PDA

View Full Version : Ko hiểu cái dụ chứng minh này - nhóm 4 cubie là hoán vịkidrock2007
19-02-2011, 02:50 PM
Đọc bên speedsolving nhưng ko hiểu
Post cuối của trang 3 ấy
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?3970-I-m-quiting-speed-cubing-for-FMC/page3