em mới chơi 4x4 đang học cái yau method đến chỗ nhóm cạnh theo cách 2in1 thì còn 2 cái cuối nhóm hoài ko dc mong các pro chỉ giáo