Hướng dẫn giải Crazy 3x3x2 đây

http://WWW.youtube.com/watch?v=nKI6W7uVaS4

Hướng dẫn giải 3x3x2 đây

http://WWW.youtube.com/watch?v=ip61AKOAguk&feature=related