PDA

View Full Version : [3 Cubes Speed] Puzzlebuilder 49.88spuzzlebuilder
01-10-2009, 09:08 AM
iWqEqHzLZgM

rubikfan1996
01-10-2009, 05:44 PM
danghoang, R U VNese or english? 49.88 4 3 cubes? that's nice, I wish I could solve like that 4 just 1 cube!

(buy the way, I'm Vietnamese)

vuaquyen92
01-10-2009, 05:53 PM
Your finger trick is really damn fast, especially the OLL and PLL. I can't do that fast:-B
What is your LL average?

rubikfan1996
01-10-2009, 05:58 PM
sooooo......where do U live? Can U teach me some of your moves? Do U need to SELL somthings? Because I need to BUY somethings!

Kurei96
01-10-2009, 06:26 PM
Sao mấy cha hok chịu nói tiếng VN nhở :(

Yukito
02-10-2009, 11:45 AM
Cool finger tricks.....Impressive....
@kurei:Puzzlebuider là người nước ngoài mà...

rubikfan1996
02-10-2009, 06:27 PM
rubik start from "nc' ngoài", so we use "nc' ngoài" languages^^

Kurei96
02-10-2009, 10:36 PM
ơ đây là diễn đàn VN mà, sao puzzlebuilder không cố đú vài câu tiếng Việt nói với anh em :(