PDA

View Full Version : [video] F2L 4 Hướngboyhtc
22-05-2012, 10:04 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=KifxwtPmbkU

nếu để cho điểm có lẽ clip này chỉ đạt 7/10
có 1 số trường hợp vẫn nên xoay cube
vì thế nên clip chỉ mang tính tham khảo

boyhtc
23-05-2012, 08:14 AM
F2L 1 0:07

FR: U R U' R'

BR: r' U' R U M'

BL: U L U' L'

FL: F' r U r'


F2L 2 0:38

FR: r U R' U' M

BR: U' R' U R

BL: U2 r2 B' r' U r'

FL: U' L' U L


F2L 3 1:13

FR: U r' R2 U' R' U M'

BR: R' U' R

BL: U l' L2 U' L' U M

FL: L' U' L


F2L 4 1:51

FR: R U R'

BR: U' r R2 U R U' M

BL: L U L'

FL: U' l L2 U L U' M'


F2L 5 2:26

FR: U' R U R' U2 R U' R'

BR: U r' U R U' R' U' r

BL: U' L U L' U2 L U' L'

FL: U l' U L U' L' U' l


F2L 6 3:08

FR: U' r U' R' U R U r'

BR: U R' U' R U2 R' U R

BL: U' l U' L' U L U l'

FL: U L' U' L U2 L' U L


F2L 7 3:47

FR: U' R U2 R' U2 R U' R'

BR: U r U R' U R U' R' U' r' U' F R F'

BL: U' L U2 L' U2 L U' L'

FL: U l U L' U L U' L' U' R' F' U r B'


F2L 8 4:32

FR: r' U2 R2 U R2 U r

BR: U R' U2 R U2 R' U R

BL: l' U2 L2 U L2 U l

FL: U L' U2 L U2 L' U L


F2L 9 5:12

FR: U r U R' U' R2 r' U' R'

BR: U R' U' R U' R' U' R

BL: U l U L' U' L2 l' U' L'

FL: U L' U' L U' L' U' L


F2L 10 5:53

FR: U' R U R' U R U R'

BR: U' r' U' R U R2 r U R

BL: U' L U L' U L U L'

FL: U' l' U' L U L2 l U L


F2L 11 6:34

FR: U' l F U' RU l' U R'

BR: R U2 R2 U' R2 U' R'

BL: U' r B U' L U r' U L'

FL: L U2 L2 U' L2 U' L'


F2L 12 7:11

FR: R' U2 R2 U R2 U R

BR: U l' B' U R' U' l U' R

BL: L' U2 L2 U L2 U L

FL: U r' F' U L' U' r' U' L


F2L 13 7:47

FR: R U' R' U R' F R F' R U' R'

BR: U R' U R U' R' U' R

BL: L U' L' U r' U r B' L U' L'

FL: U L' U L U' L' U' L


F2L 14 8:21

FR: U' R U' R' U R U R'

BR: R' U R U' l U' R' U R' F R

BL: U' L U' L' U L U L'

FL: L' U L U' L F' L' F L' U L


F2L 15 8:55

FR: U R' F R F' U R U R'

BR: U' r' U' R U' R' U2 r U' R' U' R

BL: L U2 L' U L U L' U L U' L'

FL: U' l' U' L U' L' U2 l U' L' U' L


F2L 16: 9:29

FR: U M' U R U' r' U' R U R'

BR: R' U2 R U' R' U' R U' R' U R

BL: U' r U R' U R U2 r' U' L U L'

FL: L' U2 L U' L' U' L U' L' U L


F2L 17 10:07

FR: R U2 R' U' R U R'

BR: R B' R' B R' U R U' R' U R

BL: L U2 L' U' L U L'

FL: L F' L' F L' U L U' L' U L


F2L 18 10:36

FR: R' F R F' R U' R' U R U' R'

BR: R' U2 R U R' U' R

BL: r' U L U' r U' L' U L U' L'

FL: L' U2 L U L' U' L


F2L 19 11:09

FR: U R U2 R' U R U' R'

BR: U R' U R2 B' R' B R' U R

BL: U L U2 L' U L U' L'

FL: U L' U L2 F' L' F L' U L


F2L 20 11:47

FR: U' R U' R2 F R F' R U' R'

BR: U' R' U2 R U' R' U R

BL: U' L U' L2 B L B' L U' L'

FL: U' L' U2 L U' L' U L


F2L 21 12:24

FR: R U' R' U2 R U R'

BR: r' U r U2 r' U' r

BL: L U' L' U2 L U L'

FL: F R U2 R' F'


F2L 22 12:56

FR: r U' r' U2 r U r'

BR: R' U R U2 R' U' R

BL: l U' l U2 l U l'

FL: L' U L U2 L' U' L


F2L 23 13:30

FR: U2 R2 U2 R' U' R U' R2

BR: U2 R' F' r U' L' U2 B' l

BL: U L U' L' U' L U' L' U L U' L'

FL: U2 r' U' R U' R' U2 F' r


F2L 24 14:07

FR: U' R U R2' F R F' R U' R'

BR: U2 r' U' R U' R' U2 r R' U' R

BL: U2 r U R' U R U2 B r'

FL: U2 R' U' R U' R' U2 R r' F' r


F2L 25 14:47

FR: U' F' R U R' U' R' F R

BR: r' U' r U2 r' U' r U2 r' U r

BL: L' U' L' U' L' U L U L

FL: U' L' U L F' r U r'


F2L 26 15:28

FR: U R U' R' U' F R' F' R

BR: R U R U R U' R' U' R'

BL: l U l' U2 l U l' U2 l U' l

FL: r U r' U' r' F r F'


F2L 27 16:10

FR: R U' R' U R U' R'

BR: R' U2 R' F R F' R

BL: L U' L' U L U' L'

FL: L' U2 r' U L U' r


F2L 28 16:45

FR: R U R' U' F R' F' R

BR: R' U R U' R' U R

BL: L U2 L F' L' F L'

FL: L' U L U' L' U L


F2L 29 17:19

FR: R' F R F' U R U' R'

BR: R' U' R U R' U' R

BL: r' U r B' r' U r B'

FL: L U' L U L' U' L


F2L 30 17:58

FR: R U R' U' R U R'

BR: l U' l' B l U' l' B

BL: L U L' U' L U L'

FL: r U' r' F r U' r' F


F2L 31 18:34

FR: U' R' F R F' R U' R

BR: R' U R' F R F' R

BL: L U' L F' L' F L'

FL: U L F' L' F L' U L


F2L 32 19:08

FR: U R U' R' U R U' R' U R U' R'

BR: U' R' U R U' R' U R U' R' U R

BL: U L U' L' U L U' L' U L U' L'

FL: U' L' U L U' L' U L U' L' U L


F2L 33 19:50

FR: U' R U' R' U2 R U' R'

BR: U' R' U' R U2 R' U' R

BL: U' L U' L' U2 L U' L'

FL: U' L' U' L U2 L' U' L


F2L 34 20:26

FR: U R U R' U2 R U R'

BR: U R' U R U2 R' U R

BL: U L U L' U2 L U L'

FL: U L' U L U2 L' U L


F2L 35 21:03

FR: U M' U R U' r' R U' R'

BR: U' r' U r U r' U' r U R' U' R

BL: U2 L U L' l U L' U' M'

FL: U' l' U l U l' U' l U L' U' L


F2L 36 21:46

FR: U2 R' F R F' U2 R U R'

BR: U2 R' U' R r' U' r U M'

BL: U l U' l' U' l U l' U' L U L'

FL: U' M' U' L' U l L' U L


F2L 37 22:23

Solved!


F2L 38 22:26

FR: R' F R F' R U' R' U R U' R' U2 R U' R'

BR: l U' R' U l' U2 R U2 R' U2 R U2 R' U R

BL: r' U L U' r U2 L' U2 L U2 L' U2 L U' L'

FL: L F' L' F L' U L U' L' U L U2 L' U L


F2L: 39 23:14

FR: R U R' U' R U R' U2 R U' R'

BR: R' U R U' R' U2 R U' R' U R

BL: L U' L' U' L U L' U2 L U' L'

FL: L' U L U' L' U2 L U' L' U L


F2L 40 23:50

FR: R U' R' U R U2 R' U R U' R'

BR: R' U R U R' U' R U2 R' U R

BL: L U' L' U L U2 L' U L U' L'

FL: L' U L U L' U' L U2 L' U L


F2L 41 24:30

FR: r U' r' U2 r U r' R U R'

BR: R' U R r' U r U2 r' U' r

BL: l U' l' U2 l U l' L U L'

FL: L' U' L l' U l U2 R' F' R


F2L 42 25:11

FR: R U' R' r U' r' U2 r U r'

BR: r' U r U2 r' U' r R' U' R

BL: L U' L' l U' l' U2 l U l'

FL: l' U l U2 l' U' l L' U' L

muốn xem các đánh giá nhận xét về video cũng như các giải pháp khác cho 1 vài trường hợp F2L 4 hướng, xin mời click vào đây (http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?36927-Rotationless-F2L-(Video)&p=745334&viewfull=1#post745334)

cuber007
07-04-2013, 08:39 AM
hay lam, thanks ban nhieu

thienthanbongtoi
07-04-2013, 12:06 PM
cám ơn bạn đã giúp đỡ

vanthien.hb97
08-04-2013, 02:47 PM
Thanks bạn nha.Bài viết rất hay:beauty:

rubikmar
03-06-2013, 07:05 PM
đúng là chỉ để tham khảo thật, có những TH rất hay, còn 1 số thì xoay cube vẫn đảm bảo ft tốt mà còn khá cool nữa. :D