PDA

View Full Version : Twisty Puzzles v2KyleTheCuber
25-10-2010, 05:07 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=cK3QB2tHVxo

knight1122
25-10-2010, 06:23 PM
kết tất cả các cục trong clip, kết nhất nhất mấy cái cục 0:46 -> 1:03