PDA

View Full Version : perfect move tầng cuốithosupercop2
26-05-2009, 11:32 PM
Cái nài là lụm nhặt.(không biết nên post ở đây hay ở box speed solve nữa, tuy nhiên thấy box này hơi... vắng nên...) . Mình ko rõ có phải là của lars hay không. Nhưng nó là OLL + PLL, cũng gần giống COLL nhưng khác là ko chỉ coner ko mà còn có egde nữa.
Nhưng nếu ai bik rồi thì thôi, vì mình thấy trong 4rum ko có topic nài nên mình post lên có dư hay thiếu gì thì cũng muốn giúp 4rum phong phú thêm thôi.
Kí hiệu :


Quy ước vị trí và trạng thái ban đầu.
[0 1 2 3] [0 0 0 0] [0 1 2 3] [0 0 0 0]
--------
|0__1__2|
|_______|
|0_____3|
|_______|
|1__2__3|
--------
Thứ tự góc và cạnh ban đầu và trạng thái. Nhóm số đầu và nhóm thứ 3 lần lượt thể hiện vị trí cạnh và góc, còn nhóm 2 là trạng thái cạnh (cho từng cạnh lần lượt), nhóm 4 là trạng thái góc (cho từng góc lần lượt).
Giả sử nếu là
[0 1 3 2] [0 1 2 0] [1 2 3 0] [1 0 1 0]
tức góc ở vị trí 0 là góc 0 (đúng), ở vị trí 1 là 1 đúng, còn góc ở vị trí 2 là góc 3 và ở vị trí 3 là góc 2, tức cứ vị trí thì cứ 0 1 2 3. Còn [0 1 2 0] nghĩa là vị trí 0 đúng, vị trí 1 sai thuận, vị trí 2 sai nghịch, vị trí 3 đúng.
Còn cạnh thì tương tự, cạnh 0 thì có góc 1, ở vị trí 1 là góc 2, vị trí 2 là góc 3 và ở vị trí 3 là góc 0.
Quy ước thứ 2 là, luôn để góc 0 đúng vị trí !

Các CT thiếu U cũng đừng quan tâm.
Nhóm 1 : Orient (dùng trong blindfold là chính)

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/1-0.gif
1 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]
solve !

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/2-0.gif
2 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]

R U D B² U² B' U B U B² D' R'
Đây là CT lật trong blindfold.

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/3-0.gif
3 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]

<F' B> L' U B' L U' <F B'> R U' B R'
CT nài cũng thuộc Bldfold. cũng có thể làm như vậy.

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/4-0.gif
4 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]

<R² L²> F² <R L'> U² F' U² <R' L> F² <R² L²>

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/5-0.gif
5 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]

B R' U² R U² R B R' B² L U² L'

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/6-0.gif
6 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]

R' U L' U² R² B U B' U' R² U² R L

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/7-0.gif
7 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]

(U) B L' D' B' R B' R² U² B' R D L' B² L²

[no image]
8 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 1 0 ]

(U) R² D' R U' R' D R' B U B' U' R² U² R

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/9-0.gif
9 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [1 0 1 0 ]

R U R² F² D' R² B L' B' R² D F' R F'

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/10-0.gif
10 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]

<F' B> D' L' D B' L² F' R' F L² F² R U F'
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/11-0.gif
11 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]
B R' D² R B' U² B R' D² R B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/12-0.gif
12 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
L² U F² R² D' B² D² R D' F' R U F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/13-0.gif
13 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
(U) R U² B' U' B² R B' R' B² U B U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/14-0.gif
14 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 1 0 ]
(U²) L U 'R' U L' U² R² B U B' U' R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/15-0.gif
15 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
(U') L' B² L² U² L² B R B' L B R² U² R² B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/16-0.gif
16 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]
(U') L' U R U' D' B² D L² U² R' U L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/17-0.gif
17 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
(U') B U B² R B R² U R


[no image]
18 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R' U' R U² B U B² R B R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/19-0.gif
19 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [0 1 1 0 ]
(U²) B' U² B U B² R B R² U R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/20-0.gif
20 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [1 1 0 0 ]
(U) B² R² B' U B² R B R² U R U² B² R² B²

thosupercop2
27-05-2009, 08:54 AM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/21-0.gif
21 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
F' L' U' L U F - R U B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/22-0.gif
22 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]
(U²) <R L'> D' R² U² R' D R² U² L U' L² B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/23-0.gif
23 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
R B U B' U' R' L' B' U' B U L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/24-0.gif
24 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
R B U R L B U B' U' R' L' B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/25-0.gif
25 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 1 2 3 ] [1 0 1 0 ]
(U²) B' U' B² U R' U' R L U' L' U B² U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/26-0.gif
26 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
(U²) R U² B' U' B² R B² R' B² U B U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/27-0.gif
27 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ]
R' B U' R' B² U² R U² B R' U B R² U² B'


[no image]
28 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
(U) R U B U' B D B D² R D R U' R U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/29-0.gif
29 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
R B' R' B² U² R B² U B U' B² R' U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/30-0.gif
30 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
R F' U² F U² R B D² F' L U² F D² B'


[hr]
Nhóm 2 : permu edges [2 3 0 1]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/31-0.gif
31 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
Permu cross.
R² U² R' U² R² U² R² U² R' U² R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/32-0.gif
32 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U²) R' U² R U B L U² L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/33-0.gif
33 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B U' R U' B² U² B² U² B² U' R' U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/34-0.gif
34 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
<F B'> R' U R U' <F² B²> D L' D' <F B'>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/35-0.gif
35 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
R B L' B' R' B² R² B' L B R² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/36-0.gif
36 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') R U² R² U' R² U' R' B² L' B' L B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/37-0.gif
37 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B² U' R² B R' B' R' U B² U R U² R'


[no image]
38 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 1 0 ]
(U) B' U' B U B L² B² R B' R' B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/39-0.gif
39 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [1 0 1 0 ]
(U') R B² L² D L B D² B' D L B R' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/40-0.gif
40 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
F R' F R' B² D² F L F' D² B² R² F²
[hr]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/41-0.gif
41 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
(U') R B' D B² L' B L D' B R' B² U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/42-0.gif
42 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') R' B U L U' B' R² B U' L' U² B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/43-0.gif
43 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U²) B R U B² U' R' B U² R' U² R B U' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/44-0.gif
44 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 1 0 ]
B L² F' L' F L' B' - R' U² R U R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/45-0.gif
45 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [1 1 0 0 ]
(U) R B R' U L U' R U' L' U² B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/46-0.gif
46 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
(U²) R² U R' B' R U' R² U R B² U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/47-0.gif
47 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R U² R² U' R² U' R' U R' U R


[no image]
48 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') R U B U' L U' L' U B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/49-0.gif
49 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B' U' R² D' R' D R' U B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/50-0.gif
50 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [0 1 1 0 ]
(U) R B U B' R B' R' B U' R'


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/51-0.gif
51 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [1 0 0 1 ]
(U²) R' U² R U' B U² B' R' U² R U' B U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/52-0.gif
52 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
(U') R L² B' L B' R' U² R B' <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/53-0.gif
53 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
(U') B R' D² R B' U' B R' D² R B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/54-0.gif
54 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U) B' R² L' U² R' D B D' R U² R² L B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/55-0.gif
55 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B L' B' R B² L B R' U' R U B U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/56-0.gif
56 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [1 0 0 1 ]
L' B' U' B U L - F U F R' F' R U' F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/57-0.gif
57 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [1 0 1 0 ]
(U') R B² U B' U' R' U² L B U² B' U² L' B'


[no image]
58 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
R B U B' U' R' - B U L' B L B' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/59-0.gif
59 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
F' L' B' L F L' B U R U' L U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/60-0.gif
60 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') B R' U² R U B² U B² U L U² L' B
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/61-0.gif
61 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) R B R' U L U' R L² B L B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/62-0.gif
62 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
L' B L² F R F² R' L² B² R B L² F L'


Nhóm 3 : permu edges [1 0 3 2]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/63-0.gif
63 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
Permu cross !
B L U L' U' B' - R U B' R B R' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/64-0.gif
64 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
B' R' U' R U B² L U L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/65-0.gif
65 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
R² U B' U' R U R² B R U' R' U R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/66-0.gif
66 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') B' R' U' R B² U B L' B² L B U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/67-0.gif
67 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
(U) B² <R' L> U² F <R² L²> B' U² <R' L> F²


[no image]
68 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U') R U² R' U' R U' R² U² R U R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/69-0.gif
69 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U) R' U² R² B² L' B' L B' R' U' R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/70-0.gif
70 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
R B U B' U L' U R' U' R L U² R'


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/71-0.gif
71 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U) B' R B' L² D R D R' D' R' L² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/72-0.gif
72 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 0 0 1 ]
(U²) L' U' B' U B U² R L U' L' U R' U² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/73-0.gif
73 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 0 1 0 ]
L' U' L F' R² B' R' B R² F² R U F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/74-0.gif
74 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 1 0 0 ]
(U) B L' B' U B² L² B² R' U R U B² L² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/75-0.gif
75 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
F' L² B L B' L F² R² B' R' B R' F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/76-0.gif
76 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
B L² D' B R² D' F² D R² B' D L² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/77-0.gif
77 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
B R B² R' B' R² F² R D' L² D R' F² R²


[no image]
78 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
B R L² D² R D' F D' R' L² B² R' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/79-0.gif
79 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
F² D B' R' B D' F D' B L B' D F


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/80-0.gif
80 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
B R' U² L F' U² F L' U² R B'

thosupercop2
27-05-2009, 09:58 AM
[no image]
81 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R² U R U R² U' R' U' R² U' R U' R'


[no image]
82 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U²) B' R' U' R U B - L' B' U' B U L


[no image]
83 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R U² L' B U' B' U² L U² R' U' L' U² L


[no image]
84 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
L F' L² B² R D' R' B² L² F U' L'


[no image]
85 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [1 0 0 1 ]
F² R² D² L B L' D' R D' R F' U² F'


[no image]
86 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [1 0 1 0 ]
(U²) B' D R² U' R' U R² D' B R U' R'


[no image]
87 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [1 1 0 0 ]
R² L F² U' F' U F² R² B U² B' U L'


[no image]
88 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
R B² L' B' R² L D² L² F L² D² R


Nhóm 4 : permu edges [3 2 1 0]

[no image]
89 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [0 0 0 0 ]
(U) R B U B' U' R' - B' U' R' U R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/90-0.gif
90 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [0 1 1 0 ]
(U²) R U B' U' B² U' B² U² B² U B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/91-0.gif
91 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [1 0 1 0 ]
(U') R B² R' U B' U R' U² R B² U² B U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/92-0.gif
92 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [0 0 1 1 ]
(U) B U B' U' B' U' R U B² U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/93-0.gif
93 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [0 1 0 1 ]
R' F' U' F R² B' R' B² L U' L' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/94-0.gif
94 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [3 2 1 0 ] [1 1 1 1 ]
B' U' R' U R B - L F U F' U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/95-0.gif
95 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [0 0 0 0 ]
(U) L U L' U L U² <R L'> U² R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/96-0.gif
96 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [0 1 1 0 ]
(U) R B U' B² U² B U B' U B² U² B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/97-0.gif
97 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [0 1 0 1 ]
(U²) L² U' B L B' L² U² R D' B² D R'


[no image]
98 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [0 0 1 1 ]
R B² R² U² B' U' B U' R² L' B' L B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/99-0.gif
99 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [1 1 0 0 ]
L D' L² B² D' F R² F' D B² L² D L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/100-0.gif
100 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [3 2 1 0 ] [1 1 1 1 ]
L' B L' B' L² F² B' R' F' R B U² F'
[hr]

Nhóm 3 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/101-0.gif
101 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
R' U' F' U F <R L'> B' U' B U L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/102-0.gif
102 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') L U² L' U' L U' L² B' R B' R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/103-0.gif
103 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
R' B' U² <F' B> D L² D' B² U F B² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/104-0.gif
104 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') B U B R² U² R B² R' U² R² B' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/105-0.gif
105 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [1 0 0 1 ]
(U²) L B' R' U L' U² R U' L U² B L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/106-0.gif
106 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
R B R' U² L U² L' U² R B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/107-0.gif
107 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
R' U² R² U² R U² R' U² R U² R² U² R'
CT này khá hay !


[no image]
108 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U²) R U² L' B' R B R² L U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/109-0.gif
109 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
R <U D'> B R² B R² B' R² <U' D> B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/110-0.gif
110 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U) B² D' B R B² U B' R' U' B' R' D B
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/111-0.gif
111 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 0 1 0 ]
(U) L' B' R² L U² R² U R² U R² U L' B L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/112-0.gif
112 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
L' B² R' L² F R' F' R' L² B R' B L


Nhóm 5 : permu edges [0 2 3 1]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/113-0.gif
113 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
PLL


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/114-0.gif
114 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
(U') B' U' D' R² U R' U' R' U R' D B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/115-0.gif
115 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
(U²) B' U' B R D B² D' B' R' U B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/116-0.gif
116 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') R B L' B' <R' L> U L U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/117-0.gif
117 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
B' R' B² D² F² L' F² D² B'

[no image]
118 [0 1 2 3 ] [0 0 0 0 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
(U) B' R² U' B² R' B U B U R² L' B L


Nhóm 6 : permu edge [1 2 0 3]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/119-0.gif
119 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R' U' R² U R² U R² U² R' U R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/120-0.gif
120 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [0 0 1 1 ]
R B² D L² D F L² D' B D' R² B U² R
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/121-0.gif
121 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [0 1 0 1 ]
(U²) L' B' R B² D² L' D' L D' B² R' B L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/122-0.gif
122 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [0 1 1 0 ]
(U) B' R B' R² U R U R' U' R B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/123-0.gif
123 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [1 0 0 1 ]
L U L' U² B² R B R' B U² L U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/124-0.gif
124 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [1 0 1 0 ]
(U²) R' U' R U' R' U² R² B L' B L B² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/125-0.gif
125 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [1 1 0 0 ]
(U²) B U' B' R B' R' B² U² L U L' U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/126-0.gif
126 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [1 2 0 3 ] [1 1 1 1 ]
(U) B' U' R' U R² B' R' B² U' B' R' U' R B

Nhóm 7 : permu egde [0 2 3 1]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/127-0.gif
127 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
B U' L U' L' U R' U L U' <R L'> B'


[no image]
128 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
R' F² L F² R F² D² B R' B' D² F² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/129-0.gif
129 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 0 0 ]
(U²) B' R B R U L U' R² U L' U² R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/130-0.gif
130 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 0 1 ]
L' U² L U L' U B' R B' R' B² L
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/131-0.gif
131 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
B U' R' U' R U' B² L' B² L² U' L' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/132-0.gif
132 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
R B' R' U' L U' L' B² U B L' B L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/133-0.gif
133 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
R' U² R B² L' B' L² F' L F L² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/134-0.gif
134 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
F U F' U L' B' R' U² R² B' R' B² L


Nhóm 6 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/136-0.gif
135 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R² U' R' U R U R' U² R' U R² U R²
Nice !


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/136-0.gif
136 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [0 0 1 1 ]
B L U L' U' B' - R U B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/137-0.gif
137 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [0 1 0 1 ]
(U') R U R' U L' B' R² B' R² B² L


[no image]
138 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [0 1 1 0 ]
R' F' U F R B² L' B' L U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/139-0.gif
139 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [1 0 0 1 ]
L U² L' U' B' R' F' U' F R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/140-0.gif
140 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [1 0 1 0 ]
(U) R B U² R' U' R² D B² D' R' U' B' R'

tieufoo
27-05-2009, 10:43 AM
mở hàng cái...nhìn hiểu sơ sơ....cái này tức là làm mặt vàng là thành luôn cube đúng không..

cái này chắc gọi là COLL quá...đọc thì thật sự là chưa hỉu mấy nhưng chắc đọc thêm 3-4 lần cái chú thích nữa chắc hiểu..còn về phần CT thì khá nhiều...nếu chuyên cái này chắc học cái này thôi khỏi học OLL và PLL quá....hihi......mà phải nhận dạng tùm lùm :(....nhìn cái đống này chắc cũng hơn 140 công thức quá...!..vì thấy mõi công thức là 1 số...mà 140 ngưng....nhìn nản lòng luôn...mà rất hay...!thanks cho nè...!

thosupercop2
27-05-2009, 10:47 AM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/141-0.gif
141 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [1 1 0 0 ]
L² B² L' F² R' F' R F' L B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/142-0.gif
142 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [1 2 0 3 ] [1 1 1 1 ]
(U²) R D L' B' L D' R² U' R B U² B'

Nhóm 5:

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/143-0.gif
143 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
(U') B L U L' U B' R B' R' B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/144-0.gif
144 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
(U) B² L² U B' L' B U' L² B' U B' R' U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/145-0.gif
145 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
B L² F² D² R' D' R D' F² L² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/146-0.gif
146 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
B' R B R' U² R² D' L F² L' D R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/147-0.gif
147 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 0 0 ]
(U) R² L' D² R² B² D' B' D B' R² D² R² L


[no image]
148 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 0 1 ]
R' F' L F R² F' L D' B D L² F R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/149-0.gif
149 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
R' F' L F R F² L² B L' B' L² F²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/150-0.gif
150 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B U L' B L² B² U' B' R B' L' B² R'

[hr]


mở hàng cái...nhìn hiểu sơ sơ....cái này tức là làm mặt vàng là thành luôn cube đúng không..

cái này chắc gọi là COLL quá...đọc thì thật sự là chưa hỉu mấy nhưng chắc đọc thêm 3-4 lần cái chú thích nữa chắc hiểu..còn về phần CT thì khá nhiều...nếu chuyên cái này chắc học cái này thôi khỏi học OLL và PLL quá....hihi......mà phải nhận dạng tùm lùm :(....nhìn cái đống này chắc cũng hơn 140 công thức quá...!..vì thấy mõi công thức là 1 số...mà 140 ngưng....nhìn nản lòng luôn...mà rất hay...!thanks cho nè...!


haha bạn thử làm phép toán đi nếu cứ xong F2L thì tầng cuối xuất hiện bao nhìu trường hợp
Cho đáp án nè 1212 TH và đề có perfect move cho mỗi trường hợp.
Thân !
Nhận dạng thì mình tip gùi đó, set góc 0 luôn đúng, nhìn vị trí cạnh, góc nghiệm ra trường hợp, chẳng hạn cạnh[2 0 1 3] góc[0 1 3 2]... (nghe sao giống blindfold quá =]])[hr]

Nhóm 8 :permu egdes [0 3 1 2]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/151-0.gif
151 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [0 0 0 0 ]
(U') B L² U² R' U L² U' R L² U² L² U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/152-0.gif
152 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [1 1 0 0 ]
R² B² L² D² B' L² B' R² F² U² L F L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/153-0.gif
153 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [1 0 1 0 ]
R B' R² D² R U' R' D² R² B R' B' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/154-0.gif
154 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [0 1 1 0 ]
B' R' U' R² D R' U² R D' R² U R U'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/155-0.gif
155 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [1 0 0 1 ]
R' U' R² B' R' B² U B' U' B U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/156-0.gif
156 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [0 1 0 1 ]
L' U' L U' L' U² B² R B R' B L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/157-0.gif
157 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') L² B² R B' D² R D² R' B² <R' L> B L


[no image]
158 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ] [0 3 1 2 ] [1 1 1 1 ]
(U) R B² U² R B R' U² B² R U R² U R² U² R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/159-0.gif
159 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [0 0 0 0 ]
B U² B D' R² D B' U² B D' R² D B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/160-0.gif
160 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [1 1 0 0 ]
R D² L' U² B' L D² R' F' L F² L' F

tieufoo
27-05-2009, 11:07 AM
sau khi làm thử..Foo thấy có 1 số trường hợp thông dụng ah..mới làm thử...thấy 1 số đúng như mình hay xài là 7 cái CT OLL ứng với khoảng mấy chục cái trong đây..hihi..7 TH cơ bản của OLL cứ học hết 7 trường hợp trong đây..:)...bạn có thể liệt kê không ?...! khoảng 10Ct cuối cùng của bảng OLL đó

thosupercop2
27-05-2009, 11:19 AM
sau khi làm thử..Foo thấy có 1 số trường hợp thông dụng ah..mới làm thử...thấy 1 số đúng như mình hay xài là 7 cái CT OLL ứng với khoảng mấy chục cái trong đây..hihi..7 TH cơ bản của OLL cứ học hết 7 trường hợp trong đây..:)...bạn có thể liệt kê không ?...! khoảng 10Ct cuối cùng của bảng OLL đó


Mình hỉu ý bạn nói là dùng perfect move cho 7 cái OLL thông dụng đúng không, ta có 27 PLL sử dụng perfect move cho 7 OLL đó thì cũng thành 199 cases rùi bạn Foo à.
Nghiên cứu mấy cái này bấy lâu chứ mình trích ra nhưng cây thông dụng thì mình cũng ko bik trích thế nào, mình chỉ trích ra đc 2 loại thui.
1 là sau khi xong F2L thì bạn sẽ thấy 3 case chính:
+ góc đã Orient thì mình sử dụng nhóm perf.move dành cho PLL + orient cạnh
+ cạnh đã orient thì mình dùng nhóm perf.move dành cho PLL + orient góc = COLL
+ còn nếu chưa orient hết thì mình sử dụng OLL và PLL. Tuy nhiên mình cũng đã và đang học thêm các case dễ học nhưng cũng ko gặp nhìu. Còn 1 cách là phân theo các cases OLL - nhưng mình ko đủ não... để làm nên... thui :((

Bạn foo có thể thông cảm và trích giùm mình đc ko ^^ ?

Tuy nhiên, nếu đã gọi là perfect move rùi thì... ;]] phải ói mửa thui =.='[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/161-0.gif
161 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [1 0 0 1 ]
(U²) B U² B² R² D' R' D R' B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/162-0.gif
162 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [0 1 0 1 ]
L' B' U' B U B² R² D' R' D R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/163-0.gif
163 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [1 0 1 0 ]
(U) R B² R² U² B' U' B U' R² B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/164-0.gif
164 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') B U L U' L' U² B² R B R' B U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/165-0.gif
165 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') L² B² R B R' B' R² B' L B R² B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/166-0.gif
166 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [0 3 1 2 ] [1 1 1 1 ]
(U) R² B R' U² B U² B' R' U R² B² R' B U' R'

Nhóm 9 : permu egdes [2 0 1 3]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/167-0.gif
167 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [0 0 0 0 ]
(U) L' U R' U' R² D B² D' <R' L>


[no image]
168 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [1 0 0 1 ]
(U') R L² B' L B' L' B² L B' <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/169-0.gif
169 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [0 0 1 1 ]
(U²) B' R' U' R U B - R B U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/170-0.gif
170 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [1 0 1 0 ]
B' U' R' U R B² L U' L' B' R' U R

tieufoo
27-05-2009, 11:26 AM
hix...đừng liệt kê ra..Foo nản lòng...thik đó...vậy từ 7 xuống còn 3 đi :))...hay 2 cũng được..mà thế để có thể đưa về đúng thì học OLL và PLL cho nó lẹ...hihi.........!chứ cái quỉ này biết đâu mà lần...:(...chắc cũng phải học thôi

tieutam
27-05-2009, 11:47 AM
cái này biết cho vui thôi,,,học đến công thức cuối cùng cái tự nhiên quên công thức đầu tiên, rồi chưa kể,,,look ahead nữa nhìn ra 1 trường hợp oll cơ bản và trong đó có 21pll , học xong bị bại não quá :D,,,thank bạn đã cho mình mở mang tầm mắt :)

Nhoc_Ao123
27-05-2009, 11:54 AM
công nhận nhìn dzô cũng **** loạn roài học xong chắc lấy nước mát đắp lên đầu ko bị não mất :D

thosupercop2
27-05-2009, 11:57 AM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/171-0.gif
171 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [0 1 0 1 ]
R B² U D L B L' B' U' D' B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/172-0.gif
172 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [1 1 0 0 ]
(U') R' U² B' D' R² D B² U' B' U' R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/173-0.gif
173 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [0 1 1 0 ]
(U) R B² L' B² R' B² R² B' L B R² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/174-0.gif
174 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [2 0 1 3 ] [1 1 1 1 ]
L' B² L² U² B U B' U L² B R B' R' B² L

Nhóm 5:

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/175-0.gif
175 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
(U) R U² R² U² R² U R² U R² U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/176-0.gif
176 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
F B² R' B² R B² R F² L² B² L² F


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/177-0.gif
177 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [1 1 0 0 ]
F' L B² R L D L' D' R' B² L' F


[no image]
178 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [0 1 0 1 ]
(U') B² U' B R B' R' B² L U² L' B² U B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/179-0.gif
179 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
R B <R' L> U L' U' R B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/180-0.gif
180 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
R B' D' B' D² F L² F' D' B² R'
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/181-0.gif
181 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
(U) L' B' R B' R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/182-0.gif
182 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B U L U' L' B' - R B U B' U' R'


Nhóm 6:

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/183-0.gif
183 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [0 0 0 0 ]
(U) R U² R² U' R² U' R² U² R
Công thức này khá dễ nhớ vì nó... đối xứng


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/184-0.gif
184 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [0 0 1 1 ]
(U') <R L'> B' U' B² U² B U² B' U² B² U <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/185-0.gif
185 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [0 1 0 1 ]
R F U' B U' B' U F' R' L' U² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/186-0.gif
186 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [0 1 1 0 ]
(U²) B' U' B' R B R' B' R B R' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/187-0.gif
187 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [1 1 0 0 ]
(U²) B' R B² L' B² R' B² L B'


[no image]
188 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [1 2 0 3 ] [1 1 1 1 ]
F R U' B U B' U' R' F' L' U L


Nhóm 10 : egde [2 1 3 0]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/189-0.gif
189 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [0 0 0 0 ]
R F' L² B² D L' D' L B² L² F R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/190-0.gif
190 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [1 1 0 0 ]
(U) B² L² U² B R B R' B² U² L² B' L' B'
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/191-0.gif
191 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R' U' R U² B² U L U' L² B' L B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/192-0.gif
192 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [1 0 0 1 ]
(U') R U² R' U² B U B² R B U' R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/193-0.gif
193 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [0 1 1 0 ]
(U) B' R B' L² B² R' U' R' U R B² L² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/194-0.gif
194 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [1 0 1 0 ]
B² U' R² B R' B' R' U B² R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/195-0.gif
195 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [0 0 1 1 ]
B' R B R' U² R² D' R U² R' D R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/196-0.gif
196 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ] [2 1 3 0 ] [1 1 1 1 ]
(U) B² U B' L B U' B² R B L' U B' U' R'

Nhóm 5:


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/197-0.gif
197 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R' U² R U R' U' R U R' U R

[no image]
198 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
(U') R B² U² B R B² R' B R B R' U² B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/199-0.gif
199 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 0 0 ]
(U²) L B' U' R' U B L² B' R B L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/200-0.gif
200 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) L' B' L U' R' U R U' R' U <R L'> B L
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/201-0.gif
201 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
(U) B L² D L D² B D B R B' R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/202-0.gif
202 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
B U L U² L' B U L U' L' B² R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/203-0.gif
203 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
R B² L' B' L B L' B' L B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/204-0.gif
204 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
B L U L' U B' U' R' U² F' U² F U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/205-0.gif
205 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
L' B² R D' R D R' D' R D R² B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/206-0.gif
206 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
L U F U' F' U L' B' R' U' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/207-0.gif
207 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
B U² B' U' B U' B' - L F² R' F' R F' L'


[no image]
208 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
R B U B' U' B U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/209-0.gif
209 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 0 0 ]
(U²) R D B' U B' U' B D' R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/210-0.gif
210 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 0 1 ]
R B U B' U² B' U B U R' B' U² B

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/211-0.gif
211 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
R' L' U² R B² L² F' L B² L² F


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/212-0.gif
212 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B L U' L' B' R' U R² U B U' B' R'


Nhóm 8 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/213-0.gif
213 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [0 0 0 0 ]
(U) R' U' R U' R' U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/214-0.gif
214 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [1 1 0 0 ]
(U²) R² L' B² R' B' R B' R' B' <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/215-0.gif
215 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [1 0 1 0 ]
(U) R' U R² U D B U' B' D' R² U' R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/216-0.gif
216 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [0 1 1 0 ]
(U) R' B' U' R² U R² U' R' U R' B R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/217-0.gif
217 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [1 0 0 1 ]
B L U L' U' B' - R' F' U' F U R


[no image]
218 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [0 1 0 1 ]
(U') B' R' B U² B' U' B U' B' U² R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/219-0.gif
219 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') L² B² R B' L B' L' B² R' B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/220-0.gif
220 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ] [0 3 1 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B' R' U' R U B - R' U' R B L U L' B'
[hr]
Nhóm 9 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/221-0.gif
221 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [0 0 0 0 ]
(U') B' U' R' U R B² L U L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/222-0.gif
222 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [1 0 0 1 ]
(U') B L U L' U' L U' L' B' U' R' U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/223-0.gif
223 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [0 0 1 1 ]
R B² L' B' L B' R' - F U² F' U' F U' F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/224-0.gif
224 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [1 0 1 0 ]
(U') L' U' B L' B' L U L - B' U' R' U R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/225-0.gif
225 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [0 1 1 0 ]
(U') L' B L U² B' U² B' U² R B R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/226-0.gif
226 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ] [2 0 1 3 ] [1 1 1 1 ]
(U) B' R' U' R B U B U² R B' R' U² B² U² B


Nhóm 11: coners [0 3 2 1] egdes [1 2 3 0] ( thực chất là permu E)

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/227-0.gif
227 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
PLL !
(U) B² U R² U² R² B² U R² U R² U² B² U' B²


[no image]
228 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
(U') R² U' B' R' B² U B² R B U R² U B' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/229-0.gif
229 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
L' U R B² U' B' U² B' U' B² L U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/230-0.gif
230 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U) L B' D² L' U R' U² R U' L D² B L'

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/231-0.gif
231 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
L F' U² R B² U' R' F² R U B² R' U² F L'

Nhóm 12 : coner[0 3 2 1 ] egde[3 0 1 2 ]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/232-0.gif
232 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 0 0 ]
R' U L U' R² U' L' U R' U' L U² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/233-0.gif
233 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U) R' U L U' R U' L² U' B' U B L² U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/234-0.gif
234 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R' U L' U R² U' L U² B U' B² R' B² U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/235-0.gif
235 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 1 1 0 ]
(U²) R B' R' U' R B' U B² U' B² R' U² B' U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/236-0.gif
236 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [1 0 1 0 ]
(U') R² D B² U B' U' B' R' U R D' B' R' B R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/237-0.gif
237 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [3 0 1 2 ] [1 1 1 1 ]
B D' B' U' B' R² U² B' R B U² R² B² D B'


[no image]
238 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [0 0 0 0 ]
L F' U² B' D² L² B U² F' D² R² F² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/239-0.gif
239 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [0 0 1 1 ]
R' B' R² B U B' R² U' R² U B R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/240-0.gif
240 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [0 1 0 1 ]
(U') B' R' U' R U B - L U² L' U' L U' L'

thosupercop2
27-05-2009, 01:00 PM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/241-0.gif
241 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [0 1 1 0 ]
(U) R B R' B U B R' U' R U' B² U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/242-0.gif
242 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [1 0 1 0 ]
R' F' L' U² L F U R U² B U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/243-0.gif
243 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [3 0 1 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B U L' B <R² L²> U L' U' R² B' U' B'

Nhóm 11:

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/244-0.gif
244 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
B' R' F' U² F R B² L' B' L² U² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/245-0.gif
245 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
R U B U' B' R'L' U² L U L' U L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/246-0.gif
246 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
(U²) B' R' U' R U B - R' U' R U' R' U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/247-0.gif
247 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 0 1 ]
(U²) R D L' B' L D' R' U² B U' B'


[no image]
248 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R U² R² U' R' U R² U' R' B' U' R' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/249-0.gif
249 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
<R L'> B R' L² U² L² B L B' R B² R'

Nhóm 12 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/250-0.gif
250 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [0 0 0 0 ]
R' U² B L' B' L U² R B U² B² U² B

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/251-0.gif
251 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') R B² L' B' L B' U B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/252-0.gif
252 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [0 1 0 1 ]
(U) B' R' U' R U' B² U B² U B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/253-0.gif
253 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [0 1 1 0 ]
(U) R U² R' U' R U' B U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/254-0.gif
254 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [1 0 1 0 ]
(U²) R B <R' L> U L' U B' U' B U' R B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/255-0.gif
255 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [3 0 1 2 ] [1 1 1 1 ]
R B² L D² R F R' D² L B' L² B' R'

Nhóm 11:

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/256-0.gif
256 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
(U') R² B' R' U' R U R B R U R² U² R' U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/257-0.gif
257 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
(U²) R' U² R U R' U' R B' R B R² U²


[no image]
258 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
(U') R² U R' U' B U B' U R' U' R² U' R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/259-0.gif
259 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R' L' U² R' B D B' D' R² L U' L² B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/260-0.gif
260 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B² L' B' <R' L> B R² U² B' U² R² B' R B

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/261-0.gif
261 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
(U) R B <R' L> F <R L'> B' <R' L> F' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/262-0.gif
262 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
(U') B' R² U' B' R' B U R B U² B' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/263-0.gif
263 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
R² L' D B D' R' B L U² L' B' <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/264-0.gif
264 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
R² U B' R' B R' U R U' R U' R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/265-0.gif
265 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
(U') R B² R² U' R U' B' R' U² R² B U B U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/266-0.gif
266 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
R L B R' F R F' B' L' F R' F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/267-0.gif
267 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
F' U' F R² D L' B' L D' R' U² R'


[no image]
268 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
(U²) R' U² R B² L' B' L² U L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/269-0.gif
269 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [1 0 0 1 ]
(U') B L² D' B² U' R' U' R B² D L' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/270-0.gif
270 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U) R U² R' U' R U' R' - B' U' R B' R' B U B

thandia
27-05-2009, 01:19 PM
cái này mình cũng từng thấy, nhưng ko có kiên nhẫn để xem nói chi là học:D, liệt não như chơi

cfc_chelsea
27-05-2009, 01:22 PM
Đúng là đã có đủ CT trước mặt nhưng học là cả một vấn đề, chẳng dễ chút nào. Chỉ để tham khảo vài CT là cùng, chắc chưa học hết nổi.

thosupercop2
27-05-2009, 01:23 PM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/271-0.gif
271 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B L U L' B R² U² R B' R' U² R² B' U' B'

nhóm 12 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/272-0.gif
272 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 0 0 ]
(U) B' U' R U R² U R² U² R' B L U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/273-0.gif
273 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') B U² B' R B' R' U' B² U' B² U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/274-0.gif
274 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [3 0 1 2 ] [0 1 0 1 ]
R U² R' U' R B' R B R' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/275-0.gif
275 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [3 0 1 2 ] [1 0 1 0 ]
(U) R B L' B L B' U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/276-0.gif
276 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [3 0 1 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) R B U' L U' L' U² L U L' U B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/277-0.gif
277 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 0 0 ]
B² L D² L' B² U² B² R F² R' B²


[no image]
278 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') R² D' R' U R' D B² U' B U² R' U² R' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/279-0.gif
279 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [3 0 1 2 ] [0 1 0 1 ]
R U' L D² B L' U² L B' D² L' U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/280-0.gif
280 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [3 0 1 2 ] [1 0 1 0 ]
R U² B' U² B U L U' R' F U² F' U' L'

[hr]


Đúng là đã có đủ CT trước mặt nhưng học là cả một vấn đề, chẳng dễ chút nào. Chỉ để tham khảo vài CT là cùng, chắc chưa học hết nổi.


amen kiên trì kiên trì, chơi rubik là phải chì mới nổi
ai nghĩ mình khá COLL rùi thì upgrade lên cái nài ^^
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/281-0.gif
281 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [3 0 1 2 ] [1 1 1 1 ]
R B² L U' L² B' L U² L' B L² U L' B² R'

Nhóm 11 :

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/282-0.gif
282 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
R B' R' F R² B R F' L F² R F² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/283-0.gif
283 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 0 1 ]
(U²) R' U² R U B U² L U² L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/284-0.gif
284 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
(U²) R B² L' B' L B' R' - B L U L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/285-0.gif
285 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
(U) B' U² B' U R B' R' U' B² U R B² R' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/286-0.gif
286 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
(U) R B' R' U B U R' U R B' U B² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/287-0.gif
287 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
R B U D F' L F D' B' L U² R' U L'


[no image]
288 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 0 0 ]
R B² R² U² R B² R' U² R² B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/289-0.gif
289 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 0 1 1 ]
(U') B U² B² U' B² U' B² U B' R B R' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/290-0.gif
290 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [1 2 3 0 ] [1 0 1 0 ]
B D' B² U R' U² R U' B² D B'

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/291-0.gif
291 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [1 2 3 0 ] [0 1 0 1 ]
L' B' U² L² D² L' U' R² U L F' R² D² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/292-0.gif
292 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [1 2 3 0 ] [1 1 1 1 ]
L' B' L F² R² F' U² L' B² R B' L U² F'


Nhóm 13 : coner [0 3 2 1] egde[0 3 2 1] ( PLL N )

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/293-0.gif
293 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
PLL !
B U' B² R² U' B R² B' U R² B² U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/294-0.gif
294 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
L² D' R B' R' D L² U F U F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/295-0.gif
295 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B L U² L' U B' R B' R' B² U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/296-0.gif
296 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
B R' U² B² R' B R² B' R B² U² R B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/297-0.gif
297 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
(U') R' U R² D L' B² L D' R² U' R


[no image]
298 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') B' D R' B² U R U² R' U' B² R D' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/299-0.gif
299 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
(U') R² B² R² B' U' B R U B U' R B² R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/300-0.gif
300 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 1 0 ]
F² U L' U' B' R' U R B L U² F²
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/301-0.gif
301 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [1 1 0 0 ]
(U') R' D B² U² D' B' R² B U² D B² D' R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/302-0.gif
302 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
(U') R² B² R' B D' R' U² R D B' R B² R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/303-0.gif
303 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
R U R' L' U² R U <R' L> U L' U L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/304-0.gif
304 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') B' R' U R B L U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/305-0.gif
305 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
B L F' L F L² B' - R' F' U' F U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/306-0.gif
306 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [0 1 1 0 ]
(U) R B L' D' R' B' R D B' <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/307-0.gif
307 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [1 1 0 0 ]
L B U B' L' B U R B' R' U² B'


[no image]
308 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
L U² L' B' R' U² R B L U² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/309-0.gif
309 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
F² L F' D² B R' B' D² F² L' F


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/310-0.gif
310 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
L U² L' U' L U' L' - B' R' U' R U B
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/311-0.gif
311 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
B' R B' R' B² U' B' R' U' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/312-0.gif
312 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [1 0 0 1 ]
(U²) R U B' R B R' U' R² U' R U' R' U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/313-0.gif
313 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [1 0 1 0 ]
B' R' U' R B² U B² U B² U² B' U B' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/314-0.gif
314 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
B' <U² D²> F U² F' U² F R' F' D² B² L' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/315-0.gif
315 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
(U) L² U' L U' L U L U² R D' B² D R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/316-0.gif
316 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') B L U R' U L' U' L U L' U' R U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/317-0.gif
317 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
B U² B' U' B U' B² U' R' U R B


[no image]
318 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [0 1 1 0 ]
L F² R L² B' R B L² D R D' R F² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/319-0.gif
319 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [1 0 0 1 ]
(U) B² R B L' D B D' R² L U' R U' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/320-0.gif
320 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [1 0 1 0 ]
L F' L² U' L U' R² B' L D² R' L' B R'
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/321-0.gif
321 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [1 1 0 0 ]
(U²) B L U L' U' B' - R B² L' B' L B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/322-0.gif
322 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
L F U R' F R' U' L² D B² R² D' L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/323-0.gif
323 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
(U) <R L'> U' L U' L' U' R' U' L U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/324-0.gif
324 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
B L U L' U' B' - L' B' R B' R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/325-0.gif
325 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
R U² R' U' R U' R' - B U L U' L' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/326-0.gif
326 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 1 0 ]
(U) R U B U' B' R² U² R U R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/327-0.gif
327 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [1 0 0 1 ]
B L F' L F L² B² U' R' U R B


[no image]
328 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
F' R B² L B' L² B L' B² R' F


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/329-0.gif
329 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
L U² L' B R' U R² B R² U' R B² U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/330-0.gif
330 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
B' R' B U² R U' R' U² R U R' U² B' R B
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/331-0.gif
331 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
R B' R' U² R B R' U' B' R' U' R U' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/332-0.gif
332 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [0 3 2 1 ] [0 1 1 0 ]
(U²) L U' R U² B L' U² L B' U² R' U L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/333-0.gif
333 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ] [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
F² L² B L B' L F L' U L F R U² R'


Nhóm 14 : coners [0 3 2 1] egdes [0 1 3 2] ( permu V )

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/334-0.gif
334 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
PLL !
B R B R' U R' U' R² B' R' U' B' U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/335-0.gif
335 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
R² B' L' F' R' F² L D² B² L' F' L B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/336-0.gif
336 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U²) B' R B U B' U² L' U R' U' L U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/337-0.gif
337 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
(U) B R B' L' B' L B' U B' U' B² R' U B'


338 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ] [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
R B² L U L² U R U' L U B R' U² B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/339-0.gif
339 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R B² D B² R' U' R B² D' B² R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/340-0.gif
340 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') R' L² B R B' <R' L> B' L U² R' U² R²

giangvoa10
27-05-2009, 02:28 PM
Cái này COLL phải ko nhỉ, tổng cộng bao nhiêu TH đấy anh?

thosupercop2
27-05-2009, 03:59 PM
Cái này COLL phải ko nhỉ, tổng cộng bao nhiêu TH đấy anh?


gần giống, nhưng COLL là góc, còn này là tất cả trường hợp có thể gặp đc ở tầng cuối !
Tổng cộng thì 1212 TH !

thosupercop2
28-05-2009, 02:11 PM
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/341-0.gif
341 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U²) L² B² R B' D' B D R' B² L²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/342-0.gif
342 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U²) B' R B R' B U² B' U' R' U' R
(U²) B² U' B R B' U B² U' B' R' B
(U) R B' R' B U B U B D B' U² B D' B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/343-0.gif
343 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
<R' L> U L' U' R B' U² B U L U L'
(U) L² B L B² R' L' B' R² B' R² B² R L B L
(U²) B L' B L B² R B² R' L' B' L B' L U² L'
R' U² R U R' U' R B' R B U R² U R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/344-0.gif
344 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ] [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
B' R B² L' B D' B D R' B² L² U L' B'
B² U² B U' B² L' B² R' L² U' <R L'> B' U' B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/345-0.gif
345 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U²) L' B² D' R² D' R² D² B² L² U² L'
(U') B' R² U' R² D' R² U D R² B² U² B'
(U') B' R² U² D B² D' B² U² R² B² U² B'
(U) <R L'> U R' U R U L U R' L' U² L
(U) <R L'> U R' U R U R' U² R L U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/346-0.gif
346 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
L' D' R B R' D L U B' U² B
(U) R U' B² U' B U B U B R' B' U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/347-0.gif
347 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U') B' U' B' R B R' U B
(U') B' R' U' R B U' B' U² B
(U²) L' B² R B R' U' B U L


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_mod.gif
348 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') L' U' B² R B U' R' U' B R U² <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/349-0.gif
349 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
R L² B² <R' L> B U² B² U² B' U² L
(U²) R U B' U' B² U' B² U² B² U² B' U' R'
(U²) R B R L B² L' B' L' B L² B² R' L' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/350-0.gif
350 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) L' B² U B U R' U² R U² B' U² B² U L


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/351-0.gif
351 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U²) R B L' B L B² U B U' B' R'
L U' R U R' U <R L'> U² L U² R' U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/352-0.gif
352 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
<R L'> B L B² R' L' B L B' R B² R'
<R L'> B R' B' R L B² R' B' R B² R'
(U²) R U² R' U' R U' R' - B L U L' U' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/353-0.gif
353 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U') L' U' L U' L' U² L² U L' B' R' U' R B
(U) R' U' R U' B U' B' U' <R L'> B' R' B L
B' U' B U' B' U' R B' R' B U' R' U' R B
B' U' B U' B' U² B² U B' R' U² R B U' B'
<R L'> B' L' B' L B' L' B² L² B U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/354-0.gif
354 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
(U²) B' R' U' R' D' R' D R' U B² U² B'
(U) B² R² B' U² B' R B' R' B² U² B R² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/355-0.gif
355 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) R' U² R U B L U² L² B L B² U B U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/356-0.gif
356 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
R U' L U' R' L² U R U' L² U L' U R'
(U) B' U R U' R' U' B R' U' R² U' R² U² R
L' U² R U' R' U² L U R' U' R² U' R² U² R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/357-0.gif
357 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
R L B² L F R' U² R F' L² B R'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_mod-1.gif
358 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U) B R' D² R L U L' U' R' D² R B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/359-0.gif
359 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') R U' B U' B' R' U R B' R B R²
(U²) R B U' L U R' U L' U' R B' R'
R' U' R U' R' U² R - B' U' R' U R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/360-0.gif
360 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
R' F L² F² B L' F' L F' B' L² F' R
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/361-0.gif
361 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ] [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
B' R' U' R U R' U' R U B - L' B' U' B U L

Nhóm 15 : corner[0 3 2 1] edge[1 0 2 3]

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/362-0.gif
362 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 0 2 3 ] [0 0 0 0 ]
R² D B² L² D' R' D L' U² L' D' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/363-0.gif
363 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 0 2 3 ] [1 1 0 0 ]
R² L D' F' D R² U' B U' B' U² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/364-0.gif
364 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 0 2 3 ] [0 1 0 1 ]
R F' L² B' D' B' D B² L² F R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/365-0.gif
365 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 0 2 3 ] [0 0 1 1 ]
(U') R B L² U² L² B L' B' L' U² L² B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/366-0.gif
366 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ] [1 0 2 3 ] [1 1 1 1 ]
<R L'> B L U' B² D' F R² F' U² D B U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/367-0.gif
367 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 0 2 3 ] [0 0 0 0 ]
R² L' D' R D R U R U² B² U <R' L>


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_mod-2.gif
368 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 0 2 3 ] [1 1 0 0 ]
(U²) R U B U' B' R' - B' U² B U B' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/369-0.gif
369 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 0 2 3 ] [1 0 0 1 ]
R F² R L² D R' D' B' D B L² F² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_tout/370-0.gif
370 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ] [1 0 2 3 ] [0 1 0 1 ]
(U²) <R L'> B L' B' D' B D R' L²

vuaquyen92
28-05-2009, 09:03 PM
Cái này nếu mình không nhầm chính là những TH trong ZBLL tức là sau khi làm ZBF2l được xong tầng 2 và dấu cộng (cross) thì áp dụng các CT trên sẽ xong luôn

boy_11_rubik
28-05-2009, 09:10 PM
Nhiều đến kinh khủng, mình còn chưa xong cả OLL, chắc chít quá,.....:D

thosupercop2
28-05-2009, 09:59 PM
Cái này nếu mình không nhầm chính là những TH trong ZBLL tức là sau khi làm ZBF2l được xong tầng 2 và dấu cộng (cross) thì áp dụng các CT trên sẽ xong luôn


Đúng ! tức là bạn dùng ZBLL để có cross sau đó là Hoán vị + lật góc luôn !

Tuy nhiên vẫn phải permu cạnh. Nếu làm cách này thì giảm đc rất nhiều CT cần nhớ. Tức chỉ cần nhớ CT hoán vị và lật góc thôi, ko lật cạnh ^^!

giangvoa10
29-05-2009, 10:45 AM
Làm cách này mà giảm Ct cần nhớ hả anh (**** đầu)
Mà em có nhầm hay ko mà lại thấy có 2 topic như nhau cùng về vấn đề này nhỉ, lạ thật

thosupercop2
29-05-2009, 11:59 AM
Làm cách này mà giảm Ct cần nhớ hả anh (**** đầu)
Mà em có nhầm hay ko mà lại thấy có 2 topic như nhau cùng về vấn đề này nhỉ, lạ thật


Nhầm rồi method bên speed solving hoàn toàn là 1 Method mới để solve tầng cuối vì chủ yếu chỉ là U R B --> dễ finger trick và ít cases hơn.

Còn Perfect move bên này là giải với số move ít nhất có thể !
Khác nhau chứ, coi chừng kẻo bị lẫn lộn !
Cái này là 2 vấn đề hoàn toàn khác !
Thân !

tungvn
29-05-2009, 12:57 PM
Hay thật, ai thuộc hết chắc kinh lắm áh

trung_sama
12-12-2009, 12:27 AM
hjx, hok bít trên thế giới đã có ai học thuộc 370 CT nài chưa nhỉ:D

rjcrhonerz
17-12-2009, 04:59 PM
Tổng cộng thì 1212 TH !

Sax, mới đầu thấy ba trăm mấy th, tưởng là ráng học mấy năm là ok :)). Ai ngờ 1212 TH, nản luôn, chắc cuối đời học xong X_X. Mà ko bít ai là người đã nghĩ ra mấy công thức này nữa, mà ko bít người đó đả học xong chưa X_X

litmap123
17-12-2009, 08:39 PM
nhìn là muốn mình thành super man liền ,(để làm gì) làm gì ư thì học hết đống này là SM rồi haa!!!

thosupercop2
20-12-2009, 09:02 PM
Tổng cộng thì 1212 TH !

Sax, mới đầu thấy ba trăm mấy th, tưởng là ráng học mấy năm là ok :)). Ai ngờ 1212 TH, nản luôn, chắc cuối đời học xong X_X. Mà ko bít ai là người đã nghĩ ra mấy công thức này nữa, mà ko bít người đó đả học xong chưa X_X


đây là CT tham khảo FM - ai bắt học trời :)). Với lại, FM ít ai solve LL kỉu này lắm !

foreveronline
03-02-2010, 04:35 PM
Mình nghe nói hình như cái này là ZBLL thì fải, nhiều trường hợp lắm.
Khuyên các bạn nên học OLL và PLL thì dễ thở hơn.

Devilbringger
03-02-2010, 05:30 PM
Erik Akkersdjik học full ZBF2L rồi đấy, hình như ổng đang định chơi full lun ZBLL.

phamminhquan2002
10-03-2010, 09:44 PM
hix nhìn khó hiểu wá!!#:-S ước j` nó đơn giản hơn!!!:)

gioigioiDRG
20-04-2010, 04:18 PM
bạn có học được hết ko chứ thế này ko nhớ đượ đâu

devilofevil2504
31-05-2010, 07:38 PM
@admin post típ đi.... em học đc 1 nửa rùi :D:D:D:D:D:D.......[hr]
hoa7c5 là admin lấy ở đâu cho em xin link đi ;);););)

devilofevil2504
31-05-2010, 11:25 PM
sao chưa ai post típ vậy :((:((:((:((:((:((:((

devilofevil2504
01-06-2010, 11:58 AM
cho em xin cái link đi :((:((:((:((:((:((:((

tut4ever
11-06-2010, 03:56 PM
ặc ặc, học kiểu này thì thà bỏ time ra học lar cho nhanh (KHÔN HƠN) chư học hết mà xài nhuyễn CT thì RAM máy tính gọi bằng cụ
chỉ mong xài tốt lar gần bằng KL thế giới và tốc độ gần bằng yu là con vui rồi
chơi chừng ấy CT loạn là may đấy--> học hết chắc mình vô bận vện=))

kprsr
03-07-2010, 10:24 PM
Cái này look có khó lắm ko nhỉ?

haily
03-07-2010, 10:31 PM
sao chưa ai post típ vậy :((:((:((:((:((:((:((


bạn học hết tất cà CT đã pót chưa mà còn học thêm

PROHacker1804
03-07-2010, 10:45 PM
pp ZB thế nào vậy, ai có link share cho em xem với đc không ?
perfect move này là làm OLL với PLL cùng 1 lúc phải không ?

haily
04-07-2010, 08:51 AM
pp ZB thế nào vậy, ai có link share cho em xem với đc không ?
perfect move này là làm OLL với PLL cùng 1 lúc phải không ?


là OLL+PLL khi tầng cuối đã có dấu cộng

trungprovn98
06-08-2010, 02:44 PM
saz
dài quá
học k nổi
nhìn còn lóa mắt
bạn giỏi nhỉ
hiểu dc
hết.
:D

kprsr
07-09-2010, 09:53 PM
Có lẽ nên học các trường hợp xuất phát từ dấu cộng sẽ dễ thở hơn đây,để hè năm tới rảnh thì mình học:d