PDA

View Full Version : 57 ct OLL mình sử dụng !!!yoyoyoe
01-06-2011, 01:43 PM
1. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O1.gif

R U2 R2 F R F' U2 R' F R F'

2. http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/7f/O2.gif

F R U R' U' F' f R U R' U' f'

3. http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6f/O3.gif

[y] f R U R' U' f' U' F R U R' U' F'

4. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O4.gif

f R U R' U' f' U F R U R' U' F'

5. http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O17.gif

R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'

6. http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O19.gif

r' R U R U R' U' r R2' F R F'

7. http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e4/O18.gif

[y]F R U R' d R' U2 R' F R F'

8. http://www.speedsolving.com/wiki/images/2/2e/O20.gif

r' R U R U R' U' M2 U R U' r'

9. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c4/O21.gif

[y] R U2 R' U' R U R' U' R U' R'

10. http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a6/O22.gif

R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R

11. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/50/O23.gif

R2 D' R U2 R' D R U2 R

12. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/56/O24.gif

r U R' U' r' F R F'

13. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/51/O25.gif

[y] l U' R' D R U R' u'
[y2] R' F R B' R' F' R B

14. http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O27.gif

R U R' U R U2 R'

15. http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/fe/O26.gif

[y'] R U2 R' U' R U' R'[hr]
16. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cd/O33.gif

R U R' U' R' F R F'

17. http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b2/O45.gif

F R U R' U' F'

18. http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/11/O34.gif

R U R' U' B' R' F R F' B

19. http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/de/O46.gif

R' U' R' F R F' U R

20. http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/40/O57.gif

R U R' U' r R' U R U' r'

21. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c7/O28.gif

r U R' U' R r' U R U ' R'

22. http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/04/O55.gif

R U2 R2 U' R U' R' U d l U' R'

23. http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/1f/O56.gif

F R U R' U' R F' r U R' U' r'

24. http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/44/O51.gif

F U R U' R' U R U' R' F'

25. http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/00/O52.gif

[y'] F R U R' d R' U' R U' R'

26. http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O39.gif

L F' L' U' L U F U' L'

27. http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a8/O40.gif

R' F R U R' U' F' U R

28. http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3f/O13.gif

r U' r' U' r U r' [y'] R' U R

29. http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f7/O14.gif

[y2] r' U r U r' U' r [y] R U' R'

30. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c9/O15.gif

r' U' r R' U' R U r' U r[hr]
31. http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O16.gif

[y2] r U r' R U R' U' r U' r'

32. http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d6/O44.gif

f R U R' U' f'

33. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/5b/O43.gif

f L' U' L U f'

34. http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6b/O32.gif

[y2] R' U' F U R U' R' F' R

35. http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O31.gif

[y2] L U F' U' L' U L F L'

36. http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b5/O6.gif

[y2] r U2 R' U' R U' r'

37. http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ef/O5.gif

r' U2 R U R' U r

38. http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/ac/O7.gif

r U R' U R U2 r'

39. http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/74/O8.gif

l' U' L U' L' U2 l

40. http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O12.gif

F R U R' U' F' U F R U R' U' F'
[y'] r R2' U' R U' R' U2 R U' R r'

41. http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8a/O11.gif

[y] F' L' U' L U F U F R U R' U' F'
r' R2 U R' U R U2 R' U r R'

42. http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9a/O36.gif

R' U' R U' R' U R U l U' R' U

43. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cb/O38.gif

[y2] R U R' U R U' R' U' R' F R F'

44. http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/64/O37.gif

[y] F R U' R' U' R U R' F'

45. http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b7/O35.gif

[y'] R' U2 l R U' R' U l' U2' R[hr]
46. http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/37/O48.gif

F R U R' U' R U R' U' F'

47. http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/db/O47.gif

F' L' U' L U L' U' L U F

48. http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O53.gif

[y2] r' U' R U' R' U R U' R' U2 r

49. http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O54.gif

r U R' U R U' R' U R U2 r'

50. http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ed/O49.gif

[y2] r U2 R2 U' R2 U' r' R' U2 R

51. http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e9/O50.gif

r' U r2 U' r2 U' r2 U r'

52. http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9c/O9.gif

[y'] R' U' R [y] r U' r' U r U r'

53. http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/47/O10.gif

[y'] R U R' [y'] r' U r U' r' U' r

54. http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/ce/O29.gif

[y] R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R F'

55. http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O30.gif

f R U R2 U' R' U R2 U' R' f'

56. http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f8/O41.gif

f R U R' U' f' L' U2 L U L' U L

57. http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d8/O42.gif

R' U' R U F R U R' U' R' U R U' F'

P/s: Ai có ct khác hay hơn post lên mọi người cùng tham khảo !!!

wochuy91
01-06-2011, 01:53 PM
13. http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/51/O25.gif

[y] l U' R' D R U R' u
[y2] R' F R B' R' F' R B


chỗ này nhầm u' thành u rồi
Dù sao cũng rất cám ơn tinh thần đóng góp của bạn

hachanuy1
01-06-2011, 02:06 PM
oll 51 y2 [RU2R'U'RU'R]F[RUR'U']F'
48 l U'[LU'L'U]LU'L'U2
25 [RUR'U]RdRU'R'F
56 y2 [RUR'U]RU2R' F[RUR'U']F'
57 y' [R' F R F'][R' F R F'][R U R' U'][R U R']

vietcuibap123
01-06-2011, 08:21 PM
mình ct cũng gần giống thế có một số cái thay đổi nhưng không đáng kể

yoyoyoe
02-06-2011, 10:16 AM
56 y2 [RUR'U]RU2 F[RUR'U']F'CT này hình như ko dc nhỉ ???

hachanuy1
02-06-2011, 10:19 AM
56 y2 [RUR'U]RU2 F[RUR'U']F'CT này hình như ko dc nhỉ ???


àk mình quên R' nữa đã edit lại tks bạn

yoyoyoe
02-06-2011, 10:27 AM
56 y2 [RUR'U]RU2 F[RUR'U']F'CT này hình như ko dc nhỉ ???


àk mình quên R' nữa đã edit lại tks bạn

ct này cũng giống ct of mình thui mà, làm ngược lại

hachanuy1
02-06-2011, 11:12 AM
làm ngược lại của trường hợp nào bạn nói rõ ra cái ban