Các mem của HVCC( Hùng Vương Cubing Club) đâu vô đây ghi tên cái nào!!!

HVCC cũng nên có topic riêng không nên qua chỗ của PKCC nữa với lại bên topic của PKCC em cũng chẳng biết ai ở HVCC cả nên qua đây bào danh để còn biết nhau để đến lúc PKCC vs HVCC khỏi "chém" nhầm nhau.