PDA

View Full Version : danh sách rút gọn công thức cho bh methoddauto98
28-08-2012, 06:26 PM
sau khi đọc thấy có người xin danh sách ct BH rút gọn bên speedsolving nhưng ko cho (và đã choáng vì số ct BH :go:) em nảy ra ý tưởng =D là BH có ct hoán vị nhưng ko lật và có lật nên em tìm ct và viết bài này để anh em tham khảo (trùng thì sorry :shot:)(ký hiệu giống bài 3OP anh nghĩa) những ct này chỉ hoán vị, bạn lật góc trước rồi áp dụng vào thôi
muốn tìm hiểu thêm về các loại comutator vào đây: http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?12268-BH-Tutorial

góc(42/378)
URB UBL ULF(3-4-1) L F' L B2 L' F L B2 L2 ___________9 moves____A9
URB UBL UFR(3-4-2) R2 B2 R F R' B2 R F' R __________9 moves____A9
URB UBL DFL(3-4-5) L2 D R2 D' L2 D R2 D' ___________8 moves____direct insert
URB UBL DRF(3-4-6) R2 B L B' R2 B L' B' _____________8 moves____direct insert
URB UBL DLB(3-4-8) D L2 D R2 D' L2 D R2 D2 _________9 moves___A9
URB UBL DBR(3-4-7) D2 L2 D R2 D' L2 D R2 D _________9 moves___A9

URB ULF UBL(3-1-4) L2 B2 L' F' L B2 L' F L' ____________9 moves___A9
URB ULF UFR(3-1-2) R B' R F2 R' B R F2 R2 _____________9 moves___A9
URB ULF DFL(3-1-5) R U2 R' U' L2 U R U' L2 U' R' _______11 moves__columns
URB ULF DRF(3-1-6) U F2 U' F2 U' R2 U F2 U F2 U' R2 ___12 moves__per special
URB ULF DLB(3-1-8) U2 F U2 F' L2 F' L2 F L2 B L2 B' ____12 moves__per special
URB ULF DBR(3-1-7) R B R2 B L' B' R2 B L B2 R' ________11 moves__columns

URB UFR UBL(3-2-4) R' F R' B2 R F' R' B2 R2 __________9 moves___A9
URB UFR ULF(3-2-1) R2 F2 R' B' R F2 R' B R' __________9 moves___A9
URB UFR DFL(3-2-5) R B R' F2 R B' R' F2 _____________8 moves___direct insert
URB UFR DRF(3-2-6) D' F2 D' B2 D F2 D' B2 D2 ________9 moves___A9
URB UFR DLB(3-2-8) D F2 D' B2 D F2 D' B2_ ___________8 moves____toss up
URB UFR DBR(3-2-7) D2 F2 D' B2 D F2 D' B2 D'_________9 moves___A9

URB DFL UBL(3-5-4) D R2 D' L2 D R2 D' L2 ____________8 moves___toss up
URB DFL ULF(3-5-1) R U L2 U R' U' L2 U R U2 R'________11 moves__columns
URB DFL UFR(3-5-2) F2 R B R' F2 R B' R' _____________8 moves___direct insert
URB DFL DRF(3-5-6) R2 U' L2 U R2 U' L2 U ____________8 moves___toss up
URB DFL DLB(3-5-8) L' F' L B2 L' F L B2 ______________8 moves___direct insert
URB DFL DBR(3-5-7) R2 U2 L2 U R2 U' L2 U R2 U R2 ____11 moves__columns

URB DRF UBL(3-6-4) R2 D' L2 D R2 D'L2 D_____________8 moves___toss up
URB DRF ULF(3-6-1) U2 F R2 F' R2 F' U2 F R2 F R2 F'___12 moves__per special
URB DRF UFR(3-6-2) D2 B2 D F2 D' B2 D F2 D__________9 moves___A9
URB DRF DFL(3-6-5) U' L2 U R2 U' L2 U R2 ___________8 moves___toss up
URB DRF DLB(3-6-8) U R2 U' B2 U' B2 U B2 D B2 D' R2 __12 moves__per special
URB DRF DBR(3-6-7) U' B2 U' F2 U B2 U' F2 U2_________9 moves___A9

URB DLB UBL(3-8-4) D2 R2 D' L2 D R2 D' L2 D' _________9 moves___A9
URB DLB ULF(3-8-1) U B2 U' B2 U' L2 U B2 U B2 U' L2 ___12 moves__per special
URB DLB UFR(3-8-2) R' F' R B2 R' F R B2 _____________8 moves___direct insert
URB DLB DFL(3-8-5) U F2 U' B2 U F2 U' B2 ____________8 moves___toss up
URB DLB DRF(3-8-6) U' B2 U R2 U R2 U' R2 D' R2 D B2 __12 moves__per special
URB DLB DBR(3-8-7) U R2 U L2 U' R2 U L2 U2 __________9 moves___A9

URB DBR UBL(3-7-4) D' R2 D' L2 D R2 D' L2 D2 _________9 moves___A9
URB DBR ULF(3-7-1) R B2 L' B' R2 B L B' R2 B' R' _______11 moves__columns
URB DBR UFR(3-7-2) D B2 D F2 D' B2 D F2 D2 __________9 moves___A9
URB DBR DFL(3-7-5) R2 U' R2 U' L2 U R2 U' L2 U2 R2 ____11 moves__columns
URB DBR DRF(3-7-6) U2 F2 U B2 U' F2 U B2 U __________9 moves___A9
URB DBR DLB(3-7-8) U2 L2 U' R2 U L2 U' R2 U' _________9 moves___A9

còn phần cạnh có 110/440 ct http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/3-6.png
nhưng nếu các anh ủng hộ thì sẽ làm nốt phần cạnh
nguồn ct : http://speedcubing.com/chris/bhcorners.html
đã chia lại theo FT, chắc dễ học hơn =D, mấy cái cuối ko biết nên cho vào nhóm nào nên mình để riêng ra =D có gì sai thì reply lại nhé

URB UBL DLB(3-4-8) D L2 D R2 D' L2 D R2 D2
URB UFR DLB(3-2-8) D F2 D' B2 D F2 D' B2
URB DFL UBL(3-5-4) D R2 D' L2 D R2 D' L2
URB DBR UFR(3-7-2) D B2 D F2 D' B2 D F2 D2
URB UBL DBR(3-4-7) D2 L2 D R2 D' L2 D R2 D
URB UFR DBR(3-2-7) D2 F2 D' B2 D F2 D' B2 D'
URB DRF UFR(3-6-2) D2 B2 D F2 D' B2 D F2 D
URB DLB UBL(3-8-4) D2 R2 D' L2 D R2 D' L2 D'
URB UFR DRF(3-2-6) D' F2 D' B2 D F2 D' B2 D2
URB DBR UBL(3-7-4) D' R2 D' L2 D R2 D' L2 D2

URB ULF DFL(3-1-5) R U2 R' U' L2 U R U' L2 U' R'
URB DFL DRF(3-5-6) R2 U' L2 U R2 U' L2 U
URB DRF UBL(3-6-4) R2 D' L2 D R2 D'L2 D
URB ULF DRF(3-1-6) U F2 U' F2 U' R2 U F2 U F2 U' R2
URB DLB DBR(3-8-7) U R2 U L2 U' R2 U L2 U2
URB ULF DLB(3-1-8) U2 F U2 F' L2 F' L2 F L2 B L2 B'
URB DBR DRF(3-7-6) U2 F2 U B2 U' F2 U B2 U
URB DBR DLB(3-7-8) U2 L2 U' R2 U L2 U' R2 U'
URB DFL DBR(3-5-7)R2 (U2 L2 U R2 U' L2 U R2 U) R2
URB DBR DFL(3-7-5)R2 (U' R2 U' L2 U R2 U' L2 U2) R2
URB DRF DFL(3-6-5) U' L2 U R2 U' L2 U R2
URB DRF DBR(3-6-7) U' B2 U' F2 U B2 U' F2 U2

URB UBL ULF(3-4-1) L F' L B2 L' F L B2 L2
URB UFR UBL(3-2-4) R' F R' B2 R F' R' B2 R2
URB ULF UBL(3-1-4) L2 B2 L' F' L B2 L' F L'
URB UBL UFR(3-4-2) R2 B2 R F R' B2 R F' R
URB ULF UFR(3-1-2) R B' R F2 R' B R F2 R2
URB UFR DFL(3-2-5) R B R' F2 R B' R' F2
URB UFR ULF(3-2-1) R2 F2 R' B' R F2 R' B R'
URB DFL UFR(3-5-2) F2 R B R' F2 R B' R'
URB UBL DRF(3-4-6)R2 B L B' R2 B L' B'
URB DLB UFR(3-8-2) R' F' R B2 R' F R B2
URB DFL DLB(3-5-8) L' F' L B2 L' F L B2

URB ULF DBR(3-1-7) R B R2 B L' B' R2 B L B2 R'
URB DFL ULF(3-5-1) R U L2 U R' U' L2 U R U2 R'
URB DBR ULF(3-7-1) R B2 L' B' R2 B L B' R2 B' R'

URB DRF DLB(3-6-8) U R2 U' B2 U' B2 U B2 D B2 D' R2
URB DLB DRF(3-8-6) U' B2 U R2 U R2 U' R2 D' R2 D B2

URB DLB DFL(3-8-5) U F2 U' B2 U F2 U' B2
URB UBL DFL(3-4-5)L2 D R2 D' L2 D R2 D'

URB DRF ULF(3-6-1) U2 F R2 F' R2 F' U2 F R2 F R2 F'
URB DLB ULF(3-8-1) U B2 U' B2 U' L2 U B2 U B2 U' L2

CONGA2CHAN
28-08-2012, 10:09 PM
định học hết đống này à
:aboom:

dauto98
29-08-2012, 07:03 AM
định học hết đống này à
:aboom:


ít hơn OLL mà, theo mình nếu ai muốn BLD sub 60 thì học hết cũng đâu quá đáng

Hưng Junior
29-08-2012, 07:45 AM
định học hết đống này à
:aboom:


ít hơn OLL mà, theo mình nếu ai muốn BLD sub 60 thì học hết cũng đâu quá đáng


thế thà qua học M2R2 cho khỏe vừa ít CT mà còn làm nhanh hơn

CONGA2CHAN
29-08-2012, 08:14 AM
cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:

dauto98
29-08-2012, 05:26 PM
cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:

ý anh là ko đáng học đống ct đó :misdoubt: cũng đúng :shot::shot: nếu chỉ gọi là chơi cho biết, ko speed BLD thì cũng chả cần học đống trên làm gì. hay các pro BLD cho ý kiến xem thế nào

MR.T.VTVN
29-08-2012, 07:06 PM
mình thik nhớ theo kiểu BH vì khá nhanh chứ nhớ theo M2R2 thì công nhận khó thật :plaster::plaster::plaster::plaster:

CONGA2CHAN
01-09-2012, 10:04 AM
cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:

ý anh là ko đáng học đống ct đó :misdoubt: cũng đúng :shot::shot: nếu chỉ gọi là chơi cho biết, ko speed BLD thì cũng chả cần học đống trên làm gì. hay các pro BLD cho ý kiến xem thế nào


cía zì mà chỉ biết chơi,chủ yếu là tập nhớ thì thời gian mới xuông được,dùng BH thành thạo thì thời gian chỉ còn một nửa sao với R2 thui,nhớ cũng dễ hơn so với R2,mình chỉ hơi khó khăn phần góc chút thui,phần cạnh thì chẳng bao zờ miss,BH hay 3-cycle là cái hay nhất của rubik rùi,chưa làm được cái này thì cứ như chưa bít zì về rubik cả

dauto98
01-09-2012, 01:40 PM
cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:

ý anh là ko đáng học đống ct đó :misdoubt: cũng đúng :shot::shot: nếu chỉ gọi là chơi cho biết, ko speed BLD thì cũng chả cần học đống trên làm gì. hay các pro BLD cho ý kiến xem thế nào


cía zì mà chỉ biết chơi,chủ yếu là tập nhớ thì thời gian mới xuông được,dùng BH thành thạo thì thời gian chỉ còn một nửa sao với R2 thui,nhớ cũng dễ hơn so với R2,mình chỉ hơi khó khăn phần góc chút thui,phần cạnh thì chẳng bao zờ miss,BH hay 3-cycle là cái hay nhất của rubik rùi,chưa làm được cái này thì cứ như chưa bít zì về rubik cả


chưa bao giờ miss cạnh http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/MotherofGod.png anh dùng phương pháp nào mà hay vậy ? em dùng M2 dính vài quả parity phát thì phần nhớ là http://thcs-quangtrung-brvt.edu.vn/dia/tht_AH.gif

babydragon
01-09-2012, 04:05 PM
cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:

ý anh là ko đáng học đống ct đó :misdoubt: cũng đúng :shot::shot: nếu chỉ gọi là chơi cho biết, ko speed BLD thì cũng chả cần học đống trên làm gì. hay các pro BLD cho ý kiến xem thế nào


cía zì mà chỉ biết chơi,chủ yếu là tập nhớ thì thời gian mới xuông được,dùng BH thành thạo thì thời gian chỉ còn một nửa sao với R2 thui,nhớ cũng dễ hơn so với R2,mình chỉ hơi khó khăn phần góc chút thui,phần cạnh thì chẳng bao zờ miss,BH hay 3-cycle là cái hay nhất của rubik rùi,chưa làm được cái này thì cứ như chưa bít zì về rubik cả


Chà, có vẻ cao nhân xuất hiện, chưa miss cạnh lần nào, cho mình hỏi tí là thành tích của bạn bao nhiêu rồi ? :smile:
Mình nghĩ là dùng M2R2 thì thành tích cũng xuống được dưới 2p (nếu nhớ nhanh thì được tận 1p30) ai mà xuống dưới 1p30 đi thì lúc đó hãy học các pp như BH này chẳng hạn:shame::sure:

CONGA2CHAN
01-09-2012, 07:56 PM
mình dưới 1p 30 thui,phần nhớ khoảng 20-30 s,đang luyện phần nhớ cho xuống nữa,cũng dùng letter pair image,theo 4 chữ một,phần góc chưa thể nhanh bằng cạnh nên cố gắng luyện tiếp,nói chung bld thì memo excution liên tục thành tích mới lên được,cố gắng sub 1 trước tết vậy =D

lkhphuc
01-09-2012, 10:58 PM
minh cung co doc so qua ve bh cho goc. cong nhan la kha kho nhung 1 khi da thanh thao thi rat nhanh. khi moi hoc thoi gian ngoi nhan biet truong hop, ap dung thuat toan, phan tich cach lam con lau hon tgian nho va lam. vo hoc rui ban lu bu nen cung chang nghien cuu tiep dc. Ma theo minh hoc BH thi phai hieu dc ban chat cua cube sau do pbiet trhop va ap comutator-thuat toan thicch hop chu hoc het dong ct ay rui ngoi bld thi cha co ti vui ve gi.

dauto98
02-09-2012, 08:19 AM
minh cung co doc so qua ve bh cho goc. cong nhan la kha kho nhung 1 khi da thanh thao thi rat nhanh. khi moi hoc thoi gian ngoi nhan biet truong hop, ap dung thuat toan, phan tich cach lam con lau hon tgian nho va lam. vo hoc rui ban lu bu nen cung chang nghien cuu tiep dc. Ma theo minh hoc BH thi phai hieu dc ban chat cua cube sau do pbiet trhop va ap comutator-thuat toan thicch hop chu hoc het dong ct ay rui ngoi bld thi cha co ti vui ve gi.


anh hiểu comutator ko vậy ? em đọc bên FWM ko hiểu mấy :go: giải thích cho em với

CONGA2CHAN
02-09-2012, 09:08 AM
minh cung co doc so qua ve bh cho goc. cong nhan la kha kho nhung 1 khi da thanh thao thi rat nhanh. khi moi hoc thoi gian ngoi nhan biet truong hop, ap dung thuat toan, phan tich cach lam con lau hon tgian nho va lam. vo hoc rui ban lu bu nen cung chang nghien cuu tiep dc. Ma theo minh hoc BH thi phai hieu dc ban chat cua cube sau do pbiet trhop va ap comutator-thuat toan thicch hop chu hoc het dong ct ay rui ngoi bld thi cha co ti vui ve gi.


anh hiểu comutator ko vậy ? em đọc bên FWM ko hiểu mấy :go: giải thích cho em với


mình nói ở trên đấy thây bạn,đọc kĩ bài đi

lkhphuc
02-09-2012, 10:31 AM
commutator thực ra cũng vô cùng đơn giản. nó chỉ là cái form,kiểu ct cho mình áp dụng vô thui. vd commutator là ABA'B'. thì ta phân tích xong cách làm biết đc A là URB, B là L2 thì dựa theo commutator thì ct mà ta cần làm là URBL2B'R'UL2.

dauto98
02-09-2012, 10:36 AM
theo như em hiểu bài post của anh thì X là U2, Y là R'DR nhưng theo ct UBL-UFR-LFD thì chỉ lật 1 góc là LFD nhưng khi em làm nó lật 2 góc liền :plaster: em đã scram để tránh law of cube rồi mà vẫn bị dính là sao ???
mà anh chơi M2 thì phải, làm sao để tìm nhanh sticker chưa hoán vị để đưa vào vòng mới khi hết vòng cũ rồi :smile: dùng sticker chứ ko phải số làm em khó tìm quá :go:

lkhphuc
02-09-2012, 11:24 AM
ới ới đừng có làm theo, a lấy ví dụ ngẫu hứng mấy cái chữ nhảy trong đầu ra ấy mà. làm sai là đúng rồi. chỉ làm vậy để e hiểu commutator là gì thui.
còn M2 bắt đầu 1 vòng tròn mới thì cứ bốc đại những sticker dễ làm như UR, UL, hay FR, FL thui.
còn ko thì e để ý như là bắt đầu 1 vòng tròn mới e chọn UR, sticker tiếp theo là FU, nếu như vậy thì e hãy làm lại vòng tròn, bắt đầu bằng RU, sau đó sẽ tới sticker UF,... như vậy ta đã tránh đc 1 trong những bước lật cạnh cuối cùng

dauto98
02-09-2012, 04:41 PM
em đang nói về bài anh gà 2 chân cơ mà http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif


cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:theo như em hiểu bài post của anh thì X là U2, Y là R'DR nhưng theo ct UBL-UFR-LFD thì chỉ lật 1 góc là LFD nhưng khi em làm nó lật 2 góc liền :plaster: em đã scram để tránh law of cube rồi mà vẫn bị dính là sao ???

CONGA2CHAN
03-09-2012, 09:42 AM
em đang nói về bài anh gà 2 chân cơ mà http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif


cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:theo như em hiểu bài post của anh thì X là U2, Y là R'DR nhưng theo ct UBL-UFR-LFD thì chỉ lật 1 góc là LFD nhưng khi em làm nó lật 2 góc liền :plaster: em đã scram để tránh law of cube rồi mà vẫn bị dính là sao ???

không fair lật 1 góc đâu em,cái này tức là hoán vị luôn 2sticker UFR và LFD mà,ko giồng 3 op đâu cái này hoán vị đúng vị trí luôn mà,ko phải lật

dauto98
03-09-2012, 11:11 AM
em đang nói về bài anh gà 2 chân cơ mà http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif


cần xác định laỷe chứa 2 stcker,A-B-C,A sang B,giả sử laỷe chứa AB là U,ta cần chuyển C vào B sao cho ko ảnh hưởng đến laỷe U
ví dụ
UBL-UFR-LFD:chuyển UBL tới URF bằng U2,laỷe chứa UBL và UFR là U,chuyển LFD vao UFR thông qua laỷe song song với laỷe U là D bằng cách R'DR,sau đó setup ngược
công thức là U2R'DRU2R'D'R
trường hợp colum khó hơn chút

đâu fair học vẹt mấy ct đó đâu[hr]
mà M2R2 sao nhanh bằng BH được,c chưa biết mà dám phát biểu bừa:what:theo như em hiểu bài post của anh thì X là U2, Y là R'DR nhưng theo ct UBL-UFR-LFD thì chỉ lật 1 góc là LFD nhưng khi em làm nó lật 2 góc liền :plaster: em đã scram để tránh law of cube rồi mà vẫn bị dính là sao ???

không fair lật 1 góc đâu em,cái này tức là hoán vị luôn 2sticker UFR và LFD mà,ko giồng 3 op đâu cái này hoán vị đúng vị trí luôn mà,ko phải lật


anh hay dùng chữ ko fair nhỉ nghĩa là ko công bằng á http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/ConflictingEmotions.png giải thích chưa hiểu mấy http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/okaynowords.png
đang chia ct lại theo ft để dễ học và dễ nghiên cứu commutator :smile: mà có phải cái nào cũng là commutator đâu nhỉ
anh kidrock2007 sao bỏ dở cái bài commutator edge và pair 3-cycle thế :sosad:

dauto98
14-09-2012, 02:14 PM
dạo quanh 4rum thấy link hướng dẫn BH mà ko cần thuộc hết đống ct khủng khiếp đó =D
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?12268-BH-Tutorial
tác giả đã "về hưu" rồi nên chưa viết phần cạnh nhưng mình nghĩ nó cũng tương tự nhau thôi ai học hết đc phần này chắc chắn BLD bá đạo http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/34.png làm cái này đầu óc khủng phải nghĩ ra đc commutator trong lúc làm http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/3-6.png