1. Các cạnh đã được lật (7TH)

TH1:R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R


*R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
* f (R U R' U') f' F (R U R' U') F'

TH2:R U R' U R U' R' U R U2' R'* (y) R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
* (y) F R U R' U' R U R' U' R U R' U'

TH3:R U2 R' U' R U' R'


* R U R' U R U2' R'
* (y') R' U2 R U R' U R

TH4:R U R' U R U2 R'


* R U2 R' U' R U' R'
* (y') R' U' R U' R' U2 R


TH5:R U2 R D R' U2 R D' R2


* R2' D R' U2 R D' R' U2 R'
* (y2) R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2' R'

TH6:R' F' L' F R F' L F


* l' U' L U R U' r' F

TH7:R' F' L F R F' L' F


* (y2) R' F R B' R' F' R B

2.Chữ T (2TH)

TH1:F U R U' R' F'F R U R' U' F'

TH2:F R U' R' U' R U R' F'


* R U R' U' R' F R F'

3.Hình vuông (2 TH)

TH1:L F R' F R F2 L' U'


* (y) r U2 R’ U’ R U’ r’

TH2:R' F' L F' L' F2 R U'


* (y) l' U2 L U L' U l

4.Chữ C (2 TH)

TH1:R U B' R B R' U' R'


* R' U' ( R’ F R F’) U R

TH2:B' F R' F' R B U R U' R'R U R' U' (x) D' R' U R E'[hr]
5. Chữ W (2 TH)

TH1:F R' F' R U R U R' U' R U' R' U'


* (y) R U R' U R U' R' U' (R' F R F')

TH2:B' R B R' U' R' U' R U R' U RR' U' R U' R' U R U l U' R' U
________________________________________
6. Chữ P (4TH)

TH1:F R U R' U' F' U'


* (y) F U R U' R' F'
* (y') f R U R' U' f'
* R d L U' L' B'

TH2:F' L' U' L U F U* (y') F' U' L' U L F
* (y) f' L' U' L U f
* L' d' R' U R B

TH3:R B' R' U' R d L d' R'


* (y2) F U R U’ F’ r U R’ U’ r’

TH4:R' F R U R' d' L' d R


* R’ U’ ( F U R U’ R’ F’) R


7. Chưa có cạnh được lật (8 TH)

TH1:F R' F' R U R2 B' R' B U' R'


* R U2' (R2' F R F') U2 (R' F R F')

TH2:R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' U2


* (F R U R' U' F') (f R U R' U' f')

Cách nhận biết: Đây là 2 TH tương tự nhau chỉ cần để ý có 2 viên vàng đối nhau là ok 1 TH thì có 2 viên đối 1 TH chỉ có 1 viên rất dễ nhìn

TH3:L' R B' L U2 L' B' R B' R2 L U


*y2 (f R U R’ U’ f’) U’ (F R U R’ U’ F’ )

TH4:R L' B R' U2 R B L' B L2 R' U'


*(f R U R’ U’ f’) U ( F R U R’ U’ F’)

Cách nhận biết: 2 TH là đối nhau cách nhận biết của mình là xem 2 chấm vàng đó là 2 dấu chéo hướng xuống 2 mặt vàng thì lúc đó mình cầm đúng. TH3 là đường chéo hướng xuống 2 mặt vàng bên phải còn TH4 là ngược lại--> đơn giản
________________________________________
TH5:R' F' U2 F2 U R U' R' F' U2 R U2


* U2 R' U2 (F R U R' U') F2 U2 F R
y2 M U R U R’ U’ M’ R’ F R F’

TH6:F R' F' R U2 R d' R U' R' F'


* (F R U R') d R' U2 (R' F R F')

Cách nhận biết: 2 TH này có thể dễ dàng nhìn ra là có 3 chấm vàng TH đầu thì sẽ có 1 mặt vàng hướng ra phía trước còn TH sau sẽ có 3 mặt vàng hướng ra phía trước.Cách xoay của TH 6 đoạn đầu hơi giống TH5 còn gần cuối sẽ khá giống TH1 chỉ cần để ý chút là ok

TH7:F R' F' R U2 F R' F' R U' R U' R' U'


* (y) R U R' U (R' F R F') U2 (R' F R F')

Cách nhận biết: TH này đơn giản chỉ là 1 dấu chéo khi xoay t chỉ cần để ý các mặt vàng trong đó có 2 mặt hướng ra bên trái, 1 mặt hướng xuống dưới còn nếu ngược lại thì ta thực hiên CT đối là xong. Cách xoay khá giống với TH 1

TH8:r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'


M U R U R' U' M2 U R U' r'

8. Có cạnh và góc được lật (2 TH)

TH1:F R' F' R L' U R U' R' L


* R U R' U' r R' U R U' r'
* L' R U R' U' L R' F R F'[hr]
TH2:R U R' U' r R' U R U' r'


* r U R’ U’ R r’ U R U’ R’

Cách nhận biết: TH 8 ở phần 7 và 2 TH trên cách xoay rất giống nhau đặc biệt ở đoạn cuối và mình cũng dễ dàng nhận biết 3 TH trên là chữ X , H và K
________________________________________
9. Chữ I (4TH)

TH1:B' R B U2 R' U' R U' R2 U2 R


*R' U2 R2 U R' U R U2 (x') U' R' U
*R U2' R2' U' R U' R' U2' F R F'[hr]
TH2:B' R' U' R d' R U R' U R


* R' U' R U' R' d R' U R B
* R U R' U R d' R U' R' F'

Cách nhận biết: Đây là 2 TH khá giống nhau TH1 là có 3 mặt vàng ở 2 bên còn TH2 thì chỉ có 1 mặt vàng ở bên trái.

TH3:F R U R' U' R U R' U' F' U


* (y) f R U R' U' R U R' U' f'
* (y') F U R U' R' U R U' R' F'
* L d R U' R' U R U' R' F'

TH4:L' B' L R' U' R U R' U' R U L' B L


*r’ U’ r U’ R’ U R U’ R’ U R r’ U r

Cách nhận biết: TH3 sẽ có 2 mặt vàng đối nhau còn TH 4 thì chỉ có 1 mặt vàng. Cách xoay ở TH 3 khá giống với TH1 chữ P

10. Con cá (4 TH)

TH1:F R U' R' U R U R' F' U'


* (y) F R U' R' U' R U R' F

TH2:R' U2 l U' R U R' l' U2 R


y R U2 ( R’2 F R F’) R U2 R’

Cách nhận biết:Đây là dạng con cá đầy đủ. TH1 sẽ có các mặt vàng cùng hướng còn TH2 thì ko cách xoay TH 1 khá giống cách xoay TH 2 chữ T

TH3:l U’ R’ F’ R U R’ (x y’) L’ U’


R' U' R (y'x') R U' R' F R U l'

TH4:l’ U R B R’ U’ R (x y’) R U’


R U R’ U R’ F R F’ R U2 R’

Cách nhận biết: đây là dạng con cá thiếu và cũng chỉ cần để ý 2 mặt vàng cùng hướng là có thể suy ra cách xoay khi ôn lại

11.Chữ L ngắn (6TH)

TH1:F U R U' R' U R U' R' F'


F R U R' U' R U R' U' F'

TH2:F' U' L' U L U' L' U L F


F' L' U' L U L' U' L U F

Cách nhận biết: Giống như các TH trên ta để ý thấy có 2 mặt vàng cùng hướng nằm bên phải (TH1) và bên trái (TH2) luôn ngược chiều với chữ L .Cách xoay khá giống cách xoay chữ P TH1, 2 ở đoạn đầu và chữ T TH1 đoạn sau , mình có thể suy ra lúc xoay F hoặc F' theo hướng của 2 mặt vàng phải (trái)

TH3:R B' R' B U2 R2 F R F' R


* l' U R' U' R l (U2 x') U' R U l'
* R' F R' F' R2 d2 (y') R' F R F'

TH4:B' R B R' y' d2 R2 B' R' B R'


* l U' R U R' l' U2 F R' F' R
* R B' R B R2' d2 (y) R B' R' B

Cách nhận biết: 2 TH trên chỉ cần để ý là có 2 mặt vàng cùng chiều với chữ L là xong. Cách xoay có nét giống với 2 TH con cá thiếu ở đoạn cuối

TH5:r' U2 R U R' U' R U R' U r


r' U' R U' R' U R U' R' U2 r[hr]
TH6:r U2 R' U' R U R' U' R U' r'


r U R' U R U' R' U R U2' r'

Cách nhận biết: 2 TH này ko có 2 mặt vàng cùng hướng như các TH trên. Cách xoay thì mình dựa vào hướng của chữ L nếu nó hướng lên trên thi mình đẩy lên trên ® và ngược lại còn đoạn cuối xoay khá giống TH hình vuông
________________________________________
12. Tia chớp (6TH)

TH1:R' U' F U R U' R' F' R


R' F (R U R' U') F' U R

TH2:L U F' U' L' U L F L' U2


* (y2) L F' L' U' L U F U' L'
* R B' R' U' R U (y) R U' F'
L F’ L’ U’ L U F U’ L’

Cách nhận biết: chỉ cần để ý 2 mặt vàng nằm cùng hướng luôn luôn ở phía trên nếu bên trái thì dùng L bên phải thì R'. Cách xoay y hệt TH1 chữ T chỉ khác ở 2 chữ R R' và L L'

TH3:F R2 B' R' B R' F'


* (y) r U R’ U R U2 r’

TH4:B' R2 F R F' R B


* (y) R U2 R’ U2 ( R’ F R F’)
y’ r’ U’ R U’ R’ U2 r

Cách nhận biết: Để ý sẽ có 2 cặp mặt vàng ở 2 bên và chú ý hướng của dấu tia chớp luôn hướng về 2 mặt vàng.Cách xoay cũng khá giống với TH hình vuông

TH5:r R' U R' U2 R U R' U R2 r' U2


* (y2) r R2' U' R U' R' U2 R U' R r'
* r' U' R U' l U' R' U l' U2' r
y’ (F R U R’ U’ F’) U ( F R U R’ U’ F’)

TH6:r' R U' R U2 R' U' R U' R2 r U2


* (y2) r' R2 U R' U R U2 R' U R' r
* r U R’ U (R’ F R F’) R U2 R’

Cách nhận biết: 2TH này chỉ có 1 cặp 2 mặt vàng và hình tia chớp ko hướng về 2 mặt này.
________________________________________
13. Chữ L dài (4TH)

TH1:F U F' R' F R U' R' F' R


R’ F R U R’ F’ R F U’ F’

TH2:F' U' F L F' L' U L F L' U2


f R U R2 U’ R’ U R U’ f
Cách nhận biết: Ở 2 TH này có 2 cặp mặt vàng cùng hướng. Cách xoay giống với TH sấm sét 1 2 ở đoạn đầu

TH3:L F L' U R U' R' L F' L'


r U M U R’ U’ r U’ r’

TH4:L' B' L U' R' U R L' B L


y2 l’ U’ M U’ L U l’ U l

Cách nhận biết: 2 TH này chỉ có 1 cặp 2 mặt vàng. Cách xoay dựa vào chiều của 2 mặt vàng nếu ở bên phải ta dùng R và bên trái ta dùng L' đoạn cuối khá giống TH 3 dấu chấm phần 7

14. Cá điện(4TH)
[hr]
4TH này hình kết hợp bởi hình tia chớp và con cá

TH1:B2 R' U R U' R' U' R2 B R' B


M (U R U R’) U’ (R’ F R F’) M’

TH2:l U' l' U' R2 U R' B R U' R2


y2 F R’ F R2 U’ R’ U’ R U R’ F2

Cách nhận biết: Có 2 mặt vàng ở 1 bên đây là 2 TH đối nhau

TH3:F U R U R' y' U' R' U2 R U R' U2


* ( R U R’ U R U2 R’) ( F R U R’ U’ F’)

TH4:B' U' R' U' R y U R U2 R' U' R


* ( R’ F R F’)2 R U R’ U’ R U R’

Cách nhận biết: Ko có cặp vàng nào cùng hướng. Cách xoay giống với chữ T TH1 đoạn cuối và 2 TH này cũng đối nhau

57 trường hợp OLL file word
http://www.mediafire.com/?u7yyp84uladgpi9