PDA

View Full Version : [3x3x3 Speed] Tú Ân Avg.5 :26.78s(petrus method)immortalfire
08-07-2009, 09:54 AM
Sau 1 thời gian "cày" cúi cùng Lars của em cũng ~ với frid rồi :P.

x5WVVibU6ZI

Individual Times:
1. 26.08 L' R' D' U' R' B2 F' R B2 D' U2 L' U' L2 R' B' D B2 R2 B D2 U2 B F2 L'
2. 26.33 U2 R D' R2 D' B' F U' B F2 U' L' R2 D' F2 D2 U B' F' D' U' L' B2 U' L
3. 28.20 L2 U2 L2 D B2 D' U2 F2 D' U L' D U R2 U' B' R B F2 D' B2 D' U R' F
4. 26.06 L R B F2 U2 F L2 R U F2 L2 R B R2 D U' L2 R' D U2 L2 B U' L' R2
5. 27.25 F' U' L2 R B2 R' B L' B F L' F' L' R F D2 R2 D' L' B2 U L' R D2 B'