2 U F D L R' D' U' B L2 D' U2 B' R' D U B2 F L
344. 18.92 F D U B2 D2 U' B2 D' U' B2 L R B' F' L B2 F2 L2 R D U2 F' U R2 U
345. 20.19 L R2 D L R2 F U2 F D' L' D U' R' F' D U F L2 B' L2 D' L2 R2 D2 B
346. 16.83 D B' R2 D2 F' L2 D U' B2 F2 D' B F2 L' R D F D F R2 U2 L2 R' D B'
347. 19.34 D L2 D' U2 R D2 U' R2 U' L R2 D2 U2 B L R F2 R F R D' U' B' F' L2
348. 18.30 L2 R F' D2 U' L' F' D' U' L' B' F L2 D F D2 U2 B' D2 U2 B F2 D L' R2
349. 18.20 F' L' B2 L' R D2 R2 D B' D2 U B F R2 F2 D U2 B' F2 U2 B2 R' D2 U F'
350. 19.84 B2 D' U' L U2 R2 F2 L U2 B2 F2 R2 D2 F D' B' F D' L F2 R U2 R2 U L2
351. 19.95 U' R F' L2 B2 F' D U B L R2 D U B F L R' F L2 R' D' L' R2 U L'
352. 18.58 B' F D' U' L' D2 B' U L R F' R2 B' F2 L2 R' D' R2 B2 D2 U' B2 D U' R'
353. 19.23 D L R' D F' R2 U F' D B2 D2 B2 L2 U B F U2 L' R2 B' U2 B' D2 B2 L
354. 15.24 L' B2 L R' D' F' D' U2 B' F2 L B2 D U2 R2 F2 D2 U L D' L' B D2 L2 R
355. 19.98 R' B2 R2 B F D' B D' B' F' R' F D' U' R B' L U2 B L' D' U F' U' R'
356. 17.78 D' U2 L' D L B' D U' R' F' L B2 U2 B R U2 R2 B L2 D L U' B' D F
357. 16.42 B' F D2 U F2 D2 U' R2 U2 R2 B2 F' L' F2 L R B' F' D2 R2 F D U L D
358. 16.66 R' D' L R2 U' L' R' D2 R2 D B2 F2 L' D2 U2 B' F L B U B2 F U' B2 F
359. 16.08 B2 U' R U2 L' D' B2 D U' L D2 U L' R' F2 L' R U2 R' U R' D B F' R'
360. 14.70 B F R B' F' D' B' F R' F' U2 L2 F' D' L F2 D' B' L2 D U' L' B D U
361. 19.34 L' B2 F U2 B2 F' D' U2 F2 R2 D' U L R2 F2 L' R F2 L' F' D' U' L' F L2
362. 19.31 F L' R' B' U B2 F2 D U' F2 D' R' D2 B F D2 U2 R2 B' F2 D2 B' F2 U2 L'
363. 18.72 U2 F2 L D2 U B F' D2 L2 R2 D2 U F2 U2 B F R2 D' B F2 D R' D' U' B
364. 19.39 D2 U2 F2 L D' B' U2 B' F U2 R' D2 U' B2 F L' D2 U2 B2 F L' R' B2 F' D'
365. 19.77 B2 F' L R' B' F2 D' R2 B D2 U' L' R B' F' D U B L' R B2 F L2 B' D2
366. 19.73 D' B F' U2 L' B F2 L' D2 B' R2 U R2 F' L R F2 D F' U' R2 U' B F2 D
367. 16.52 U' B F' L R F2 R B' F R' B F L2 B F L' R' D U2 B' F' D' U F U2
368. 19.48 R B R B2 L D' U L2 R' F' D U R' F2 R2 D2 U B2 D2 L' D2 U F2 L2 D2
369. 13.58 U' B' F' U R B F L R F U2 L D' U B2 U2 L2 R U2 B' F D' U B R
370. 19.89 L' D2 U' B2 F U2 B' L' B' R2 D U' L D2 U L2 R' B2 D U' R' F L2 R2 F2
371. 19.67 D' L R' D U2 B2 U' B' L2 D' L' R B2 F' U B' F2 D2 U R U L2 R' U2 F'
372. 19.44 U B U R' U' L' D' U' L U2 B U' F2 R' F2 R2 F D L' R' B2 D U2 L2 R2
373. 15.17 F' L' R' B D2 U2 B2 F D2 U2 F2 L2 R D2 U' B2 F R2 B' L' R2 B' F2 D' U2
374. 17.20 U L' R B2 F R2 U' R2 F2 D' B L2 R' B F2 L' R' B L2 R' U2 B F D U
375. 16.81 D' B2 F D2 U B' D' U' F' D' U2 B F2 R2 B2 R2 B2 R D2 U B2 F' L' D' R2
376. 18.39 F D2 F' D' L' U' L' F' D B D F2 D U2 B F2 R D2 L R2 D' U2 B2 R U
377. 19.61 F2 D2 F R F2 L' D2 L2 R' D2 L2 R D2 L U' R F R F2 D U' L2 B2 F U2
378. 19.55 U2 R2 U2 L' R' D2 U2 B' D' U L B R' B2 F D U2 L2 U' L' R D2 U R2 B
379. 19.08 R' F2 L' R D' R2 U2 R2 B' R2 B2 L' R2 B' L' R2 B' L' D U' B' D2 U B F
380. 19.66 B2 F' D' L' U B' L2 R2 U2 R' B' D2 U' L R' D U2 B' D R' D2 R2 D' U2 L'
381. 19.28 D2 R2 U' L' R' D U L' R' D' U2 L' F U' F U2 B' F2 L2 R2 D' U R2 B2 D2
382. 16.58 R2 U' B2 D U L D L' D' R2 F2 D U' B F' D' U' B' F' R B' L2 R2 F R
383. 18.12 L2 D' U L R D' U2 B2 L2 B' F D U2 F2 D' B2 R2 U2 F2 L' R F' U' L' R2
384. 17.36 L D U2 F2 R U' B' L2 R' B2 D' B' D2 R2 F2 D' L2 R2 U R2 D2 U2 R U L2
385. 14.80 R2 F' D2 B F L2 B2 F D' L R2 F' L F2 U2 B' R2 F' R D U F2 U2 B' F2
386. 18.88 D U R D L R2 F2 R' B L' B2 F' L D U2 L' D2 B2 D' R2 B' F2 D U' R2
387. 20.92 L' B D' U L R D R' D' L R2 D U B F' D2 U L' B' F' L' R U F R2
388. 19.31 B' R B L F2 U' R2 U' B' F L2 R D' B' F2 D' U F L2 R' U L' B2 F2 R
389. 19.45 D U B2 F' R' D2 R' D' B2 F' L2 R' D' U2 F2 L' U2 L2 R2 B F2 U2 L R2 B2
390. 17.44 F2 L B' F' D U2 B' D B2 L' R2 D2 F' U R2 B2 F' L2 R' U L2 B2 F2 L2 R2
391. 18.42 L' R2 D' L' D B' L R2 B U' B' D R B' U' B F2 D F R' U' L R' B' F
392. 19.70 D' U' R2 D F2 D F L2 B2 D U2 B2 L' B2 F' U' F2 U' L' D2 U2 F D U2 R2
393. 16.42 D U' B' D U R B2 R2 B2 F2 D' L2 R2 B2 F' D' U B' L' R U' R2 D U' R2
394. 17.50 F2 L' U' R' U L R2 D' U L2 U' F R B F R2 D2 L R' F R' U L2 B F
395. 15.81 R2 B F2 L R D' U L' R B2 F' D' U2 L2 U2 B2 F L B D' U B' F' D2 U'
396. 19.05 U2 L B' D' L R D' L' R' D2 B L2 R B' L2 B2 F' D2 U L' R2 F R2 D' U
397. 16.95 B F L F2 D U F' L R D U' B' L F2 D' F D' R2 B2 F' L2 B2 F2 R' B
398. 17.39 B' F' U' L2 B2 D2 U2 R2 D2 B R D' F' L R2 U' R D' U2 B' F2 R' D2 U2 B2
399. 17.08 R' B L' R2 U B2 F2 U2 F D2 B' R2 U' R' D2 B U' B2 L2 F L' R B F2 R
400. 17.20 B' L2 R' D' U B D L2 R B' L2 R D2 U2 B' F2 D L' R2 B2 R F2 L2 D U
401. 20.00 U' B' D U2 L' D B2 F D' U2 L F D2 B' D U B2 F D U F' R' U2 L2 R2
402. 19.75 L' R2 U R B' F L' D U' F U2 L D U' B R B2 L2 B' F2 U L' R2 B2 F
403. 18.39 R' B F2 D2 U L2 R D' U2 B' F D L' R' D B2 F2 D U2 F' D2 U' R2 D' U2
404. 15.77 L' F2 L U R U' L2 D U2 R' U2 L2 R' U2 F' D L' U F D' L2 R B2 F' D'
405. 19.08 F2 L B2 D L2 B' L R D U' R B' F L2 D U L' B F L R' D R2 U F2
406. 18.64 L' R D' U2 L2 R B2 U' R' D F2 L B D' U2 R U2 B F' U2 F' R2 D' U' L'
407. 17.42 B2 F L' B F' L R F L R U B L2 R2 B' F' L' R2 D2 F D B F2 D U
408. 19.05 R' U B2 U' L' D2 U R' B' F' D U' F L' R2 B L' F' L R U L' B' F2 D2
409. 15.62 D' U R2 B' D2 L2 U2 F D' U' F2 L R B F2 R F2 D2 B2 F2 U2 B2 F R2 U2
410. 19.58 R D' L' R D2 U L R' F L' B' F2 D' U B R' B F2 L2 R U' L R' B' F
411. 16.73 D2 U' B F' U2 F U' R' U R B U' R B' F' L R2 B2 R D' L2 R' B F2 D2
412. 16.28 L2 R B2 F' L' R' U L' R B' R' U F2 L R' D B2 F' D' U2 L B' D2 B' U
413. 19.05 R U' L2 R2 U R B F' D' L2 R' B2 F U B D2 U R D' L2 R2 B2 U2 R B2
414. 17.58 F2 L D U L U' B2 L R2 U L R F' U2 F' U2 B2 U B' U F L2 R2 F L'
415. 18.28 U' L B2 U2 L' B2 F2 L R2 B D L2 R' F2 L2 R D2 U B' D2 U2 B' D U B2
416. 18.50 B' F R2 B' F2 R U L' F' D' R2 B' D U L' D' L' R' D L B2 R D' U B'
417. 19.58 L2 F' R' B F' R2 F2 R2 D' U R' U2 R2 B2 F2 D' U L' R B U2 B F2 L R2
418. 18.16 F' D2 U2 B F' L2 R2 B' F' D L' R' B2 D' U' F' L' R U' L' D' B' R U' F
419. 15.55 L D' L2 B' F' R2 F2 L' B2 F D' U2 B U B2 F' U' F L R' D' B2 D' L2 D2
420. 17.86 U2 L2 R2 B F R2 B2 L' R' D F D' R2 D U L R2 D2 F D' L' R B' D2 U2
421. 18.39 R2 D B2 R' D' U L D2 F R2 D L' B2 L' R2 D B2 L R F U2 F2 R2 D' L'
422. 19.81 L' R2 B' F L' R2 D2 L' D' F' D' U2 L R D' L2 B2 F L R' D2 U R' D2 U
423. 19.12 F2 U' R2 D' L R' F' L B L' R F' D2 U' L' R B F2 D2 B F' R D U B'
424. 18.80 U B' F2 L' D U' F2 D U2 F L2 R' U F U2 L' U R' B2 F2 R D' L R' F'
425. 16.36 L2 R' D B' F' L' D2 U F R' U' F L B L2 D' R' U' L2 R2 F2 L D' B' R'
426. 18.69 U B F2 D' L2 B2 F D' L2 R2 D' R2 B2 L2 R' D2 U B' L2 D B F2 U L2 B2
427. 19.33 L2 B' F' D B2 F2 R' B2 F' R2 F U' F' L R' U L' U' B U L' U' L2 B' F
428. 17.58 L2 R F' U2 B2 F' L' R2 B L R2 B' F U' B2 R' D' U' L2 B' F' D2 U' L R
429. 19.92 U2 L R' D2 L' R B F2 U B2 D2 L' R B F U2 B2 L2 D B' F' D U' L R
430. 19.74 D2 U2 L' B2 F L R B L R2 D' B F D2 R U' L2 R' B L D U' B' D U'
431. 17.36 U' B' D2 L' R' D U2 F2 L' R B2 F2 D' F2 D U' R' D' U B' F R2 D' B2 U2
432. 17.62 F D2 L2 U L' R' D2 R' D2 L2 B2 F U B' L R B2 F L U2 B D2 U2 B F
433. 18.50 B2 F D U B' D2 B' U R' F D U' L' B F L D2 R D U B2 F2 U' L2 R
434. 19.52 U R D' U2 R' B' F L U F L' U2 B D' U2 F' D B F L2 D F2 L' R' U'
435. 18.73 R' B2 R U L R F' L2 R' F U2 L2 R D L B L' D2 L2 B2 F2 D2 B2 F' R2
436. 19.66 L2 D U B F2 D' L' R' D B2 L2 R2 U' B' F2 D' U2 F U2 F D' U L' R' B
437. 17.80 F2 D2 L' F R D' L' R D' B2 F2 R2 U' L' D' U B2 R F2 D' U2 L R' B2 D
438. 17.14 F D U L2 B2 D2 L2 D U2 R B F L' U L' R2 B U2 B2 R2 B' L2 R B' D2
439. 20.92 L R2 B2 L' R B' D' B' D L2 U2 B' F L' D R B F D' U' L' R' D U2 R
440. 16.00 B2 F2 L2 D2 U2 L' U' L' D2 B' F2 D2 R' D2 L' R' D' L2 D' U' L R D2 F R
441. 18.12 L R F2 R F' R2 U' R2 U2 L2 U' B' L R2 U B L2 R2 B2 F2 D2 U' L' R2 U
442. 18.28 B2 D' L2 B2 F2 L' B U' R U2 B' L2 F2 U B2 F' D' L R2 B F R U' R2 F'
443. 17.81 U' L D' U2 F' R F D' F2 D2 U2 L2 D' L' D2 R B F' R2 D L2 R2 B' F2 U2
444. 18.62 U F2 L2 U F' U' F2 L B2 F' L2 R' B F D2 U B2 F' L R B D L' R' F'
445. 16.77 D' B F' U F D' L2 R' D U R2 F' L D' B D B2 R2 D' L U2 L2 R' F U2
446. 17.78 B2 F' L R U B2 L R' F D2 U2 B' F2 D2 B R D2 B' U B2 F2 D' B2 F' D'
447. 15.52 L R' D2 F L' B2 F' U2 B F L2 B R2 D2 B2 F' R B' F D U' R' D' R' F'
448. 16.62 L2 R2 D L' D2 F' L2 F R2 F' L' R2 B' F R' D U' R B' F U2 R' D' U L
449. 19.80 L R2 D U F' L U' F D2 L' D' U F2 D2 F' U B2 F2 D2 L' U L2 D' U B2
450. 18.72 D2 U F L2 R' B D2 R B' F2 L2 R2 U2 L2 U B L2 U R2 D' L2 B' D2 R U
451. 13.89 B' R2 F U' L' B D' B R B' F' R F D2 L2 R' B F R B' F2 R' D' L B2
452. 19.05 F2 D2 B F2 D U2 L B' F' U R2 B' D' U2 L R U L R2 D U2 B U' B2 F'
453. 18.95 D L D U' L B2 F' U' L2 R' F' L2 B2 F' D' L2 B F U' L2 D2 U2 B' F2 L
454. 18.61 U' L2 B' F L' D2 R' F U2 F2 D' R' F R F D2 B2 L D L' B2 U2 R' B F
455. 16.83 R' B' D' U F2 D2 U' R' D' U' F' U2 B2 D U F2 D' U' F' R U' B' D U' L2
456. 18.88 R2 F2 R2 U2 B F2 R D2 R F L' R2 D' U2 F U' L' B2 F' D2 B' D' L2 B' D'
457. 20.69 D U2 B2 F' U2 R F2 D2 B2 D2 L B2 F' D2 U' F L R2 F2 D2 R F' L2 R2 D2
458. 13.62 L R' D' U2 B F2 L' R' U2 F2 U R' F2 D2 L B2 F' L D' U' B F2 L2 R D'
459. 19.12 R2 D2 R' U L2 R2 B2 D L2 R' U R' B L2 R U2 B U2 L R' D' F D2 L' U2
460. 15.62 B F' L' R2 D' R2 D B' U' R D2 L' F L' R B2 L R2 D' L D L' R' U2 B'
461. 16.23 D' U' B' R' B2 F L' B' L' F2 D R2 F' D R2 B' D L2 R U L2 D L' D2 U
462. 18.14 D B F' L2 R' D R B2 F2 L2 B' F' R' B' F' D2 L2 R2 B2 D F' D2 U2 B L2
463. 17.31 D2 U L' R' D U L' D' B D B2 F2 R' B2 F R' U2 L B' F2 R2 U F R2 D'
464. 20.39 L R' F2 L2 R U L' D2 U' L' R' B2 L R' D2 R B D' B' L' R' B F2 D B'
465. 19.73 F' U' B2 U' B L R' F2 L2 D F2 L' R' B2 R' U2 B R' D2 U2 B2 F' D U2 B2
466. 14.23 L2 D B F' L' R' D B F' R D2 U L2 U' B2 D2 U2 B L' R' B2 R' B L2 B2
467. 19.20 L U' F' R D U' R' D' U R B U2 L' U2 B' F R B2 L2 R D2 U' B' D F
468. 16.48 R2 U B' L2 U2 L2 D U F2 D U F2 R D U' F2 R2 B D' L B' L' U' F U2
469. 15.52 L' R B2 L R2 B' U' B D2 U' L2 R D F L F2 U' L U' R D' B D' U F2
470. 19.53 U L2 R' U B2 R B' F' U F U R2 D U R2 U2 F2 L' D2 U' B D2 U2 F' L'
471. 15.97 R D2 L' R' B' F' R2 U L' D U' L' R' D B' D' B U2 R D U' L2 F2 D2 F2
472. 17.03 L R D U' L D L2 R B2 D' U2 L R B' F' R2 D L R2 B D F2 U' L R2
473. 20.42 U2 B F' D R2 B' U2 R2 U2 F R2 B2 D' L2 F2 U2 F2 D L2 R F D U' F' U'
474. 16.14 D B' F2 R2 D2 U2 L' R' D' L R' D' R' B2 L' F2 R B L' R F' D' U' L2 U
475. 17.42 B F2 L' B2 U2 B L2 R B F L2 R' U' B' R2 F D2 B F' D2 U2 B2 F R2 U2
476. 18.08 U2 L2 R2 F L' R2 B2 R2 D2 L2 R' F U F2 R' F R D2 R' D2 B' F2 D2 B' F2
477. 18.53 L2 R' B L R' U2 F2 R' U B2 F' L' D' L2 R' U2 B' F2 R2 B2 L R' D U' L
478. 19.94 B R2 B L' R B' D' U R2 B U L B2 L' R' B2 F' L2 R2 F2 L D' U L' U'
479. 19.81 D2 R U2 L' B L' B2 L R' D U L R D2 U2 L' F2 U R' B' F2 D2 U F2 U
480. 14.24 D B L2 D R B2 L R D' R D U' R F2 D2 R2 B2 R2 D' U R U2 L' D' L2
481. 18.45 B L2 R' F2 L' B F2 D' U' L U B' F2 R' U F2 D' B D F R2 B2 F2 D2 U2
482. 13.58 D U' L R' B' F' R B F L2 R2 D' U F U' B2 F2 D2 F2 D' U2 L U' B' F'
483. 18.67 R U' F' U2 B' D2 L' R2 U R2 B' R F D U L R D U L2 D' U' B' L2 F'
484. 19.84 U L2 B2 F' L2 U2 F2 D2 U2 B L F2 R2 B2 D U B L' R2 B' D' U2 L' U B'
485. 18.28 L U' L2 B F L' R D' U' L2 R B' F R' F L D' U2 F2 L R' F U B' F'
486. 18.74 D' U2 R' B L2 R U B' F L R B' F2 D F2 U L' D F D U' L2 B2 F L
487. 20.77 B2 R F2 D B F U F2 L' B U L2 B2 L2 B' U2 R F' D' U2 B' F2 U' B2 F
488. 17.84 B L R2 D' U' R' B F L B2 F' D R' D' U F' U2 R' B' F2 U' F2 L R U2
489. 13.17 L' R' B L' D U2 B' L U' B F L2 D U R B L' B' R2 B D2 F2 D' U R
490. 20.74 B F' U2 B F' D2 U2 B F2 L' R' B F U B F2 D' U2 F' L2 B2 F' U' L2 R'
491. 21.00 R' B' F L B' L R D' U B2 F2 R' D U' L' R2 F' U' B' R2 U2 L B' F2 R2
492. 18.92 D' B' R' F L' D' U' B L2 F' U F' L F2 U B R D2 U2 L R D2 F R B
493. 18.92 L2 R2 U2 B U' L' R2 D2 L2 R' U' B U B' F2 L' B F' D' U L D B F D'
494. 17.05 B' U' F2 U R2 B' F R2 D2 L' D U2 R F R' D' U2 F2 R2 D B F L' R2 B'
495. 19.72 L B' L R' B U2 B2 F' L' R2 D2 B' U2 B' R2 D' U2 B F2 L' R2 F2 U B' D'
496. 15.86 F2 U' L R' U L R2 B2 F2 L B2 F' D U' F2 D U' R' U2 L B F R B2 F'
497. 18.16 R D2 L2 R B F2 R D2 F2 L2 R D2 U2 L' R2 F2 D' U' B2 L2 R U2 B F' D
498. 14.84 F2 D2 U2 R' D' U L F L2 D B' F' U2 F R2 D F L R F L R2 D U F'
499. 19.20 B2 D' U2 F2 L D' B F' D2 U2 L R' F' D2 L' D' U R' U' R D R D U B
500. 16.81 B F U F2 D2 U F2 U B' U' L2 B F2 D R F2 L2 B D' U F2 D' R' D L2

o0ozu_mjo0o
10-10-2010, 05:37 PM
tàu hoả nhập ma chưa anh:-ss
mà pải là tàu siêu tốc nhập ma ấy chứ
**** quá:-ss
..................

bumbboy
10-10-2010, 05:40 PM
sac
nhưng có thật là 500 không đấy hay là ấn cách rồi đợi./:)

kien141315
10-10-2010, 05:45 PM
sao ko ai làm ave 1000 dịp nghàn năm TL nhỉ ;))

GunNhox
10-10-2010, 05:53 PM
sac
nhưng có thật là 500 không đấy hay là ấn cách rồi đợi./:)


Việc gì phải làm thế =.=" .... hi sinh cả buổi chiều có xem AC đâu :| hỏi anh Vam_nnt mà xem ....

ronstopable83
10-10-2010, 07:12 PM
chú còn sống ko đấy ! khiếp quá:-s

vam_nnt
10-10-2010, 07:23 PM
chú này kinh thật mình làm đến khoảng > 300 chán quả rồi bỏ :( làm 1000 chắc vô viện luôn mất

no-namekk
10-10-2010, 07:34 PM
Điên rồ:)) Cố lên bạn. nốt 500 lượt trước sáng mai!

nayrzcent
10-10-2010, 07:45 PM
Càng về sau càng thấy nhiều cái 20.xx nhỉ, chắc là gẫy tay, mình làm cái ave 30 và phát ***** muốn quẳng cube đi rồi. Mỏi lắm

Erik mới có cái ave 100. Đây là WR mới :D

bumbboy
10-10-2010, 08:11 PM
sac
nhưng có thật là 500 không đấy hay là ấn cách rồi đợi./:)


Việc gì phải làm thế =.=" .... hi sinh cả buổi chiều có xem AC đâu :| hỏi anh Vam_nnt mà xem ....

oái sao ban kiên trì thế:))=))=))=))=))=))=))

GunNhox
10-10-2010, 08:13 PM
chú còn sống ko đấy ! khiếp quá:-s


Sau khi tôi rep ông thì chắc ông biết tôi còn sống =)sac
nhưng có thật là 500 không đấy hay là ấn cách rồi đợi./:)


Việc gì phải làm thế =.=" .... hi sinh cả buổi chiều có xem AC đâu :| hỏi anh Vam_nnt mà xem ....

oái sao ban kiên trì thế:))=))=))=))=))=))=))


Thì rảnh mà :))Càng về sau càng thấy nhiều cái 20.xx nhỉ, chắc là gẫy tay, mình làm cái ave 30 và phát ***** muốn quẳng cube đi rồi. Mỏi lắm

Erik mới có cái ave 100. Đây là WR mới :D


Em cám ơn :">

nhox.blue
10-10-2010, 08:26 PM
Anh trai siêng quá =)). bảo sao hôm nay ko thấy on yahoo >:D<>:D<. Chắc h anh vào bệnh viện rồi à =))

GunNhox
10-10-2010, 11:19 PM
Anh trai siêng quá =)). bảo sao hôm nay ko thấy on yahoo >:D<>:D<. Chắc h anh vào bệnh viện rồi à =))


Chú trêu anh à :)) có "mỗi" 500 phát chứ nhiều gì đâu mà ai cũng kêu anh vào viện =) kể cả chú .... hum nào anh sẽ cho chú vào viện =)

vipxu_a7
19-10-2010, 09:13 AM
tay khỏe hầy

xoay 500 lần mà thành tích vẫn ổn định,thậm chí còn có phần lên tay nữa:x

Mình cũng thử ;))

tut4ever
13-11-2010, 04:50 PM
tay khỏe thật. slove như mình dc 20 là giảm thành tíc roài. mà có mún cũng hem dc (dế kêu hết pin ko quay dc ạh :)))

Mad
21-11-2010, 11:35 AM
đào mộ giùm em ;));)) đức ăn hà ko em : ))

Rubik_NMN
21-11-2010, 01:28 PM
Gãy tay chưa;))
Hay bó bột rồi=))

Mad
21-11-2010, 01:33 PM
888 post đẹp kìa em =)) hm thằng gun : ))

mrchicken
14-12-2010, 12:15 PM
cube gì vậy bạn . chắc sau khi làm như thế cube sẽ ngon lên nhiều

GunNhox
14-12-2010, 12:17 PM
cube gì vậy bạn . chắc sau khi làm như thế cube sẽ ngon lên nhiều


Guhong :| mua tối hôm qua thì hôm sau làm luôn

kprsr
14-12-2010, 12:37 PM
Coi như breakin rồi còn gì :))

CậnPro
28-07-2011, 01:10 PM
oài
anh đúng là siêu nhân!!! :D
mà xong cái màn đó thì tay anh có bị bong gan hok anh???
:))

GunNhox
28-07-2011, 01:19 PM
oài
anh đúng là siêu nhân!!! :D
mà xong cái màn đó thì tay anh có bị bong gan hok anh???
:))


Hông có sao mà tay mình vẫn bt :))

wazowski
28-07-2011, 03:28 PM
Xoay xong chắc mỏi nhừ tay :-ss mình chưa bao h xoay đc thế này :-ss tại k đc đi WCA :khoc:

kaka_bs
28-07-2011, 03:39 PM
http://matcuoi.com/smilies/6onion72.gif chắc chả bao h lmf được thế này

phuthuyanhtrang98vn
28-07-2011, 03:44 PM
sao thành tích nhanh dần thế nhỉ , phải chậm đi mới đúng chứ:O

kaka_bs
28-07-2011, 03:51 PM
sao thành tích nhanh dần thế nhỉ , phải chậm đi mới đúng chứ:O

tay khỏe:D

manhlinh
28-07-2011, 04:09 PM
dầu nóng miễn phí đây! =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>