em thích giải rubik bịt mắt 3x3 mà mới chỉ học được bước lật cạnh và lật góc, các bước hoán vị cạnh, hoán vị góc cứ bị lộn cả lên, vậy có ai còn đam mê và biết tường tận có thể giúp mình được không...