PDA

View Full Version : [Feliks] PLLswochuy91
08-10-2011, 03:58 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=kossdjLYqsc


H-Perm: M2 U M2 U2 M2 U M2
Ub-Perm: R2 U R U R' U' R' U' R' U R' // R' U R' U' R' U' R' U R U R2
Ua-Perm: R U' R U R U R U' R' U' R2 // R2 U' R' U' R U R U R U' R
Z-Perm: M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M'
Aa-Perm: (x) R' U R' D2 R U' R' D2 R2 (x')
Ab-Perm: (x) R2 D2 R U R' D2 R U' R (x')
E-Perm: (x') R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' (x)
F-Perm: R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R
Gd-Perm: R U R' (y') R2 u' R U' R' U R' u R2
Gc-Perm: R2' u' R U' R U R' u R2 f R' f'
Gb-Perm: F' U' F R2 u R' U R U' R u' R2'
Ga-Perm: R2' u R' U R' U' R u' R2 F' U' F
Jb-Perm: R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'
Ja-Perm: R' U L' U2 R U' R' U2 L R U'
Na-Perm: R U R' U (R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R') U2 R U' R'
Nb-Perm: R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R
Rb-Perm: R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2' U'
Ra-Perm: R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U'
T-Perm: R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
V-Perm: R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F
Y-Perm: F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'

lkhphuc
31-03-2012, 03:00 PM
hay wa. cam on anh. ma sao topic này không thấy ai reply nhỉ[hr]
hay wa. cam on anh. ma sao topic này không thấy ai reply nhỉ