PDA

View Full Version : new method : solving last layer !thosupercop2
28-05-2009, 09:30 AM
Cái này là 1 hướng khác của OLL và PLL
2 bước - solving cạnh rùi solving góc (khá giống COLL). Nhìn khó hơn nhưng nhanh ko kém gì OLL PLL và số case thì tương đương.
Nếu ai mà bik cả 2 cách thì cái last layer solve nhanh khỏi biết ;]]

Quy ước

Quy ước vị trí và trạng thái ban đầu.
[0 1 2 3] [0 0 0 0] [0 1 2 3] [0 0 0 0]
--------
|0__1__2|
|_______|
|0_____3|
|_______|
|1__2__3|
--------
Thứ tự góc và cạnh ban đầu và trạng thái. Nhóm số đầu và nhóm thứ 3 lần lượt thể hiện vị trí cạnh và góc, còn nhóm 2 là trạng thái cạnh (cho từng cạnh lần lượt), nhóm 4 là trạng thái góc (cho từng góc lần lượt).
Giả sử nếu là
[0 1 3 2] [0 1 2 0] [1 2 3 0] [1 0 1 0]
tức góc ở vị trí 0 là góc 0 (đúng), ở vị trí 1 là 1 đúng, còn góc ở vị trí 2 là góc 3 và ở vị trí 3 là góc 2, tức cứ vị trí thì cứ 0 1 2 3. Còn [0 1 2 0] nghĩa là vị trí 0 đúng, vị trí 1 sai thuận, vị trí 2 sai nghịch, vị trí 3 đúng.
Còn cạnh thì tương tự, cạnh 0 thì có góc 1, ở vị trí 1 là góc 2, vị trí 2 là góc 3 và ở vị trí 3 là góc 0.
Quy ước thứ 2 là, luôn để góc 0 đúng vị trí !

Solving edges : 12 cases ( ở đây quy ước chỉ có cạnh, ko quan tâm góc vì những move nài sẽ scramble góc)

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/2-0.gif
2 [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
(U) R' U' R² B' R' B² U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/3-0.gif
3 [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
R B L' B L B' U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/4-0.gif
4 [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
B' R² B² U² B' R B U² B² R² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/5-0.gif
5 [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
R' U² R U R' U R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/6-0.gif
6 [0 1 3 2 ] [0 0 1 1 ]
(U') R² L' B R' B R B² R' B <R' L>


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/7-0.gif
7 [0 1 3 2 ] [0 1 0 1 ]
(U²) R B U B' U' R'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hahaha.gif
8 [0 1 3 2 ] [1 1 0 0 ]
(U²) L' B' R B' R' B² L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/9-0.gif
9 [0 1 3 2 ] [1 1 1 1 ]
(U²) B L U L' U B' U² B' R B R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/10-0.gif
10 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
R' U' R U' R' U² R² U R' U R U² R'
CT nài hơi rough =.=


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/11-0.gif
11 [0 3 2 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') B' R' U R U² R' U' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/12-0.gif
12 [0 3 2 1 ] [0 1 0 1 ]
B' R B' R' B² U' B' R' U' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a1/13-0.gif
13 [0 3 2 1 ] [1 1 1 1 ]
R B' R' B U² R B' R' B² U² B'

Mấy cái cases nài chủ yếu là move R U B layers. Vì quen rồi ^^ !

---------------------------------------------------------[hr]
Solving corners : 42 cases (chỉ move góc, ko scramble cạnh)

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/2-0.gif
2 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ]
B R' U² R U² R B R' B² L U² L'
Nhìn có vẻ khó nhưng lại rất nhanh tay.


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/3-0.gif
3 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ]
B R' D² R B' U² B R' D² R B'
(U) B' R' B L' B' R B (U R U') (L U R')


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/4-0.gif
4 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ]
(U) R² U' R' U R² U' B² D' R' D R B² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/5-0.gif
5 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ]
(U²) R U² R' U' R U R² U² R² U R² U R² U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/6-0.gif
6 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ]
R' B U' R' B² U² R U² B R' U B R² U² B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/7-0.gif
7 [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
B² R² B' L' B R² B' L B'http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hahaha-1.gif
8 [0 2 3 1 ] [0 0 1 2 ]
(U²) L' B' R B L B' R' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/9-0.gif
9 [0 2 3 1 ] [0 0 2 1 ]
(U) R² D R' U² R D' R' U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/10-0.gif
10 [0 2 3 1 ] [0 1 1 1 ]
(U) R' U L U' R U L'


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/11-0.gif
11 [0 2 3 1 ] [0 1 2 0 ]
(U²) B L² B R² B' L² B R² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/12-0.gif
12 [0 2 3 1 ] [0 2 2 2 ]
(U²) R B' U² B R' B' R U² R' B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/13-0.gif
13 [0 2 3 1 ] [1 0 0 2 ]
F' L' B L F L' B² R' B L B' R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/14-0.gif
14 [0 2 3 1 ] [1 0 1 1 ]
(U) B U L' U' L B' L' U² R U' L U R'
rough =.=


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/15-0.gif
15 [0 2 3 1 ] [1 0 2 0 ]
(U') B² R U' R² U B² U' B² R B² R U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/16-0.gif
16 [0 2 3 1 ] [1 1 1 0 ]
(U') B' R U' R' U' B R U' B' U' B R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/17-0.gif
17 [0 2 3 1 ] [1 1 2 2 ]
(U) R B' R B R² U' R² U B' R B R' U' R²


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hahaha-2.gif
18 [0 2 3 1 ] [1 2 2 1 ]
(U) R' U² R U B R' U² R U² R B' R² U Rhttp://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/19-0.gif
19 [0 2 3 1 ] [2 0 0 1 ]
L² B² L' F' L B² L' F² R F' L' F R' F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/20-0.gif
20 [0 2 3 1 ] [2 0 1 0 ]
B² R² B' L² B R² B' L B' R B L B' R'
rough !

[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/21-0.gif
21 [0 2 3 1 ] [2 0 2 2 ]
L U' R' U L' U R' D' R U² R' D R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/22-0.gif
22 [0 2 3 1 ] [2 1 1 2 ]
R' U L U' R U L' - B' U F U' B U F'http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/23-0.gif
23 [0 2 3 1 ] [2 1 2 1 ]
(U)L' B² R B' L B² R' B² L' B' L² U² L'http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/24-0.gif
24 [0 2 3 1 ] [2 2 2 0 ]
R' U² R² U R D' R U R' D R² U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/25-0.gif
25 [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
B² U R² U² R² B² U R² U R² U² B² U' B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/26-0.gif
26 [1 0 3 2 ] [0 0 1 2 ]
R' U L U' R² U' L' U R' U' L U² L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/27-0.gif
27 [1 0 3 2 ] [0 0 2 1 ]
(U²) R B² U² B² U² B' <<R L' B² R' L>> B' U² R'
R B² U <<R' L U² R L'>> U B² U² B² U² R'
(U') B L' B² R' B L² B' R B R L² B L B' R'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hahaha-3.gif
28 [1 0 3 2 ] [0 1 0 2 ]
(U) L² B² R B' R' B² R' L² B² R² B R² B R B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/29-0.gif
29 [1 0 3 2 ] [0 1 1 1 ]
R' U² B L' B' L U² R B U² B² U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/30-0.gif
30 [1 0 3 2 ] [0 1 2 0 ]
R² B' R' U' R U R B R U R² U² R' U² R'
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/31-0.gif
31 [1 0 3 2 ] [0 2 1 0 ]
L U' R' U L' U' <R L'> U R U' L U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/32-0.gif
32 [1 0 3 2 ] [0 2 2 2 ]
(U) R² B' <R² L²> B L' B' R² B <R' L> B' L² B R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/33-0.gif
33 [1 0 3 2 ] [1 1 2 2 ]
(U) B' U' R U R² U R² U² R' B L U' L'
(U) B' D' R² U' R² U B U² B' D B² U B'
(U') R' U R² D R' U² R U² D' R² U' R² U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/34-0.gif
34 [1 0 3 2 ] [1 2 1 2 ]
(U) R' U L U' R U U L U' R U L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/35-0.gif
35 [1 0 3 2 ] [1 2 2 1 ]
B L' B' R B² L B R' F R² B R² F'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/36-0.gif
36 [1 0 3 2 ] [2 1 2 1 ]
(U) R B² R² U² R B² R' U² R² B² R'
(U) L' U² R L U² L' U² R' U² R L U² R'
(U) R U² R' L' U² R U² R' U² R L U² R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/37-0.gif
37 [2 3 0 1 ] [0 0 0 0 ]
R² U² R' U² R² U² R² U² R' U² R²
R² U² R² U² R² U' R² U² R² U² R²
Hình như từng có mem nào hỏi về permu nài ;]]


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hahaha-4.gif
38 [2 3 0 1 ] [0 0 1 2 ]
(U') R U² R² U R' U R' U R' U R U² R² U' R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/39-0.gif
39 [2 3 0 1 ] [0 1 0 2 ]
(U) R U² R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/40-0.gif
40 [2 3 0 1 ] [0 1 1 1 ]
(U²) R U² R² U' R² U' R' U R' U R
(U²) B' U² B U B' U B - R U R' U R U² R'


[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/41-0.gif
41 [2 3 0 1 ] [1 1 2 2 ]
R' U L U' R U L² U R U' L U R'
B U² B' U' B U' B' - R U² R' U' R U' R'

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c2/42-0.gif
42 [2 3 0 1 ] [1 2 1 2 ]
(U) R' U' R U' R' U² R - B U² B' U' B U' B'

thosupercop2
28-05-2009, 10:36 AM
Method 2 : Solving corners --> solving edges
Ít case hơn, dễ nhận hơn, lẹ hơn ^^

Solving Corners : 25 case !

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/2-0.gif
2 [0 1 2 3 ] [0 0 1 2 ]
(U) R B² R² U² B' U' B U' R² B² R'
(U²) R B' R B² U' B' U' B U B' R²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/3-0.gif
3 [0 1 2 3 ] [0 1 0 2 ]
B R' D² R B' U² B R' D² R B'
(U) L U² L' U' L U' <R L'> U R' U R U² R'
(U) L U L' U L U² <R L'> U² R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/4-0.gif
4 [0 1 2 3 ] [0 1 1 1 ]
(U) R' U' R U' R' U² R

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/5-0.gif
5 [0 1 2 3 ] [1 1 2 2 ]
(U) R' U² R² U R² U R² U² R'
(U) B' R' U' R U R' U' R U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/6-0.gif
6 [0 1 2 3 ] [1 2 1 2 ]
R U² R' U' R U R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/7-0.gif
7 [0 1 3 2 ] [0 0 0 0 ]
(U) B² R² B' L' B R² B' L B'
(U') R B' R B² L' B L B² R²


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hinh.gif
8 [0 1 3 2 ] [0 0 1 2 ]
(U) R U' L U R' L' U² L U L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/9-0.gif
9 [0 1 3 2 ] [0 0 2 1 ]
(U²) L' U R U' L U² B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/10-0.gif
10 [0 1 3 2 ] [0 1 0 2 ]
(U') R U² R D R' U² R D' R²
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/11-0.gif
11 [0 1 3 2 ] [0 1 1 1 ]
(U) R B² L' B² R' B L B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/12-0.gif
12 [0 1 3 2 ] [0 1 2 0 ]
(U') L' B' R B L B' R' B
(U) B L B' R B L' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/13-0.gif
13 [0 1 3 2 ] [1 1 0 1 ]
B' R U² R' B R B' U² B R'
L² B' L² B' R B L² B' R' B² L²
(U²) L² B' R² B' L B R² B' L' B² L²
(U²) L B' R² B' L² B R² B' L² B² L'http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/14-0.gif
14 [0 1 3 2 ] [1 1 1 0 ]
L' U R U' L U R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/15-0.gif
15 [0 1 3 2 ] [1 1 2 2 ]
B' U' R' U R² B R' U² R' U² R
R' U² R U R' U R² U' L' U R' U' L


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/16-0.gif
16 [0 1 3 2 ] [1 2 0 0 ]
(U') B L² B R² B' L² B R² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/17-0.gif
17 [0 1 3 2 ] [1 2 1 2 ]
(U²) B U L' B L B² U' B' R B R'
(U²) B U² B² R B R' U² B' R B R'
(U²) L U² <R L'> U' B² U' B² U B² R'
(U) B' R B' R' B R B² L' B R' B² L
(U) B' R B L' B² R' B² U R U' L U R'
(U) R B² L' B² R' B L U² B' U' B U' B'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hinh-1.gif
18 [0 1 3 2 ] [1 2 2 1 ]
(U) B' R B' R' B² U² L' B L B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/19-0.gif
19 [0 3 2 1 ] [0 0 0 0 ]
L' U R' U² L U' <R L'> U R' U² L U' R


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/20-0.gif
20 [0 3 2 1 ] [0 0 1 2 ]
(U) B² R² B' U L U' L' B R² B²
(U) R B' R' B R' U² R U B U B'
(U) R² U R' B' R U' R² U R B R'
R' U L U' R² U' L' U R' U' L U² L'
(U) R² L U' R' U <R L'> U R' U² R U² R²
R' U² R² B' R' B R' U R U' R' U² R
(U') R² B² L' B' L B² R² U' R U B U' R'
B² L² B R B' L² B² U B' U' R' U B
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/21-0.gif
21 [0 3 2 1 ] [0 0 2 1 ]
(U') R U B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/22-0.gif
22 [0 3 2 1 ] [0 1 0 2 ]
(U²) B U² B² R B R' B U² B'
(U) L U² R' L' U L U' R U² L'
L U² R' U R U² R' L' U R
(U²) R B L' B L B² U B U' B' R'
(U') R U B U' B' U² R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/23-0.gif
23 [0 3 2 1 ] [0 1 1 1 ]
(U) R U² L' U R' U' L U' R U' R'
(U') L' B' U' B U B' R B' R' B² L
(U²) B' U' R' U R U' B U' B' U² B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/24-0.gif
24 [0 3 2 1 ] [1 1 2 2 ]
(U) R B L' B L B' U B' U' R'
(U) R B U B' U R' U' R U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_c1/25-0.gif
25 [0 3 2 1 ] [1 2 1 2 ]
R B² R² U² R B² R' U² R² B² R'
(U) B' R B' R' B² L' B L B' L U² L'
R' L' U R² U' L U R² L U' R U L'
(U) L' U R U' L U R' L' U R U' L U R'[hr]
Solving Edges : 19 cases (hơi rough)


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/2-0.gif
2 [0 1 2 3 ] [0 0 1 1 ]
(U') R B U R B² R' B U² B² U² B² U R'
L' B' R B L U² R' U' R' U R² U² R'
(U') B' U² B R U' B' U' B U B U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/3-0.gif
3 [0 1 2 3 ] [0 1 0 1 ]
(U) B L U L' U' B² U² B R U' B' U' B U R'
B' R' U R U R' U² R² U R' B R B U' B' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/4-0.gif
4 [0 1 2 3 ] [1 1 1 1 ]
F' U² F U' R U B L U² L' U B' U' R'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/5-0.gif
5 [0 2 3 1 ] [0 0 0 0 ]
PLL !


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/6-0.gif
6 [0 2 3 1 ] [0 0 1 1 ]
(U') R B L' B' <R' L> U L U' L'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/7-0.gif
7 [0 2 3 1 ] [0 1 1 0 ]
B' L' D² F² U² R' F² D² B'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hinh-2.gif
8 [0 2 3 1 ] [1 0 0 1 ]
(U') B' U' D' R² U R' U' R' U R' D B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/9-0.gif
9 [0 2 3 1 ] [1 0 1 0 ]
(U²) B' U' B R D B² D' B' R' U B² U² B'
(U') B U² B' U' B U' B² R'U'R B' R B R' U B


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/10-0.gif
10 [0 2 3 1 ] [1 1 1 1 ]
(U) B' R² U' B² R' B U B U R² L' B L
(U') <R' L> U L' U' R² B' U² <R L'> B L B R²
[hr]
http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/11-0.gif
11 [1 0 3 2 ] [0 0 0 0 ]
PLL !


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/12-0.gif
12 [1 0 3 2 ] [0 0 1 1 ]
B' R' U' R U B² L U L' U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/13-0.gif
13 [1 0 3 2 ] [0 1 0 1 ]
R² U B' U' R U R² B R U' R' U R²
(U) R B² U R B² R' B' U' R' U² R B' R'
(U) R' U R B U² B' U² R' U² R B U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/14-0.gif
14 [1 0 3 2 ] [0 1 1 0 ]
(U') B' R' U' R B² U B L' B² L B U' B'
L' B² R B R' B L - B U² B' U' B U' B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/15-0.gif
15 [1 0 3 2 ] [1 1 1 1 ]
<R L'> B² D² B' <R² L²> F' <R L'> U² B²


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/16-0.gif
PLL !

http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/17-0.gif
17 [2 3 0 1 ] [0 0 1 1 ]
(U²) R' U² R U B L U² L' U' B'
(U²) R' U² R U R B' R' B U B U² B'


http://i154.photobucket.com/albums/s264/thosupercop2/th_hinh-3.gif
18 [2 3 0 1 ] [0 1 0 1 ]
(U) B U' R U' B² U² B² U² B² U' R' U B'
(U) B U' R' B² U² R² U² B² R² U² R' U B'


http://www.ai.univ-paris8.fr/~bh/cube/solutions_a2/19-0.gif
19 [2 3 0 1 ] [1 1 1 1 ]
R U B' R B R' U' R' - B L U L' U' B'
R U² R' U' R B U' B' R' - B L U L' U' B'
B U L U' L' B' - R B² L' B' L U B' U' R

jackblk
28-05-2009, 01:18 PM
Cái này học xong **** đầu lun đó, nhưng bù lại nếu thành thục thì tuyệt vời

thosupercop2
28-05-2009, 01:33 PM
Mình học xong method 2 rùi.
Cái này + O-PLL của fridich thì coi bộ hơi lẹ. Nhưng nhìn hơi lâu.
Khi vào xoay speed lại bị quáng nữa, khó chịu lắm.
Nhưng đồng ý với bạn. Thành thục rồi thì ... :))

empty1234
28-05-2009, 09:01 PM
cái này phải tập trung nhìn cơ, mà cẩn thận kẻo tẩu hỏa nhập ma thì chết.
Nhận biết hơi khó

t.i.
08-06-2009, 04:45 PM
đọc cái quy ước là hiểu ko nổi rồi đó

nguyendungocsinh
09-06-2009, 05:10 PM
má ơi,đọc cái này xong không những **** đầu mà còn chuyển viện "chợ rẫy" lun đó "pà kon".thấy nó đâu có khác oll,pll cho mấy đâu

Toàn.DC
09-06-2009, 05:28 PM
cái này là 2 trong 1, nếu thuần thục + F2L tốt nữa chắc sub 8 quá

Thanh Huy
10-06-2009, 07:09 PM
Nhìn quy ước khó hiểu quá có ai giảng lại cho mình với

thosupercop2
10-06-2009, 09:44 PM
Cái quy ước đó thích thì xem ko thì thôi. Mọi người cứ xem mấy cái case rùi CT ở dưới là đủ.
Người ta dùng quy ước đó để mark mấy TH lại cho khỏi dư thiếu ấy mà ^^
đừng đế ý

Mọi người lưu ý là có 2 method trong topic này nhá.
Cạnh trc' góc sau và góc trước cạnh sau
Thíu case nào pm mình lìn hen